بخشی از مقاله

چکیده

ارزشهای فرهنگی به عنوان عنصر دروندادی در سیستم رفتاری می توانند بر سیستم رفتاری تاثیر گذار باشند که این مقاله در صدد تبیین آن بوده و در پاسخ به این سؤال که تاثیر ارزشهای فرهنگی بر رفتار فردی چگونه است تدوین گردیده است؛ نوع روش در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از ابزار فیش برداری وتحلیل یافته ها بابهره گیری از روش تحلیل محتوا ناظر به روش اجتهادی است؛ نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزشهای فرهنگی می تواند خرده سیستمی در درون سیستم فردی رفتاری تلقی گردد که دروندادآن ارزشهای ابزاری - دنیایی - ، فرایند آن، ارزشهای هدف - آخرتی - و برونداد آن، ارزشهای معطوف به رفتار است وبالطبع خود ارزشهای فرهنگی به عنوان عنصر دروندادی سیستم فردی رفتار بوده که با رفتار فردی رابطه معناداری دارد و ازاینروست که به عنوان رهیافت این تحقیق می توان ادعا کرد که ارزشهای فرهنگی بر رفتار فردی تاثیر دارند .

 مقدمه

ارزشهای فرهنگی ، از جمله متغیرهای درونداد فردی رفتاری محسوب می شوند که هر فردی با خود به سازمان می آورد؛ چه اینکه بر عملکرد فردی و بر رفتار فردی تاثیر گذارند ؛ ارزشهای فردی نشات گرفته از مقوله فرهنگی، بر ادراک افراد تاثیر داشته به گونه ای که می توان ادعا کرد که ارزشها ، جهت حرکت معرفتی و نوع برداشت مفهومی افراد را تعیین می کنند و بالطبع ادراک افراد از پدیده ها و حوادث و مسائل می تواند بر نگرش آنها تاثیر گذاشته و معرفت و بینش حاصل از آن ، نگرش آنان را شکل دهد؛ البته این تعامل دوسویه بوده و می تواند منشا رفتاری داشته باشد؛ در هر صورت، تعامل و همپوشانی بین ارزش ، ادراک و نگرش را نمی توان نادیده گرفت

در این پژوهش ، ارزشها به طور عام و ارزشهای فرهنگی به طور خاص به عنوان درونداد فردی رفتاری مورد بررسی قرار می گیرد و رهیافتهای اسلامی مرتبط با آن بررسی و یافته ها استخراج می شوند؛ بدیهی است که ارتباط ارزش به عنوان عنصر دروندادی ، با رفتار بهنجار و نابهنجار در سازمان و جامعه به عنوان عنصر بروندادی مورد بررسی قرار می گیرد .

بیان مساله

ارزشهابه طورعام و ارزشهای فرهنگی به طور خاص به عنوان متغیری مستقل در سیستم رفتاری فردی تلقی می شوند که به صورت ورودی برای این سیستم حائز اهمیت است ؛ چه اینکه هر فردی با ورود به سازمان ارزشهای خود را - اعم از فرهنگی وفردی - به درون سیستم منتقل می سازد؛ بدیهی است که بررسی نقشارزشهای فرهنگی و تاثیر آنها بر رفتار فردی دغدغه ای مهم بوده که مدیران سازمانها با آن مواجه اند؛ از اینروست که در این پژوهش، مساله اصلی رفع این دغدغه و نمایش چگونگی تاثیرگذاری ارزشها بر رفتار فردی است؛ با این فرض، فرضیه ارتباط بین ارزشهای فرهنگی و رفتار فردی با پاسخ به پرسش زیرمعنادار می شود : تاثیر ارزشهای فرهنگی بر رفتار فردی چگونه است ؟

بررسی در این مقاله بر محور پاسخگویی به سؤال فوق الذکر بوده که مباحث مرتبط باارزشها وارتباط آن با رفتار را پوشش می دهد ؛ این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی و با ابزار فیش برداری جهت گردآوری اطلاعات و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای و با تحلیلمحتوا ناظر به روش اجتهادی به بررسی موضوع مزبور پرداخته است

اهمیت و ضرورت پژوهش

خلا تئوریک در پژوهش حاضر، جایگاه معرفتی ارزشهای فرهنگی و اهتمام به مطالعه در زمینه ارزشها و تاثیر آن بر سیستم رفتاری فردی را نشان می دهد؛ از اینرو، می توان ادعا کرد که موضوع مزبور از جهات مختلفی نیازمند به بررسی است؛ شاید مهمترین دلیل پرداختن به آن، تبیین رابطه متقابل سیستم ارزشها با سیستم فردی رفتاری است؛ بدیهی است که مدیران در سطح کلان جامعه و سطح خرد یعنی سازمانها به دنبال شناخت از این رابطه و تاثیر گذاری و نیز تاثیر پذیری متغیرهای تحقیق بوده و با این شناخت می توانند تا حدودی به پیش بینی ، تحلیل و کنترل رفتاری افراد زیرمجموعه خود پرداخته و رفتار آنان را مدیریت کنند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید