مقاله جداره سبزجایگاه آن در طراحی فضای شهری معاصر

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

جداره سبزجایگاه آن در طراحی فضای شهری معاصر

 

چکیده
باتوجه به تاثیراتی که جدارهسبز چه از نظر محیطزیستی در مقیاس کلان شهری و چه در مقیاس خرد دارد، نیاز به بررسی این سیستم در راستای بهرهمندی از حداکثر مزایای آن جهت بهبود شرایط محیط زندگی شخصی و عمومی در مقیاس شهری میباشد. جهت رسیدن به مقصود از طریق مطالعات کتابخانهای و بررسی مقالات و نمونههای موجود، در این مقاله به بررسی انواع دیوارهای سبز و بام های سبز و عملکرد آنها در صرفهجویی مصرف انرژی پرداخته و به بیان نقش موثر آنها در طراحیهای امروز معماران و شهرسازان در جهت رسیدن به توسعهپایدار شهری پرداخته میشود.

کلمات کلیدی: دیوارسبز، بامسبز، راهحلهایسبز، صرفهجویی مصرفانرژی، توسعه پایدار شهری

.۱ مقدمه

امروزه با ازدیاد شهر ها، ما به ازدست دادن ارتباط اصلیمان با طبیعت گرایش داریم. شهرها در حال بزرگتر شدن، وسیع تر شدن و بالاتر رفتن به منظور افزایش جمعیت هستند و ارتباط ما با چشم انداز طبیعی ناپدید می شود، معماران و شهرسازان برای دوباره خلق کردن طبیعت در شهرها با طراحی پارک ها و کاشت درختان در خیابان ها در تلاش هستند، ولی انجام این بخش های سبز در شهرها هیچ ربطی با طبیعت در حالت اصلی خود ندارد.بجای تلاش برای وادار طبیعت در شهر، باید شهر را با طبیعت وفق دهیم.

از آنجا که شهرها بهعنوان یک سیستم و واحد اکولوژیک رابطه دقیق میان انسان و محیط را در خود نهفته دارند و در شهر ایدهآل رابطه میان انسان و محیط باید به گونه ای باشد که هیچ یک مقهور دیگری نباشد. همچنین شهر بستر جغرافیایی زندگی بخش عظمی از جمعیت جهان را فراهم آوردهاند که به دلیل روند طبیعی اقزایش جمعیت و مهاجرت، روزبهروز بر تعداد جمعیت شهرنشین افزوده میشود. درصورتی که این روند با مدیریت و برنامهریزی منطبق با اصول و شاخصهای توسعه پایدار براساس شرایط و ویژگیهای محیطی و فرهنگی جوامع صورت نگیرد، بیم آن میرود که تمامی منابع حیاتی زیست کره و بهطبع آن حیات انسانی دچار مخاطرات جدیترو غیرقابل اصلاح شود.[۵]

باغ بام، بام سبز، دیوار سبز، نمای سبز، باغ عمودی، باغ معلق، دیوار اکسیژن ساز (جاندار- زنده)، دیوار بیولوژیکی و نظایر آن فن آوری های متعددی هستند که در زمینه های انرژی و محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و امروزه به وفور راجع به آن ها در منابع مختلف مطالب متنوعی یافت می شود. این فن آوری ها به لحاظ زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژی، اقتصاد، مباحث اجتماعی، روان شناسی، فرصت های تفریحی، پیش گیری از انتشار گازهای گلخانه ای، پیش گیری از ایجاد جزایر گرمایی، بهبود کیفیت هوا و آب، فراهم نمودن زیست گاه برخی از موجودات، تولید غذا، ایجاد فرصت های شغلی و جنبه های زیبایی شناسانه و هنری دارای کاربرد های وسیع و مزایای قابل توجهی هستند. برخی از این مفاهیم در شش قرن قبل از میلاد در باغ های معلق بابل نیز مورد توجه و استفاده بوده است.[۱]

ایجاد سطوح سبز در روزهای گرم در شهر های خشک و نیمه خشک همانند تهران می تواند در تهویه مناسب و خنک تر شدن محیط شهری موثر باشد. براساس مطالعات و بررسی های وزارت مسکن و شهرسازی (کتاب سبز، جلد ۹ )، سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری در شهرهای ایران بین ۷ تا ۱۲ مترمربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد ۲۰) تا ۲۵ مترمربع برای هر نفر)، رقم کمتری است. با وجود این، در شهرهای مختلف کشور نیز این رقم، باتوجه به ویژگی های مختلف جغرافیایی و اقلیمی آنها، با اختلافاتی همراه است که میزان آن را طرح های مصوب هر یک از شهرها تعیین می کنند. اما به دلیل ارزش افزوده بالای زمین در کشور ما و رشد

۱

عمودی شهر ها و آپارتمان نشینی، فضای سبز شهری کمتر ایجاد می شود؛ بنابراین استفاده از فناوری دیوارهای سبز که از تکنیک های پیشرفته فضای سبز به شمار می رود، با وجود مشکلات به کارگیری و ساخت، از جهات بسیاری مقرون به صرفه بوده و مکمل مناسبی برای پارک های شهری باشند.[۱]

.۲ انسان و طبیعت

ارتباط با طبیعت امروزه به مسئله ی مهمی برای همه ی جوامع تبدیل شده است که به دو شکل اصلی بروز دارد: (۱ طبیعت از زندگی انسان فاصله گرفته است (۲ طبیعت توسط انسان در حال نابودی است.[۴]

در طی تاریخ و سیر تدریجی تمدن، ارتباط انسان با محیط زیست او به چهار مرحله تقسیم می شود:

مرحله اول: اجتماعات بدوی همزیستی مسالمت آمیزی با طبیعت داشتند. آنان به دلیل عدم شناخت نیروهای طبیعت، از آن می ترسیدند و حتی نیروهای طبیعی چون باد، باران و خورشید را می پرستیدند و خود را مقهور آن می دانستند. در این مرحله انسان ها قدرت رام نشده طبیعت را به عنوان نظامی مسلط قبول داشتند.

مرحله دوم: در این مرحله تسلط بیشتری بر طبیعت پیدا کرد و از آن با کشاورزی و تبدیل عناصر طبیعی به مواد و مصالح مورد نیاز برای زیستن استفاده نمود.

مرحله سوم: این مرحله شامل دوره ای است که اجتماعات بشری با پیشرفت صنعت و فن آوری به تخدیب محیط زیست پرداخت، از منابع طبیعی آن سوء استفاده کرد، جنگل ها را از بین برد، محیط زیست زا آلوده کرد و…

مرحله چهارم: این مرحله به حال و آینده مربوط می شود و شاید دوران مسئولیت در برابرطبیعت و بازگشت به همزیستی آگاهانه و مسالمت آمیز و توام با قدردانی از طبیت باشد.

با توجه به مراحل بالا چگونگی برخورد انسان با طبیعت در چهار مکتب فکری (۱ طبیعت گریزی (۲ طبیعت ستیزی (۳ طبیعت گرا (۴ طبیعت ساز ، قابل تعریف است. تعبیر قرآنی “هوانشاء کم من الارض، و استعمرکم فیها” : او شما را از زمین انشاء کرد، پس آباد کنید آن را ؛بهترین بیان مکتب چهارم و تکلیف امروزی انسان است. انسان به عنوان کالبد، در چرخه ی طبیعت، فرایندی عالی از ترکیبات آب و خاک است که بدون فضا و نور (باد و آتش) نمی توان زندگی کند؛ و از آن روی که جسم و جانش را دوست دارد، دوستدار طبیعت و عناصر آن نیز می باشد.[۴]

بهطورکلی درختان و فضای سبز شهری دارای تاثیرات مطلوب زیر میباشند:

-۱ رطوبت موجود در اطراف گیاهان در کاهش آلودگی ناشی از وزش باد، حرارت زیاد، گردوغبار، افزایش رطوبت نسبی هوا و تثبیت برخی از مواد سمی تاثیر قاطع دارد.

-۲ گیاهان در حال رشد، مقادیر قابل توجهی رطوبت و آب قطرهقطره از برگها به محیط چکه کرده، هوا را پاکیزه میسازد.

-۳ گیاهان و فضای سبز در از بین بردن ذرات معلق هوا نقش بسیار مهمی دارند، مانند گازکربنیک، اکسی، دیاکسید کربن، اکسیدههای گوگرد و گردوغبار است.
-۴ درختان و فضای سبز با کاهش سرعت باد به میزان قابل توجهی به پالایش و تصفیه و تلطیف هوا کمک می تماید.

-۵ درختان و فضاهای سبز هماهنگی خاصی به محیط زیست شهری می بخشند و از این جهت در تخفیف فشارهای حاصل از زندگی شهری نقش اجتماعی مهمی را ایفا مینمایند.

-۶ درختان و فضای سبز در کاهش تشعشع و کنترل آن نیز موثرند و در جادهها از نورهای زننده و انعکاس نور ماشینها در سطح جادهها جلوگیری مینمایند.[۵]

۲

.۳ مزایا و مشکلات کاربرد گیاهان در ارتفاع

-۱ آرامش بخشی گیاهان به انسان: تحقیقات روان شناساندر مورد تاثیر گل وگیاه بر رفتار انسان نشان می دهد که ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن، راهی ساده اما مهم جهت کسب آرامش و تلطیف روح و روان انسان است و توسعه ی فراوان مجموعه های زیستی جمعی می تواند در کاهش بروز خشونت، افسردگی، خورکشی و… مفید باشد.

جنت هاویلندجونز ( Gent Howland Jones )، استاد روان شناسی دانشگاه روگرز نیوجرسی می گوید: نکته جالب توجه درباره ی نقش گل و گیاه در سلامت روحی و روانی افراد آن است که فرد با تماشا کردن، لمس کردن و بوئیدن رنگ، طراوت و عطر آن می تواند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به حال طبیعی بازگرداند. در واقع گل و گیاه عاملی جهت تعدیل رفتار در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه کردن به آن اتصال عصبی مثبتی در مغز ایجاد می کند. نگاه کردن و لمس گیاه به سرعت روحیه ی شخص را تغییر داده و او را شاد و هیجان زده می کند و اولین نشانه ی آن ایجاد لبخند و تغییر خطوط چهره در جهت شادی می باشد، بیش از دیگران آرام، مهربان، شاد و باگذشت هستند و این حس را به دیگران نیز انتقال می دهند.

-۲ تعادل در رطوبت و دمای هوا، افزایش سرانه ی فضای سبز و پاکسازی هوا: گیاهان علاوه بر ایجاد تعادل دما و رطوبت هوا قدرت زیادی در
جذب سموم و گازهای مزاحم و خطرناک دارند.[۷]
-۳ گیاهان مناسب و مشکلات ایجاد و نگهداری: تمامی گیاهان قابل پرورش در سطح زمین را می توان به ارتفاع برد، اما محدودیت هایی مانند
ابعاد گونه ها، حجم خاک مورد نیاز و ریشه ی گیاه، جهت مناسب برای نورگیری و… در ساختمان باعث دقت بیشتر در انتخاب گونه می شود. گیاهان از نظر حجم دهی به سه گروه تقسیم می شوند :

➢ کف پوش سبز : مانند چمن روی بام یا داخل ایوان پخش می شود. انواع آماده ی آن مانند سفره پهن شده و بعد از مهار با آبیاری به سرعت رشد می کند و قابل جمع آوری و بازسازی می باشد.

➢ دیواره سبز : گل ها و بوته های کوتاه و پیچک ها که برای تقسیم بندی فضای سبز ساخته شده، ایجاد دیواره ی گیاهی و پوشش های سبک به کمک آلاچیق ها و نرده ها قابل استفاده هستند، در این طیف قرار می گیرند.

➢ پوشش سبز : مانند درختان که کاشت و نگهداری آن به دلیل حجم زیاد درخت، ریشه و خاک نیازمند طراحی و محاسبات ویژه ای است.

ساکنان ساختمان های دارای فضای سبز در جواب پرسش های انجام گرفته به مشکلات نگهداری فضای سبز در ساختمان از جمله به وجود آمدن بستر مناسب برای شیوع حشرات و جانداران ریز اشاره می کنند، اما به طور کلی مشکلات فنی ایجاد و نگهداری فضای سبز در ارتفاع و روی زمین تفاوت چندانی ندارد.[۴]

.۴ انواع دیوارهای سبز

به طور کلی دیوارهای سبز به دو گروه اصلی تقسیم می شوند (۱ نماهای سبز (۲ دیوار های اکسیژن ساز؛ که در ادامه بررسی مختصری در مورد دیوار های مذکور ارائه می گردد.

-۱ نماهای سبز

در نماهای سبز گیاه بر روی سطوح نما حرکت کرده و گیاه رونده و یا پیچک در حالیکه ریشه در زمین یا در بستر خاکی روی نما دارد، رشد می کند. در بسیاری از موارد برای نمای سبز سازه ای حمایت کننده هم در نظر گرفته می شود. این سازه ها یا به صورت شبکه ایی متصل به دیوار بوده و یا به صورت پانلی اجرا می شوند(شکل.[۱] (۱

۳

شکل:۱ اتصال گیاه به دیوار

-۲ دیوارهای اکسیژن ساز

در این سیستم پوشش گیاهی روی یک شبکه مستقل از دیوار رشد کرده و خود به دو دسته سیستمهای فعال و غیر فعال تقسیم میشوند.

دیوارهای اکسیژن ساز، سازه ای مستقل دارند که جدا از نمای اصلی ساختمان و در فاصلهای نزدیک به آن قرار میگیرد و توسط ساختمان مهار می گردد. جزییات مختلفی برای طراحی این دیوارها وجود دارد که بیشتر مربوط به چگونگی نگهداری گیاهان بر روی دیوار و شکل قالب های نگهدارنده سیستم مربوط میگردد.[۱]

-۲-۱ سیستم های فعال این سیستم ها جدیدترین نوع دیوارهای سبز میباشند. دراین سیستم از هوای تولید شده توسط گیاهان در سیستم تهویه هوای ساختمان استفاده می شود.

دیوارهای سبز با فیلتر بیولوژیکی، ظرفیت تصفیه هوا را افزایش می دهند. گیاهان در قسمتی بین دو لایه از مواد الیافی که در دیوار جاسازی شده اند ریشه می کنند. آب قطره قطره بین لایه ها می چکد و خزه ها، درختان مو و دیگر گیاهان را تصفیه می کنند. باکتری های روی ریشه گیاهان باعث تغییر شکل ناخالصی های هوا از قبیل ترکیبات آلی فرار می شوند(شکل.(۲ دیوارهای فعال به سیستم چرخش هوای ساختمان متصل می شوند. فن ها باعث مکش هوا به سمت دیوارها شده و سپس هوا را بین ساختمان می چرخاند(شکل.[۱ ](۳

شکل۲ (راست): : روند کار دیوار اکسیژنساز فعال
شکل۳ (چپ): دیوار اکسیژنساز فعال در دانشگاه کوئن واقع در آنتاریو کانادا

-۲-۲ سیستمهای غیرفعال دیوارهای غیرفعال هیچ نوع وسیله مکانیکی چرخش هوا را ندارند در عوض آنها را در محوطه های باز قرار می دهند تا در معرض بیشترین

جریان هوا قرار گیرند(شکل.(۴ دیوارهای اکسیژن ساز شکلی از کشاورزی و یا باغداری شهری است که در بعضی مواقع به عنوان یک اثر هنری برای زیباسازی شهر ساخته می شوند. در بعضی از مواقع این دیوارها در داخل ساختمان ساخته می شوند تا روحیه کسل کننده خانه را از بین ببرند. علاوه بر افزایش سطح اکسیژن در چرخه هوای ساختمان، دیوارهای اکسیژن ساز همچنین وسیله ای برای استفاده مجدد از آب می باشند. گیاهان با هضم مواد غذایی حل شده، آب های با آلودگی کم را تصفیه می سازند. برای کسانی که در آپارتمان های کوچک زندگی می کنند و با کمبود فضا مواجه هستند، دیوارهای اکسیژن ساز بهترین راه حل است. چرا که این ها نسبت به باغچه های سنتی فضای کمتری اشغال می کنند.[۱]

۴

به طور کلی دیوارهای سبز خصوصا برای شهرها مناسب هستند چراکه آنها از سطوح فضاهای عمودی استفاده مفید می کنند. همچنین این دیوارها در اقلیم های گرم و خشک بسیار موثر بوده و از آنجایی که سرعت تبخیر آب در سطوح عمودی این دیوارها به مراتب از سطوح افقی باغچه ها کمتر است، در این گونه نواحی، دیوارهای سبز می توانند به عنوان دیوارهای خارجی ساختمان استفاده شده و باعث تازه کردن هوای اطراف ساختمان ها شوند.[۱]

شکل: ۴ نمونه ای از دیوار اکسیژن ساز غیرفعال

.۵ انتقال حرارت در دیوار سبز

به طور کلی انتقال حرارت از یک جداره بستگی به قابلیت مقاومت حرارتی لایه های مختلف آن جدار دارد. علاوه بر مقاومتی که یک جسم در برابر عبوری حرارت از خود نشان می دهد، مقاومت دیگری نیز در سطوح آن، که یک ورقه نازک هوا آن را از محیط اطرافش جدا ساخته پدید می آید. جدول ۱ مقادیر مقاومت حرارتی لایه های هوای مجاور به سطوح داخلی و خارجی براساس استانداردهای موجود ( ASHRAE, (2005، نشان می دهد:[۱]

جدول : ۱ مقاومت حرارتی لایه های هوای مجاور به سطوح داخلی و خارجی.
جریان هوا زاویه جدار جهت جریان حرارت مقاومت

افقی به سمت بالا ۰/۱۱
افقی به سمت پایین ۰/۱۶
بی حرکت
شیبدار(۴۵ درجه) به سمت بالا ۰/۱۱
شیبدار(۴۵ درجه) به سمت پایین ۰/۱۳
عمودی افقی ۰/۱۲
جریان هوا با سرعت ۶/۷
در زمستانm/s برای تمامی زوایا تمام جهات ۰/۰۳۰

جریان هوا با سرعت ۳/۴
در تابستانm/s برای تمامی زوایا تمام جهات ۰/۰۴۴

نتایج مطالعات تجربی که در آلمان صورت پذیرفته (Baumann 1986) نشان می دهد که لایه هوای مجاور به دیواری که با پوشش گیاهی به قطر ۵۰ سانتیمتر پوشانده شده باشد، کاملا بی حرکت است. مطالعه دیگری((Minke & Witter, 1982 نشان می دهد که با داشتن ۱۶ سانتیمتر پوشش گیاهی می توان به ۴ سانتیمتر لایه هوای بی حرکت دست یافت. بر اساس استانداردهای موجود (CIBSE Guide A, 1999)، گیاهان با ضخامت بیش از ۲۰ سانتیمتر قادراند لایه هوایی با مقدار مقاومت ۰/۱۸ (m2.K/W) ایجاد نمایند.[۱]
بدین ترتیب مقاومت کلی یک جدار معمولی بدون عایق حرارتی تنها با افزودن یک لایه پوشش گیاهی می توان تا %۳۰ افزایش یابد.

 

مطالعات فوق بدون در نظر گرفتن تابش خورشید انجام پذیرفته است. در صورتی که تابش نیز لحاظ شود، کارایی پوشش گیاهی به مراتب بهتر خواهد بود زیرا علاوه بر ایجاد لایه هوایی مقاوم، موجب ایجاد سایه شده و بنابراین از شدت حرارت تولید شده بر روی سطوح خارجی خواهد کاست. قابل ذکر است که با خشک شدن پوشش گیاهی در فصل زمستان، علاوه بر امکان استفاده از تابش خورشید، شاخه های خشکیده نیز می توانند تا حدی لایه هوای سطوح خارجی را ثابت نگاه دارند. جدول۲ به صورت خلاصه وضعیت دیوار سبز و دیوار معمولی را در شرایط مختلف مقایسه می کند.[۱]

تابستان

زمستان

جدول: ۲ مقایسه دیوار سبز و دیوار معمولی در شرایط مختلف

بدون عایق حرارتی انتقال حرارت دیوار سبز %۵۳ کمتر از دیوار
معمولی
با عایق حرارتی انتقال حرارت دیوار سبز %۴۱ کمتر از دیوار معمولی
بدون عایق حرارتی انتقال حرارت دیوار سبز %۹/۷ کمتر از دیوار معمولی
با عایق حرارتی انتقال حرارت دیوار سبز %۳/۸
کمتر از دیوار معمولی

.۶ مزایای بام های سبز
نگاهی دقیق تر به مزایای بام های سبز:

با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بام های سبز در ذیل شرح کامل تری از ویژگی های آن داده می شود. -۱ افزایش طول عمر بام ها

بامهای سبز با محافظت از سطح بام در مقابل اشعه فرابنفش، آسیب های اقلیمی و صدمات مکانیکی، طول عمر متوسط بام را افزایش می دهند.طول عمر متوسط بام های معمولی با کیفیت ۳۰ سال است، در صورتی که متوسط عمر بام های سبز ۶۰ سال است.[۲]

-۲ کاهش آلودگی هوا

امروزه درختکاری های وسیع در شهرها به منظور بهبود کیفیت هوای شهری بسیار اهمیت یافته است. بام های سبز شهری در کاهش ذرات و ترکیبات آلاینده هوا و تولید اکسیژن و کاهش دی اکسید کربن اهمیت بسزایی دارند.[۷]

شهرهای بزرگ به دلیل داشتن سطوح گسترده سخت، غیرقابل نفوذ و فاقد پوشش گیاهی حرارت تابشی آفتاب را به سرعت جذب می کنند و خود به صورت منابع ساطع کننده انرژی گرمایی عمل می کنند. چنین حالتی را اصطلاحا پدیده ی »جزیره ی گرمایش« می نامند. در این حالت اختلاف دمای چشمگیری بین نواحی شهری پوشیده با بامهای آسفالتی، قیروگونی و سطوح سخت دیگر مناطق اطراف که معمولا زمینهای باز با پوشش گیاهی یا خاک معمولی است ایجاد می شود. به طوری که برای کاهش دمای محیط به میزان مطلوب آن، استفاده از دستگاه های هواساز و خنک کننده افزایش مییابد که این خود بر میزان مصرف انرژی میافزاید و در نهایت، پدیده گازهای گلخانهای ( مهم ترین عامل تخریب لایه اوزن ) تشدید میشود.[۲]

جدول۳ نشان میدهد که مقدار ذرات موجود در گردوغبار برحسب یک لیتردرهوا در مناطق مختلف شهرها، متفاوت است.[۵]

۶

جدول: ۳ مقایسه دیوار سبز و دیوار معمولی در شرایط مختلف

مناطق مختلف شهر میزان ذرات گردوغبار در هرلیترهوا
مرکز شهر ۱۸۴۰۰۰ ذره گردوغبار
ایستگاههای مرکزی راهآهن ۱۷۶۰۰۰ ذره گردوغبار
خیابانهای بیدرخت ۱۱۵۰۰۰ ذره گردوغبار
خیابانهای درختکاری شده ۳۸۰۰۰ ذره گردغبار
پارکهای شهری ۳۱۰۰۰ ذره گردغبار

به این ترتیب بامهای سبز، نقش مثبتی در بهبود کیفیت هوا دارند چون با این پدیده مقابله میکنند. از سوی دیگر گیاهان روی بام ها ترکیبات فلزات سنگین موجود در محیط، ذرات معلق در هوا و دیگر ترکیبات آلی را جذب کرده و تجزیه میکنند. به این ترتیب ذرات آلاینده دیگر وارد آب های جاری نمیشوند و کیفیت منابع آبهای طبیعی نیز افزایش مییابد. البته باید توجه داشت که احداث بامهای سبز به صورت انفرادی تأثیر چندانی در بهبود شرایط آب و هوا و تأمین محیط زیست مطلوب شهری ندارد، اما افزایش سطح این بامها در شهرهای بزرگ تأثیر چشمگیری در بهبود وضعیت شهرها دارد.[۲]

-۳ تنظیم دما جداره های سبز به کاهش دمای ساختمان و محیط اطراف کمک می کند که نتیجه ی آن کاهش مصرف انرژی می باشد.

-۳-۱ کاهش اثر جزیره ی حرارتی : جزایر حرارتی مناطقی هستند که از محیط اطراف خود گرمتر هستند. جزایر حرارتی در شهرها نتیجه ی حرارت متمرکز شده از سیستم های تهویه مطبوع، آسفالت خیابان ها، وسایل نقلیه و جمعیت عمومی می باشد . جداره های سبز از طریق فرایند تبخیر و سطوح سایه که منجر به جذب گرما می شود باعث خنکی هوا می شوند. این عمل باعث ایجاد لکه های هوای سرد در شهرها شده و نیاز به تهویه هوا را کاهش می دهد.[۷]

-۳-۲ ایجاد شهری خنک برای قدم زدن : بازتاب گرما از ساختمان ها و جاده ای که عابران پیاده روی آنها راه می روند یا از کنار آنها عبور می کنند باعث ناراحتی عابران پیاده می شود. جداره های سبز در ایجاد تجربیات لذت بخش در زمینه خرید یا خوردن یا در زمینه کاری برای مردم بسیار موثر می باشند.[۹]

-۳-۳ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای : کاهش نیاز به سیستم تهویه مطبوع منجر به کاهش تولید گازهای گلخانه ای انتشار یافته از سیستم تهویه مطبوع و کاهش مصرف انرژی می شود.[۹]

-۴ بهینه سازی مصرف انرژی

بام های سبز به دلیل حفظ رطوبت موجب خنک شدن ساختمان در تابستان و گرم نگه داشتن نسبی آن در زمستان می شوند و در نتیجه در تعدیل دمای ساختمان نقش موثری ایفا می کنند. البته میزان این تأثیر متناسب با فصل های گوناگون سال و میزان رطوبت موجود در شبکه بام متغیر است.

مطالعاتی که یکی از شرکتهای سازنده بامهایسبز در آلمان انجام دادهاست نشان میدهد که با استفاده از این بامها، معادل ۲ لیتر نفت/ متر مربع در هزینه سوخت سالانه صرفهجویی میشود. طبق اظهار یکی از مدیران خدماتی ساختمانهای با پوشش بامسبز، در لندن با اجرای طرح بام سبز مصرف و تعداد تجهیزات گرمایشی و سرمایشی طبقه زیر بام کاهش یافته است. به گفته وی بعد از نصب این بام ها حدود ۲۵٫۹ مگاوات – معادل ۴۳۰۰ پوند – در سال صرفه جویی میشود. وی میافزاید اگر بامسبز از اول به عنوان قسمتی از طرح اصلی ساختمان در نظر گرفته شود دیگر نیازی به جایگزینی تجهیزات مربوط به سیستمهای گرمایشی و سرمایشی وجود نخواهد داشت و بهاینترتیب مبلغی معادل ۱۰۰۰۰پوند بیشتر صرفه جویی می-شود.[۲]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد