بخشی از مقاله

چکیده

سعی شده است تا به بررسی مفهوم قابلیت فراگیري سازمانی - OLC - 1 اعم از دیدگاه هاي سیستمی ، تست و آزمایشی و ادغام بهمراه درك این موضوع که شرکت ها چگونه میتوانند از این سیستم براي کسب مزایاي استفاده کنند، پرداخته شود. به طور خاص، به بررسی تأثیر OLC بر روي کاربرد سیستم هاي ERP اشاره پرداخته شده است. همچنین، از مفهوم رضایتمندي کاربر 2 به منظور نشان دادن تأثیر غیر مستقیم OLC بر روي رضایتمندي کاربر و نیز تأثیر مستقیم آن بر روي کاربرد سیستم ERP استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که OLC داراي یک تأثیر مثبتی بر روي هم رضایتمندي کاربر و هم کاربرد سیستم ERP میباشد. که در نهایت، می توان رضایتمندي کاربر را از طریق کاربرد سیستم ERP پیش بینی دقیقی نمود.

واژههاي کلیدي: کاربرد سیستم ERP، قابلیت فراگیري سازمانی، رضایتمندي کاربر.

-1 مقدمه

در محیط تجاري و رقابتی امروزي، شرکت ها باید بتوانند به صورت کارآمد از زیر ساختار IT خود به خوبی استفاده کنند. از آنجایی که سازمان ها به سرمایه گذاري خود بر روي سیستم هاي ERP ادامه میدهند، انتظاراتی را اعم از اینکه سیستم منجر به افزایش کارائی و ایجاد ارزش در محیط شغلی رقابتی شدید میشود را به وجود خواهد آورد. بسیاري از شرکت ها، موفقیت خوبی را در پیاده سازي ERP بدست آورده اند، اعم از کاهش هزینه ها، بهبود بهره وري عملیاتی و تغییرات سازمانی - . - Herbert 2004,Jones ,Zmud 2008,Nwankpa 2013 موفقیت یک سیستم ERP تا حدي بسته به ماهیت کاربرد آن توسط کاربر نهایی در داخل سازمان میباشد، هر چه که کاربرد آن توسط کاربران در سطوح مختلف شرکت بیشتر باشد، احتمال بیشتري میرود که یک چنین شرکتی به مزایاي رقابتی دست یابد که این خود یکی از اهداف کلیدي در توسعه ي سیستم ERP است. در اینجا مسئله اي که مطرح میباشد این است که در صورت نیاز کاربران به دانش و مهارت و درك سیستم ERP، چطور میتوانند از این سیستم استفاده کنند.

مطالعات نشان داده است که دلیل عمده ي کاربرد محدود در این سیستم این است که کاربر نهایی درك کاملی از این سیستم ندارد . - Soh ,kein 2000 - درك ضعیف سیستم هاي ERP ممکن است منجر به این شود که کاربران زمینه اي را ایجاد کنند - Markus 2000 - که منجر به قطع ارتباطات سازمانی شود و از این رو، استفاده ي کارآمد از ERP را محدود سازد. براي مثال، Boudreau و Robey در سال 2001 خاطر نشان کردند که چطور یک دانشگاه ایالتی به اتخاذ سیستم ERP روي آورده و اینکه کاربران چطور فهمیدند که مهاجرت از طریق سیستم مرسوم دانشگاه پس از پیاده سازي ERP چه مشکلاتی را به وجود آورده است. با توجه به اینکه ماهیت چنین سیستم هایی پیچیده است، بنابراین ضروري است سازمان ها چارچوبی را ایجاد نماید تا امکان آموزش را در حین استفاده کاربران از این سیستم فراهم و آسان نماید.

بسیاري از مقالات مرتبط با ERP تصدیق کرده اند که مسائلی با استفاده از سیستم ERP وجود دارد که اهمیت یادگیري را در پیاده سازي موفق تکنولوژي هاي جدید آسان تر می نماید. Elbersten و Benders در سال 2006 یافتند که کاربران سیستم ERP تمایل دارند تا استفاده از ERP را محدود ساخته و از سایر سیستم هاي اطلاعاتی براي روتین سازي نمایش استفاده کنند، در حالی که Kwahk - 2010 - خاطر نشان کرده است که عدم توانایی راه حلهاي جهانی در موضوع ERP براي حل نیاز موجود، باعث ایجاد منحنی هاي آموزش جدیدي شد که کاربران نیازمند کسب مجموعه ي جدیدي از مهارت ها هستند که رشد در یادگیري براي سازمان ها بسیار ضروري است. اگر چه درك اینکه چطور قابلیت هاي یادگیري سازمانی بر روي کاربرد ERP تأثیر میگذارد مهم است لیکن هنوزه هم در بخش زیادي از سازمان ها این موضوع نادیده گرفته شده است. از آنجایی که بررسی فاکتور در سطح فردي مرتبط با اتخاذ

ERP بسیار ضروري است، چیزي که با فقدان آن در این زمینه روبرو هستیم، تشریح قابلیت یادگیري سازمانی بر روي کاربرد سیستم ERP میباشد. یادگیري سازمانی، ارزش IT را بهبود میدهد، زیرا چنین پروسه اي به شرکت ها اجازه داده تا به صورت کارآمد دانش را اتخاذ و آنرا منتشر سازند. با بکار گیري این قابلیت، شرکت ها میتوانند به صورت مثبت بر روي کارائی تأثیر بگذارند. از آنجایی که پیکر بندي سیستم عمومی است، پروسه ي مناسب سازي دانش و مهارت هاي مورد نیاز براي بکار گیري و کارآمدي این سیستم، انحصاري بوده و در سطح سازمانی قرار دارد. بنابراین با داشتن قابلیت فراگیري سازمانی مؤثر، شرکت ها میتوانند استفاده ي کارآمدتر از سیستم هاي ERP خود را تسهیل بخشند.

از این رو در این مقاله با توجه به گسترش سیستم هاي ERP و مطرح بودن سؤالاتی مانند اینکه چرا بعضی از شرکت ها به صورت محدود از این سیستم استفاده میکنند، به بررسی مسئله ي درك الزامات قابلیت یادگیري سازمانی بر روي کاربرد این سیستم پرداخته شده است. در این مقاله، به دنبال پاسخی براي سؤالات پژوهشی زیر خواهیم بود: قابلیت یادگیري سازمانی چطور میتواند بر روي کاربرد سیستم ERP و رضایتمندي کاربر تأثیر داشته باشد. این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است:

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید