بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 يك مديروبرنامه ريزآموزشي براي اين كه خوب بتواند برنامه ريزي درسي وآموزشي انجام دهد ومديرمطلوب براي يك مؤسسه آموزشي باشد، آشنايي با شيوه هاي تعليم وتربيت و مديريت كشورهاي مختلف امري ضروري است.

اسلاید 2 :

عبارت است ازبررسي ومقايسه نظامهاي آموزش وپرورش ممالك مختلف جهان، با توجه به علل پيدايش آنها

اسلاید 3 :


فوايدوكاربرد مطالعات تطبيقيدرزمينه آموزشوپرورش كدامند؟

استفاده از تجارب واندوخته هاي كشورهاي مختلف در زمينه هاي :

كمك به برنامه ريزان ومديران آموزشي ومربيان درحل و فصل مسائل وپي بردن به محاسن ومعايب تربيتي كشور خود.    

اسلاید 4 :

برقراري شيوه مديريت واداره امورآموزشي

آموزش همگاني واشكال گوناگون آموزشي

ريشه كني بيسوادي وآموزش بزرگسالان

انطباق برنامه هاي آموزشي با نيازهاي اقتصادي و صنعتي وبازار كار  

اسلاید 5 :

دست اندر كاران مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي

موسسات بين المللي چون يونسكو، دفتر بين المللي تعليم و

تربيت ، انجمن محققان تعليم و تربيت ، سازمان بين المللي

توسعه اجتماعي وابسته به سازمان ملل ، بخش تحقيقات تربيتي

 وزارت خانه هاي آموزش و پرورش جهان وبرخي از محققان

 تعليم و تربيت دانشگاههاي معتبر جهان .

اسلاید 6 :

اهداف مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش

1) برنامه ريزي

2) برقراري و توسعه همكاري هاي امكان پذير فرهنگي بين ممالك مختلف جهان

3) معرفي نو آوري هاي آموزشي و شناخت مسائل جهاني آموزش و پرورش

اسلاید 7 :

 مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش زيربناي هرگونه
برنامه ريزي جامع و دراز مدت محسوب مي شود

  • اين گونه مطالعات درايجاد پل هاي ارتباط ودراز بين بردن تفرقه هاي بين المللي، بين دول جهان مؤثر مي باشد .

اسلاید 8 :

  • انتشار مجله آموزش و پرورش تطبيقي اولين بار توسط «هرمان مول كن بوئر» به سه زبان انجام گرفت .

    وي انجمن بين المللي تعليم و تربيت را با اهداف زير تاسيس    كرد:

1- ترويج صلح جهاني و برقراري تفاهم بين المللي از طريق انتشارات اطلاعات نظام هاي تربيتي جهان .

2- تشكيل گرد همايي ها وكنفرانس بين المللي آموزش و پرورش

اسلاید 9 :

2- تشكيل گردهمايي هاوكنفرانس بين المللي آموزش و پرورش

3- اعزام دانشمند و متخصصاني كه افكار بشر دوستانه اي دارند، به كشورهاي نيازمند .

  • بيشتر مطالعاتي كه در زمينه فرايند نو آوري انجام مي شود بر اساس الگوي صنعتي است .

         توزيع محصول جديد          نتايج           تحقيق

اسلاید 10 :

اين الگودر باره نوآوري هاي آموزشي نيز بايد به كار رود .

  • در حال حاضر رسانه هاي گروهي ، ماهواره هاي آموزشي ،

 روشها و فنون جديد تدريس ، كاربرد كامپيوتر درآموزش ،

طرح هاي جديد آموزش بزرگسالان و ... به ارائه و معرفي

 نوآوريهاي آموزشي مي پردارند. 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید