بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

جایگاه درس

درس جامعه شناسی آموزش و پرورش یکی از دروس اصلی رشته علوم تربیتی است که در هر دو گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دبستانی و پیش دبستانی معادل 3واحد درسی است.

اسلاید 2 :

در نظام آموزش و پرورش ایران،درس جامعه شناسی آموزش و پرورش از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

دلایل چندی مثل شمار اندک واحدهای این درس و ...

براین واقعیت گواهی دارند.

اسلاید 3 :

اهداف درس

هدف کلی

هدف کلی درس آشنایی دانشجویان رشته علوم تربیتی با

ضرورت و اهمیت جامعه شناسی در آموزش وپرورش ونقش و اهمیت آن در نظام آموزشی است .

اسلاید 4 :

اهداف رفتاری درس

دانشجو بعد از مطالعه درس باید بتواند سوالات زیر را پاسخ گوید:

ضرورت آموزش جامعه شناسی آموزش و پرورش راتوضیح دهد؟

رابطه بین جامعه و آموزش و پرورش را توضیح دهد؟

 ویژگی آموزش و پرورش به عنوان نهاد اجتماعی راتوضیح دهد؟

کارکردهای اجتماعی آموزش و پرورش راشرح دهد؟

اسلاید 5 :

             رابطه آموزش و پرورش وتغییر اجتماعی را شرح دهد؟

     رویکردهای جامعه شناختی به آموزش و پرورش را نام برده و توضیح دهد؟

 چگونگی پیدایی و تحول رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش را توضیح دهد؟

اسلاید 6 :

رویکردهای نوین در جامعه شناسی آموزش و پرورش رابیان کند؟

رویکرد سیستمی به جامعه شناسی آموزش و پرورش را تحلیل کند ؟

اسلاید 7 :

دانشجو بعد از مطالعه فصل باید به سوالات زیر پاسخ گوید:

محتوا و روش جامعه شناسی را توضیح دهد؟

رابطه جامعه شناسی و آموزش و پرورش را بیان کند؟

 

اسلاید 8 :

جامعه شناسی آموزش و پرورش را توضیح دهد؟

 اصول جامعه شناسی آموزش و پرورش را نام برده و مختصر توضیح دهد؟

اسلاید 9 :

ضرورتپرداختن و آموزش جامعه شناسی آموزش و پرورش را تشریح کند؟

اهداف کلی کتاب و طرح آن را بیان کند ؟

اسلاید 10 :

پیشگفتار:

در برنامه ریزی آموزشی دانشگاه های ایران درس جامعه شناسی آموزش و پرورش اهمیت و اعتبار چندانی ندارد .

این درس به عنوان 3 واحد در رشته علوم تربیتی تدریس می شود.

بیش از یک قرن است که امیل دورکیم ضرورت مطالعه جامعه شناسی آموزش و پرورش رامطرح ساخته است.امروزه جامعه شناسی آموزش و پرورش یک شاخه تخصصی در رشته جامعه شناسی محسوب می شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید