بخشی از مقاله

چکیده

اصطلاح نارسایی در یادگیری به وسیله روانشناسان و متخصصین تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار میگیرد این تحقیق به منظور دستیابی به نقطه نظرات و دیدگاههای معلمان در زمینه رابطه اختلالهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره ابتدایی »شهرستان مرودشت« انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مرودشت تعداد 1002 نفر میباشد.

حجم نمونه در این تحقیق 278 نفر میباشد. روش نمونهگیری که از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از کتابها، مجلات و مقالات و پرسشنامه میباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد Tمشاهده شده هر یک از شش سوال ویژه تحقیق از T جدول - 1/96 - و سطح معناداری %5 بزرگتر است در نتیجه فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق تأئید میگردد و سپس میتوان نتیجه گرفت که بین شش متغیر عامل اختلال در یادگیری با متغیر عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.

مقدمه

اختلال یادگیری خاص مشکلی است که بر توانایی کودک برای دریافت، پردازش، تجزیه و تحلیل یا ذخیره اطلاعات تأثیر می گذارد. این اختلال می تواند خواندن، نوشتن، هجی کردن یا حل مسائل را برای کودک دشوار کند - گرستن، جردن و فلوج، . - 2005 دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص به تدریج یاد می گیرند درحالی که سایر دانش آموزان از نظر وضع درسی بهتر از آنها هستند و کمتر احساس حقارت را تجربه می کنند و بیزاری مدرسه و درس در آنها به وجود می آید. والدین این دانشآموزان اغلب از علل اختلال آنها بی اطلاع اند، مشکل را بیشتر می کنند و با فشارهایی که بر کودک وارد می آورند، دشواری را چند برابر می کنند

آموزش مستقیم با رویکردی رفتارگرایانه دارای ویژگی های خاصی - اهداف مشخص، سازماندهی دقیق، گام های کوچک، ارائه مطالب از ساده به دشوار، ارائه پیش سازمان دهنده، مرین سازمان یافته و هدایت شده، ارزیابی های مکرر و تقویت - است که آن را به یک شیوه یکاملاً کارآمد و مؤثر برای کمک به دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص تبدیل می کنند.

برساک و دامر - 2007 - ، مؤلفه های آموزش مستقیم را به این صورت تعریف می کند که آموزش مستقیم یک آموزش صریح و روشن، تدریس مستقیم مهارت ها و روش ها، آموزش منظم سیستماتیک در حین تدریس می باشد که بهصورت شفاف مجموعه مهارت ها را انتخاب کرده و سپس آن مهارت های مفید را با یک ترتیب منطقی برای آموزش سازماندهی می کند. این رویکرد نیازمند برنامه های بیشتری از سوی معلمان است و اگر به طور مؤثر استفاده شود می تواند بهصورت وسیع برای انتقال مهارتها از موارد آموخته شده برای مسائل جدید به کاربرده شود

نارسایی ویژه در یادگیری گروه ناهمگونی از کودکان را در بر میگیرد که مشکلاتی را در حوزههای گوناگونی دارند. این مشکلات اثرات مادامالعمری را برای فرد ایجاد میکند که به نظر میرسد خیلی بیشتر از خواندن، نوشتن و حساب کردن باشد و حوزهایی همچون سلامت، بهداشت روانی، روابط بین شخصی، ادامه تحصیل، امکانات استخدامی و مانند آن را عمیقاً تحت تأثیر قرار میدهد

از طرف دیگر نارسایی ویژه در یادگیری، بر خلاف معلولیتهای دیگر یک نارسایی پنهان است زیرا علایم آشکاری که بتوان فوراً به وجود آن پی برد در بسیاری از موارد وجود ندارد. بنابراین به نظر میرسد بعضی از این مشکلات در اثر عدم آگاهی والدین با شیوههای آموزشی و مانند آن به وجود آمده باشد. دانستن این عوامل میتواند از بروز این نارسایی به طور چشمگیری جلوگیری به عمل آورد.

نکته مهمی که در زمینه این نارساییها وجود دارد این است که اگر به موقع تشخیص داده شود میتواند موفقیت چشمگیری در زندگی این افراد ایجاد نماید و این مخصوصاً در حال حاضر که فنآوریهای جدید میتواند در حمایت آموزشی و جبرانی این افراد نقش عمدهای داشته باشد اهمیت زیادی دارد.

به این ترتیب بیان مسئله عبارت است از خلاصهای از کلیه مراحلی که محقق برای رسیدن به هدف تحقیق خواهد پیمود. این مراحل از فرضیه شروع میشود و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده به اخذ نتیجه خاتمه مییابد.

مشکل یادگیری: عبارت از نوعی پاسخ به اطلاعات حسی است که ناقص و نارسانا بوده و این که در توانایی مربوط به فهم، یادآوری، کاربرد و ارتباط با مطالبی که قبلاً یاد داده شدهاند، اختلال ایجاد میکند.

مشکل یادگیری معمولاً به یکی از منابع زیر نسبت داده میشود: -1 آسیبهای عصبی -2 بدکاری و نارسایی در فهم و درک مطالب -3 اختلال حسی -4 بینظمی و آشفتگی زبان -5 عقبماندگی ذهنی -6 محرومیت فرهنگی -7 نقص و نارسایی زبان -8 مشکلات آموزشی

ناتوانیهای یادگیری اصطلاحی کلی است که به گروه نامتجانسی از اختلالها اطلاق میشود که به شکل مشکلات عمده در فراگیری و به کارگیری تواناییهای گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال یا محاسبات ریاضی آشکار میشود این اختلالها ذاتی هستند و فرض میشود که از اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی نشأت میگیرند و ممکن است در کنار ناتوانیهای یادگیری اشکالاتی در خود نظمدهی رفتارها، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی وجود داشته باشد، اما این مسائل فی نفسه ناتوانی یادگیری به شمار نمیآیند. ناتوانی یادگیری ممکن است همراه با سایر عارضههای معلولیتی باشد - برای مثال، نقص حسی، عقبماندگی ذهنی، اختلال اجتماعی و هیجانی - یا با تأثیرات محیطی توأم باشد - نظیر تفاوتهای فرهنگی، آموزش ناکافی/ نامناسب، عوامل روانزاد - ، اما نتیجه این عارضهها یا تأثیرات نیست.

ناتوانیهای یادگیری معضلاتی فراتر از مشکلات درسی نیز به همراه دارد. درک جامع معمای ناتوانیهای یادگیری مستلزم توجه به جوّ اجتماعی، عاطفی و رفتاری زندگی کودک است. پژوهشها حاکی از آن است که مشکل اصلی بسیاری از کودکان دچار ناتوانیهای یادگیری ضعف مهارتهای اجتماعی است. این کودکان توجه و حساسیتی نسبت به دیگران ندارند، درکشان از موقعیتهای اجتماعی کم است و از نظر اجتماعی مطرودند. - لرنر، ژانت، . - 1994

اهداف پژوهش

- هدف کلی: رابطه اختلالهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دوره ابتدایی شهرستان مرودشت اهداف جزئی:

-1 بررسی رابطه عقبماندگی ذهنی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان.

-2 بررسی رابطه اختلال حسی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان.

-3 بررسی رابطه محرومیت فرهنگی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان.

-4 بررسی رابطه نارسایی درک و فهم و عملکرد تحصیلی دانشآموزان.

-5 بررسی رابطه مشکلات آموزش و عملکرد تحصیلی دانشآموزان.

- 6 بررسی رابطه نقص و نارسایی زبان یاد گیرنده و عملکرد تحصیلی دانشآموزان.

سؤالات ویژه

-1 آیا بین نارسایی در فهم و درک مطلب به عنوان عامل اختلال در یادگیری با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟

-2 آیا بین عقبماندگی ذهنی یادگیرنده به عنوان عامل اختلال در یادگیری با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟

-3 آیا بین اختلال حسی یادگیرنده به عنوان عامل اختلال در یادگیری با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟

-4 آیا بین محرومیت فرهنگی یادگیرنده به عنوان عامل اختلال در یادگیری با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟

-5 آیا بین نقص و نارسایی زبان یادگیرنده به عنوان عامل اختلال در یادگیری با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟

-6 آیا بین مشکلات آموزش به عنوان عامل اختلال در یادگیری با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید