مقاله بررسی اپیدمیولوژی استعمال سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی اپیدمیولوژی استعمال سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده
استعمال دخانیات می تواند زیان های جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی به انسان وارد نماید. مصرف سیگار به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی و یک علت قابل پیشگیری بیماری های غیر واگیر و مرگ های زودرس می باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین وضعیت استعمال سیگار و علل آن در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد
روش این مطالعه ى توصیفی ـ تحلیلی به صورت مقطعی و بر روی ۷۴۵ دانشجوی پسر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پاییز ۳۸ انجام گرفت. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندى متناسب و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کاى اسکویر( ) به کمک نرم افزار استفاده شد

نتایج نتایج بررسی نشان داد که % ۹/ دانشجویان، سیگاری جدید هستندو % ۴/ دارای سابقه ى سیگار کشیدن بودند. ارتباط آماری معنی داری بین سیگاری شدن واحدهای مورد پژوهش با وجود فرد سیگاری در خانواده وداشتن دوستان سیگاری مشاهده شد. همچنین بین رتبه ى تولد، بعد خانوار ، سواد مادر و پدر با استعمال سیگار ارتباط معنی دار وجود داشت. مهم ترین علت کشیدن اولین سیگار به ترتیب کنجکاوی ۰/۳) %)، سرگرمی و وقت گذرانی ۶/۹ %)، همراه شدن با جمع ( % ۳/۹ و نشان دادن ناراحتی ۲/۳ %) را بیان نمودند

نتیجه گیری: چون رفتارهای بهداشتی اکتسابی هستند، لذا با بالابردن آگاهی و نگرش افراد در مورد مضرات سیگار می توان رفتارها و باورهای غلط را در آن ها اصلاح و به سمت انجام دادن رفتارها و عملکردهای بهداشتی درست سوق داد

واژگان کلیدى اپیدمیولوژی، استعمال سیگار، دانشگاه، ایران

مقدمه

سیگار کشیدن به عنوان یک علت قابل پیشگیری بیماری ها و مرگ های زودرس، به وسیله ى سازمان جهانی بهداشت معرفی
شده و مشکلات بسیارى برای سلامت و بهداشت عمومی ایجاد می کند. بدین علت اجرای برنامه های کنترل دخانیات خصوصا در دو دهه ى گذشته اهمیت ویژه ای در جهان پیدا کرده است ). در کشور ما سه بیماری غیر واگیر قلب و عروق، سوانح و حوادث و سرطان ها مهم ترین علل مرگ و میر را تشکیل می دهند. یکی از عوامل خطرساز اصلی و قابل پیشگیری بیماری های غیر واگیر، مصرف سیگار و دیگر مواد دخانی است .(۳ بهبود سبک زندگی، کاربرد الگوهای رفتاری مثبت و حذف عوامل منفی تأثیرگذار بر سطح سلامتی انسان، در ارتقاى بهداشت عمومی اجتماع، بسیار اثرگذار می باشد. بیش از %۵ علل مرگ و میر افراد در ارتباط با سبک زندگی آن ها است. بر این اساس رفتارهای سبک زندگی افراد در جامعه، در حفظ و ارتقاى سلامت فرد و پیشگیری از بیماری ها (نظیر اعتیاد) نقش بسیار مهمی بازی می کند (
دود سیگار حاوی بیش از ۰۰ ماده ى شیمیایی مانند تار، منواکسید کربن، نیکوتین، سیانید هیدروژن، استون، آرسنیک، فنل ، نفتالین، کادمیوم می باشد. بسیاری از این مواد سمی هستند و حداقل ۳ مورد از آن ها می تواند باعث ایجاد سرطان شود .(۷ ارتباط مستقیم بیماری های زیادی نظیر سرطان ها، بیمارهای قلبی عروقی، ریوی، روانی، گوارشی، سقط جنین، تأخیردر حاملگی، تولد نوزاد نارس و … با مصرف سیگار به اثبات رسیده است. حدود % سیگاری ها در نهایت به علت مصرف سیگار دچار مرگ های زودرس می شوند .(۸)

در آمریکا سالانه بیش از ۰۰/۰۰ نفر بر اثر مصرف سیگار دچار مرگ زودرس می شوند که از هر نفر، یک نفر از این طریق می میرند. ). در حال حاضر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر % ۷ از مردان و % از زنان) در جهان سیگاری هستند که چهارپنجم آن ها در کشورهای با درآمد بسیار پایین تا متوسط هستند. گزارش هاى سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که سیگار دومین عامل عمده ى مرگ در جهان بوده و در سال، باعث مرگ حدود میلیون نفر می شود. تخمین زده می شود تا سال ۲۰۲ این رقم به میلیون مرگ برسد ).

اثرات مضر دخانیات، منحصر به مصرف کنندگان آن نیست، بلکه اطرافیان آن ها که در محیط های بسته حضور دارند نیز در معرض خطر جدی قرار دارند .( ۳ آمار مرگ در اطرافیان افراد سیگاری فقط در انگلستان، بیشتر از ۰/۰۰ نفر تخمین زده می شود .( ۳ بررسی ها نشان می دهد که در%۹۵ موارد شروع اعتیاد، از سیگار می باشد و لذا از روش هاى مؤثر در پیشگیرى اعتیاد، جلوگیری از مصرف سیگار می باشد.

مطالعات جهانی نشان می دهد که شیوع مصرف سیگاردر جوانان، در حال افزایش و سن شروع آن رو به کاهش است. به طوری که بیش از % ۸ سیگاری ها مصرف سیگار را قبل از ۸ سالگی شروع کرده اند ( ). سالیانه صدها میلیون دلار سیگار مصرف می شود که بیش از پنجاه درصد آن، در کشورهای در حال توسعه هزینه می گردد ( ۶ بر اساس پژوهشی که بر روى ۸ هزار نفر سیگاری در ایران انجام شد، مشخص گردید که % ۸ معتادان به سیگار در سنین ۴ سالگی و کمتر از آن شروع به سیگار کشیدن کرده اند و به طور کلی مشخص شد حدود % ۸۸ از سیگاری های ایراندر سنین مدرسه به سیگار کشیدن روی آورده اند(.( ۷ تحقیق دیگر انجام شده در سال ۳۸۴ در ایران ، درصد افراد سیگاری را در کل % ۷/۴ برآورد نمود که نسبت به ایالات متحده آمریکا درصد مشابهی دارد. این یافته در مقایسه با مطالعات انجام گرفته در انگلستان با شیوع % ۵ و ایتالیا با شیوع % ۸ از میزان کمتری برخوردار است. در طرح سلامت و بیماری که در سال ۳۸۷ در ایران انجام گرفت، درصد افراد سیگاری % ۱/۹ برآورد گردید. همچنین مشخص شد که به طور متوسط %۳۳/۲ مردان و % ۷ زنان سیگاری بوده و میانگین تعداد نخ مصرفی سیگار در روز ۶۹/۱۴ تعیین گردید .( ۸ طبق آمار موجود، سالیانه نفر در ایران بر اثر استعمال دخانیات می میرند و همچنین سیگار باعث کاهش طول عمر به میزان سال می شود. مطالعه ای که در سال ۳۷۹ در میان دانشجویان دانشگاه های تهران انجام شد، نشان داد که % ۶/۴ دانشجویان سیگار مصرف می کنند. مصرف سیگار در دانشجویان پسر % ۵/۴ و در دانشجویان دختر % / بود. تحقیق دیگری که در سال ۳۸ در میان دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران انجام شد، نشان داد که ۲/۲۸% دانش آموزان ۸ سال مورد مطالعه، به صورت گهگاهی سیگار مصرف می کنند. این آمار در دانش- آموزان پسر % ۳۰/۷۶ و در دانش آموزان دختر ۵/۴۶ % بود.
% /۲ دانش آموزان به شکل روزانه سیگار مصرف می کردند. این آمار در دانش آموزان پسر % ۶ و در دانش-آموزان دختر % بود ( ۹ این مطالعه در میان دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، به منظور تعیین میزان شیوع استعمال سیگار و بعضی جنبه های اپیدمیولوژیک و دموگرافیک انجام شد . با مقایسه ى نتایج این چنین مطالعات با پژوهش هاى سایر کشورها می توان نسبت به برنامه ریزى هاى منسجم جهت پیشگیرى از استعمال سیگار اقدام نمود رو این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی به صورت مقطعی و در پاییز سال ۳۸۶ اجرا گردید. هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع استعمال سیگار و برخی علل آن و بررسی دموگرافیک در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز بود. جامعه ى مورد پژوهش ، دانشجویان دانشکده های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندى متناسب و حجم نمونه ۷۴۵ دانشجوی پسر بودند، به طوری که ابتدا تعداد کل دانشجویان محاسبه و سپس آمار مربوط به هر دانشکده مشخص و از طریق تقسیم جمعیت هر دانشکده به کل جمعیت دانشگاه ، وزن هر دانشکده تعیین شد. تعداد نمونه های هر دانشکده به صورت ضرب وزن دانشکده در کل نمونه ، مشخص و به صورت تصادفی انتخاب گردید.نمونه بردارى از دانشکده هاى بهداشت ۹ %)، پیراپزشکی ۲/ %)، پزشکی ۷/ %)، پرستارى ۸/۴ %)، توان بخشی /۵ %)، داروسازى ۰/۸ %) و دندان پزشکی (% ۰/۲ انجام پذیرفت. ضمنا فرمول تعیین حجم نمونه بدینشرح بود: ۷۳۳ (براى اطمینان بیشتر حجم نمونه ۷۴۵ تعیین شد) ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بدون نام و خود ساخته که روایی آن از طریق نظر سنجی از تعدادی اعضاى هیئت علمی تأیید شده بود. طراحی پرسش نامه با استفاده از مطالعات قبلی انجام شده در سایر نواحی وبازبینی آن ها انجام گرفته است. قسمت اول پرسش نامه شامل اطلاعات جمعیتی یا دموگرافیک با ۳ سؤال ( سن ، رشته تحصیلی، شغل والدین میزان تحصیلات والدین ، تعداد فرزندان خانواده، درآمد ماهیانه خانواده و …) و قسمت دوم سؤال مربوط به استعمال سیگار و علل مرتبط به آن ( سن شروع، عوامل تشویق کننده، عوامل ترک کننده و …) بود. پرسش نامه به صورت خود ایفا و در کلاس درس توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده هاى جمع آورى شده با استفاده از نرم افزارSPSS 5 انجام گردید . براى بیان وضعیت موجود در بررسی توصیفی از جداول توزیع فراوانی و یا شاخص هاى تمایل مرکزى همچون میانگین و براى بررسی ارتباط سنجی بین متغیرهاى کیفی از آزمون مجذور کاى دو (سطح معنی دارى ) و براى مقایسه میانگین دو جامعه از آزمون t استفاده شده است.
نتایج۷۴۵ دانشجوى پسر مورد مطالعه قرار گرفتند.. میانگین بعد خانوار دانشجویان /۰۸ ۶/۵۷ ( ± و میانگین رتبه ى تولد آن ها ۳ (± /۸۴ تعیین شد . .با استفاده از آزمون t بین میانگین بعد خانوار و رتبه ى تولد در خانواده در گروه سیگارى ها و غیر سیگارى ها اختلاف قابل توجهی مشاهده نگردید. از نظر محل سکونت فعلی ، % ۸۱/۷ در خوابگاه دانشجویی، ۶/۲ در منزل استیجاری ، ۱/ % با اعضاى خانواده و % /۹ با سایر بستگان زندگی می کردند. از نظر محل زندگی فعلی با شیوع استعمال سیگار در دانشجویان رابطه ى قابل توجهی مشاهده نشد. جدول شیوع مصرف سیگار بر حسب سطح تحصیلات و شغل والدین در دانشجویان مورد مطالعه را نشان می دهد. بر اساس نتایج حاصله رابطه ى معنی داری میان سطح سواد والدین و مصرف سیگار در دانشجویان مشاهده نشد..همچنین بین شغل پدر و شیوع استعمال سیگار در دانشجویان رابطه ى معنی داری مشاهده نشد ولی بین شغل مادر و شیوع مصرف سیگار در دانشجویان رابطه ى فراوانی وجود داشت
اولین سیگار، محل کشیدن اولین سیگار ، تعداد نخ مصرف سیگار در شبانه روز ، چگونگی گذراندن اوقات فراغت وعلل استمرار سیگار کشیدن رانشان می دهد. بین چگونگی گذراندن اوقات فراغت با استعمال دخانیات ارتباط آماری قابل توجهی مشاهده شد P /00 % 9/7 کسانی که سیگار را تجربه کرده اند، شروع مصرف مداوم سیگار را در سنین ۰-۱ سال بیان کردند . % ۳۱/۵ دانشجویان سیگاری ، محل کشیدن اولین سیگار را در کوچه و خیابان ذکر کردند، % ۳/۲ دانشجویان سیگاری تهیه اولین سیگار را به وسیله ى خود و به وسلیه دوستان عنوان نموده اند.

براساس نتایج به دست آمده، بین وجود فرد سیگاری در خانواده با مصرف سیگار ارتباط آماری قابل توجهی مشاهده گردید /۰۰ .( P شیوع استعمال سیگار در دانشجویان باحداقل یک فرد سیگارى در خانواده % ۳۱/ و در دانشجویان بدون عضو سیگارى در خانواده ۳/۷ % بود . همچنین رابطه ى آماری معنی داری بین شیوع مصرف سیگار با داشتن دوستان سیگاری وجود دارد /۰۰ P ).شیوع مصرف سیگار در دانشجویان با دوستان سیگارى و دوستان غیر سیگارى به % ۴/۹ و % ۳ بود % ۹ سیگارى ها در دانشجویانی مشاهده شدند که داراى دوستان سیگارى بودند.

% ۶۲/۵ دانشجویان ( با سابقه ى سیگاری ) دارای سابقه ى ترک سیگار بودند و حدود % ۶۳/۷ آن ها به عزم خود مقید بودند . % دانشجویانی که مایل به ترک سیگاربودند ، کاهش عوارض جسمانی و% ۸/۶ آن ها ترس از عوارض احتمالی را دلیل و انگیزه ى ترک سیگار عنوان نمودند. در خصوص بهترین دوره ى تحصیلی جهت ارائه ى اطلاعات پیرامون مضرات سیگار و عوارض آن ، دانشجویان مورد مطالعه ى راهنمایی (% ۳۵/۹ ، متوسطه (% ۳۱/۳، ابتدایی ۱/۸ %) و دانشگاه (% ۷/۶) را عنوان نمودند. درخصوص بهترین شیوه برای جلوگیری از گرایش جوانان به سیگار کشیدن ، دانشجویان تحت مطالعه به ترتیب فراهم
نمودن تفریحات سالم۱/۸ %) ، آموزش در مورد مضرات سیگار (% ۳۶/۷) ، مراقبتهای خانوادگی (% ۲/ ، در دسترس قرار ندادن سیگار /۲ %) و بالا بردن قیمت سیگار ( %) را بیان کردند
در این مطالعه مجموعا ۷۴ دانشجو پسر حضور داشتند. آن ها سن کمتر یا مساوی سال و ۶/۴ % سن بالای داشتند. مطالعه ى حاضر نشان داد که ۹/ % از دانشجویان پسر سیگاری هستند. از این تعداد حدود % ۶۱/۹ سیگاری فعال (هفته ای حداقل ۷ نخ سیگار می کشند) و % ۳۸/ سیگاری غیر فعال (هفته ای کمتر از ۷ نخ سیگار می کشند) بودند. نتایج بررسی استعمال سیگار در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج % ۵/۶ و دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ). علت این تفاوت ها احتمالا به دلیل تأثیرات اقتصادى، اجتماعی ، فرهنگی و محیطی حدس زده می شود .مطالعه ى ما نشان دهنده ى بالا بودن مصرف سیگار در این قشر تحصیل کرده ى دانشجویی است که خطر عمده ى بهداشتی اجتماعی تلقی می شود. علیرغم آن که انتظار می رود در این طبقه ى اجتماعی ، شیوع استعمال دخانیات پایین باشد ، ولی این حالت مشاهده نمی شود. شاید علت این امر نبود مباحث آموزشی در خصوص مضرات سیگار به صورت مدون در کتب درسی و یا تأثیر کم آگاهی بر رفتار است. با توجه به این که سیگار در بین مواد دخانی بیشتر در دسترس عموم می باشد و قبح اجتماعی آن نیز کمتر است لذاجوانان به سادگی به استفاده از آن روی می آورند. اعتیاد به سیگار سبب ضررهای جسمی ، اقتصادی ، اجتماعی و روانی شده. و زمینه را برای افتادن جوانان در دام اعتیاد به مواد مخدر هموار می سازد. با اتخاذ تدابیری نظیر افزایش آگاهی ها به مضرات سیگار از طریق رسانه های جمعی و مطبوعات و کتب درسی ، جلوگیری از قاچاق سیگار، ایجاد قوانین سخت گیرانه در خصوص استعمال سیگار، از جمله قانون دریافت غرامت توسط غیرسیگاری ها از سیگاری ها بدلیل آسیب به سلامتی، ایجاد برنامه های مداخله ای نظیر آموزش، ایجاد قوانین و … توسط دولت ، افزایشقیمت سیگار، بستن مالیات سنگین بر سیگار ، منع تبلیغات سیگار، منع فروش سیگار به نوجوانان ، محدودیت توزیع و واردات سیگار ، افزایش اماکن ورزشی و تفریحگاه ها، منع استعمال سیگار در اماکن عمومی، می توان دسترسی و مصرف سیگار در اجتماع را کاهش داد ( .( ۹ توصیه و تشویق دانشجویان به انجام دادن فرایض دینی همچون نماز و روزه % ۸۳/ نقش مهمی در جلوگیری از استعمال دخانیات در آن ها دارد سال میانگین سن شروع اولین تجربه ى سیگار، ۷ سالگی با دامنه ۳۰-۵ سال بود. میانگین سن شروع مصرف در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ۸ سالگی، در دانش آموزان پسر سال آخر دبیرستان های شهر تهران ۸/۱۴ سال، در دبیرستان های زاهدان ۴ سالگی و در دانشجویان دانشگاه % بود علوم پزشکی یاسوج ۸ ۲۴ سالگی ( % ۷ موارد) بود.

مطالعات گسترده در مناطق مختلف دنیا نشان دهنده آن است تحصیلی و سابقه ى مردودى ، مخالفت با والدین، وجود فرد که بیش از ۸۰% سیگاری ها، مصرف سیگار را قبل از سالگی شروع کرده اند ( ۴ ۵۳). عوارض بیماری زایی مصرف سیگار در دوران جوانی بیشتر است و عوارض قلبی ، ریوی ، معدی و… را به دنبال دارد. همچنین اعتیاد به سیگار در این سنین زمینه ساز بیشتری برای اعتیاد به سایر مواد مخدر بوده و نیز سیگاری شدن سایر دوستان در آینده را فراهم خواهد کرد. شروع مصرف سیگار در این سنین می تواند با مواجهه فرد با مشکلات و مسئولیت های شغلی ، خانوادگی و اجتماعی ارتباط داشته باشد. نقش آموزش و مراقبت والدین قبل از این سنین می تواند کمک شایانی به کاهش استعمال سیگار بنماید. بررسی ها نشان می دهد افرادیکه سیگار کشیدن را در سنین پایین آغاز می کنند، احتمال تبدیل آن ها به سیگاری-های قهار در سنین بالا بیشتر بوده و بالا بودن وابستگی به نیکوتین احتمال ترک سیگار را کم تر و مشکل تر می کند( ۷ . ( ۶
یافته های حاصل از این بررسی حاکی از آن بود که رابطه ى آماری معنی داری بین مصرف سیگار و میزان پول توجیبی وجود ندارد. در تحقیق مسعودنیا ( ( ۸ منبع تأمین پول سیگار در اکثر دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر یزد، پول توجیبی گزارش شد. در خصوص پیشنهاد دهندگان اولین سیگار، دانشجویان مورد مطالعه ، دوستان را تعارف کننده اولین سیگار دانسته اند. نتیجه ى این پژوهش با تحقیقات رضوی و همکاران ( ۷ و مسعودنیا و همکاران ( ۸ ، منطبق بوده است در این پژوهش ، مهم ترین علل گرایش دانشجویان به مصرف سیگار به ترتیب حس کنجکاوی ، سرگرمی و تفریح ، معاشرت با دوستان سیگاری ونشان دادن ناراحتی بود. در مطالعات مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستان های عربستان سعودی ( ۰۰ )، در دانشجویان پزشکی عربستان سعودی ۰۰۶ ) )، در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ( ۳۸۶ ، در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ( ۳۷۹ و در دانش آموزان پسر دبیرستان های بیرجند ( ( ۳۸۴ نیز مهم ترین علل استعمال سیگار تفریح و سرگرمی ، حس کنجکاوی، معاشرت با دوستان سیگاری، تظاهر به بلوغ ، افت سیگاری در خانواده، رهایی از مشکلات اجتماعی و فشارهای عصبی بیان شده است ( ۳۳۹
.(۲ چون مهم ترین عامل مصرف سیگار تفریح و سرگرمی بیان شده استو جوانان عمدتا جهت ایجاد شخصیت و تظاهر به بلوغ ابتدا به صورت گهگاهی و به تدریج به صورت اکتیو به سیگار روی می آورند، لذا توصیه می شود با تصویب قوانینی در خصوص منع مصرف سیگار در اماکن عمومی و وسایل نقلیه و گسترش اماکن ورزشی ، تفرجگاه ها و سایر اماکن تفریحی از تأثیرات این عامل در شیوع مصرف سیگار در جوانان به حد قابل توجهی کاست .(۳ داشتن دوست سیگاری و معاشرت با آن ها در گرایش جوانان و نوجوانان به استعمال سیگار مهم و تأثیر گذار می باشد. در این بررسی /۶۷% دانشجویان دارای دوستان سیگاری بوده اند. لذا با توجه به ویژگی تقلید و الگو پذیری در سنین جوانی و نوجوانی، خانواده ها باید نقش مهمی در کنترل معاشرت های فرزندان خود ایفا نمایند. در تحقیقی بر روی آگاهی و نگرش دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر یزد در باره مضرات سیگار ، حدود /۷۱% آن ها تأثیر دوستان سیگاری را در اعتیاد به سیگار زیاد می دانستند(( ۸ رابطه ى چشم گیرى میان سطح سواد والدین و مصرف سیگار در دانشجویان مشاهده نشد. در مطالعه ى هاشمی ) و محتشم امیری (۳۲ نتیجه ى مشابهی به دست آمد. به نظر می رسد در این خصوص عوامل دیگری نظیر فشارهای اجتماعی ـ روانی، دوستی و معاشرت با افراد سیگاری، کمی یا فقدان اماکن تفریحی و سرگرمی و … نقش بارزتری را بازی می کنند.
البته این موضوع نشان دهنده ى روند رو به افزایش استعمال سیگار در خانواده های با سطح سواد بالا نیز می باشد. نتیجهى مطالعه ى میر احمدی زاده ( ۳۷۸ برخلاف این مطالعه می باشد . (۳۳ شیوع مصرف سیگار در دانشجویان داراى پدر با تحصیلات دانشگاهی بیشتر از دانشجویان داراى پدر با تحصیلات پایین تر (به تفکیک بی سواد، ابتدایی، راهنمایی،
دیپلم) بود. شیوع مصرف سیگار در دانشجویان داراى مادر با تحصیلات دانشگاهی کمتر از دانشجویان داراى مادر باتحصیلات پایین تر بود.
در این تحقیق بیشترین شیوع مصرف سیگار در دانشجویان داراى پدران شغل آزاد (% ۶/۳) و کمترین آن در دانشجویان داراى پدران بیکار (% ۶/ بود که احتمالا به دلیل تأثیر مسائل اقتصادی است. بیشترین شیوع مصرف سیگار در دانشجویان مادران خانه دار ( (% ۷۳/۲ و کمترین آن در دانشجویان مادران کارگر (% /۸ بود. در مطالعه ى نمکین و همکاران (۳ شیوعمصرف سیگار در دانش آموزان مادران خانه دار % ۳/ و در دانش آموزان مادران شاغل % / برآورد گردید ( /۰۰ .(P در تحقیقمیراحمدی زاده و همکاران (۳۳ بیشترین شیوع مصرف سیگار در استان فارس در مشاغل آزاد گزارش شد که نشان دهنده ى اطلاع کم و همچنین عدم محدودیت های اجتماعی و اداری بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد