مقاله تأثیر تاریخ های کاشت ، روش ، رقم بر شاخص فیزلوژی رشد نخود در شرایط دیم خرم آباد

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان

چکیده :

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، روش کاشت و رقم، شاخص های رشد نخود در شرایط دیم در خرم آباد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار با سه عامل کاشت در سه سطح 30 - آذر، 30 دی و 30 بهمن - روش کاشت در دو سطح - دستپاش و ردیفی - و رقم در سه سطح - آرمان، هاشم و توده محلی گریت - انجام گرفت.

بیشترین سرعت رشد در بهمن و دی در 85 روز پس از سبز شدن ولی در آذر بیشترین سرعت رشد در 100 روز پس از سبز شدن اتفاق می افتد. آهنگ سرعت رشد در مراحل اولیه در بهمن چون حرارت بالاتر بود، بیشتر بوده است.

بیشترین شاخص سطح برگ در 85 روز پس از سبز شدن در تاریخ کاشت دی و برابر با 3/2 بود. به علت شرایط دمایی مناسب تر حداکثر شاخص سطح برگ در تاریخ کاشت های دی و بهمن زودتر حاصل شد.

و بیشترین جذب خالص در اوایل مراحل رشد و در 14 روز پس از سبز شدن به میزان 9/6 گرم در مترمربع در روز و تاریخ کاشت دی بود.

کلمات کلیدی : نخود، تاریخ کاشت، روش کاشت، رقم،
 
قدمه و بررسی منابع علمی

نخود زراعی - - cicer arietinum یکی از اولین لگوم های دانه ای است که در دنیای قدیم اهلی شده است. نخود زراعی با نام انگلیسی - - chickpea از خانواده نیام داران یا لگومینوز Leguminosae - - ، و زیر تیره پروانه آسا - - Papilionacea گیاهی علفی یک ساله، کوچک کرکدار، روز بلند که تقریباً 25 تا 50 سانتی متر ارتفاع دارد، ریشه آن بخوبی منشعب می شود، و تا عمق یک الی دو متری خاک نفوذ می کند - صباغ پور، . - 2003

نخود همچنین بعنوان یک منبع غذایی مهم دارای ارزش غذایی فراوان بوده و سرشار از پروتئین برای تغذیه انسان و دام، می باشد نخود از لحاظ داشتن نشاسته، چربی و بویژه اسیدهای چرب ضروری و عناصر آهن، کلسیم و فسفر غنی می باشد - توبا بسیر، . - 2004

نخود گیاهی است مقاومبه خشکی نیاز به اقلیمی خشک و سرد دارد، روز بلند است و تحت شرایط روز بلند سریعتر به گل می رود . در روزهای کوتاه گلدهی آن را به تأخیر می اندازد و اگر در شرایط روزهای کوتاه کشت شود رشد رویشی بیشتری خواهد داشت.

دما برای تولید نخود از 21 - 29 درجه سانتی گراد در طول روز و در طول شب 15 - 20 درجه است. جوانه زنی بذرهای آن در دمای 2 تا 5 درجه سانتی گراد آغاز می شود و شاخ برگ آن تا دمای -8 الی -11 درجه را تحمل می کند و بارندگی مورد نیاز سالیانه 600 تا 1000 میلیمتر است و در 5/5 تا PH 8/6 رشد خوبی دارد و رطوبت 21 تا 41 درصد برای رشد مطلوب است - توبا بسیر و همکاران، . - 2004

آزمایشی در سال 74-75 در منطقه گریت خرم آباد لرستان با اجرای 3 تاریخ کاشت : 26 اسفند 74 و 11 فروردین 75 و 27 فروردین 75 انجام گرفت نتایج بالاترین عملکرد در 26 اسفند 74 و 11 فروردین 75 به دست آمد.

به منظور بررسی پاسخ ژنوتیپ های مختلف نخود به تاریخ کاشت - پاییز، زمستانه، بهاره - آزمایش مزرعه در سال -83 82 در ایستگاه تحقیقات دیم کوهدشت انجام شد بیشترین عملکرد دانه در کشت زمستان و کمترین در کشت بهاره بدست آمد.

آلدو و همکاران - - 2000 گزارش کرده اند که تأخیر در کاشت منجر به کاهش 34 درصد عملکرد دانه نخود شد. ساویتری و همکاران و کیتینگ و کوپر - - 2000 و گلدانی و همکاران - - 1381 در بررسی تأثیر تاریخ کاشت گزارش کردند که در تمام مناطق مورد بررسی عملکرد کشت زمستانه بیش از دو برابر کشت بهاره بود و علت آن را طولانی بودن دوره رشد رویشی، تأمین رطوبت، افزایش شاخص سطح برگ، تداوم سطح برگ و جذب تشعشع فعال فتوسنتزی در دوره رشد زایشی عنوان کرده اند.

مواد و روش ها این تحقیق در سال زراعی 89-90 در یک مزرعه تحقیقاتی خرم آباد با طول جغرافیایی   و عرض جغرافیایی

  و ارتفاع 1117 متر از سطح دریا با متوسط بارندگی سالیانه 524 میلیمتر و دمای متوسط سالیانه 17/07 درجه سانتی گراد و دارای اقلیم نیمه خشک به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار با 3 عامل کاشت انجام شد.

منطقه خرم اباد از نواحی معتدل محسوب می شود. بیشتر این بارندگی های آن از نیمه دوم مهرماه شروع و تا نیمه اول خرداد ماه ادامه دارد. بیشترین این بارش ها در ماه های دی و آذر انجام می گیرد.

آمار هواشناسی شهرستان خرم آباد در سال - - 89 - 90 کوتاه مدت :

 مشخصات طرح آزمایشی عبارتند بودند از رقم در سه سطح، آرایش کاشت در دو سطح و تاریخ کاشت در سه سطح با این آزمایش شامل 3 بلوک هر کدام در ابعاد 44/5 × 5 متر با 18 تیمار و در هر تکرار 9 کرت به صورت ردیفی و 9 کرت دیگر به صورت دست پاش کشت شدند. مساحت زمین آزمایش 756 مترمربع بود.

نتایج و بحث سرعت رشد گیاه 1 - CGR -

سرعت رشد در بهمن در فاصله زمانی کمتری بعد از کاشت به حداکثر مقدار خود رسید و سرعت کاهش رشد گیاه در تاریخ کاشت آذر از دو تاریخ بهمن و دی بیشتر است. همچنین سرعت کاهش رشد در روش کاشت دستپاش در هر سه تاریخ کاشت بیشتر از ردیفی است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت pdf - قیمت 25000 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله تأثیر 10 هفته تمرینات کششی قدرتی بر ناهنجاری پشت گرد دانش آموزان پسر نوجوان

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده افزایش غیرطبیعی قوس ناحیه پشتی را گردپشتی یا کیفوزیس مینامند در این عارضه زمانی که قسمت بالای پشت گرد شد، استخوان جناغ فرو میرود و سینه پایین میآید، بدین ترتیب حفره سینه کوچک میشود و احتمالاً اندامهای بسیار حساس داخلی از موقعیت اصلی خود تغییر جا میدهند. در موارد شدید، بروز این ناهنجاری همراه با اختلا ...

مقاله تأثیر آموزش روش فراشناختی بر عملکرد دانشآموزان در ابعاد خودتنظیمی ، فراشناختی و تحصیلی درس آموزش حرفه و فن

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بیان مساله: به عنوان بخشی از فعالیتهای کلاسی، اجرای آزمونهای تکوینی، ابزاری در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف فرایند یاددهی-یادگیری است. در انجام این آزمونها، مشکلاتی در کلاس درس وجود داشت. از جمله حفظ دقیق عبارات کتاب توسط دانشآموزان و ارائه آنها به معلم و کلاس ]حفظ طوطیوار.[ بهطوری که اگر یک کلمه را فراموش میکردن ...

مقاله تأأثیر عوامل ساختاری در توسعه سرمایه انسانی دانشگاه ها

فرمت pdf
17 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده هدف از پژوهش حاضر تأثیر عوامل ساختاری در توسعه سرمایه انسانی اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعد ...

مقاله تأثیر ارتباطات سازمانی بر تعارض ( بین فردی ) در شعب بانک ملت استان ایلام

فرمت pdf
21 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: ارتباط موثر با کارکنان و درک انگیزههای ارتباطی آنان در توفیق مدیران، عامل موثری در دستیابی به اهداف طراحی شده سازمانی است. کارکنان بانکها نسبت به سازمانها و نهادهای دیگر بیشترین ارتباط را با ارباب رجوع دارند و باید بتوانند در این ارتباط تنگاتنگ بهترین عملکرد را داشته باشند و این اجازه را ندهند که تع ...

مقاله تأثیر آموزش و توسعه ی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش مطالعه ای در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی و تسهیم دانش، قدرت برتر برای سازمانها است. آن چنان که سازمان ها در پی کسب مزیت رقابتی در حوزه منابع انسانی هستند. این مقاله به بررسی ارتباط مولفه های منابع انسانی - انگیزش، مشارکت، آموزش، استخدام، سیستم جبران خدمات - بر روی مولفه های فرهنگ سازمانی - فرهنگ عم ...

مقاله تأثیر پرایمینگ بر خصوصیات کیفی دو هیبرید ذرت ( S . C . 704 و S . C . 640 ) با کشت تأخیری تابستانه پس از برداشت گندم در شمال ایران

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این تحقیق به منظور تأثیر پرایمینگ بر عملکرد علوفه خشک و خصوصیات کیفی دو هیبرید ذرت S.C.704 - و - S.C.640 با کشت تابستانه پس از برداشت گندم در منطقه مازندران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در مرکز تحقیقات قراخیل - قائمشهر - وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی ...

مقاله تأثیر تراکم تاج خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در پرایمینگ بذر

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پرایمینگ بذر و سیستم هاي مختلف کودي بر رقابت گیاه زراعی و علف هرز تاثیر گذارند. به همین منظور آزمایشی به صورت طرح کرتهاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی اجرا شد. روشهاي مختلف کوددهی در 6 سطح شامل کود دامی - N1 - ، کمپوست - N2 - ، کود شیمیایی - N3 - ، کمپوست + کود دامی - N4 - ، کمپو ...

مقاله تأثیر اثرات فشار ، قطر نازل و شرایط هواشناسی بر عملکرد آبیاری بارانی ضربه ای در مناطق بادخیس

فرمت pdf
19 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: این مطالعه آبیاری ضربه ای را تحت شرایط ترکیبی فشار، قطر نازل و شرایط هواشناسی ارزیابی میکند. منحنی شعاعی یک آبپاش به عنوان مثال توزیع رطوبت در طول شعاع رطوبتی با 25 آزمون ارزیابی شد. ضریب یکنواختی کریستیانسن - - cuc و تلفات تبخیر و بادبردگی - - wdel برای یک سیستم مجموعه ثابت با استفاده از 52 آزمون ...