مقاله تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان سازگاری دانشجویان دختر غیربومی 86 - خوابگاه دانشجویی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر میزان سازگاريدانشجویان دخترغیر بومی خوابگاه دانشجویی دانشگاه اصفهان انجام گردیده است . جامعه آماري این تحقیق، دانشجویان دخترغیربومی خوابگاه دانشجویی دانشگاه اصفهان که بالغ بر 500 نفر را تشکیل می دادند که در سال تحصیلی 86-87 در دانشگاه مشغول به تحصیلبودند.اطلاعات بوسیله ي پرسشنامه سازگاري بل شامل پنج مولفه سازگاري اجتماعی، سازگاري شغلی، سازگاري در خانه ، سازگاري سلامتی ، سازگاري عاطفی بود جمع آوري شد. نمونه تحقیق شامل 100 نفر بودند که به روش نمونه گیري منظم انتخاب گردیدند و بصورتتصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اطلاعات با روش تحلیل واریانس به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مهارت هاي زندگی بطور معناداري میزان سازگاري دانشجویان را افزایش داده است - p< 01/0 - بنابراینمی توان از آن به عنوان روش مناسب در برنامه هاي تربیتی دانشجویان استفاده نمود. در ارتباط با فرضیه هاي تحقیق همبستگی معنی داري بین آموزش مهارتهاي زندگی و سازگاري در خانه ، سازگاري سلامتی ، سازگاري عاطفی بدست آمد ولی بین آموزشهاي مهارتهاي زندگی و سازگاري شغلی ، اجتماعی همبستگی معناداري بدست نیامد.

واژه هاي کلیدي: مهارتهاي زندگی، سازگاري اجتماعی، سازگاري شغلی، سازگاري در خانه، سازگاري سلامتی ، سازگاري عاطفی، دانشجویان غیربومی

مقدمه

همه ما گاهی در زندگی با چالش ها و مشکلاتی مواجه می شویم. در جریان این دشواري ها، در اختیار داشتن منابع و مهارتهایی که به ما کمک می کند تا به بهترین شکل ممکن از عهده حل مشکلات خود برآییم تسلی بخش است - کلینکه1، . - 1380

مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب، تنهایی، طردشدگی، کم رویی، خشم، تعارض در روابط بین فردي، شکست و فقدان از جمله مشکلات بهداشت روانی هستند که بسیاري از افراد جامعه با آن دست به گریبانند و به نوعی ریشه بسیاري ازآسیب هاي اجتماعی - اعتیاد، بزهکاري، خودکشی و نظایر آن - محسوب می شوند. عزت نفس پایین، ناتوانی در بیان احساسات و فقدان مهارتهاي ارتباطی عامل بسیاري از مشکلات فردي مانند سوء مصرف مواد، بزهکاري یا بی بند وباري جنسی، رفتارهاي مخاطره آمیز و خشونت می باشد - لواسانی، . - 1378

سازگاري جریانی پویاست. هر فرد به محیط وتغییراتی که در آن رخ می دهد، پاسخ هایی می دهد. تعیین اینکه شخص تا چه اندازه می تواند با محیط و تغییرات سازگار شود، به دو عامل بستگی دارد: یکی خصوصیات شخصی؛ یعنی مهارتها، نگرشها و حالات بدنی و دیگري موقعیتهایی که با آن مواجه می شود؛ مانند کشمکشهاي خانوادگی، تعارض در محیط کار و.... این دو عامل با هم در تعیین سازگاري، خشنودي، کامیابی و یا شکست و کناره گیري فرد، موثرند. چون شخص و محیط همواره در حال تغییر و تحول اند، پس سازگاري باید همواره با توجه به این دو عامل صورت پذیرد - آزاد، 1380، ص . - 12

باتوجه به اینکه یکی از سؤالاتی که براي بعضی از محققین و مسئولان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت در دانشگاه وجود داشته سازگاري دانشجویان در طول دوران تحصیل بوده است و از طرفی دانشجویان غیربومی در رابطه با سازگاري با مشکلات بیشتري مواجه می باشند که به نظر می رسد ناسازگاري دانشجویان غیربومی بالاخص دختران از آنجا ناشی می شود که هر روز نمی توانند با خانواده ارتباط فیزیکی و عاطفی برقرار نمایند و از طرفی مشکلات اقتصادي باعث بروز ناسازگاري هاي آنان می شود لذا تحقیقی با عنوان تأثیر آموزش مهارتهاي زندگی بر میزان سازگاري دانشجویان دخترغیربومی لازم و ضروري بنظر می رسدمسلماً. هر فردي که مهارتهاي زندگی را بداند و بتواند در مواقع لازم و ضروري آنهارا بکاربندد بهترمی تواند خودرا با محیط درونی و بیرونی وفق دهد وسلامت روانی خودرا حفظ نماید.

سازگاري بعنوان نشانه سلامت روان، از مباحثی است که جامعه شناسان، روان شناسان و مربیان در دهه هاي اخیر، توجه خاص به آن مبذول داشته اند . هرکس در هرمحیطی که زندگی می کند، باید بتواند با آن سازگار شود. بخش عمده اي از شکستهاي هر فرد در جریان زندگی، ناشی از عدم سازگاري با محیط است . براي رسیدن به این مقصود آموزش مهارتهایی نظیر مهارت مقابله با افسردگی، مهارت مقابله با احساس تنهایی، مهارت کنترل خشم، مهارت مقابله با استرس، مهارت مقابله با کمرویی، مهارت مقابله با شکست، مهارت روابط بین فردي . ضروري به نظر می رسد فرضیه هاي تحقیق

-1 آموزش مهارتهاي زندگی میزان سازگاري اجتماعی دانشجویان دختر غیربومی خوابگاه دانشجویی را بطور معناداري افزایش می دهد.

-2 آموزش مهارتهاي زندگی میزان سازگاري عاطفی دانشجویان دختر غیربومی خوابگاه دانشجویی را بطور معناداري افزایش می دهد.

-3 آموزش مهارتهاي زندگی میزان سازگاري شغلی دانشجویان دختر غیربومی خوابگاه دانشجویی را بطور معناداري افزایش می دهد.

-4 آموزش مهارتهاي زندگی میزان سازگاري سلامتی دانشجویان دختر غیربومی خوابگاه دانشجویی را بطور معناداري افزایش می دهد.

-5 آموزش مهارتهاي زندگی میزان سازگاري درخانه دانشجویان دختر غیربومی خوابگاه دانشجویی را بطور معناداري افزایش می دهد. روش تحقیق و جامعه آماري

با توجه به اینکه هدف تحقیق، بررسی تاثیر آموزش مهارتهاي زندگی - متغیر مستقل - بر میزان سازگاري - متغیر وابسته - است از طرح تجزیه تحلیل واریانس گروه آزمایشی و کنترل استفاده شد. جامعه آماري شامل 500 نفر از دانشجویان دختر غیربومی خوابگاه دانشجویی دانتشگاه اصفهان می باشد.

نمونه وروش نمونه گیري و روش تجزیه و تحلیل آماري افراد نمونه که شامل100 نفر بودند به روش نمونه گیري منظم انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. با توجه به داده هاي آماري در این پژوهش از روش آماري تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردیده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت pdf - قیمت 25000 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله تأثیر بازپخت جریانی در حضور گاز آرگون ، بر اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ در نوارهای آلیاژ آمورف CoFeMoSiB

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مقاله اثر بازپخت جریانی در حضور گاز آرگون بر امپدانس مغناطیسی بزرگ - GMI - نوارهاي آلیاژ آمورف خام Co66 .59 Fe3 .98 Mo1 .55 Si18 .36 B9.52 به صورت تابعی از جریان بازپخت و زمان بازپخت ، در دماي اتاق بررسی شد. نوار بازپخت شده در گاز آرگون درصد امپدانس مغناطیسی بزرگ بیشتري نسبت به نوار بازپخت ش ...

مقاله تأثیر بلند مرتبه سازی در شکل گیری بدنه شهری بی هویت و بررسی آسیب های ناشی از آن

فرمت pdf
14 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده بررسی ساختمان های بلند مرتبه در شکل یابی بدنه شهری دارای ابعاد مثبت و منفی زیادی است&times;؟شناخت این ابعاد می تواند تصمیم گیرندگان را در جهت تقویت ابعاد مثبت و همچنین حذف ابعاد منفی کمک نماید&times;؟ بر همین اساس، تحقیق حاضر به بررسی جایگاه ساختمان های بلند مرتبه در سیمای شهری با هدف روشن تر ساختن ا ...

مقاله تأثیر پارامتر بهره لیزر بر تطابق نتایج مدل یک بعدی و سه بعدی در برآورد میزان تابش خودبه خودی تقویت شده

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این مقاله به بررسی پارامتر بهره در تطابق نتایج مدل ساده یکبعدي و مدل کاملتر سهبعدي در تعیین میزان تابش خودبهخودي تقویت شده در محیط تقویت کننده خواهیم پرداخت. ابتدا نشان میدهیم به ازاي نسبت طول به قطرهاي بزرگ در محیطهاي پر بهره تطابق قابل قبولی بین نتایج دو مدل وجود دارد در حالی که در محیط هاي کم ب ...

مقاله تأثیر آرایه های متفاوت حفره های هوا روی اتلاف حبسی و پراکندگی در فیبرهای کریستال فوتونی

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پارامترهاي اتلاف حبسی و پراکندگی در فیبرهاي کریستال فوتونی از اهمیت زیادي برخوردار هستند، از این رو این دو پارامتر براي چهار گونه آرایش متفاوت حفره-هاي هوا با استفاده از روش اجزاي محدود مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که فیبر با آرایش حفرههاي مربعی داراي پراکندگی بسیار ن ...

مقاله تأثیر تصحیحات جوی بر بهبود نتایج طبقه بندی زیرپیکسلی

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: هوآویزهای جوی در تصاویر نوری نقش بسزائی در تعیین درجه خاکستری١ پیکسلها دارند. درجه خاکستری پیکسلها برای استفاده در هر فرآیند سنجش از دور، بایستی ابتدا در یک فرآیند پیش پردازش، تصویر تصحیح جوی شوند. اصطلاحاﹰ بایستی دادههای تصویری به اطلاعات تبدیل شوند. طبقهبندی تصاویر ماهوارهای رایجترین فرآیند استخر ...

مقاله تأثیر تجربی بروموکریپتین مسیلات بر رفتارهای جنسی و تغییرات هورمون تستوسترون در موش صحرائی نر بالغ ( Rat ) :

فرمت pdf
6 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده : در این تحقیق اثرات داروی بروموکریپتین مسیلات بر رفتارهای جنسی و میزان غلظت تستوسترون در موش صحرائی نر بالغ - Rat - مورد بررسی قرار گرفته است . به این منظور تعداد 40 سر موش صحرائی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 200-220 گرم را در قالب 5 گروه 8 تائی تجربی و کنترل و شم تقسیم بندی شدند . گروههای ...

مقاله تأثیر مشاوره گروهی دوران بارداری بر کیفیت خواب مادران پس از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مراقبتهای دوران بارداری مؤثرترین عامل در بهبود نتایج بارداری و فرصتی برای مشاوره و کاهش عوارض مرتب با حاملگی و زایمان و ایجاد اطمینان برای سلامتی کودکان در آینده میباشد. اختلالات خواب از جمله مشکلات شایع در بارداری بوده و مادران معمولا محرومیت از خواب و اختلالات آن را در طی 3 ماه اول پس زایمان تجربه ...

مقاله تأثیر بازی های آموزشی بر تقویت املای دانش آموزان دختر و پسر دارای اختلال یادگیری در پایه دوم ابتدایی شهرستان قاین

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: این پژوهش به منظور بررسی تأثیر بازی های آموزشی بر تقویت املای دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در پایه دوم ابتدایی درشهرستان قاین انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات آزمایشی و نیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در پایه دوم ابتدایی شهرستان قاین درسال ت ...