بخشی از مقاله

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی غرب استان مازندران است.این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق راکلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مازندران که 420 نفرمی باشند تشکیل می دادند. حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان200 نفرتعیین گردیدو بررسی نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد.

جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های سنجش رهبری معنوی فرای - - 2005 و رضایت شغلی مینه سوتا - - 2004 استفاده گردید.آلفای کرونباخ پرسشنامه های سنجش رهبری معنوی و رضایت شغلی 0/81 و0/84 شده است.به منظور تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه - گام به گام - توسط نرم افزار Spss استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که رهبری معنوی و ابعاد آن - چشم انداز،عشق به نوعدوستی،عضویت،تعهدسازمانی و بازخورد عملکرد - بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت ومعناداری دارند.

.1 مقدمه

با توجه به اینکه تحولات،اساسی و بنیادی است سازمانهایی می توانند خود را با این شرایط تطبیق دهند که مدیران و رهبری کارآمد،تغییرگرا و یا چشم اندازی بلندمدت داشته باشند

بنابراین نوع جدیدی از رهبری مطرح شده است که بر ارائه خدمت به دیگران،دیدگاه کلی نسبت به کار ، توسعه فردی و تصمیم گیری مشترک تاکید دارد که تحت عنوان رهبری معنوی نامیده می شود.بنابراین رهبری معنوی نیازهای رهبر و پیرو را برای بقاء معنوی در هم ادغام می کند،بطوریکه از نظر سازمانی بیشتر متعهد و بهره ور باشند

تأثیر ناخشنودی های شغلی برسلامت کارکنان، به ویژه در سال های اخیر، دغدغه عمده ی جوامع مختلف بوده است. ادراک اثرات نار ضایتی شغلی بر سلامت افراد نه تنها از دیدگاه پز شکی و سلامتی، بلکه از منظر اقت صادی نیز م سئله حائز اهمیتی محسوب می شود. از آنجا که رضایت شغلی نقش مهمی در کیفیت زندگی حرفه ای و شخصی کارکنان دارد،نهایتاً در سطح کلان می تواند با رشد اقتصادی جوامع و بهره وری بیشتر نیز درارتباط باشد

بر این اساس در این فصل به بیان مساله و اهمیت و ضرورت پژوهش در سازمان مربوطه مورد بررسی و در ادامه اهداف ،فرضیات ،مدل پژوهش و همچنین تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها و قلمرو پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .

بیان مساله

خلا معنویت به ویژه عدم توجه به کرامت کارکنان به عنوان یک انسان، محیطهای کاری را سرد، بی روح و بی معنا کرده است

از سویی دیگر رقابت در دنیای امروزی، سازمانها را متوجه رهبرانی کرده است که با شجاعت و جسارت خود تلاش میکنند تا تغییرات بنیادی در سازمانها ایجاد کنند

رهبری معنوی که بر ا ساس فل سفه رهبری خدمتگزار بنا نهاده شده ا ست یکی از ا صلیترین اجزای محیطهای کاری معنوی است

این که معنویت بر رفتار مدیریتی تأثیر دارد و دیگری وجود دورنمای کار توام با معنا به واسطه معنویت است. شیوه رهبری مدیرانی که تمایل بیشتری از خود به معنویت نشان می دهند موثرتر از مدیرانی بوده است که گرایشی به معنویت ندارد -

معنویت در کار توصیف کننده وجود کارکنانی ا ست که کار شان ار ضا کننده، بامعنا و هدفدار ا ست و تجربه معنویت در کار با افزایش خلاقیت، صداقت، اعتماد، تعهد در کار، و بهبود کیفیت زندگی کاری همراه است

یکی از چال شهای پیش روی سازمان های امروزی نیاز به تو سعه مدلهای ک سب و کار جدید بر ا ساس رهبری معنوی است که بر سلامت، پایداری و مسئولیت اجتماعی کارکنان تاکید می کند بدون این که عملکرد آنها را به خطر بیندازد

از سوی دیگر با توجه به معنویت سازمانی، به نظر می رسد میان ادراک کارکنان از رضایت شغلی آنهاو همچنین معنویت در محیط کار ارتباط منطقی وجود داشته باشد و این ارتباط می تواند پیامدهای سازمانی مطلوبی برای کارکنان به همراه داشته باشد. بدون ایجاد زمینه برای درک این عامل در سازمانها توسط کارکنان، انگیزش و هدایت افراد برای مدیران با مشکل مواجه می شود.

از آنجا که رضایت شغلی از مهمترین عوامل موثر برای بقا و پایداری جریان توسعه سازمان و حفظ سلامت و پیشرفت در بلندمدت به حساب می آیند،لذا موجب افزایش تعهد، نوآوری، نگرش مثبت، تعلق خاطر کارکنان به سازمان می شود

در این تحقیق تلاش می شود تا ضمن بررسی تاثیر رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان ،به این سوال پاسخ داده شود که آیا رهبری معنوی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی غرب استان مازندران تاثیر دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

تئوری رهبری معنوی درون یک مدل انگیزش درونی توسعه پیدا کرده و روی ویژگیهایی همچون امید، ایمان، نوعدوستی پایه گذاری شده است وهدف از آن خلق چشم انداز و ارزشهای متجانس در سطوح فردی،تیمی و سازمانی و درنهایت تقویت سطوح بالاتری از تعهد و بهره وری سازمانی می باشد

طبق پژوهشهای استارک وهمکاران - - 2010،شیوه رهبری مدیرانی که تمایل بیشتری به معنویت نشان می دهند، موثرتر از مدیرانی بوده است که گرایشی به معنویت ندارند.لذا پذیرش هرچه بیشتر رهبران معنوی در حوزه های مختلف،ترویج روحیه همکاری،اعتماد،تعهد سیستمی واثربخشی سازمانی را افزایش می دهد

مهم ترین هدف هر سازمانی دستیابی به بالاترین سطح بهره¬وری ممکن یا بهره وری بهینه است. عامل¬های کارآمد در بهره¬وری عبارتند از: سرمایه،ابزار،روش¬های¬ انجام¬کار و نیروی انسانی. بی¬گمان نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم ترین ابزارها برای رسیدن به هدف¬های سازمان است،زیرا نیروی انسانی نقشی مهم در افزایش و کاهش بهره وری سازمان دارد یعنی اگر سازمان از بی شترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار با شد، اما فاقد نیروی انسانی مولد و با انگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید

کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، هزینه های گسترده ای را به منظور بررسی تغییرات سالانه رضایت شغلی کارکنان خود پرداخت می کنندو این خود نشان می دهد که رضایت شغلی موضوع بسیار با اهمیتی است که متأسفانه در کشور ما، به صورت عملی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. برای دستیابی به بهره وری مدرن، وجود رضایت شغلی نیز ضروری است. رضایت شغلی یکی از عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد کارکنان است. حداقل می توان به صراحت بیان کرد که کارکنان ناراضی، عملکرد پیوسته مطلوبی نخواهند داشت. نبود رضایت شغلی باعث افزایش غیبت، ترک خدمت، جابه جایی، سوانح حین کار و حتی کاهش رضایت از زندگی و مانند این ها می شود

روش اجرای پژوهش
تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف کاربردی است.

جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی غرب استان مازندران که مجموع آنها 420 نفر می باشد تشکیل می دهند.

حجم نمونه پژوهش

حجم نمونه این تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان 200 نفر بدست آمد.

جدول2-3حجم نمونه آماری

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید