بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فرض تحقيق:

ايران در توليد و صادرات اقلام گروه صنايع غذايی دارای مزيت نسبی است.

هدف تحقيق:

شناسايی و تعيين مزيت نسبی در گروه صنايع غذايی (کالاهای منتخب) و بررسی عملکرد صادراتی آن طی چند سال اخير

 روش تحقيق:

در اين تحقيق از روش کاربردی مزيت نسبی آشکار شده که اولين بار توسط بالاسا ارائه شده استفاده شده است

اسلاید 2 :

نظريات مزيت نسبی در زمينه تجارت بين الملل

آدام اسميت: توجيه اقتصادی تجارت را بر مبنای اصل تقسيم کار و تخصص بنيان نهاد.

 

ديويد ريکاردو:  مزيت نسبی را در چهار چوب نظريه ارزش- کار ارائه  کرد.

 

هابرلر: مزيت نسبی را بر اساس نظريه هزينه فرصت تشريح کرد.

 

هکشر اهلين: اين نظريه بر اختلاف ميان موجودی عوامل و شدت کاربرد عوامل استوار است.

 

ليندر: اين نظريه درباره تجارت کالا در دو کشور بدون در نظر گرفتن مسير تجارت بحث می کند.

اسلاید 3 :

تمايز ميان مزيت نسبی از لحاظ نظری و کاربردی و عوامل موثر بر آن

مفهوم نظريه مزيت نسبی از لحاظ نظری

 

مفهوم نظريه مزيت نسبی از لحاظ کاربردی

 

عوامل تعيين کننده مزيت نسبی

اسلاید 4 :

معيار مزيت نسبی آشکار شده

شاخص ليزنر

 

شاخص بالاسا

 

شاخص تکامل يافته بالاسا

 

شاخص مدرن ( RCA)

اسلاید 5 :

مطالعات کاربردی انجام شده

جعفري صميمي احمد، شفيعي شهريار، (1380) بررسي مزيت نسبي اشتغال زايي، صادراتي و ارزش افزوده اي صنعت نساجي در استان مازندران

 

ابراهيمی سالاری تقی، (79-1370) بررسی کمی مزيت نسبی صادراتی کنستانتره ميوه استان خراسان

 

فرح بخش، ندا - نوروزی، بيتا (1380) تجزيه و تحليل توانمنديهای توليدی و صادراتی صنايع غذايی ايران

اسلاید 6 :

مقاله های خارجی در زمينه مزيت نسبی

IMRE FERTO and IONE J.HUBBARD, Department of agricu tura Economics and Food Marketing, University of Newcast e upon Tyne, UK Budapest  October (2007)

بررسی مزيت نسبی و رقابت پذيری بخش کشاورزی مجارستان در مقايسه با اتحاديه اروپا با بکار گرفتن چهار شاخص مزيت نسبی آشکار در طول سالهای 1992تا 1998

 

E ias Sanidas, Economics, university of Wo ongong Austra ia (2003)

   بررسی مزيت نسبی آشکار و توسعه اقتصادی با تکيه بر آسيای شرقی

 

K.A.Koekkoek and .B.M.Mennes, Erasmus University. Rotterdam Nether ands' (2005)

 

بررسی مزيت نسبی آشکار در صنايع توليدی با تمرکز بر کشور هلند

اسلاید 7 :

نتيجه گيری

با محاسبه متوسط شاخصهای RCA و SRCA  در طی سالهای 2005-2001 ملاحظه می شود که روند حرکت وضعيت نسبی اين 22 قلم  کالا در سال 2004-2001 بطور نوسانی نزولی بوده ولی در سال 2005 سير صعودی را طی می کند. در طی سالهای مودر مطالعه ايران با نوساناتی در مزيت نسبی همراه بوده و در اين 22 کالا بطور تقريبی در طی سالهای مورد بررسی حدوداً نيمی از کالاهای منتخب هر ساله دارای مزيت بوده است. شايد بتوان به اين نتيجه رسيد که ايران در صنايع غذايی بطور تقريبی دارای مزيت می باشد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید