بخشی از مقاله

چکیده

هدف پژوهش بررسی تاثیر شبکه هاي اجتماعی مجازي بر نظم اجتماعی می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماري این طرح شامل کلیه کاربران اینترنتی شهرستان ایلام در سال 1393می باشد. از 20بین کافی نت فعال شهر ایلام تعداد200 نفر به روش نمونه گیري خوشه اي،که در دو گروه افراد عضو در شبکه هاي اجتماعی و افرادي که در شبکه هاي اجتماعی عضو نیستند انتخاب شدند. پس از تعیین شاخص هاي لازم براي متغیرهاي پژوهش، گویه هایی طراحی شد و در قالب پرسشنامه اي که اعتبار صوري و پایایی آن تأیید گردید، در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون t با کمک نرم افزارSPSS20 تحلیل شدند.

نتایج پژوهش نشان داد که در گروهی که عضو فعال در شبکه هاي اجتماعی هستند تظم اجتماعی در سطح پایین تري وجود دارد بنایر این می توان گفت که شبکه هاي اجتماعی عامل موثري در نظم و امنیت اجتماعی هستند.

-1 مقدمه

یکی از پدیده هاي نوظهور در فضاي مجازي، که امکان تشکیل اجتماع ها مجازي را فراهم می کند، شبکه هاي اجتماعی مجازي است که به عنوان نیروي پیشرونده در تغییرات اجتماعی و سیاسی جوامع محسوب می شوند. شبکه اجتماعی، وب سایت یا مجموعه وب سایتی است که به کاربران اجازه می دهد تا علاقه مندي ها، افکار و فعالیت هاي خودشان را با دیگران به اشتراك بگذارند و دیگران هم با آنان به اشتراك بگذارند

شبکه هاي اجتماعی مجازي به لحاظ عمومیت یافتن در میان کاربران و با گستره وسیع جغرافیایی در درون ملی، تبدیل مرزهاي شدن به یک ارتباط خصوصی و شخصی و فارغ بودن از هر نوع کنترل از سوي مراجع قدرت، به وسیله اي بی بدیل در عرصه ارتباطات تبدیل شده اند و زمینه هاي تاثیرگذاري خارج از کنترل دولتها و نهادهاي قدرت را در جوامع به وجود آورده اند

اندیشمندان تأکید فراوان بر وجود قانون و اجراي آن داشته و قانونگرایی را به عنوان مهمترین سازوکار و تنظیم کننده روابط افراد جامعه و برقرار کننده نظم، امنیت، ثبات سیاسی و قوام و دوام جامعه قلمداد می کنند.

حاکمیت یافتن قانون موجب استواري و تقویت پیوندهاي مردم و نیز مردم و حاکمان جامعه می شود، قانون منشور عمومی یک ملت است که به رفتار، کردار و گفتار آحاد جامعه معنا، جهت ارزشی، حدود و هویت میبخشد و نتیجه اراده اجتماعی است، که به شکل رسمی و غیر رسمی مورد توجه و عمل قرار می گیرد. در قاعده رسمی، قانون مجموعه اي از قواعد الزامĤور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار امنیت توسط نهادهاي مسئول قانونگذاري وضع و به وسیله نهادهاي قانونی و افراد اجراء می شوند و در شکل غیررسمی نیز به عنوان هنجارهاي اجتماعی شناخته می شوند که عبارت اند از: قواعد، الگوها، معیارها، ضوابط و انتظاراتی که جامعه از اعضاي خودش دارد

علیرغم ممنوعیت هاي قانونی، شبکه هاي اجتماعی مجازي افراد وقت زیادي را صرف این شبکه ها می کنند. لذا این سوال مطرح می باشد شبکه هاي اجتماعی چه نقش بر نظم اجتماعی دارد؟

-1-1  شبکه هاي اجتماعی مجازي

اصطلاح شبکه هاي اجتماعی را براي نخستین بار جی اي بارنز در سال 1954 طرح کرد و از آن پس به سرعت به شیوه اي کلیدي در تحقیقات و مطالعات بدل گشت. در تئوري شبکه اجتماعی سنتی، یک شبکه اجتماعی به این صورت تعریف می شود که یک مجموعه اي از نهادهاي اجتماعی که شامل مردم و سازمان ها که به وسیله مجموعه اي از روابط معنی دار اجتماعی به هم متصل اند و با هم در به اشتراك گذاشتن ارزشها تعامل دارند. شکل سنتی خدمت شبکه اجتماعی بر انواع روابط همچون دوستی ها و روابط چهره به چهره متمرکز است اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازي آنلاین و ارتباطات کامپیوتر واسط متمرکز است

شبکه هاي اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاه هایی هستند که امکانی فراهم می آورد تا کاربران بتوانند علاقه مندي ها، افکار و فعالیت هاي خودشان را با دیگران به اشتراك بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت ها را با آنان سهیم شوند. یک شبکه اجتماعی، مجموعه اي از سرویس هاي مبتی بر وب است که این امکان را براي اشخاص فراهم می آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی براي خود ایجاد کنند، یا با دیگر اعضاي شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع خود را با آنها به اشتراك بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد، براي یافتن اتصالات جدید استفاده کنند

به طور کلی در تعریف شبکه هاي اجتماعی می توان گفت شبکه هاي اجتماعی سایت هایی هستند که از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت اشتراك گذاري را به کاربران خود ارائه می دهند. شبکه هاي اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطلاعات می پردازند.

در واقع شبکه هاي اجتماعی براي افزایش و تقویت تعاملات اجتماعی در فضاي مجازي طراحی شدهاند. به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر روي پروفایل افراد قرار می گیرد مانند عکس کاربر، اطلاعات شخصی و علایق - که همه این ها اطلاعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم می آورد - برقراري ارتباط تسهیل می گردد. کاربران می توانند پروفایل هاي دیگران را ببینند و از طریق برنامه هاي کاربردي مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

شبکه هاي اجتماعی مجازي از قبیل فیس بوك، در عین حال که فضاهایی هستند که در آنها افراد دوستان جدیدي پیدا می کنند و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگی شان قرار می دهند. مکان هایی براي تبادل نظر هستند که در آنها جوانان، عقاید و نظرات خود را باهم به اشتراك می گذارند.

این قابلیت، که یک جوان بتواند با جوانان دیگر، در سایر کشورهاي جهان، ارتباط برقرار کند، باعث می شود تا شبکه هاي اجتماعی مجازي، به مکانی براي معرفی ایده هاي جدید، و بحث پیرامون آنها، مبدل شود. استفاده از سرویس هاي ارائه شده توسط شبکه هاي اجتماعی، روز به روز محبوبیت بیشتري پیدا کرده است. هم اکنون سایته اي شبکه هاي اجتماعی، بعد از پرتالهاي بزرگی مثل یاهو و یا موتورهاي جستجو مثل گوگل، تبدیل به پراستفاده ترین خدمات اینترنتی شده اند. 

شبکه هاي اجتماعی، در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته اند. این گونه سایت ها بر مبناي تشکیل اجتماعات آنلاین فعالیت می کنند و هر کدام دسته اي از کاربران اینترنتی با ویژگی خاصی را گرد هم می آورند .شبکه هاي اجتماعی را گونه اي از رسانه هاي اجتماعی می دانند که امکان دستیابی به نحوه جدیدي از برقراري ارتباط، تبادل اطلاعات و به اشتراك گذاري محتوا در اینترنت را فراهم آورده اند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید