بخشی از مقاله

چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر به کارگیری فن آوری اطلاعات بر تعهد سازمانی در بانک ملی استان آذربایجان غربی می با شد. روش تحقیق حا ضر تو صیفی - پیمای شی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی بود که تعداد آنها 990 نفر میباشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 276 نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.

ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات مصطفایی - 1388 - و پر س شنامه تعهد سازمانی آلن و می یر - 1990 - می با شد. روایی پر س شنامه تو سط تنی چند از ا ساتید مدیریت تایید شد. و پایایی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ تایید شد که به ترتیب برای پر س شنامه های فن آوری اطلاعات و تعهد سازمانی، 0/81 و 0/88 بد ست آمد. پر س شنامه های جمع آوری شده بو سیله - آزمونهای کلموگروف اسمیرنف، پیرسون - مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین به کارگیری فن آوری اطلاعات و تعهد سازمانی در بانک ملی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

مقدمه

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته موردعلاقه بسیاری از پژوهشگران رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده ترین تغییر در این قلمرو مربوط به نگرش چندبعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است. یکی از عوامل پنهان، ولی تأثیرگذاردر رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آنان به سازمان است. توجه به تعهد نیروی انسانی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد

تعهد سازمانی به عنوان یک متغییر وابسته بیانگر نیرویی است که فرد را ملزم می کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق اهداف سازمان کار کند؛ یعنی تعهد سازمانی با یک سری رفتارهای مولد همراه است. فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد در سازمان باقی می ماند، اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش زیاد و حتی ایثار و فداکاری نشان می دهد

تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی - باتمن و استراسر، - 1984، حضور - ماتیو و زاجیک، - 1990، رفتار سازمانی فرا اجتماعی - اریلی و چتمن، - 1986 و عملکرد شغلی - مییر، آلن و اسمیت، - 1993 رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل - مودی، پورتر و استیرز، - 1982 رابطه منفی دارد

یکی از ابزارهایی که در ارتقای تعهد سازمانی موثر می باشد فن آوری های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی است. تغییرات درونی سازمان ها و تحول دیدگاه های بیماری نگر به سلامت نگر و فردنگر به جامعه نگر در سالیان اخیر و پیشرفت چشم گیر فن آوری اطلاعات در جهان، فکر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت خدمات سازمانها را به دنبال داشته است 

ویژگی منحصر به فرد هزاره سوم میلادی که از آن با عنوان عصر اطلاعات یاد میکنند، نوآوری و تغییر است. بسیاری از کشورهای جهان دریافته اند که عصر اطلاعات جولانگاه تاخت و تاز سازمانهایی است که قابلیتهای فن آوری اطلاعات را به خدمت خود و اجتماع درآورده و با رویکردی اثر گذار در راستای بازآفرینی و نوسازی دیوانسالاری و به طورکلی نظام اجتماعی اقدام می کند

با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به اهمیت تعهد سازمانی در این تحقیق به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی تعهد سازمانی بررسی می گردد. به نظر می رسد که به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با تعهد سازمانی رابطه داشته باشد، با این حال میان پژوهشگران و صاحبنظران در زمینه تاثیرات سیستم های اطلاعاتی بر تعهد سازمانی اختلاف نظر وجود دارد. از این رو با توجه به مطالبی که بیان شد هدف از این پژوهش یافتن پاسخ به این سوال است که بکارگیری فناوری اطلاعات بر افزایش تعهد سازمانی در بانک ملی استان آذربایجان غربی تا چه تاثیر دارد؟

روش تحقیق
 و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات مصطفایی - 1388 - و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر - 1990 - می باشد. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و تنی چند از اساتید مدیریت تایید شد. و پایایی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ تایید شد که به ترتیب برای پرسشنامه های فن آوری اطلاعات و تعهد سازمانی، 0/81 و 0/88 بدست آمد. پرسشنامه های جمع آوری شده بوسیله - آزمونهای کلموگروف اسمیرنف، پیرسون، رگرسیون - مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

یافته ها
جدول : - 1 - شاخصهای آماری متغیرهای پژوهش.                                
جدول : - 2 - نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال

عاطفی با اطمینان 95 درصد معنی دار می باشد و فرض عدم همبستگی بین دو متغیر رد میشود. مقدار مثبت همبستگی به این معنی میباشد که دو متغیر رابطه مستقیم با هم دارند یعنی با افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات میزان تعهد عاطفی در بانک ملی استان آذربایجان غربی افزایش مییابد.

آزمون فرضیهها میشود که همبستگی بین بکارگیری فناوری اطلاعات و تعهد    

آزمون فرضیه اصلی: بکارگیری فن آوری اطلاعات در افزایش تعهد سازمانی با اطمینان 95 درصد معنی دار می باشد و فرض عدم سازمانی در بانک ملی استان آذربایجان غربی تاثیر گذار می باشد. همبستگی بین دو متغیر رد میشود.

مقدار مثبت همبستگی به این همانطور که در جدول - 3 - مشاهده میشود سطح معنی داری آزمون معنی میباشد که دو متغیر رابطه مستقیم با هم دارند یعنی با افزایش بکارگیری فناوری اطلاعات میزان تعهد سازمانی در بانک ملی استان همبستگی از 0/05 کوچکتر میباشد - - P-value=sig<0/05 نتیجه آذربایجان غربی افزایش مییابد. 

جدول : - 3 - نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی

آزمون فرضیه فرعی اول: بکارگیری فن آوری اطلاعات در تعهد عاطفی در بانک ملی استان آذربایجان غربی تاثیر گذار می باشد.

همانطور که در جدول - 4 - مشاهده میشود سطح معنی داری آزمون همبستگی از 0/05 کوچکتر میباشد - - P-value=sig<0/05 نتیجه میشود که همبستگی بین بکارگیری فناوری اطلاعات و تعهد

جدول شماره : - 4 - نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول

آزمون فرضیه فرعی دوم: بکارگیری فن آوری اطلاعات در تعهد    مستمر با اطمینان 95    درصد معنی دار می باشد و فرض عدم مستمر در بانک ملی استان آذربایجان غربی تاثیر گذار می باشد. همبستگی بین دو متغیر رد میشود. مقدار مثبت همبستگی به این همانطور که در جدول - 5 - مشاهده میشود سطح معنی داری آزمون معنی میباشد که دو متغیر رابطه مستقیم با هم دارند یعنی با افزایش میزان بکارگیری فناوری اطلاعات میزان تعهد مستمر در بانک ملیهمبستگی از 0/05 کوچکتر میباشد - P-value=sig<0/05 - نتیجه افزایش مییابد.                  

جدول : - 5 - نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید