بخشی از مقاله

چکیده

اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابداعات بشر در قرن اخیر با قابلیت ها و کارکردهای متعدد، چه مثبت و چه منفی زندگی بشریت را بشدت تحت تاثیر قرارداده است که نتایج این کار کردها بر کسی پوشیده نیست. این ابزار به عنوان کارآمدترین رسانه جهانی برای برقراری ارتباط و تعامل بین المللی نقش تعیین کننده ای را داشته و ملت ها برای انتقال فرهنگ و تبادل اطلاعات به آن رو می آورند.

رشدروز افزون استفاده از اینترنت باعث شده که بسیاری از نمادهای فرهنگی آن را به عنوان کارآمدترین و موثرترین ابزار برای اشاعه اطلاعات مورد توجه قرار بدهند. امروزه نوجوانان بیشترین سهم را در استفاده از این رسانه دارا می باشد و متقابلا پیشرفت فناوری و اینترنت بر این قشر مهم جامعه تاثیرات به سزایی گذاشته است.

بی شک وجود فناوری اطلاعات در تسهیل یادگیری و کمک به معلم در بهبودکیفیت آموزشی نقش تعیین کننده ای را به دنبال داشته است و این عامل باعث بوجود آمدن جذابیت و همچنین از بین رفتن جو کسالت بار محیط آموزشی شده اند.مقاله حاضر در صدد بررسی تاثیر عملکرد اینترنت و همچنین فناوری اطلاعات بر فرآیند یادگیری نوجوانان بر محیط های آموزشی می باشد روش تدوین این مقاله به صورت کتابخانه ای و مروری می باشد که در آن از منابع معتبر و به روز استفاده شده است و سعی در ارائه بهترین و مفیدترین مطالب شده است .

مقدمه

اینترنت رسانه ای جدید با ماهیتی متفاوت از رسانه های پیش از خود است و در عین حال تقریبا همه ی آن رسانه ها را در خود دارد. اینترنت با خود تغییرات اجتماعی به همراه می آورد و این تغییرات بیش از همه در میان نوجوانان که بیشترین تعداد کاربران اینترنت را تشکیل میدهند، رخ میدهد. نوجوانان،یکی از گروههای سنی هستند که علاقه شدیدی به اینترنت نشان داده اند.

این رسانه به واسطه چندگانگی و همچنین قدرت جذب افراد،جایگاه ویژهای در میان این گروه سنی در سراسر دنیا پیدا کرده است.بر اساس مطالعات جدیدی که در مؤسسه پژوهشی پیو در خصوص تأثیر اینترنت بر زندگی نوجوانان صورت گرفته است،حدود 39 درصد از نوجوانان آمریکایی کاربر اینترنت هستند و اغلب به اشتراک مطالبی چون فایلهای ویدئویی،عکس و متن - درسی و غیردرسی - اقدام مینمایند.82 درصد از آنان صاحب وبلاگ هستند و اینترنت را به تلویزیون و سینما ترجیح میدهند.

بر اساس همین مطالعه،پسرها به اشتراک گذاشتن فیلم و دختران به وبلاگنویسی و اشتراک عکس علاقهمند هستند - Miller,2002 - . .به دلیل جوان بودن این رسانه هنوز بر سر اثرات مثبت و منفی آن توافقی حاصل نشده و نظرات مختلفی درمورد اینترنت وجود دارد، گروهی آن را آزادی بخش، سودآور آموزش و یادگیری و تعاملی و گروهی دیگر آن را دشمن واقعیت، تولید کننده واقعیت غلط وسرکوب کننده علوم میدانند.

استفاده از اینترنت،یکی از جلوههای آشکار دنیای مدرن و ابزاری مهم برای آموزش نسل نو و یادگیری به شمار میآید.اینترنت در همه جا حضور دارد:در خانه،در مدرسه،و حتی در مراکز خرید.طبق برآورده صورت گرفته،در سال 66،1981 میلیون نفر از مردم آمریکا به اینترنت دسترسی داشتهاند که در سال 1999 شمار آنها به 38 میلیون رسیده است

 نتایج تحقیقات انجام شده در ایالات متحده نشانگر آن است که استفاده از اینترنت در میان جوانان،بیش از هر گروه سنی دیگری است - Bullen and Harre,2000 - .کودکان نیز به عنوان گروه سنی متفاوت،در شمار رو به فزونی کاربران اینترنت قرار میگیرند.در سال 2005،بیش از 77 میلیون کودک وارد فضای سایبر شدهاند - غمامی،. - 1384 در دهه های اخیر پیشرفت فناوری منجر به شکل گیری راه ارتباطی جدیدی به نام اینترنت شده است. نوجوانان به استقبال این وسیله ارتباطی نو شتافتند تا ارتباط را از جامعه محدود خود به سوی دیگر جوامع گسترش دهند. اما والدین برای نزدیک شدن به این فناوری نو با تردید مواجه اند. گروهی از آنان یه این فناوری نزدیک شدند و گروه دیگری به رغم استفاده از آن، از آینده دوستی های فرزندان خود با افراد ناشناس، تاثیر شگفت انگیز این رسانه، اعتیاد به آن و استفاده نا به جا از آن،ترسیدند.

اینترنت در اواخر دهه 70 در میان جوانان ایران رواج یافت و بلافاصله محبوبیت فزاینده ای درمیان آنان پیدا کرد. برخلاف رسانه های سنتی، افراد بی سواد یا کم سواد نمیتوانند از اینترنت استفاده کنند. اینترنت نیاز به نوع جدیدی از سواد رسانه ای دارد که به مراتب پیچیده تر از سواد لازم برای کار با رسانه های پیشین است. جوانان در اقتباس نوآوری معمولا فعال تر از بزرگسالان هستند. لی - 2006 - نشان می دهد که جوانان زودتر از بزرگسالان کار کردن با فناوری را می آموزند؛ بنابر این عجیب نیست که بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد اینترنت نشان می دهند که اکثریت عمده ای از کاربران اینترنت در ایران جوان هستند.

ظهور شبکه جهانی اینترنت،انقلابی عظیم در دنیای ارتباطات است که مرز جغرافیایی نمیشناسد.اینترنت پدیده شگفت قرن سیستمی عظیم و جهانی متشکل از انسان،اطلاعات و رایانه بهعنوان یک وسیله حیاتی برای بسیاری از مردم کشورها بهمثابه یک رسانه و یک امکان ارتباطی نوپدید،جذاب و فراگیردر سالهای اخیر رشد حیرتانگیزی کرده است و با فراهم آوردن امکان پیدایی جامعه شبکهای نویدها و تهدیدات بسیاری را بهعنوان یک ابزار فرازمانی و فرامکانی به همراه داشته است. - دوران،. - 109 :1385در استفاده از این شبکه جهانی میتوان به آموزش موثر و در پی آن یادگیری مفید نوجوانان کمک نمود و یا میشود این شبکه نوظهور عاملی خطر ساز و زیان بار در آموزش و یادگیری دانش آموزانمان باشد.

باتوجه به اهمیت روزافزون استفاده از اینترنت و تحقق یافتن آرمان پژوهش و یادگیری دهکده جهانی و نقش دانش آموزان و نوجوانان در سرمایه انسانی آینده کشور و اهمیت دسترسی آنها به اطلاعات روزآمد از مجراهای مختلف که بخش مهمی از گستره فعالیتهای آموزشی،پژوهشی، شغلی و فراغتی آنان را بهخود اختصاص داده است و با عنایت به این نکته که ضریب نفوذ اینترنت در ایران از متوسط آسیا و متوسط جهانی بالاتر است - نژادبهرامی و کمالی چیرانی،:1389 . - 137 و با توجه به اینکه مطالعات فراوانی در زمینه تأثیر اینترنت در رشتههای علمی و فرآیند آموزشی، پژوهشی و یادگیری نوجوانان با رویکردهای گوناگون صورت نپذیرفته است.

لذا نوشتار حاضر با این هدف سازمان یافته است که تأثیر اینترنت را بر فرآیند آموزشی و یادگیری نوجوانان بررسی کند تا نشان دهد، آیا میتوان گفت تقویت یا تضعیف آموزش، پژوهش و یادگیری متأثر از استفاده دانش آموزان و نوجوانان از اینترنت میباشد؟ شاید از رهگذر اینگونه تحقیقات،برنامهریزان بتوانند تصمیماتی آگاهانه و معطوف به نتیجه مثبت درخصوص کنترل رفتار اطلاعاتی دانش آموزان براساس نیازهای آنان و آموزش استفاده از اینترنت و بهره مند شدن از آن، باتوجه به مقتضیات روز اتخاذ کنند.

مفهوم شناسی اینترنت

اینترنت یکی از ابزارهایی است که امروزه توسط بسیاری از افراد در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد،بنابراین می تواند به عنوان ابزاری برای بیان فرهنگ ها و اندیشه ها نیز به کار گرفته شود. - کوشا، - 1380 اینترنت،به عنوان یکی از کارآمدترین رسانههای جهانی برای برقراری ارتباط و تعامل بینالمللی نقش تعیینکنندهای در انتقال فرهنگ و اطلاعات دارد.در ارتباط با استفاده از این فناوری،کشورهای جهان به دو دسته تولیدکننده و مصرفکننده تقسیم میشوند.امروزه،جوانان بیشترین سهم را در استفاده از این رسانه دارند و فناوری اینترنت نیز متقابلا بر جوانان،تأثیرات مثبت و منفی میگذارد

بسیاری از کشورها و نهادهای فرهنگی محیط اینترنت را موثرترین،سریع ترین و کم هزینه ترین راه برای تبادل اطلاعات فرهنگی تشخیص داده اند.از سوی دیگر برخی از کشورها این محیط جدید را ابزاری برای تهاجم فرهنگی به شمار می اورند و محدودیت هایی برای دسترسی به این شبکه جهانی قائل شده اند. - کوشا، - 1380 رشد روز افزون استفاده از اینترنت باعث شده است که بسیاری از نهادهای فرهنگی در سراسر جهان ان را به عنوان رسانه ای کارامد و فراگیر برای اشاعه اطلاعات مورد توجه قرار دهند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید