مقاله طراحی جداره های شهری با هویت معماری بومی- اسلامی ایرانی

word قابل ویرایش
17 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

طراحی جداره های شهری با هویت معماری بومی- اسلامی ایرانی »
خلاصه
جداره های شهری می توانند بخش مهمی از منظر و سیمای شهری را عهده دار باشند . این نماها هر روزه در محضر دیده گان هزاران بیننده در اجرای رسالتی که به عهده دارد کوشاست . در این مقاله با بررسی جایگاه نماها ی شهری و نقش روانشناسی محیط در محیط های شهری در جهت ارائه راهکارهایی برای هماهنگ و هدفمند کردن نماهای ساختمان ها ، برای داشتن منظرشهری مطلوبی با بکارگیری فرهنگ ، هویت و نماد های ایرانی شکل گرفته است که می تواند معماری بومی ایرانی را الگویی برای دیدگاه های جدید طراحی معماری امروز بکار گرفت .
کلمات کلیدی
منظر شهری ، جداره های شهری ، مبلمان شهری ، معماری بومی ایرانی ، روانشناسی محیط

مقدمه
نمای هر ساختمان در شکل دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است . اگـر بـه نمـای یـک سـاختمان بـدون در نظـر گـرفتن نمـای دیگـر ساختمانهای شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین میرود.
در هر سال ۵٠ میلیون نفر به جمعیت شهر نشین کشورهای در حال توسعه اضافه میشود . در ایران نیز شهر نشینی طی دهه هـای گذشـته بـا شـتاب فزاینـده ای گسترش یافته و همچنان این روند ادامه دارد. رشد سریع جمعیت وگرایش مردم به شهر نشینی، تقاضای فزایندهای را برای تهیه مـسکن بـه دنبـال داشـته کـه ایـن موضـوع در پـی خـود مـشکلات عدیـده ای در زمینـه توسـعه شـهری بوجـود آورده اسـت . نـاتوانی در پاسـخگویی مطلـوب و مناسـب بـه ایـن مساله ،وضعیت نا مطلوبی را به صورت بی مسکنی، بد مسکنی و تنگ مسکنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است (بنی مهد ،١٣٨۶).
هنگامی که صحبت از منظر شهری به میان می آید آنچه از شهرهای امروزی در ذهن تداعی می شود ملغمه ای است از طرح هـا و رنـگ هـا و فـرم هـایی که بی هیچ محتوایی عمیق ، زشتی و نابهنجاری را با چشم و ذهن شهروندان عجین ساخته است . بی شک این نابهنجـاری نتیجـه افـول ارزش هـای زیبـایی شناسی در بستر فرهنگی جامعه ایرانی معاصر است . بجاست تا پس از بررسی معیارهای زیبایی شناسانه خلق هنر و معماری بـه بررسـی ایـن مقولـه در مـورد معماری امروز ایران بپردازیم .
در این پژوهش با فرض اینکه در معماری امروز نیز می توان از الگوهای معماری بومی و اسلامی ایرانی استفاده نمود و این الگوها در جـداره هـای شـهری همچون نماهای ساختمانی ، می تواند هویت و منظری شهری با رنگ و بوی ایرانی به وجـود آورد ؛ و بـا هـدف شـناخت و بررسـی نماهـای سـاختمانی و منظر شهری و رابطه بین آندو با معماری بومی و اسلامی شکل گرفته که در نهایت می خواهیم به این سوالات پاسخ دهیم که این الگو ها و نمادهـا کدامنـد ؟ و چه رابطه ای بین این نمادها و معماری بومی و مفاهیم اسلامی می توان یافت ؟
روش تحقیق
مطالعات نظری در این مقاله بر اساس مطالعه متون و مراجعه به آراه نظریه پردازان در کتب و مقالات مختلر ، مسیله نمـا هـا و سـیمای شـهری ، الگوهـای مناسب و نامناسب آن با دیدگاه ها و راهکارهای مشخش برای رفع این معضلات در کشور ، با روش توصـیفی ارائـه شـد و همـراه بـا آن تحلیـل محتـوایی نتایت مورد نظر در جهت شناخت امکانات ، محدودیت ها و معضلات صورت گرفت تا چارچوب نظری برای ارائه جمع بندی و تطبیق با مطالعات میـدانی آماده شود .

بیان مسله
در سالهای اخیر پس از مطرح شدن دوبـاره اهمیـت فـضاهای عمـومی و ارزش زنـدگی شـهری، نمـا اهمیـت دوبـاره ای یافتـه اسـت . نمـا در عمـل درون ساختمان را از بیرون و فضای خیوصی را از فضای عمومی جدا می کند. نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است که در آن حـضور دارد و ایـن تاثیر را در بدنه خیابان ها یا میدان ها که در آن قرار گرفته است می گذارد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون در نظر گرفتن نمای دیگر سـاختمانها فکـر شود، همگونی نمای شهری در کلیت از بین میرود . با این وصر طراحان معمار ، بنا به سبک کاری و دیدگاه های خویش که شاید صرفا” مـسائل زیبـا شناسی باشد طرح خود را ارائه می دهند . که در نهایت منجر به ایجاد کالبد های ناهمگن و محیط های بی هویت گردیده و حتی شاهد تعـارض و رقابـت برای شکیل تر بودن در ساختمان های مجاور هستیم .
در بسیاری از شهرهای بزرم جهان ، ضوابط و مقررات ویژه ای در ارتباد با سیما و کالبد شـهروجود دارد و بـه همـاهنگی نمـای بیرونـی سـاختمان هـا و محیط شهری یعنی از جنبه های رنگ ، حجم ، میالو مناسب ، فضای پر و خالی نما ، رعایت اصول همـاهنگی و تناسـبات و … مـی پردازنـد . بـا بررسـی میدانی طرح ساختمان ها با بناهای اطراف از لحاز کیفیت طرح معماری ،نمای سـاختمان ، تناسـب حجـم آن بـا سـاختمان هـای اطـراف ، زیبـایی طـرح و میالو مورد استفاده و … گامی موثر در بالابردن کیفیت و پیروی از توسعه پایدار در نماهای شهری است ( باهری ، ١٣٨٨ )
اگر فضاهای شهری را عرصه تجلی فرهنگ ملت ها بدانیم ، آنگاه می پذیریم که آنچه امروز در شهرهای ایرانی را می نماید نوعی عـدول از ارزش هـای سنی فرهنگی و کهن ساکنان این سرزمین و با نگاهی عمیق تر م واقگونی هنر زمانه ی است ( کریمیان ، ١٣٨٣ ) . وجود ناهنجـاریهـا و استـشاشات بـیری ناموزون در سیمای شهری تحت عنوان منمای در ساختمانها اجرا میشود، قطع ارتباد هویتی با سابقه معماری شهر، ناهماهنگی نمای سـاختمانهـای مجـاور در شکل و فرم و رنگ ، عدم استفاده از میالو همچون آجر، کاشی و چوب و جایگزین شدن میالو جدید است . اگـر بـه منظـر شـهری بـه عنـوان یـک موضوع مهم توجه نکنیم ، در آینده برای حفل هویت شهر و جایگاههای جهانی و گردشگری آن با مشکل مواجه خواهیم شد.
پیشینه موضوع
در دوره های مختلر در معماری جهان شاهد روش های مختلر برخورد با نماهای ساختمانی هستیم . این روش ها به تفکیک تمدن ها و حتی دوره هـای زمانی مختلر را می توان تفکیک نمود . تناسبات و روابط هندسی در معماری تاریخی ایرانی نشان دهندم این واقعیت است که معماران ایرانـی نمـای ابنیـش مهم را مورد توجه قرار داده و به دقت طراحی کرده انـد. در طـول تـاریخ سـه متغیـر مهـم وجـود دارنـد کـه سـیر تحـولی نمـا بـه آنهـا وابـسته اسـت . اولـی ترکیب بندی و اجزاه شبکش نما، که عنیری مستقل است ، دوم رابطش نمای ساختمان با نما و بافت شهری اطـراف و آخـرین متغیـر نحـوم قرارگیـری نمـا در رابطه با سازماندهی فضایی کل ساختمان. در دورم جدید هر سه عامل فوه به طور اساسی بازنگری شدهاند. در زیر به سیر این تحول اشاره خواهیم نمود .
در ایران عهد هخامنشی و ساسانی به نماسازی بسیار توجه میشد. چنان که گـولینی در رابطـه بـا مفهـوم فـضا در معمـاری هخامنـشی اشـاره کـرده اسـت :
معماران ایرانی نه فقط به طراحی نما توجه داشته اند بلکه مسیر ویژهای را طراحی کردهاند کـه بیننـده از طریـق حرکـت در آن، طبـق نظمـی از پـیش تعیـین شده ، نما را درن کند . در دورم اسلامی بخش عمده ای از ساختمانها و مجموعه های این دوره به لحاز نمـای درونـی قابـل بررسـی هـستند. در اکیـر ابنیـه حیاد مرکزی کانون ساماندهی فضاست و جهت ساختمان به سوی این کانونها تعریر شده است . نمای ساختمان به عنوان جزئی از نمای شـهری در ایـران پس از قاجار به ندرت معنی داشته است . نما مانند پوسته ای تزئینی، که عناصر ساختمانی و سازه را در برمیگیرد. مفهـومی اسـت کـه در مـساجد ایرانـی تـا دورم صفوی به طور روزافزون تقویت شده است .
در گرایش جدید و امروزی پس از رواو نمای پردهای بحـش جـایگزین کـردن مفهـوم نمـا بـا مفهـوم جدیـد پوسـته مطـرح شـد. تکنولوقیهـای جدیـد و دیوارهای تهویه شدم دو جداره (که بین آنها هوا جاری است ) نیز این مقوله را تقویت کردند. معماران هایتک ، که در میان آنها را جـرز و پیـانو پیـروان و شاگردان پرووه بودند، ابداع زیباییشناسی و فناوری در زمینش پوسته را به همراه ابداع سیستمهای سازه ای جدید برای خلق فضاهای تجربـه نـشده در دسـتور کار خود قرار دادند. از آنچه گفته شد در مییابیم که مسیر تاریخی معمای به جایی رسیده که نما به مفهوم سنتی کارایی خود را از دسـت داده اسـت . ایـن مقوله ، نظیر هر سنت دیگر، برای بقا به تحول و دگرگونی نیاز دارد، دگرگونی که به بازنگری تعدادی از مبانی پایـه ای نمـا مربـود اسـت . از طـرف دیگـر خلاقیت و پیشبرد بحش معماری زمینه ای وسیع را در پیشرو دارد که داهراب تا مدتها جای کار و تحقیق دارد.
ادبیات موضوع :
منظر شهری چیست ؟
در متون علم طراحی شهری اصطلاح سیمای شهر١ معمولاب مترادف با م منظر شهر٢ ی به کاربرده میشود . منظور از منظر شهر ( یـا منظـر شـهری ) عبـارت است از تمام آنچه در سطوح افقی و عمودی شهر دیده میشود و در مرحله نخست درن محیط شهری و بدون هیچ گونه واکنش ذهنـی و بعبـارت دیگـر هم چون عکسبرداری صرف ذهن می باشد . حال آن که در مرحله دوم (که البته همزمان و سیر قابل تفکیک از مرحله اول میباشد ) تیویر نقـش بـسته از محیط شهری در ذهن ، با احساسات و عواطر و افکاری ناشی از مشاهده قرین میشود که به این مرحله عنوان تیور ذهنی شهر ٣ داده شده است .
مبلمان شهری و توجه به فضاسازی محیطی در شهرهای امروز به عنوان عنیری تحول آفرین و درآمدزا که می تواند چهره شهر را نیز به عنوان یـک نمـاد داخلی و بین المللی به همگان معرفی کند، شناخته می شود. .نحوه چیدمان فضای سبز، آرایـش سـاختمانها بـا نمـای سـنتی و یـا یکـسان، وجـود درختـان مناسب در یک خیابان، نحوه قرار گرفتن تیرهای چرار بره، باجه های تلفـن ، کیوسـکهای فـروش روزنامـه ، ایـستگاههای اتوبـوس و مهمتـر از آن حفـل نمادهای قدیمی و سنتی یک شهر نقش ماثری در افزایش روحیه اجتماعی ایفا می کند . به عنوان میال در یک منطقه مانند مرکز مشهد باید مکمل عناصـر هویت ساز شهری را در کنار هم داشته باشیم که توجه به مسایل فرهنگی و معماری هم باید در مبلمان شهرمان دیده شود. لـذا در یـک منطقـه حومـه شـهر گاهی بحش معماری و طراحی شهری را به دلیل فقدان عناصر خوانای معماری ، بزرگتر می بینیم ، بنابراین نباید انتظار هویت سازی از مبلمـان شـهری را بـه تنهایی داشت و باید با معماری شهرمان را خوانا کنیم که متعسفانه این معمـاری ناخوانـا از برخـی نقـاد اطـراف حـرم شـروع شـده و تـا چهـار سـوی شـهر گسترش می یابد .از سویی نقش معماران، طراحان شهری در مقیاس محله و برنامه ریزان شهری در بحش مبلمان شهری باید تفکیک شود.
نمای شهری از مجموعه نماهای مشرف به فضای عمومی به دست می آید. این نماها از جهتی همگن و از جهتی نـاهمگن هـستند. مـی تواننـد همگـن باشـند چون با استفاده از زبانی مشترن روی بدنه اجزا شهر اجرا می شوند و اما از آنجا که هر کدام از این فضاها به کمک این زبان ، مقاصـد و نیازهـای خـود را بیان میکند، ناهمگن هستند. در شهرهای ما زبان مشترکی بین نماها وجود ندارد. نه فرهنگ مشترکی برای بیان دارند، نه میالو یکسانی به کـار گرفتـه انـد و نه سبک مشخیی را دنبال میکنند.در واقع هر یک از نماها در شهر نشانه وضعیت اقتـیادی و اجتمـاعی سـازنده و نحـوه تفکـر و نگـرش او بـه مـسایل مختلـر اسـت . نمـای شـهری در واقـع ترکیبـی از اجـزا متفـاوت اسـت کـه بـر اسـاس اتفاقـاتی کـه در خیابـانهـا ومعـابر مـی افتـد شـکل مـی گیـرد.
این اجزا در صورت رعایت مسایلی که پیش از این نیز به آن پرداخته شد میتوانند با یکدیگر نقاد اشتران جالبی داشته باشند که نمـی تـوان وجـود آنهـا را نفی کرد.
نماها و جداره های ساختمانی
نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت داهری هر چیزی، آنچه که در معرض دیـد و برابـر چـشم اسـت ، آنچـه از بیـرون سـوی دیـده مـی شـود، منظـره خارجی بنا و عمارت ، قسمت خارجی ساختمان و نماسازی، فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است . نمـا در واقـع یـک سـطو صـاف و تخـت نیست بلکه آن سطو انتقالی بین فضای داخل و خارو است که با عقب نشستگی و پیش آمدگی، تراس و سیره با فضای داخل مسکن ارتباد پیدا مـیکنـد.
برای اینکه نمای ساختمان حریم خیوصی ساکنان خود را حفل کند باید نسبت به خیابان بسته تر و محفودتر باشد. نمای ساختمان باید به دنبـال خلـق یـک کلیت هماهنگ به وسیله تناسب خوب پنجره ها، بازشوهای در، سایبان و محدوده سقرها، سازه عمودی و افقی، میالو، رنگ ، عناصر تزیینـی و… باشـد.
پنجره ها همواره با دیگر عناصر دیوار، سطوح باز و بسته ، تیره وروشـن ، صـاف و نـاهموار را بوجـود مـی آورنـد. بـه علـت تکـرار دوره ای پنجـره هـا، در ساختمانهای چند طبقه ، نظم کاملی به چشم میخورد. اما گاه به علت افزایش نور در طبقـات بـالاتر کـاهش داده مـیشـود و ایـن نظـم آهنـگ خـود را از دست میدهد ( بنی مهد ، ١٣٨۶) .
در حال حاضر ناهماهنگی در نمای ساختمان ها، اختلاف سطوح، بام های متفاوت، رنگ هـای نامناسـب ، بـی تـوجهی بـه تـردد معلـولان، عـدم توجـه بـه معماری بومی و به هم ریختگی در معابر عمومی فضای شهرها را نازیبا کرده است . آنچه الان تحت عنوان منمای در ساختمان ها اجرا میشـود، قطـع ارتبـاد هویتی با سابقه معماری شهر، ناهماهنگی نمای ساختمانهای مجاور در شـکل و فـرم و رنـگ ، عـدم اسـتفاده از مـیالو همچـون آجـر، کاشـی و چـوب و جایگزین شدن میالو جدید است . در نما مسائل بسیار مهمی از نظر فضای معماری تحقق مییابند: رابطش فیزیکـی و بـیری بیـرون و درون و رابطـش جنبـش ایستا و متحرن ساختمان . یعنی فرم و کاربری. حجم اگر چه سه بعدی است ، دارای فرمی خارجی است که توسط سطوح بیـان مـیشـود. نمـا در توصـیفی کلی از همین سطوح تشکیل شده است .
تناقن بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتی میتواند از بین رود که ساختمان جزیی از شهر در نظـر گرفتـه شـود و ارتباطـات آن بـا محـیط اطـراف چند جانبه باشد. نمای رو به کوچه و خیابان باید تابع عوامل همبستگی بین نماهای اطراف باشد. امـا در عـین حـال بـر اسـاس ترکیبـی از اجـزا مختلـر بـر حسب عملکرد، ابعاد و میالحشان شخییت خاک خود را دارد. نما در واقع یک سطو صاف و تخت نیست بلکه آن سطو انتقـالی بـین فـضای داخـل و خارو است که با عقب نشستگی و پیش آمدگی، تراس و سیره با فضای داخل مسکن ارتباد پیدا میکنـد. بـرای اینکـه نمـای سـاختمان حـریم خـیوصی ساکنان خود را حفل کند باید نسبت به خیابان بسته تر و محفودتر باشد.
در دیوارهای باریک معاصر این عمل با جلو و عقب آمدن ساختمان انجام میشود. یکی از عوامل ضروری درهویت نما تعیین محـدوده نمـا اسـت . نمـایی می تواند در طرح خود موفق باشد که به این سوالها پاسخ گوید. محدوده عمودی جانبی ساختمان کجاست ؟ خط پایانی افقی سـاختمانی چگونـه اسـت و مرز ساختمان در آسمان به چه شکل است ؟ انتهای ساختمان چگونه به پایان میرسد؟ گوشـه هـای سـاختمان چـه وضـعی دارد؟ اگـر سـاختمان همـسایه ای دارد ارتباد نمای ساختمان فعلی با نمای همسایه چگونه به پایان می رسد؟ گوشه های ساختمان چه وضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایه دارد ارتبـاد نمـای همسایه چگونه است و اگر در فضا قطع می شود این ارتباد چگونه است . محدوده های افقی ساختمان عبارتند از نقطه اتیال به آسـمان ( محـدوده پایـانی ساختمان) نقطه اتیال به زمین (محل نشستن ساختمان بر زمین ) و پوشش ساختمان میل بام و شیروانی . محدوده پایانی ساختمان باید معنای اتمام سـاختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکر ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکر ساختمان باید مفهوم نشستن ساختمان بر زمین را برساند. طبقـه همکـر باید در محدوده قد افراد کشش لازم را بر عابر پیاده و بیننده ایجاد کند .کنت یـا گوشـه نمـا در واقـع محـل برخـورد دو نمـای عمـود بـر هـم اسـت . کـنت
میتواند حالت عمود ٩٠ درجه ، نیم دایره یا سه وجهی را داشته باشد و هر کدام می تواند تاثیرات متفاوتی را در نمـا بگـذارد. در یـک میـدان یـا چهـارراه هماهنگی کنجهای ساختمان هایی که در چهار طرف آن قرار گرفته است می تواند در نمای شهری تاثیر زیبایی داشته باشد.
روانشناسی محیط
در جغرافیای رفتار فضایی دو رشته روانشناسی محیطی و روانشناسی اکولوژیک کاربرد دارند . روانشناسی محیطی به عنوان شـاخه ای از روان شناسـی کـه معماران نیز سهم عمده ای در ارائه و توسعه آن داشته اند به مطالعه رفتارهای انسان در رابطه با سکونتگاههایش و تاثیر این دو بر یکدیگر مـی پـردازد . ایـن دانش نوین به نام های دیگری مانند م ارتباد های انسان – محیطی ، م جامعه شناسی محیطی ی و م بوم شناسی انسانی ی نیز شناخته مـی شـود . روانـشناسی محیطی به موضوعاتی که در تشریو رفتارهای مردم نقش اساسی دارند مانند م ادران ی ، م شناخت ی و م رفتارهای فضایی ی مـی پـردازد . لـذا روانـشناسی محیطی به مطالعه تجربه فردی و جمعی مردم از مکانها نیز که از نوع رفتارهای بنیادین انسان می باشد علاقه مند است ( نیلی ، ١٣٨٩ )
روشن است که علل پیدایش روانشناسی محیطی ، همانا مسائل روز افزون محیطی و تاثیرات آن بر رفتار انسان در مکـان – فـضا ، مـسائل مربـود بـه برنامـه ریزیها ، طراحیها ،مسائل مربود به ادران محیطی و بالاخره ارزیابی و سازگاری محیطی می باشد ( شکوهی ،١٢١ ، ١٣٨۶ ) .
. اطلاعات کالبدی محیطی از دو طریق بیری و سیر بیری ادران می شوند . عـلاوه بـر آن انـسانها در نظـام هـای اجتمـاعی زنـدگی مـی کننـد . محـیط زندگی هر فرد مجموعه ای نظام های اجتماعی است ، در هرکدام از این نظام ها انتظارات مشترکی از نقشها و رفتارهای اعضا وجـود دارد . نقـشهای افـراد منعکس کننده ارزشهای نظام اجتماعی است ، که خود آنها نیز متاثر از فرهنگ می باشند .
در مجموع می توان گفت : م محیط ی مفهومی پیچیده و مرکب است که ابعاد گوناگون دارد ، داده های فضایی ، جنبه های اجتماعی ، فرهنگـی ، فیزیکـی
، معماری ، نمادی ، جغرافیایی ، تاریخی و زیستی از ابعاد مهم محیط محسوب می شوند . در پژوهشهایی که متخییان روانشناسی محـیط یـا اکولوقیـک انجام می دهند به ویژه به ابعاد فیزیکی – معمـاری و نمـادی توجـه خـاک مبـذول مـی شـود ( لنـگ ، ٢١٢-٢١۴ ، ١٣٨٣ ) بنـابراین بـا توجـه بـه مباحـش ؛ روانشناسی محیط به روابطه دو طرفه محیط کالبدی و رفتار اشاره و تاثیرات دو طرفه را مد نظر دارد ، پس طراحان با توجه به شایـستگی افـراد محـیط هـای کالبدی که جداره آن محیط ها همان نماهای ساختمانی طراحی و ( در این طراحی باید بـه قابلیـت هـای محـیط توجـه شـایانی گردیـده باشـد ) محـیول نهایی می تواند رفتارهای جامعه را در جهات بهینه هدایت نماید .
تصویر ذهنی و نقشه های شناختی
تیویر ذهنی عبارت است از تیویر یا برداشتی که هر انسان از خود و یا دیگران دارد . این تیویر ، مجموعه پیچیده ای از احساسات ، نگرش ها و تفکراتی است که هدف آنها ، ارضاه احتیاجات و کاستن از اضطراب فردی است . میلا” تیویر ذهنی یک کودن از مادر خوب ، آن مادری است که
احتیاجات او را برآورده کند ( شاملو ، ٧٧ ،١٣۶٨ ) . به عبارتی دیگر تیویر ذهنی فرآیندی ذهنی است که فرد به واسطه آن به دو سوال جواب می دهد :
١ ) چیزهای با ارزش کجا هستند ؟ ٢ ) چگونه می توان به آنها دست یافت ؟
این فرایند ذهنی و بازنمایی امر ادراکی ، بعنوان محوریت در جغرافیای رفتار فضایی است چنانکه هر تیویر ذهنی ، ترکیبی از تجربه شخیی ، یادگیری ، یادآوری و خاطرات می باشد و به این ترتیب شناخت الگوهای فضایی و تحلیل فرایندها ، بدون آگاهی از چگونگی تیویر ذهنی افراد از محیط و کیفیت تیمیم گیری آنها بر اساس این تیویر ذهنی ، ناممکن خواهد بود . پس می توان گفت که عکس العمل های متقابل میان ادران و رفتارفضایی را ارزشهای افراد کنترل می کنند . ادراکات محیطی در ذهن ما ، در شکل گیری تیویرهای ذهنی محیطی و یا نقشه های شناختی ذخیری می شود . این نقشه ها می توانند ضمن حل مسائل مکانی – رفتاری ،رفتارهای محیطی ما را نیز هدایت کنند . در مجموع میتوان چنین ادهار داشت ، فعالیت هایی که انسان در محیط انجام می دهد ، بر اساس نقشه های شناختی شکل می گیرد . و به همین ترتیب فرد با استفاده از نقشه های شناختی موضع خود را نسبت به محیط بیان می کند . در شکل گیری تیویر ذهنی و نقشه های شناختی ،پایگاه های اجتماعی – اقتیادی ، عامل ترس

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 17 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد