بخشی از مقاله

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین اثر مکمل گلوتامین - Gln - و آرژنین - Arg - بر هورمونهای تیروئید جوجههای گوشتی در تحت شرایط محیطی سرد 15 - درجه سانتیگراد - انجام شد. در این تحقیق از 675 جوجه گوشتی یکروزه ماده که به 9 تیمار در قالب طرح فاکتوریل 3×3و بر اساس طرح کاملاً تصادفی تقسیمبندی شده بودند، استفاده شد. سه سطح مکمل گلوتامین 0 - ، 0/5 و 1 درصد - و آرژنین 100 - ، 130 و 160 درصد احتیاجات سویه راس - در شرایط آسیت القایی به روش سرما - 15 1 C - و از 7 تا 42 روزگی مورد استفاده قرار گرفت. هر دو اسیدآمینه گلوتامین و آرژنین سطح T پلاسما و نسبت T /T را کاهش دادند - P<0/05 - درحالیکه مصرف گلوتامین باعث افزایش سطح T پلاسما شد . - P<0/05 - اثرات متقابل گلوتامین و آرژنین بر روی سطح T پلاسما و نسبت T /T معنیدار بود - . - P<0/05 نتایج نشان داد که مکمل گلوتامین 0/5 - درصد - به تنهایی و یا به همراه آرژنین 130 - درصد - موجب بهبود عملکرد شود و با کاهش فعالیت T و کاهش نسبت T /T میتواند شرایط هیپوکسی را در جوجههایگوشتی کاهش دهد.

واژگان کلیدی: گلوتامین، آرژنین، آسیت، هورمونهای تیروئید، جوجهگوشتی

مقدمه

هورمونهای تیروئیدی نقش مهمی را در کنترل متابولیسم بدن دارند - Decuypere et al, - 2000; /LQ HW DO' بهطوری که ارتباط نزدیکی بین هورمونهای تیروئیدی با حساسیت آسیتی در جوجههای گوشتی تحت شرایط سرد محیطی گزارش شده است -      . - De Smit et al,هورمون ترییدوتیرونین - - T یکی از هورمونهای اصلی در تنظیم حرارت و تحریک متابولیسم بدن است - . - Hafshejani et al, در جوجههای گوشتی غلظت T پلاسما همبستگی مثبتی با مصرف اکسیژن دارد - - Bobek et al, لذا افزایش T پلاسما در جوجههای تحت استرس سرمایی میتواند بهدلیل نرخ متابولیکی بالا، تنظیم دمای بدن و نیاز به اکسیژن بیشتر باشد - نعمتی و همکاران، . - 1394 همبستگی منفی بالای بین غلظت هورمونهای تیروئیدی و وزن بهدست آمده در جوجههای آسیتی گزارش شده است - . - Kamely et al, بدین معنی که کاهش هورمون T سوخت و ساز پایه را کاهش داده و باعث کاهش مصرف اکسیژن و افزایش وزن بدن میگردند. کاهش دمای محیطی با تأثیر بر محور هیپوتالاموس - هیپوفیز- تیروئید، باعث افزایش TSH شده و ترشح هورمون T از تیروئید را افزایش می دهد که در داخل بافت ها تبدیل به هورمون T میشود . - Shahir et al, - با توجه به اهمیت آسیت در جوجههای گوشتی مطالعات زیادی در مورد عوامل، اثرات و راهکارهای عملی جلوگیری از این عارضه صورت گرفته است، اما با توجه به اهمیت این موضوع مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات سطوح اسیدهای آمینه آرژنین و گلوتامین بر هورمونهای تیروئیدی جوجههای گوشتی تحت آسیت القایی به روش سرما صورت گرفت.

مواد و روش

این آزمایش با استفاده از 675 قطعه جوجه ماده یکروزه گوشتی برای بررسی آسیت القایی به روش سرما از 7 تا 42 روزگی انجام شد. این پژوهش با 9 تیمار ،5 تکرار و 15 پرنده در هر تکرار بر پایه طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل 3  3 صورت گرفت. جیره پایه بر اساس ذرت-سویا و بر اساس احتیاجات سویه راس تنظیم و مقادیر مختلف گلوتامین و آرژنین به جیره پایه افزوده شد. مکملهای ال آرژنین هیدروکلراید %99 - خلوص - و ال گلوتامین 98/7 - درصد خلوص - از کمپانی ویتاجوی کشور چین خریداری شده و به نسبتهای تعیین شده برای اعمال تیمارها در خوراک جوجههای گوشتی مورد استفاده قرار گرفتند. در این آزمایش از 3 سطح گلوتامین 0 - ، 0/5 و 1 درصد مکمل گلوتامین - و سه سطح آرژنین 100 - ، 130 و 160 درصد نیاز سویه راس - 308 استفاده گردید. میزان هورمون های تیروئیدی پلاسما با استفاده از کیتهای الایزای  T و T شرکت پیشتاز طب و توسط دستگاه الایزا ریدر اندازهگیری شدند. کلیه دادهها پس از جمعآوری جهت انجام محاسبات اولیه به نرمافزار Excel منتقل شده و سپس تجزیه آماری با رویه مدل عمومی خطی - GLM - نرمافزار آماری -     - SAS انجام و مقایسه میانگینها نیز با روش دانکن صورت گرفت. سطح معنیداری 0/05در نظر گرفته شد. 

نتایج

اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه آرژنین و گلوتامین بر سطوح هورمونهای تیروئیدی جوجههای گوشتی تحت آسیت ناشی از سرما در جدول1 نشان داده شده است. مصرف آرژنین و گلوتامین - اثر اصلی - باعث کاهش میزان هورمون ترییدوتیرونین - - T خون پرندگان شد . - P<0/05 - در مقایسه بین تیمارها، پرندگان تمام گروههای آزمایشی بهطور معنیداری سطح T پایینتری نسبت به پرندگان گروه شاهد داشتند . - P<0/05 - از طرف دیگر پرندگان گروه 1درصد گلوتامین160+ درصد آرژنین، سطح T کمتری به نسبت پرندگان تیمارهای آرژنین 130 درصد، گلوتامین 0/5 درصد +آرژنین 160 درصد و گلوتامین یک درصد داشتند . - P<0/05 - مصرف گلوتامین سطح هورمون تیروکسین - - T پلاسما را بهطور معنیداری در پرندگان آسیتی افزایش داد - اثر اصلی، . - P<0/05 در مقایسه بین تیمارها، پرندگان دریافتکننده 130 درصد آرژنین کمترین و پرندگان دریافتکننده 0/5 درصد گلوتامین130+ درصد آرژنین دارای بیشترین میزان سطح T پلاسمای خون بودند - P<0/05 - در مقایسه بین تیمارها، همه گروههای آزمایشی دریافت کننده سطوح گلوتامین و آرژنین، نسبت T /T را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش دادند - P<0/05 - و همچنین مکمل سازی گلوتامین و آرژنین بهطور معنیداری نسبت T /T را کاهش دادند - اثرات اصلی، . - P<0/05 از طرف دیگر، اثرات متقابل گلوتامین با آرژنین - گلوتامین×آرژنین - برای نسبت T /T معنیدار شد بهطوری که فقط افزایش سطح آرژنین در سطح صفر گلوتامین باعث افت این نسبت گردید . - P<0/05 -

جدول .1 اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه آرژنین و گلوتامین بر هورمونهای تیروئیدی - نانوگرم/ میلی لیتر - پلاسما جوجههای گوشتی تحت آسیت ناشی از سرما1 درپایان دوره آزمایشی      

.1 سطوح مصرف شده برای آرژنین برابر بود با سطح مورد نیاز سویه راس 100 - درصد - ، 30 درصد بیشتر از نیازهای سویه راس - 130 درصد - و 60 درصد بیشتر از نیازهای سویه راس - 160 درصد - .
a-bمیانگینها با حروف متفاوت در هر ردیف با هم اختلاف معنیداری دارند.
بحث

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید