بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 دارای سه هدف است:

   1- استقرار پایگاه اطلاعاتی و الگوی روش شناسی برای بهبود برنامه ریزی توسعه منابع انسانی به صورتی نظام یافته و

اسلاید 2 :

   2- مشخص نمودن زمینه های نیازمند به تغییر در نظام آموزشی و تعیین محدودیت ها و امکانات و

اسلاید 3 :

   3- تعیین زمینه های مناسب برای ایجاد تغییر با امکانات موجود

اسلاید 4 :

حوزه های آموزش و منابع انسانی

  • آموزش ابتدایی
  • آموزش متوسطه
  • تربیت معلم
  • آموزش عالی
  • آموزش غیر رسمی یا مداوم
  • کارآموزی ها

اسلاید 5 :

   هر بخش دارای مجموعه ای از ویژگی های مشترک است که آن را از بخش های دیگر متمایز می سازد. مانند بخش آموزش که از بخش های کشاورزی، صنعت یا مالی متمایز می باشد.

اسلاید 6 :

مفهوم تحلیل 

      مفهوم تحلیل در برگیرنده سه مؤلفه به شرح زیر است:

 1- مشخص کردن

 2- بازبینی

 3- سنجش

اسلاید 7 :

مفهوم تحلیل های بخش آموزش
و منابع انسانی

    این مفاهیم در برگیرنده موارد زیر می باشد:

     1- بیان وضعیت موجود (بازبینی)

     2- قضاوت در باره موفقیت برنامه ها در نیل به اهداف (سنجش)

     3- تعیین نیاز ها، محدودیت ها و فرصت ها برای بهبود نظام آموزشی (مشخص کردن)

اسلاید 8 :

       این چهارچوب در برگیرنده وضعیت موجود نظام آموزشی است. از این رو مانند هر رویداد نظام مند درون داد، فرایند و برون داد را در بر می گیرد. همچنین،

اسلاید 9 :

    به ویژگی های محیطی مانند فرهنگ، تاریخ، اقتصاد و توانمندی های موجود کشور را که بر کمیت و کیفیت نظام آموزشی تأثیر دارد، توجه دارد.

اسلاید 10 :

    درون داد ها مانند نوع مدارس و نسبت معلم به دانش آموز در هر یک از بخش های آموزش، محدودیت هایی در انتخاب فرایند ها ایجاد می کنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید