بخشی از مقاله

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر تغذیه مکمل گلوتامین - Gln - و آرژنین - Arg - بر مورفولوژی روده جوجههای گوشتی تحت تنش سرمایی صورت گرفت. در مجموع 675 جوجه یک روزه ماده بهطور تصادفی در 9 تیمار، 5 تکرار و 15 جوجه در هر تکرار در یک آزمایش فاکتوریل 3×3 و بر اساس طرحکاملاً تصادفی تقسیم شدند. سه سطح مکمل گلوتامین 0 - ، 0/5 و 1 درصد - و آرژنین 100 - ، 130 و 160 درصد احتیاجات سویه راس - در شرایط آسیت القایی به روش سرما - 15 1 C - و از 7 تا 42 روزگی مورد استفاده قرار گرفت. مکمل گلوتامین باعث افزایش ارتفاع پرز و عمق کریپت در دئودنوم و ژئوژنوم شد . - P<0/05 - مکمل آرژنین عمق کریپت را در دئودنوم و ژئوژنوم کاهش داد و موجب افزایش عرض پرز در ایلئوم و همچنین نسبت ارتفاع به عمق کریپت در دئودنوم و ژئوژنوم شد . - P<0/05 - اثرات متقابل گلوتامین و آرژنین بر ارتفاع پرز، عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در دئودنوم و ژئوژنوم و عرض پرز ایلئوم معنیدار بود . - P<0/05 - نتایج نشان داد که مکمل گلوتامین 0/5 - درصد - به تنهایی و یا به همراه آرژنین 130 - درصد - موجب بهبود مورفولوژی روده در جوجههای گوشتی تحت آسیت القایی به روش سرما میشود.

واژگان کلیدی: گلوتامین، آرژنین، آسیت، مورفولوژی روده، جوجهگوشتی

مقدمه

سندرم آسیت یک اختلال متابولیکی بوده که عوامل مدیریتی و تغذیه ای متعددی همچون پرورش در ارتفاع بالا، تنش سرمایی، سیستمهای ضعیف تهویه، تراکم انرژی و پروتئین جیره، نمک جیره و غیره در بروز آن مؤثرند. افزایش نیاز اکسیژن بافتها باعث افزایش برونده قلب و در نهایت هایپرتروفی بطن راست میگردد و هایپرترفی قلب همراه با نقص عمل دریچههای قلب منجر به افزایش فشار وارده به کبد و تراوش بخشی از محتویات پلاسما به داخل محوطه بطنی شده و آبآوردگی شکم را ایجاد میکند. مرگ و میر در گلههای گوشتی در شرایط طبیعی پرورش 10-5 درصد است و در شرایط مستعد آسیت به 25 درصد تلفات نیز میرسد - - . گلوتامین از جمله مواد مغذی مهم برای رشد و توسعه دستگاه گوارش است و نقش کلیدی در ساختار پروتئینی مخاط و ساخت سد دفاعی رودهکوچک دارد - Le Bacqner et al,  - . تحقیقات نشان داد که افزودن مکمل گلوتامین به خوراک سبب افزایش ارتفاع پرزهای روده و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت شد. نتیجه این پدیده افزایش مساحت ناحیه جذب، بهبود مورد استفاده قرار گرفتن مواد مغذی و در نهایت بهبود عملکرد است -                        . - Ba آرژنین پنجمین اسیدآمینه محدودکننده برای جوجههای گوشتی در جیرههای بر پایه ذرت-کنجاله سویا است - Waguespach   - . مکملسازی آرژنین به جیره به میزان 10 گرم بر کیلوگرم سبب بهبود مورفولوژی روده میشود و بنابراین ممکن است متابولیسم این اندام را که نیاز بالایی به اکسیژن دارد افزایش دهد - Laudadio   - . شرایطی مثل استرس سرما که سبب افزایش نیاز اکسیژن میشود ممکن است نیاز پرنده به آرژنین را افزایش دهد. تأمین آرژنین مازاد میتواند تلفات ناشی از آسیت را کاهش دهد - Tan et al.,   - . با توجه به اهمیت آسیت در جوجههای گوشتی مطالعات زیادی در مورد عوامل، اثرات و راهکارهای عملی جلوگیری از این عارضه صورت گرفته است، اما با توجه به اهمیت دستگاه گوارش در مصرف اکسیژن، نقش آن در سندرم آسیت به درستی بررسی نشده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اسیدهای آمینه آرژنین و گلوتامین بر بهبود مورفولوژی دستگاه گوارش در جوجههای گوشتی تحت تنش

سرمایی صورت گرفت.
مواد و روشها

در این آزمایش از 675 جوجه ماده یکروزه - راس - 308 برای بررسی آسیت القایی به روش سرما از 7 تا 42 روزگی استفاده شد. این پژوهش با 9 تیمار ،5 تکرار و 15پرنده در هر تکرار بر پایه طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل 3×3 صورت گرفت. جیره پایه بر اساس ذرت- سویا و بر اساس احتیاجات سویه راس تنظیم و مقادیر مختلف گلوتامین و آرژنین به جیره پایه افزوده شد. مکمل های ال آرژنین هیدروکلراید 99 - درصد خلوص - و ال گلوتامین 98/7 - درصد خلوص - از کمپانی ویتاجوی کشور چین خریداری شده و به نسبتهای تعیین شده برای اعمال تیمارها در خوراک جوجههای گوشتی مورد استفاده قرار گرفتند. در این آزمایش از 3 سطح گلوتامین 0 - ، 0/5 و 1 درصد مکمل گلوتامین - و سه سطح آرژنین 100 - ، 130 و 160 درصد نیاز سویه راس - 308 استفاده گردید. نمونهها از بافت ژئوژنوم، ایلئوم و دئودنوم گرفته شد. فرآوری بافت، تهیه برشهای عرضی و رنگآمیزی آنها مطابق روشهای استاندارد صورت گرفت. پس از تهیه عکس، ارتفاع پرز، عرض پرز و عمق کریپت اندازهگیری شد - - .کلیه داده-ها پس از جمعآوری جهت انجام محاسبات اولیه به نرمافزار Excel منتقل شده و سپس تجزیه آماری با رویه
مدل عمومی خطی - GLM - نرمافزار آماری -      - SAS انجام و مقایسه میانگینها نیز با روش دانکن

صورت گرفت.

نتایج

اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه آرژنین و گلوتامین بر ارتفاع پرز قسمتهای مختلف روده کوچک جوجههای گوشتی تحت آسیت ناشی از سرما در جدول1 نشان داده شده است. نتایج نشان میدهد که مکمل گلوتامین بهطور معنیداری باعث افزایش ارتفاع پرز در دئودنوم و ژئوژنوم شد P<0/01 - ، اثر اصلی - و پرندگان مصرفکننده تیمار 0/5 درصد گلوتامین+ آرژنین 130 درصد، بیشترین طول پرز را در دئودنوم و ژئوژنوم به نسبت سایر تیمارها داشتند P<0/01 - ، اثر متقابل - .
جدول .1 اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه آرژنین و گلوتامین بر ارتفاع پرز - میکرومتر -     قسمتهای                                                              

-1 سطوح مصرف شده برای آرژنین برابر بود با سطح مورد نیاز سویه راس 100 - درصد - ، 30 درصد بیشتر از نیازهای سویه راس 130 - درصد - و 60 درصد بیشتر از نیازهای سویه راس 160 - درصد - .
a-bمیانگینها با حروف متفاوت در هر ردیف با هم اختلاف معنیداری دارند.

نتایج مربوط به اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه آرژنین و گلوتامین بر عمق کریپت قسمتهای مختلف روده کوچک در جدول 2 نشان داده شده است. با توجه به نتایج بهدست آمده مکمل گلوتامین باعث افزایش عمق کریپت در قستهای دئودنوم و ژئوژنوم روده گردید و از طرف دیگر مکمل آرژنین عمق کریپت را در ژئوژنوم کاهش داد . - P<0/05 - جدول3 نتایج مربوط به اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه آرژنین و

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید