بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف فنّاوري اطلاعات

شاخه‌اي ازفنّاوري است كه با استفاده از سخت‌افزار،نرم‌افزار، شبكه‌افزار‍ وفكرافزار، مطالعه وكاربرد داده وپردازش آن را درزمينه‌هاي: ذخيره‌سازي، دستكاري، انتقال، مديريت، جابه‌جايي، مبادله، كنترل، سوييچينگ وداده‌آمايي خودكار امكانپذير مي‌سازد.

اسلاید 2 :

تعريف جامعة اطلاعاتي

جامعه‌اي است كه شاخصهاي آن تراكم بسيار زياد اطلاعاتي درزندگي روزمرة شهروندان، استفاده ازرايانه درطيف گسترده‌اي ازفعاليتهاي فردي واجتماعي و دريافت سريع داده‌هاي رقمي بين مكانهاي مختلف است.

اسلاید 3 :

شاخصهاي استقرار جامعة اطلاعاتي

 ˜زيرساختهاي ارتباطات راه دور: وجه سخت‌افزاري جامعه

    ˜ جامعة كشاورزي: راههاي شوسة آسفالت

    ˜ جامعة صنعتي: لوله‌كشي نفت وگاز

  ˜ جامعة اطلاعاتي: زيرساختهاي فيبر نوري ومخابراتي

 ˜زيرساختهاي دانش‌پي: وجه فكرافزاري جامعه

  (انديشة خلاق وخبرگي)

 ˜زيرساختهاي فناوري رابط اطلاعات: وجه نرم‌افزار جامعه

  )هنجارهاي مشترك، محيط حقوقي وپيمانها(

اسلاید 4 :

چشم‌انداز جامعة اطلاعاتي

 ˜ جامعه دانش‌بنياد مي‌شود؛

 ˜ گردش اطلاعات شريان اصلي حيات جامعه است؛

 ˜ فاصله‌ها كوتاه وارتباطات وسيع وپيچيده مي‌شود؛

 ˜ اطلاعات به كالا تبديل مي‌شود.

اسلاید 5 :

ويژگيهاي عصر اطلاعات

 ˜ كاهش فاصلة جغرافيايي وزماني؛

 ˜ تغيير بنيادين درنحوة توليد ثروت (تبديل منابع سنتي اقتصاد (منابع اوليه/ منابع فيزيكي) به خبرگي ومهارتهاي انساني)؛

 ˜ تحول درمفاهيم وشاخصهاي اقتصادي، اجتماعي، مديريت وسازماندهي‌؛

 ˜ شمول سرماية اين دوره برداراييهاي نامشهود، تحقيقات، مهارت، دانش ونوآوري؛

اسلاید 6 :

 ˜ تغيير درساختار وماهيت اشتغال، تبديل عملكرد سنتي به‌كاركرد دائمي مبتني بريادگيري مداوم

 ˜ تأكيد فراوان برآموزش دمكراتيك وفراگيرمحور

 ˜ تقويت مهارتهاي فنّاوري اطلاعات وگسترش مشاغل جديد با ارزش افزايي بالا

 ˜ تضعيف سريع وزوال عوامل پايداري سيستمهاي بستة اقتصادي، اجتماعي وسياسي

اسلاید 7 :

 ˜ تغيير مؤلفه‌هاي اقتدار خصوصاً عوامل مؤثر در قدرت سياسي حكومتها وتوزيع قدرت درجوامع؛

 ˜ افزايش چشمگير پيچيدگي درمسائل جهاني وتعاملات بين‌المللي اقتصادي واجتماعي؛

 ˜ سرعت به عنوان استراتژي حركت؛

 ˜ تبديل شدن اطلاعات به كالا.

اسلاید 8 :

تحول كار در عصر اطلاعات

 ˜ مفاهيم حقوقي وروابط كار بشد‌ّت متحول خواهد شد؛

 ˜ وظايف فيزيكي به ماشين ووظايف دانش‌مدار وخبره‌گرا به انسان محول مي‌شود؛

 ˜ به دليل پيچيده وهوشمند شدن امور، نقش فكرافزاري انسان درامور پررنگتر وسطح تعامل درون سازماني افزايش مي‌يابد.

اسلاید 9 :

نيروي كار فنّاوري اطلاعات

 ˜ تعريف پورات: همة كساني كه درامر توليد، توزيع، هماهنگي وپردازش دانش فعاليت دارند.

 ˜ تعريف انجمن فنّاوري اطلاعات امريكا: همة كساني كه درمحدودة مطالعه، طراحي، توسعه، پياده‌سازي، مديريت و پشتيباني ازسيستمهاي مبتني بر رايانه فعاليت مي‌كنند.

اسلاید 10 :

نيروي كار فنّاوري اطلاعات

 ˜ تعريف وزارت تجارت امريكا

الف- نيروي كار هسته: مشاغلي كه درتوسعة فنّاوري اطلاعات ورفع تنگناهاي آن مؤثرند.

       ˜ دانشمندان رايانه

  ˜ مهندسان رايانه

  ˜ تحليل‌گران سيستم

  ˜ برنامه‌نويسان رايانه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید