بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

 • اهداف دوره آموزشي:

  1- آشنايي با مفاهيم عملياتي و سازماني داده و اطلاعات

  2- آگاهي از كاركردهاي سازماني مديريت اطلاعات و منابع اطلاعاتي

  3- آشنايي با مفهوم سيستم هاي اطلاعاتي و جايگاه آنها در سازمان

  4- آشنايي با كاركرد روش هاي مختلف تبادل اطلاعات با تاكيد بر شبكه هاي اطلاع رساني

  5- تشريح انواع سيستم هاي اطلاعاتي

  6- توصيف نحوه طراحي فرايندهاي يك سيستم اطلاعاتي

  7- موارد عملياتي كاربرد سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان

اسلاید 2 :

 • ارزشيابي:

  1- امتحان ميان ترم: 5 نمره

  2- كار عملي: 5 نمره

  3- امتحان پايان ترم: 10 نمره

اسلاید 3 :

 • موضوعات کار عملی:

  1- سازمان های مجازی

  2- تجارت الکترونیک

  3- دولت الکترونیک

  4- آموزش الکترونیک

  5- شهر الکترونیک

  6- مدیریت زنجیره تامین

  7- بانکداری الکترونیک 

  8- برنامه ریزی منابع موسسه

  9- درخواست طرح پیشنهادی پروژه

  10- سیستم اتوماسیون اداری

اسلاید 4 :

 • رئوس اصلي و عمده مطالب دوره آموزشي:

  1- مفاهيم سيستم

  2- تئوري اطلاعات

  3- تئوری ارتباطات

  4- سیستم های اطلاعات مدیریت

  5- اجزاء و عناصر سیستم های اطلاعاتی

  6- کاربردهای فناوری اطلاعات در ایجاد اشتغال

  7- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی

اسلاید 5 :

1- مفهوم سيستم

2- مفهوم رويكرد سيستمي

3- نتايج رويكرد سيستمي در طراحي سيستم هاي اطلاعات سازماني

اسلاید 6 :

1- مفهوم سيستم

مفاهيم كاركردي، فرايندي و ساختاری

 

          با رويكرد سازماني، مديريتي و اطلاعاتي

اسلاید 7 :

1- مفهوم كاركردي Functional Definition of System

سيستم مجموعه عناصر به هم وابسته است كه براي رسيدن به اهداف مشتركي در تعامل هستند.

اسلاید 8 :

3- مفهوم ساختاري Structure Definition of System

سيستم هاي اطلاعاتي حاوي اجزايي هستند. در راس اين هرم انسان[1] قرار دارد كه مهمترين ركن آن است و اگر اين جزء عملكرد درستي نداشته باشد، هزينه ها و انرژي هاي صرف شده تلف خواهند شد. اطلاعات[2] در سطح بعدي قرار دارد كه توسط انسان پشتيباني مي شود. سطح سوم اين هرم را نرم افزار[3] تشكيل مي دهد كه در واقع توليدكننده اطلاعات است و لايه زيرين آن سخت افزار[4] قرار دارد كه در شبكه هاي كامپيوتري[5] جاي مي گيرد.

 
[1] - People

[2] - Information

[3] - Software

[4] - Hardware

[5] - Networks.

اسلاید 9 :

تركيب سيستم:

هر سيستم از اجزايي تشكيل شده است و هر جزء نقش خاصي را به منظور تحقق هدف سيستم ايفا مي كند. در اين نمودار تركيب اجزايي سيستم نمايش داده شده است.

اسلاید 10 :

1- درونداد (داده، ورودي)

دروندادها يا داده ها عبارتند از كلية آنچه كه به نحوي وارد سيستم مي شوند و فعاليت سيستم را امكان پذير مي سازند. بديهي است كه بدون تزريق داده، ادامة حيات يا فعاليت سيستم ناممكن خواهد بود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید