مقاله تاثیر تمرینات کگل بر عملکرد جنسی زنان

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان


تاثیر تمرینات کگل بر عملکرد جنسی زنان

مقدمه

امـروزه ورزش به عنوان یک وسیله درمانی در چارچوب علم پزشکی شناخته شده و ر زمینه درمان نارسایی ها و اخـتلالات جـسمی وروانـی جایگـاه ویژه اي را به خود اختصاص داده است و در بسیاري از زمینه هاي درمانی پزشـکی تاثیـر آن تایـید شـده اسـت اغراق آمیز نیست اگر بیان شود که پایان هر نوع درمان به فعالیتهاي ورزشی ختم می شود.
امـروزه علـت شکست %50از ازدواج ها ، عدم رضایت جنسی می باشد . زیرا عدم وجود رابطه سالم میان زوجـین آنـان را ناراضی خواهد کرد که در نتیجه همراهی سایر شرایط عدم تفاهم بنیان خانواده متزلزل شده و امکان بروز طلاق افزایش می یابد .

اختلالات جنسی بر پایه مراحل سه گانه کنش جنسی به سه دسته اختلال میل جنسی Desire Disorder ، اخـتلالات برانگیختگـی یـا تهیـیج Arousal Disorder ، اخـتلال در اوج هیجان جنسی Orgasm Disorder تقـسیم بـندي میـشود . برخـی اخـتلالات نظیـر اختلالات درد مقاربتی (واژینیسموس ، درد آمیزش) به مرحله فیـزیو لـوژیک خاصـی ارتباط ندارند . هر یک از این اختلالات ممکن است به تنهایی یا همراه با دیگر اختلالات جنسی بروز کند و کیفیت زندگی شغلی و ارتباط شخص را به مخاطره اندازد . (1)

بحث :

بـیش از %43 زنـان بـین سـنین 18 تـا 59 سال از اختلالات جنسی رنج میبرند و از اینکه مشکلات خود را با پزشـک در مـیان بگذارند شرمسار هستند .این اختلالات به علل فیزیکی - روانی – استفاده از داروهاو افزایش سـن مـی باشـد . اکثر این اختلالات قابل درمان هستند .عضلات استخوان پوبیک ودمبالچه نقش مهمی را در ارگـا سـم بـازي میکـند و زنـان بـا عـضلات ضعیف به سختی ارگاسم را تحمل می کنند چون ر اکثریت زنان ضـعف عـضلات لگـن در طـول زایمـان و بـا افـزایش سن اتفاق می افتد و باعث افتادگی ارگان هاي لگن از جملـه رحم می گردد (پرولاپس رحم).دکتر کگل طی 20 سال تحقیق در این زمینه ثابت کرد که قوي تر نمودن عـضلات واژیـنال یا pubococcygeal با ورزش در پیشگیري و درمان این اختلال فیزیکی موثر است. که بعد هـا ورزش کگـل شناخته شد. از جمله مزایاي ورزش کگل عبارتند از: افزایش تون عضلات PC ، بهبود شدت ارگاسـم ، تـصحیح تراوش ادرار در حین فعالیت جنسی ، شیوه هیجانی در طی مقاربت ، اصلاح آگاهی بیماران از واکـنش جنـسی .انجـام ورزش کگـل نـیاز به عمل جراحی وصدمات حین زایمان را کاهش داده و به کوتاه شـدن دوره نقاهـت کمـک می کند ودرد هاي لگن و کرامپ هاي قاعدگی را کاهش می دهد .همچنین ورزش

٢

سـطح تـستوسترون را افـزایش داده کـه در رسـیدن به ارگاسم موثر است .آزاد شدن hGH وآندروژن در طی فعالیت هاي ورزشی براي سلامتی و بهبود روابط جنسی موثر است.

مـشکلات جنسی در بین زنانی که براي دریافت مراقبتهاي متداول مربوط به طب زنان مراجعه می کنند بـسیار شـایع است . در مطالعات جمعیتی حدود % 30 – 35 زنان 70 – 18 سال فقدان میل جنسی را طی

12 – 1 مـاه گذشـته زندگـی خـود ذکرکـرده انـد . Journal of American Medical Association (9) (JAMA) در سـال 1999 شـیوع اخـتلالات جنـسی در زنان 59 -18 ساله را % 43 اعلام نمود و در مطالعات سـال 2001 قـریب % 70 زوج هـا مـشکلات جنـسی را بـیان نمودند . ( 3 ) در یک مطالعه % 33 از زنانی که از زندگـی خانوادگـی خـود شـکایتی نداشـتند به نحوي دچار مشکلات مرحله برانگیختگی بودند . اختلالات مرحله ارگاسـم شـایعترین و رنـج آورتـرین اخـتلال جنـسی در زنـان مـی باشـد . از لحاظ فیزیولوژیک ارگاسم شامل انقباضـات مـنظم و مـتعدد 3-15) بـار) عضلات ( پوبوکوکسیژال ) ا طراف واژن ، میاندوراه ، مقعد و داخل واژن بـا فاصله زمانی 0/8 ثانیه است . در یک مطالعه تعداد مراجعین مبتلا به اختلال ارگاسم زنان چیزي در حـدود چهـار برابـر زنـان مبـتلا بـه دیگر اختلالات جنسی بود . در مطالعه اي دیگر % 46 از زنان براي رسیدن به ارگاسـم دجـار مـشکل بـودند و حـدود % 15 اصلا قادر به ارگاسم نبودند . در مطالعه کینزي آمار زنان متاهل بـالاي 35 سـال کـه هیچگاه از ابتداي زندگی تجربه ارگاسم نداشته اند در حدود 5 درصد بوده است و حدود % 39 از زنـان مجـرد بـالاي 35 سـال هـیچگاه تجـربه ارگاسـم را نداشته اند . در مطالعه دانشگاه شیکاگو در مقابـل سـه چهـارم از زنان متاهل ، دو سوم از زنان مجرد همیشه یا اغلب اوقات در رابطه جنسی به ارگاسم مـی رسـند . از هر 10 نفر تقریبا یکی از اشکال در به ارگاسم رسیدن شکایت داشته اند 8 – 10 % (1). از زنان در ایـالات متحده هرگز به ار گاسم نمی رسند . % 10 دیگر ممکن است تنها در تصور به ارگاسم برسند . وزارت بهداشـت و درمـان و آموزش پزشکی به ارگاسم نرسیدن زنان را % 23/5 تا % 43 و نرسیدن به فاز تحریک را % 14/7 اعلام کرده است . (3)

عـضلات کـف لگـن متـشکل از دو گروه عضله هستند : دیافراگمهاي لگنی و اوروژنیتال . دیافراگم لگنی شـامل عـضلات لواتورانـی ، اوبـتوراتور و دنـبالچه اي است . این عضلات مجراي ادرار و واژن را فرا می گیرد و نقـش مهمـی را در ارگاسـم بـازي مـی کـند . آسـیب بـه ایـن سـاختارها در حـین زایمان ، سرعت زوال این ساختمان ها در طی افزایش سن و باري که این ساختمان ها در طی زندگی متحمل می شوند همگی در ایجاد پـرولاپس تناسلی و بی اختیاري ادراري نقش دارند (4) که این اختلالات نیز عملکرد جنسی را مختل می نماید . بررسـی دکتر Barber و همکارانش در ویرجینیا نشان داد که یک سوم زنان مبتلا به پرولاپس که عضلات کف لگـن آن هـا مبـتلا شـده بـود بـر روي توانایی جنسی از سطح متوسط تا شدید بطور معنی داري بیش از سایر گـروه هـا تاثیـر داشت . (3) پژوهش هاي انجام شده توسط تقی زاده و نامور و همکاران در مشهد موید تاثیر

٣

ورزش کگـل در درمـان بـی اختـیاري ادراري بـه دنـبال زایمـان و پـژوهش هـاي انجـام شـده توسـط آقایـان بابامحمدي و خلیلی تاثیر آن را در درمان بی اختیاري سالمندان تایید کرده است .

در اواسـط سـال 1940 یـک جـراح لـس آنجلـسی بـه نـام دکتر kegel متوجه شد که انقباضات مکرر عضلات pubococcygeal براي درمان بی اختیاري غالبا مفید واقع می شود . بیمار براي انجام این ورزش ها عضلات واژیـنال را بـه هـم مـی فشرد یا عضلاتی را که به طور طبیعی براي توقف دفع ادرار استفاده می کند منقبض مـی نمایـد .دکتـر کگـل ابتدا بر روي درمان بی اختیاري ادرار بوسیله قوي نمودن عضلات واژینال یا PC کار مـی کـرد کـه بعـدها به نام او به عضلات کگل شهرت یافت او سپس تحقیقات خود را به مدت 20 سال از سـال 1956 تـا ) 1976 تـا پایـان عمر ) براي اثبات مزایاي تقویت این عضلات بر روي فعالیت جنسی ادامه داد . ادعـاي او بـر پایـه ثـبت سـابقه کلینیکی بیماران در انستیتو تحقیق پرینومتر در UCLAبود . (3) کگل اعـتقاد داشـت کـه ضـعف عـضلات ) PC عامـل انقباضـات حـین ارگاسـم ) علت عدم ارگاسم زنان است . تقـویت این عضلات از طریق تمرینات کگل باعث بهبود ارگاسم می شود . (1) این ورزش ها در حاملگی شروع مـی شـود و طی دوره پس از زایمان ادامه پیدا می کند . ورزش هاي کگل اگر به طور پیشگیري استفاده شود بیـشترین فایـده را دارد . نتایج ورزش هاي kegel ارتباط مستقیم با مهارت و جدیت در انجام این ورزش ها دارد .خیلـی از بـیماران در انقـباض عـضلات صـحیح مشکل دارند یا نمی توانند برنامه ورزش را به طور مداوم انجـام دهـند . آموزش هاي دقیق و پیگیري توسط پرسنل پزشکی نتایج خیلی بهتري از فقط آموزش بیمار به انجـام ایـن برنامه در خانه دارد . می توان پرینومتر و وزنه هاي واژینال و کاتترهاي بالوندار را در واژن قرار داد تا احساس تماس ایجاد کند و کارایی ورزش هاي کف لگن را بهبود بخشد . در ورزش هاي کف لگن باید هر دو انقباضات کوتاه و طولانی مدت را انجام داد تا رشته هاي عضلانی سریع و آهسته هر دو قوي شوند . (5)

تمـرینات Kegel که ورزش هاي سفت کننده پرینه همانند داخل و خارج کردن آب از طریق واژن یا بطور واضـح تـر تمریناتی است که در طی آن خانم ها عضلات کف لگن را منقبض می نماید و تمام آنها را بطرف بـالا جمع می کند و سپس آن را شل می کنند . این روش در تسریع بهبود بافتهاي پرینه اي و افزایش قدرت تون عضلات اطراف اسفنگتر مقعد ، واژن و رحم و افزایش کنترل ادرار نقش دارد . (6) ازطرفی دیگر تاثیر تمرینات گکل بر پرولاپس رحم %87 بهبودي در صورتیکه جراحی % 88-83 وهمراه با 20

% عوارض است . و olson می نویسد %11/1 موارد عمل جراحی همراه با خطر و %29/2 موارد نیازمند جراحی مجدد می باشد .
مـزایاي این ابزار و ورزش ها عبارتند از زیاد کردن حساسیت و لذت جنسی ، زیاد کردن لذت جنسی براي مردان بـه وسیله فشردن عضلات واژینال ، سود مند بودن براي زنانی که عمل هیسترکتومی شده اند ، بعضی از زنان بـراي اولـین بـار مـی توانند به اوج لذت جنسی برسند . در تایید تحقیقات و روش دکتر کگل در ژولاي 2000 در

۴

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر میزان افسردگی زنان سالمند

word قابل ویرایش
36 صفحه
18700 تومان
بررسی تاثیر خاطره گویی گروهی بر میزان افسردگی زنان سالمندفصل اولکلیات 1. مقدمه2. موضوع پژوهش3. بیان مساله4. اهمیت موضوع پژوهش5. ضرورت موضوع پژوهش6. اهداف پژوهش7. سوالات پژوهش8. فرضیه های پژوهش9. پیش فرضهای پژوهش10. تعریف متغیرهای عملیاتی11. محدودیتهای پژوهش12. خلاصه فصل اول مقدمه:از آن جا که هر پژوهشی برخاسته ...

دانلود مقاله تاثیر بازرسان بر عملکرد شرکت ها

word قابل ویرایش
38 صفحه
18700 تومان
تاثير بازرسان بر عملكرد شركت هاوظیفه مجمع عمومی عادی مجمع عمومی عادی ناظر به جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر است: 1. انتخاب هیئت مدیره – هیئت مدیره شرکت از طرف این مجمع انتخاب می شود اغلب هیئت مدیره برای مدتی بیش از یک سال ( مدت دو سال ) تعیین می شوند. هر موقع که مدت خدمت آنها به سر رسید مج ...

مقاله پایداری و انعطاف پذیری در طراحی ف رم و عملکرد مسکن با رویکردی تاثیر پذیر از فرهنگ اجتماع

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پايداري و انعطاف پذيري در طراحي ف رم و عملکرد مسکن با رويکردي تاثير پذير از فرهنگ اجتماع چکيده تاريخچه معماري همواره نشـان دهنـده تفکـر بهبـود بخشـيدن بـه سامانه فضاهاي در اختيار انسان (به خصوص فضاي زنـدگي) اسـت . در نگاهي کلي به آثار ارزشمند معماري، تبعيت از فرم و عملکرد نمود بيشتري دارد زيرا انسان هميشه ...

مقاله تاثیر طول های مختلف تیر پیوند بر عملکرد لرزه ای سازه فولادی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر طول های مختلف تیر پیوند بر عملکرد لرزه ای سازه فولادی چکیده : پیشرفتهای ایجاد شده در علم معماری و درخواست های نوین معماران به لحاظ تامین احتیاجات و خواسته هـای سـازه ای مورد نیازشان از مهندسین سازه ، موجب شده است تا نوع جدیدی از سیستم قاب مهاربندی شده که به تـازگی اسـتفاده از آن به عنوان یک سیستم ...

مقاله تاثیر روشها و منابع تامین نیتروژن و عناصر کم مصرف بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه آفتابگردان روغنی

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثير روشها و منابع تامين نيتروژن و عناصر کم مصرف بر برخي خصوصيات زراعي و عملکرد دانه آفتابگردان روغني چکيده به منظور بررسي اثرات مصرف اوره، کود زيستي نيتروکسين و عناصر کم مصرف آهن ، روي و بور بر خصوصيات زراعي ، اجزاي عملکرد و عملکرد آفتابگردان روغني لاين NSH٤٥، آزمايشي طي سـال ١٣٨٩ در مزرعـه اي واقـع در ...

مقاله ارائه مدلی برای سنجش توانمندی نوآوری فناورانه و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری بنگاه

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدلی برای سنجش توانمندی نوآوری فناورانه و تاثیر آن بر عملکرد نوآوری بنگاه چکیده در خصوص اهمیت و ضرورت توسعه نوآوری بنگاه های اقتصادی، شواهد قوی تجربی و نظری وجود دارد. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارتقای سطح رقابت پذیری بنگاه ها و دستیابی به مزیت رقابتی، بهره گیری از قابلیت نوآوری های فناوری است. ...

مقاله بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر بهبود عملکرد مدیران ( مطالعه موردی : مدیران مراکز دولتی استان اصفهان )

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر بهبود عملکرد مدیران (مطالعه موردی: مدیران مراکز دولتی استان اصفهان) چکیده سیستمهای اطلاعات مدیریت، سیستم سازمان یافته و ابزار مناسبی هستند، که اطلاعات صحیح و خلاصه شده را در موقع مناسب به تصمیمگیرندگان و مدیران سازمانها، ارائه داده و امکان مدیریت سریعتر و دقیقتر را برای م ...

مقاله بررسی تاثیر پارامترهای موثر برIPR ( عملکرد مخزن ) ، TPR ( عملکرد چاه ) و دبی بهینه تزریق در سیستم ذخیره سازی گاز یکی از مخازن ایران

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده پیش بینی عملکرد یک میدان براي توسعه آن ضروري است، به منظور انجام شبیه سازي مخزن، نیاز است فشار یا جریان سیالات در ته هرچاه مشخص باشد. در صورتی که چاه هاي مدل با شرایط فشار سر چاهی مشخص شده باشند، به منظور ارتباط فشار سرچاهی با فشار ته چاه، انجام محاسبات افت فشار درستون چاه یا محاسبات (Vertical flow Per ...