بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

پرسش هاي اساسي در ارتباط با جهاني شدن

 • جهاني شدن چه تاثيري بر توسعه و پيشرفت علوم خواهد داشت؟
 • سياست بين الملل چه تاثيري بر جهاني شدن خواهد داشت؟
 • جهان سوم چگونه مي تواند به رشد برسد؟
 • جهاني شدن چه تاثيري بر روند فنآوري در كشورهاي اسلامي دارد؟
 • آيا دانشمندان جهان سوم و يا مسلمانان مي توانند با يكديگر كار كرده و به توسعه دلخواه برسند؟
 • بررسي و دسته بندي مخاطرات و فرصت هاي جهاني شدن از نگاه مسلمانان چيست؟
 • تعامل مابين روندهاي منطقه اي و روندهاي جهاني آيا امكان پذير است؟
 • آيا جهاني شدن مي تواند به جهان سوم كمك كند؟
 • نظريه وابستگي متقابل و ارتباط آن با اخذ تكنولوژي چگونه تحليل مي گردد؟
 • موضوع نفوذ رهبران در جهان سوم براي اجراي هرگونه بر نامه توسعه آيا جدي است؟

اسلاید 2 :

روندهاي كلي در جهان معاصر

در جهان امروز چهار روند كلان به چشم مي خورد:

 • جهاني سازي
 • منطقه گرايي
 • دمكراسي گرايي
 • افول سكولاريسم

اسلاید 3 :

پرسش هاي اساسي در ارتباط با جهاني شدن

 • جهاني شدن چه تاثيري بر توسعه و پيشرفت علوم خواهد داشت؟
 • سياست بين الملل چه تاثيري بر جهاني شدن خواهد داشت؟
 • جهان سوم چگونه مي تواند به رشد برسد؟
 • جهاني شدن چه تاثيري بر روند فنآوري در كشورهاي اسلامي دارد؟
 • آيا دانشمندان جهان سوم و يا مسلمانان مي توانند با يكديگر كار كرده و به توسعه دلخواه برسند؟
 • بررسي و دسته بندي مخاطرات و فرصت هاي جهاني شدن از نگاه مسلمانان چيست؟
 • تعامل مابين روندهاي منطقه اي و روندهاي جهاني آيا امكان پذير است؟
 • آيا جهاني شدن مي تواند به جهان سوم كمك كند؟
 • نظريه وابستگي متقابل و ارتباط آن با اخذ تكنولوژي چگونه تحليل مي گردد؟
 • موضوع نفوذ رهبران در جهان سوم براي اجراي هرگونه بر نامه توسعه آيا جدي است؟

اسلاید 4 :

 

شرايط استثنايي امروز چهار دليل دارد

 • اول: رشد سريع وابستگي متقابل بين المللي
 • دوم: صحنه بين المللي بلحاظ بيشتر شدن بازيگران در حال بيشتر بهم ريخته شدن است.
 • سوم: تغييرات در اوضاع اقتصادي، سياسي و اجتماعي با سرعت بيشتري در حال انجام شدن است.
 • چهارم: موضوع بزرگي و عظمت نتايج عملكرد هر واحد سياسي در صحنه بين المللي است.

اسلاید 5 :

مقدمه اي بر جهاني شدن

×واژه جهاني (global) بيش ازچهارصدسال قدمت دارد.

×كلماتي چون Globalization، Globalize، Globalizing از حدود 1960 رواج پيدا كردند.

×فرهنگ وبستر نخستين فرهنگي بود كه تعاريفي براي واژه هاي
globalization, globalism در سال 1961 ارائه داد.

×واژه globalization تا اواسط دهه 1980 از اعتبار علمي چنداني برخوردار نبود ولي از آن به بعد كاربرد اين مفهوم كاملا" جهاني شده است.

×نخستين مقاله جامعه شناسي با عنوان جهاني شدن در سال 1985 توسط رونالد رابرتسون نوشته شده است.

×

اسلاید 6 :

برخي از تعاريف جهاني شدن

رابرتسون  = كوچك شدن جهان، تشديد آگاهي درباره جهان به عنوان يك كل،
                       وابستگي متقابل و واقعي جهاني و آگاهي از اين يكپارچگي

گيدنز     = جهاني شدن نتيجه مستقيم نوسازي است. تسهيل تعاملات اجتماعي و در
                      نتيجه پيوند امور محلي به امور جهاني

هاروي    = تراكم زمان و مكان (كوتاه شدن زمان و كوچك شدن مكان) و تبديل
                      جهان به يك ميدان واحد

بك        = زندگي در جامعه ريسكي، مهار ريسكها مستلزم همكاري در سطح جهاني است

آلبرو      =    دگرگوني گسترده در جهان

امين       = جهاني شدن واقعيتي مثبت و پيشرفتي تاريخي است، بايد ويژگيهاي انساني
                      را به آن داد و با مشاركت فعال در آن شرايط جهاني شدن را اصلاح كرد.

اسكلير     = عملكردهاي فراملي توسط بازيگران غيردولتي در فراسوي مرزها در سه حوزه
                     اقتصادي، سياسي و فرهنگي-ايدئولوژيك

مارتين خور= جهاني شدن يعني همان واژه قديمي “استعمار”

كاكس     = بين المللي شدن توليد، تقسيم كار جديد بين المللي، جنبش مهاجرت از جنوب به شمال،
                    فضاي جديد رقابتي

اسلاید 7 :

فرايند جهاني شدن از سه ديدگاه نظري

.1رئاليسم  : جهاني شدن چيزي فراتر از نظام سياسي بين المللي دولتها نيست.

.2ليبراليسم : جهاني شدن محصول نهايي يك روند بسيار طولاني در سياست جهاني است كه بجز دولتها بازيگران ديگر نيز در آن حضور دارند.

.3نظام جهاني : جهاني شدن آخرين مرحله در توسعه و تكوين سرمايه داري بين المللي است.

اسلاید 8 :

ديدگاه طرفداران منطق چند عليتي درباره عوامل موثر
 بر جهاني شدن

.1گيدنز: سرمايه داري، نظام بين الدولي، صنعتي شدن

.2اسكلير: عملكردهاي فراملي در سه حوزه اقتصادي، سياسي و فرهنگي - ايدئولوژيك

اسلاید 9 :

ديدگاه طرفداران منطق تك عليتي درباره عوامل موثر
 بر جهاني شدن

.1والرشتاين: عوامل اقتصادي

.2روزنا: تكنولوژي

.3گيلپين: سياست قدرت

اسلاید 10 :

برخي از روندهاي جهاني شدن

1- افزايش مبادلات كالايي-افزايش اعضاي WTO به بيش از 140 كشور

2- گسترش FDI با نرخ رشد سه برابر رشد صادرات و توليد ناخالص داخلي جهان (FDI به موتور توسعه تبديل شده است)

3- گسترش روزافزون مبادلات مالي در سطح جهان

      -  گردش پول در سطح بي سابقه

       - ميزان سهام و اوراق بهادار در يكي از بورسهاي بزرگ جهان به
       اندازه كل توليدكره زمين است(متجاوزاز 30000 ميليارد دلار)

5- فروپاشي نظام سوسياليسي ونظام دوقطبي و تغيير در تخصيص منابع

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید