بخشی از مقاله

چکیده

استافیلوکوکوس ارئوس پاتوژن انسان و حیوان است که عامل تعداد متنوعی از بیماری ها از شدت کم تا زیاد مثل عفونت پوست و بیماری های شدیدی مثل پنومونی و سپتی سمی بوده است. بنابراین شیر خام و محصولات تهیه شده از شیر خام از این طریق با استافیلوکوکوس ارئوس آلوده می شوند.

هدف از این تحقیق شناسایی استافیلوکوکوس ارئوس های مولد انتروتوکسین در شیر فله با استفاده از الایزا بود. نمونه های شیر از مغازه های توزیع شیر فله در سطح شهر کرمان اخذ گردید. پس از آماده سازی نمونه ها - طبق دستورالعمل کیت الایزا - انتروتوکسین های موجود در نمونه ها ارزیابی شد. یک نمونه از کل نمونه ها از نظر انتروتوکسین ها مثبت بود که نشان دهنده آلودگی پایین نمونه ها با انتروتوکسین بود. تشخیص انتروتوکسین های مختلف توسط الایزا صورت گرفته است و روشی آسان است که معمولا با چشم غیر مسلح به کار می رود.

مقدمه

استافیلوکوکوس اورئوس14، یکی از موفقترین باکتریهای بیماری زا است که به دلیل تولید رنگدانه طلایی کارتنوئیدی به نام استافیلوزانتین15، کلنیهای زرد رنگی را ایجاد می نماید

استافیلوکوکوس ارئوس بیماری زای بزرگی برای انسان است. تقریبا هر شخصی در طول زندگی خود به گونه ای به عفونت استافیلوکوکوس ارئوس مبتلا می شود که از نظر شدت از مسمومیت غذایی یا عفونت های خفیف پوست تا عفونت های شدید کشنده تغییر می کند

استافیلوکوکوس ارئوس در همه جا یافت می شود و همچنین عامل ورم پستان در گاو شناخته شده است بنابراین شیر خام و محصولات تهیه شده از شیر خام از این طریق با استافیلوکوکوس ارئوس آلوده می شوند - . - 4 تا به امروز بیش از 20 انتروتوکسین 16مشخص شده که تعداد زیادی از گونه های استافیلوکوکوس ارئوس بیش از یک نوع توکسین را سنتز می کنند

انتروتوکسین ها شامل sea, seb, sec, sed و see که از 220-240 آمینواسید تشکیل شده اند شایع ترین آن ها sea و seb هستند. Sea اغلب در مسمومیت های ناشی استافیلوکوکوس ارئوس دخیل است

انتروتوکسین ها دمای 121 درجه سلسیوس را به مدت 28 دقیقه تحمل می کنند

تشخیص انتروتوکسین های sea تا see توسط الایزا17 صورت گرفته است ولی با این حال این روش ها اطلاعاتی در مورد حضور و بیان ژن های کد کننده این توکسین ها به ما نمی دهد - ELISA . - 8 یک روش تحلیلی برای بسیاری از رشته ها مانند: آنالیز دارویی، آنالیز های سم شناسی، آنالیزهای زیست شناسی، شیمی بالینی و محیط زیست بوده است. آزمایشات الایزا بسیار ویژه، حساس و سریع هستند و برای تشخیص انتروتوکسین ها در نمونه های پیچیده به کار می رود و یک روش معمول برای تشخیص انتروتوکسین ها است که معمولا با چشم غیر مسلح به کار می رود

Bartlett  و Saunder از الایزا برای تشخیص sea استفاده کرده اند. محدوده تشخیص - 0/4 ng/ml زمان تشخیص 20 ساعت - تا - 3/2ng/ml زمان تشخیص3 ساعت - بوده است. تکنیک های مختلفی از الایزا برای تشخیص انتروتوکسین ها در نمونه های غذایی مانند پنیر، سالاد سیب زمینی، ژامبون و شیر وجود دارد

روش کار نمونه گیری

این مطالعه در شهر کرمان اجرا شد. تعداد 100 نمونه شیر خام گاو از سطح مغازه های عرضه کننده ی شیر و فرآورده های آن در سطح شهر کرمان جمع آوری شد. تمامی نمونه ها شماره گذاری و بر روی فرم جمع آوری داده ها و نیز بر روی نمونه شماره نمونه ثبت گردید. نمونه ها در مجاورت یخ به آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی ارسال و مورد آزمایش قرارگرفت.

آزمون الایزا برای تایید تشخیص آنتروتوکسین در نمونه های شیر

پس از آماده سازی نمونه ها - طبق دستورالعمل کیت الایزا - انتروتوکسین های موجود در نمونه ها ارزیابی شد. ترجیحا از کیت تشخیصی RODSCREENO SET NO: R4101, R-Biopharm AG Germany محصول کشور آلمان استفاده و طبق دستورالعمل شرکت سازنده آن انجام شد. در آخر نتایج با دستگاه الایزا ریدر در طول موج 450 و 620 خوانده شدند.

نتایج

در این تحقیق 100 نمونه شیر مورد آزمایش قرار گرفتند. از 100 نمونه شیر خام یک نمونه آلوده به آنتروتوکسین استافیلوکوکوس ارئوس بود.

بحث

در این تحقیق از 100 نمونه شیر خام مورد آزمایش، یک نمونه شیر آلوده به انتروتوکسین استافیلوکوکوس ارئوس بود. مطالعات مخنلف نشان می دهد میزان آلودگی نمونه های شیر خام به استافیلوکوکوس ارئوس متغیر و از 5 درصد تا بیش از 70 درصد می باشد. و بیش از 50 درصد از استافیلوکوکوس ارئوس های جدا شده از شیر و فراورده های آن قادر به تولید انتروتوکسین های کلاسیک استافیلوکوکوس ارئوس بوده اند. و میزان آلودگی شیر و فراورده های آن به این توکسین ها 2 تا 30 درصد گزارش شده است

انتروتوکسین A و پس از آن انتروتوکسین D سمی ترین و شایع ترین عامل مسمومیت غذایی در بین انواع انتروتوکسین های کلاسیک استافیلوکوکوس ارئوس شناخته شده است

در مطالعه انجام شده توسط رحیمی و همکاران از 84 نمونه شیر گاو، گوسفند، بز و شتر به روش الایزا، 12 نمونه - - %14/2 حداقل به یکی از انتروتوکسین های استافیلوکوکوس ارئوس آلوده بودند

روش الایزا قادر به ردیابی انتروتوکسین های کلاسیک - - A-E در مواد غذایی می باشند و این تکنیک قادر به ردیابی سایر انتروتوکسین های استافیلوکوکی نمی باشند. مطابق نظریه - 1996 - Tranter اگر چه مقدار انتروتوکسین های لازم جهت بیماری مشخص نشده است اما حداقل 1 گرم توکسین در 100 گرم غذا جهت بروز علائم مسمومیت کافی است

نتیجه گیری کلی

تست های مبتنی بر الایزا قادر هستند سموم استافیلوکوکی را بسیار حساس تر از تکنیک های سنتی اندازه گیری کنند. این تکنیک ها توکسین را در مقادیر 0/2ng/mg تشخیص می دهند - . - 12 از طرفی شیر و فراورده های آن عامل مهمی در ایجاد مسمومیت استافیلوکوکی می باشند. بنابراین مطالعات بیشتری جهت بررسی حضور انتروتوکسین های استافیلوکوکوس ارئوس در شیر و فراورده های آن لازم می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید