مقاله تبیین مدیریت استراتژیک با رویکرد انقلاب اسلامی

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

خلاصه
میتوان گفت که جامعه اسلامی نیاز به نوعی از مدیریت دارد که با ارزشهای انسانی و دینی و مبانی اخلاقی آن پیوستگی داشته و آرمانهای اسلامی را مورد توجه و عنایت قرار دهد. میتوان عنوان کرد که مدیریت اسلامی بر مبنای ارزشهای الهی اسلام ، زمینه های تعالی انسان را فراهم می آورد هدف اصلی این تحقیق ، تبیین الگوهای مدیریت استراتژیک مبتنی بر ارزش های اسلامی در بنیاد مستضعفان بوده است . تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق به وسیله برخی تکنیک های آماری همچون آزمون رگرسیون انجام شده است . جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق ، شامل کارشناسان و مدیران میانی سازمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نمونه محدود با ٩۵% اطمینان به میزان ١٨٠ نفر تعیین شد. و نتایج نشان داد که مدیریت استراتژیک بر اساس رویکرد انقلاب اسلامی دارای نقاط قوت با اهمیتی است که مورد توجه قرار نمی گیرد . در این پژوهش به بخش توصیفی نتایج پرداخته شده است .
کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک ، انقلاب اسلامی ، آرمان های اسلامی
١. مقدمه
امروزه پیشرفت جوامع در گرو توسعه خدمات آن است و این امر بدون برنامه ریزی استراتژیک در سطح خرد و کلان میسر نمی شود. کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، سنگاپور و چین با توجه با این مساله در سال های اخیر توانسته اند گام های اصلی و مهمی در جهت توسعه و پیشرفت خود بردارند. کشور ما نیز، نیازمند تلاش بیشتر در این زمینه می باشد. پیشرفت جوامع در گرو توسعه محصولات و خدمات آن است و این امر بدون برنامه ریزی استراتژیک در سطح خرد و کلان میسر نمی شود.
میتوان گفت که جامعـه اسـلامی نیـاز بـه نـوعی از مـدیریت دارد کـه بـا ارزشـهای انسـانی و دینـی و مبـانی اخلاقـی آن پیوستگی داشته و آرمانهـای اسـلامی را مـورد توجـه و عنایـت قـرار دهـد. رویکـرد مـدیریت در جامعـه اسـلامی بـا اخـلاق ، رفتـار و ارزشـهای اسـلامی آمیختـه بـوده و ایـن ارزشـها، مـدیریت اسـلامی را تحـت تـأثیر قـرار مـی دهـد (علـی احمـدی، ١٣٨٣، ٢٣). بنــابراین اگــر ارزش هــا شــناخته نشــوند و یــا شــناخت درســتی از ارزشــها نداشــته باشــیم ، نمیتــوانیم یــک برنامه ریزی درسـت داشـته باشـیم . در دیـدگاه صـاحب نظـران غربـی در مـدیریت ، انجـام دادن کـار و نیـل بـه هـدف مـدیر به وسیله انسانها و سازمان مطرح است و در ایـن راسـتا هنـر و توانـایی مـدیر در بـه کـار گـرفتن همـه قابلیـت هـای پیـروان و کارکنـان و چگـونگی افـزایش ایـن توانـایی در بـه کـارگیری ایـن قابلیـت هـا اهمیـت دارد. در حـالی کـه از نظـر اسـلام ، چگـونگی بـه کـارگیری قابلیـت هـای پیـروان و نیـل بـه هـدف ، نحـوه اعـتلاء و رشـد معنـوی کارکنـان و ضـرورت آنهـا بـه سوی خداوند نیز از اقلام تعیین کننده و مهـم اسـت کـه مقـدم بـر رسـیدن بـه هـدف اسـت . فرهنـگ جامعـه ایرانـی متـاثر از عامـل هـای مختلفـی اسـت کـه در مجمـوع ایـن عامـل هـا بـر ارزش هـای فـردی و فرهنگـی مردمـان اثـر مـی گذارنـد (فروزنــده ، ١٣٨٨، ٢۵). واژه اســتراتژی از ریشــه یونــانی اســتراتگما بــه معنــای فرمانـده ارتـش ، مرکــب از اســتراتوس بــه معنــی ارتــش و اگــو بــه معنــای رهبــر گرفتــه شــده اســت . در فرهنــگ لغــت فارسـی اســتراتژی بــه معنــی ســوق دادن ، فرستادن و بردن مطـرح اسـت . برخـی معتقدنـد اسـتراتژی یـک کلمـه اصـیل فارسـی اسـت کـه ریشـه آن در زبـان فارسـی از اســتربان گرفتــه شــده اســت . اســتربانها کســانی بودنــد کــه در جلــوی قشــون حرکــت مــی کردنــد و اطلاعــات لازم از تواناییهای دشمن را شناسـایی و آن را در اختیـار فرمانـدهان خـود قـرار مـی دادنـد تـا براسـاس ایـن اطلاعـات جمـع آوری شـده ، برنامـه ریـزی عملیـات صـورت گیـرد. برخـی نیـز آن را برگرفتـه از هنـر ژنـرال هـا در طراحـی جنـگ توصـیف مـی کننـد کـه از واژه اسـتراتوگوس کـه نـام یـک ژنـرال ارتـش و کـارش طراحـی برنامـه هـای بلنـد مـدت و جـامع در آرایـش لشکر بود و به مفهـوم کسـی کـه قـادر بـه ادره یـک هنـگ و یـا یـک مجموعـه مـی باشـد، اخـذ گردیـد. کـه بـه معنـی راه ، مسیر و بستر رودخانه است (آرمسترانگ ، ترجمه منوریان ، ١٣٩٢).
٢. مدیریت استراتژیک
بیشـترین تفـاوتی کـه در سـیر اندیشـه هـای مـدیریت توجـه مـا را جلـب مـی کنـد؛ تفـاوت در تعریـف واژه اسـتراتژی اســت . بــرای پیگیــری ایــن موضــوع ، پــاره ای از تعــاریف را معرفــی مــی کنــیم . مفهــوم اســتراتژی ابتــدا بــه معنــای فــن ، هدایت ، تطبیق و هماهنگ سـازی نیروهـا جهـت نیـل بـه اهـداف جنـگ در علـوم نظـامی بکـار گرفتـه شـد. در جـای دیگـر اســتراژی بــدین شــکل تعریــف مــیشــود: “اســتراتژی مجموعــه ای از اهــداف اصــلی و سیاســتها و برنامــه هــای کلــی بــه منظور نیل به این اهـداف اسـت بـه گونـه ای کـه قـادر بـه تبیـین ایـن موضـوعات باشـد کـه در چـه کسـب و کـاری و چـه نوع سازمانی فعالیت می کنیم و یـا مـی خـواهیم فعالیـت نمـاییم . متعریـف دیگـری هـم از اسـتراتژی مـی تـوان ارائـه کـرد: اســتراتژی یــک برنامــه واحــد ، همــه جانبــه و تلفیقــی اســت کــه محاســن یــا نقــاط قــوت اصــلی ســازمان را بــا عوامــل و تغییرات محیط مربوط مـی سـازد و بـه نحـوی طراحـی مـی شـود کـه بـا اجـرای صـحیح آن از دسـتیابی بـه اهـداف اصـلی ســازمان اطمینــان حاصــل شــود . نظریــه پــردازن علــم مــدیریت ، اســتراتژی را چگــونگی تخصــیص مطلــوب منــابع کمیاب ، جهت رسیدن به اهداف اقتصادی تعریف کرده اند (آرمسترانگ ، ترجمه منوریان ، ١٣٩٢).
اسـتراتژی تعیـین کننـده زمینـه هـای فعالیـت در محیطـی پیچیـده و پویـا و ابـزاری اسـت کـه بـه عنصـر انسـانی در یـک نظام سازمانی حیات بخشیده و افـراد را بـه حرکـت وا مـیدارد. آنسـوف بـه عنـوان اولـین دانشـمندی کـه اسـتراتژی را بـه شــکل جــامع و معنــادار توضــیح داد، معتقــد اســت کــه هــر قــدر بــین اهــداف و فعالیــت هــای فعلــی ســازمان ســازگاری بیشتری وجود داشته باشد، نرخ رشد و توسعه بزرگتر و منظم تر خواهد بود (پیتر و دیگران ، ١٩٨۴، ١٢۴).
مـدیریت اسـتراتژیک عبـارت اسـت از فراینـد تضـمین دسـتیابی سـازمان بـه فوایـد ناشـی از بـه کـارگیری اسـتراتژیهـای مناسـب . طبـق ایـن بیـان ، یـک اسـتراتژی مناسـب مطـابق بـا نیازمنـدیهـای یـک سـازمان در زمـان مشـخص مـی شـود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 7 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد