مقاله تأثیر جنسیت ، سن ، مدرک تحصیلی و سابقه کاری بر عوامل مؤثر بر مدریت دانش در اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان

چکیده:
در این تحقیق، به بررسی تأثیر اطلاعات توصیفی کارکنان بر عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، پرداخته شد. روش تحقیق، ترکیبی از روشهای پیمایشی و توصیفی- تحلیلی و با نمونهگیری تصادفی صورت گرفت. به کمک نرمافزار SPSS و آزمون t تک نمونهای، معنیداری اطلاعات توصیفی، مورد ارزیابی قرار گرفت. یافتهها نشان داد، کارکنان با سطح مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد سابقه کار 26 تا 30 سال، وضعیت استخدامی رسمی، جنسیت مرد ، طبقه سنی 46 تا 50 سال بیشترین فراوانی را در این اداره داشتند و بین سطح مدرک تحصیلی، سابقه کار، وضعیت استخدامی، جنسیت و سن کارکنان با امتیازدهی به معیارهای استقرار مدیریت دانش، تفاوت معنیدار وجود ندارد؛ اما بین میانگین این معیارها و امتیازها، اختلاف معنیدار مشاهده شد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، اداره کل منابع طبیعی، استان آذربایجان غربی.
-1 مقدمه

امروزه و در عصر اطلاعات، تسریع تبادل اطلاعات و دانش و روزآمدی آن، یکی از نیازهای اساسی سازمانها است. باکمی دقت در روند رشد سازمانی، درخواهیم یافت که علت افول و پایان چرخه حیات بیشتر سازمان-ها، روزآمد نبودن دانش و اطلاعات و عدم همگامی با شرایط روز جهانی و از سوی دیگر، مقاومت کارکنان در برابر تغییر، عدم توجه مدیران ارشد سازمانها به قابلیت-های نیروی انسانی جهت کسب و بهکارگیری دانش روز و خروج بخش عظیمی از دانش ارزشمند و کاربردی سازمان در اثر بازنشستگی کارکنان باتجربه بوده است - امینیان و همکاران، . - 1394 شواهد نشان میدهد که سازمانهای ما در زمینه مدیریت دانش در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرند، درواقع شکاف عمیقی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب به چشم میخورد. کشور ما نیز باید همچون سایر کشورهای خواهان توسعه و پیشرفت، در زمینه مدیریت دانش گامهای استواری بردارد و باید آگاهی داشته باشد که غفلت از آن موجب عقبماندگی و توسعهنیافتگی خواهد شد - قورچیان و لاهیجانیان، . - 1385 در واقع، جوامع علمی و تجاری، هردو بر این باورند که سازمانها با قدرت دانش میتوانند برتریهای بلندمدت خود را در عرصههای رقابتی حفظ کنند - عباسوندی دوهچی و صبوحیلکی، - 1395 و نیاز به مدیریت دانش بر اساس رشد ادراک جامعه تجاری، از این واقعیت سرچشمه میگیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم
تلقی میشود . - Davenport and Grover, 2001 -
 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی - OEDC - ، در گزارشی در سال 2003 میلادی، اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی را موردبررسی قرار داده است. از نظر این سازمان، سازمانهای دولتی بنا به دلایل ذیل باید به سمت مدیریت دانش حرکت کنند:

-1 تبدیلشدن به مهمترین منبع اثربخشی فعالیتها و اقدامات سازمان. -2 اعمال حاکمیت بهجای تصدیگری. -3 جهانیشدن. -4 توانمندی بخش خصوصی. -5 افزایش دانش شهروندی.-6 از دست دادن نیروهای باتجربه در سازمانهای دولتی. درمجموع، سازمانهایی که بهتدریج مدیریت دانش را اجرا میکنند و بافرهنگ سازمانی همگام هستند، موفقتر از سازمان-هایی بودهاند که تلاش داشتند تغییرات شدید و گسترده ایجاد کنند . - McDermott and O'Dell, 2001 - بنا به دلایل ذکرشده، در این تحقیق، میزان تأثیر اطلاعات توصیفی کارکنان - جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و سابقه کار - بر عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، تعیینشده است و فرضیههایی که برمبنای هدف تحقیق تعریفشدهاند عبارتاند از: -1 جنسیت، بر عوامل مؤثر در مدیریت دانش اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی مؤثر است.-2 سن، بر عوامل مؤثر در مدیریت دانش اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی مؤثر است.-3 مدرک تحصیلی، بر عوامل مؤثر در مدیریت دانش اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی مؤثر است.-4 سابقه کار، بر عوامل مؤثر در مدیریت دانش اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی مؤثر است.

-2 پیشینه تحقیق

- شمسی و همکاران - 1396 - ، در پژوهشی، به بررسی رابطه بین مهارتهای سهگانه مدیریتی و مدیریت دانش با نقش میانجی تفکر خلاق در میان مدیران و دبیران نواحی ششگانه آموزشوپرورش شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-94، پرداختند. از روش توصیفی، نمونهگیری تصادفی و فرمول کوکران و جدول مورگان استفاده شد. به کمک نرمافزار SPSS و لیزرل، دادهها مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج بهدستآمده، بین مهارتهای مدیریتی و مدیریت دانش، در سطح P<0/05 ، رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد.

-    شوقی و همکاران - 1396 - ، تحقیق با عنوان " تأثیر مدیریت دانش بر خرد سازمانی با توجه به نقش میانجی هوش هیجانی - مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران - انجام دادهاند. پژوهشگران، دادهها را با روش توصیفی-همبستگی و با توزیع 3 پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون - 2003 - ، خرد سازمانی براون و گرین - 2006 - و هوش هیجانی مایر و همکاران - 1999 - ، گردآوری کردند. برای تحلیل دادهها از نرم-افزارهای SPSS و LISREL، استفاده کردهاند. به این نتیجه دستیافتهاند که مدیرت دانش بر خرد سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی تأثیر داشت.

-    تحقیقی باهدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر ابعاد مختلف عملکردی سازمان در زنجیره تأمین صنعت خودرو صورت گرفته است. دادهها بهصورت توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی جمعآوریشده است. تعداد جامعه آماری به کمک جدول مورگان انتخاب شدند. دادهها به روش حداقل مربعات جزئی با نرمافزار smartPLS3، تحلیل شد و به نتایج پیش رو دست یافتند: مدیریت دانش، تأثیر مثبتی روی عملکرد دارد و بیشترین تأثیر را بر شاخص کیفیت داشته و بر شاخص-های تحویل بهموقع و رضایت مشتری نیز، تأثیر مثبت دارد ولی بر شاخص هزینه تأثیر معنیدار ندارد - اخوان و همکاران، . - 1396

- تحقیقی با عنوان " رابطه مؤلفههای خلاقیت با استقرار مدیریت دانش - مطالعه موردی: کارکنان سازمان تأمین اجتماعی - "  انجام شد. ماهیت تحقیق از نوع    . - 1991 اطلاعات، دومین سطح مدیریت دانش را تشکیل توصیفی-پیمایشی و 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت pdf - قیمت 25000 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله تأثیر دوده سیلیس بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت سیمانی

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: کامپوزیت سیمانی متشکل از ماسه،سیمان، آب و افزودنی های پوزولانی - میکروسیلیس در این پروژه - است که بر اساس نیازهای خاص سازه ای و یا معماری بهینه سازی میشود. در طول دهه های گذشته دوده سیلیسی به عنوان یک پوزولان موثر در بهبود خواص بتن بسیار مورد استفاده قرار گرفته و مطالعات گسترده ای بر تاثیر این پوز ...

مقاله تأثیر تغییرات TDS و دما بر سازه های هیدرولیکی

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده - برای طراحی سازهها و ماشینهای هیدرولیکی، برآورد چگالی و گرانروی امری ضروری است که هردوی آنها تابع شرایط فیزیکی سیال ازجمله دما و مجموع مواد محلول جامد - TDS - و همچنین شرایط شیمیایی این مواد محلول ازجمله خواص یونی این ذرات میباشد. در طراحی سازه های هیدرولیکی بزرگ همچون سدها به دلیل ضرایب ایمنی بزر ...

مقاله تأثیر ساختارهای کلاس درس بر انتخاب ، کوشش و پافشاری در تکالیف عملی و عملکرد تحصیلی

فرمت pdf
22 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده زمینه: هدف این مطالعه برر سی اثر ساختارهای کلاس درس بر انتخاب، کو شش و پاف شاری در تکالیف عملی و عملکرد تحصیلی بود. روش: از یک طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایشی و کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان 48 نفر بودند که به صورت دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به سه گروه تحت ساختارهای تبحری، عملکردی و ...

مقاله تأثیر روانشناسی مثبت نگر بر ابراز وجود و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطه دارای افت تحصیلی مبتلا به اضطراب امتحان شهرستان سمنان

فرمت pdf
13 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی اثر روانشناسی مثبت نگر بر ابراز وجود و خودکارآمدی دانش آموزان دارای&nbsp;افت تحصیلی مبتلا به اضطراب امتحان شهر سمنان بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر به صورت آزمایشی مداخلهای در میان کلیه دانش آموزان دختر پایهی دوم مقطع&nbsp;متوسطه آموزش نظری دبیرستان های دولتی شهر سمنان ...

مقاله تأثیر دوز منعقدکننده آلومینیوم سولفات بر کدورت ، pH ، EC و کینتیک فرآیند انعقاد در تصفیه پساب فرآوری سنگ تراورتن

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
خلاصه در مطالعه حاضر از فرآیند انعقاد شیمیایی، لختهسازی و تهنشینی توسط منعقدکننده آلومینیوم سولفات - آلوم - برای تصفیه پساب دارای کدورت بالا ناشی از سنگ تراورتن استفاده گردید و تاثیر دوز منعقدکننده برای حذف حداکثری کدورت موردمطالعه قرار گرفت. همچنین تغییرات پارامترهای pH، EC و TDS در حین فرآیند انعقاد و ...

مقاله تأثیر رنگ‌ها بر سلامت روان از منظر قرآن و روایات

فرمت pdf
15 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده انسان محیط پیرامون خود را رنگی می بیند و رنگها تأثیرات گوناگونی در روح و روان و حتی جسم انسان برجاي میگذارد. که بعد روانی آن مهمتر و آشکارتر است. علم روانشناسی رنگ ها، علمی نوین و نوپاست که یکی از رسالتهایش بررسی تأثیراتی است که رنگها بر سلامت روان انسانها میگذارد. این پژوهش بر آن است تا باروش توصیفی ...

مقاله تأثیر شوری بر بیان ژن گالاکتینول سنتاز ( GAS ) ، میزان کربوهیدرات و پرولین در لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L . )

فرمت pdf
5 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شوری یکی از مشکلات در حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از اراضی کشور ما را نیز در بر میگیرد. الیگوساکاریدهای خانواده رافینوز - RFOs - چندین نقش فیزیولوژیکی در گیاهان انجام میدهند که از جمله آنها تجمع این قند در زمان تشکیل دانه در پاسخ به تنش شوری میباشد. سنتز گالاکتینول به عنوان حد واسط بوسیله گالاکتینول سن ...

مقاله تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان در جهاد دانشگاهی

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: مطالعه و بررسی عملکرد سازمانهای مختلف نشان میدهد که برای تحقق اهداف کلان هم بایستی به داخل سازمان و هم به بیرون توجه نمود. یکی از مهمترین عناصر داخلی که میتواند مزیت رقابتی را برای سازمان فراهم آورد منابع انسانی و در صدر منابع انسانی کارکنان سازمانی هستند. اما کارکنان میتوانند با توانمندی خود شرایط بهی ...