مقاله در مورد استفاده ازپاورپوینت درکلاس کتابخانه ای: یک تجربه درنتایج یادگیری

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

استفاده ازپاورپوینت درکلاس کتابخانه ای: یک تجربه درنتایج یادگیری

مقدمه
چندین سال است که پاورپوینت را برای کلاسهای آموزشی کتابخانه به کاربرده ام.دربهارسال ۲۰۰۰، یک دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی به نام لین،[۲] مرا به پروژه ای که باید برای کلاس تحقیقش درمقطع کارشناسی ارشد تکمیل میکرد، دعوت کرد.وی درکلاس آموزشی روانشناسی کتابخانه حضوریافته بود و تحت تاثیر استفاده ای که من ازپاورپوینت جهت تاکید برنکات مهم میکردم،قرارگرفت.پرسش پژوهش او این بود که آیا فراگیری دانشجویان ازطریق سخنرانی توسط پاورپوینت بیشتراست یا ارائه یک سخنرانی توسط اورهد[۳] یا یک سخنرانی سنتی.دعوت اورا پذیرفتم و عضوی ازگروه تجربی وی شدم.

فرضیه
گروه پروژه لین، شامل استاد روانشناسی اش که باید نمره نهایی را به او میداد و من میشد.لین متقاعد شد که ازطریق ارائه سخنرانی به وسیله پاورپوینت بیشتر درباره کتابخانه مطلب می آموزند تا اینکه سخنرانی مستقیم و بی پرده و بدون استفاده ازمواد دیداری باشد یا یک سخنرانی که درآن فقط ازاورهد ازاورهد یا تخته گچی استفاده شود.اولین وظیفه او این بود که درمنابع روانشناسی،علوم تربیتی یا رایانه ای جستجو نماید تا اگرمطالعات مشابهی درزمینه موضوع تحقیقش انجام شده آنها را استخراج نماید.وی مطالعات مشابهی درباره پروژه اش نیافت.لین، با درنظر داشتن این مورد،طرح یک بررسی سه روزه را درذهن داشت؛ به طوریکه من باید درمجموع، ۹ سخنرانی ارائه میکردم.سه مورد بدون مساعدت گرفتن ازمواددیداری،سه مورد توسط اورهد و/یا نوشتن روی تخته گچی و سه مورد توسط پاورپوینت که قابلیت چندرسانه ای بودن را دربرداشت.

جستجوی منابع
تصمیم گرفتم جستجوی مجزای منابع درباره پاورپوینت یا استفاده ازچندرسانه ایها و هرارتباطی را با آموزش کتابخانه ای اداره کنم.مطالعاتی که جستجوی لین را به گونه ای خاص پوشش دهد و با آن همخوانی داشته باشد نیافتم؛ درعین حال تعداد اندکی مقاله را که درباره رواج استفاده ازفرارسانه ها درکلاس سخن به میان آورده بودند، پیداکردم. آزمایشهای دیلون[۴](۱۹۹۸)، یافته های منتشرشده را ازمطالعات تجربی کمی که برفرارسانه تاکید میکردند و روشهای تجربی ارزیابی نتایج یادگیری، ارائه میداد. مطابق کاری که دیلون انجام داده بود،مزایای به دست آمده ازفناوری فرارسانه ها درجریانهای یادگیری با محدودیت زیاد نمایان میشود و عموما موافق واکنش رضایتمندانه ای برای این فناوری درعرصه حرفه ای نیست.
او به این نتایج دست یافت:
۱٫ فرارسانه، بیشترین سودرا برای کاربران با وظایف بخصوص فراهم میسازد که به جستجوی سریع ازطریق منابع اطلاعاتی مفصل یا گوناگون و جایی که دستکاری و مقایسه داده ها ضروری میباشند نیازمندند.خارج ازاین زمینه، وجود رسانه ها بهترازفناوری اطلاعات یا به اثربخشی آن میباشد.
۲٫ کنترل افزوده یادگیرنده فرای دسترسی، به گونه ای قابل تشخیص، برای کاربران،مطابق توانایی آنان،سودمند است.دانشجویانی که قدرت و توانای

ی کمتر و پائین تری دارند، بزرگترین مشکلات را با فرارسانه ها خواهندداشت.
۳٫ شاید تعامل سبک یادگیرنده درکاربرد خصایص متعدد چندرسانه ایها، اساسا توضیحی را برای نتایج گیج کننده کلی درمنابع، درقیاس محیطهای یادگیری فرارسانه ای و غیرفرارسانه ای، ارائه میدهدخصوصا یادگیرندگان ناشکیبا ممکن است به وسیله اشاعه اطلاعات مناسب بیشترتحت تاثیرقراربگیرند وممکن است ترکیب توانایی و استعداد یادگیرنده به منظورپی گیری، تشخیص دهد که چگونه یادگیرندگان خوب میتوانند ازاین فناوری بهره برداری نمایند.(دیلون و دیگران،۱۹۹۸)
ربکا گاتلین-واتز[۵]( و دیگران) درمقاله شان درسال ۱۹۹۹ اظ

هار داشتند که کاربرد چندرسانه ایها، تمایل بالقوه ای را جهت دستیابی به دریایی ازگرافیکهای پرزرق و برق و صدای مطلوب که میتوانست حقیقتا ازاطلاعاتی که میخواست ارائه شود بکاهد، ایجاد میکند.جایگزینی فناوری فرای ماده اصلی، باید اجتناب ناپذیرباشد.چندرسانه ایها نباید بگذارند که یک موضوع با اهمیت ،درحد یک سرگرمی ،ضعیف باشد و نمایش داده شود.برای آموزش دهنده اهمیت دارد تاکید کند که کاربرد چندرسانه ایها شیوه ای ازیادگیری را فراهم میکند.هنگام استفاده چندرسانه ایها به صورت متقابل،آموزش دهندگان باید مراقبت اعمال کنند و اطمینان حاصل نمایند که هردانشجو،تصویرجامع را دریافت میدارد.آنها به یک بخش مطالعاتی دفاعی استناد کردند که معلوم ساخت که آموزش دیدن ازطریق چندرسانه ایها تقریبا ۴۰ درصد مؤثرترازروشهای سنتی با یک میزان نگهداری که سی درصد بیشتراست و یک نموداریادگیری که سی درصد کمتراست، میباشد.مطلب استناد شده دیگر، یک بررسی است است که توسط تیم مک کی[۶] ازبخش جنوب شرقی مؤسسه پژوهش عملیاتی و مدیریت مجموعه مقالات علوم، اداره میشد که ادعا میکرد که هشتاد درصد ازدانشجویانی که او بررسی نموده است با این امرموافقت دارند که ? استفاده ازپاورپوینت ارزش رشته را افزایش داد.?به علاوه، ۸۲ درصد ازدانشجویان پاسخگو برگزیدن رشته ای را که درآن ازپاورپوینت استفاده میشود به رشته ای که درآن پاورپوینت مورد

استفاده قرارنمیگیرد ترجیح میدهند.(گاتلین-واتز،۱۹۹۹)
لیندا راینهارت[۷]، یک عضو هیات علمی رشته فلسفه دردانشگاه استان ویسکانسین-راک،[۸] درجینس ویل[۹]،دردرس روانشناسی مقدماتی، هم برای جستجوهای اینترنتی و هم برای جستجوهای کتابخانه ای، به منظورکمک به دانشجویان درعناوین انتخابی آنها درمقایسه و ارزیابی کیفیت و دسترس پذیری اطلاعات موجود ازطریق این دومنبع، به هدایت آنها پرداخته بود.سپس آنها نمایشهای[۱۰] پاورپوینت را جهت به اشتراک گذاردن تحقیقات خود با کلاس، گست

رش دادند. وی با استفاده از پاورپوینت و با کمک یک کتابداردانشکده،به طورپنهانی، سخنرانیها درقالب پاورپوینت را گسترش داد.اکثر قریب به اتفاق دانشجویان او( بیش از۸۰درصد)، گزارش دادند که نمایشهای پاورپوینت، محتوای رشته را حمایت میکنند، خواندشان ساده است، سخنرانیها را بیشتر سازمان میبخشند، به افراد دریادداشت برداری کمک میکنند، ازمحتوای سخنرانیها مجزا نیستند و به روشن شدن اطلاعات کمک میکنند. اقلیتی ازدانشجویان( ۶۰تا ۷۹درصد) دریافتند که نمایشها به آنها کمک میکنند که مواد را به خاطر بیاورند، سخنرانیها را جالب ترمیکنند و به دانشجویان کمک میکنند تا هنگام ارائه سخنرانی توجه بیشتری داشته باشند.ازجنبه منفی، اظهارنظرهای مکتوب دانشجویان، راینهارت را به این نگرانی رسانده بود که ممکن است برخی دانشجویان، طرحهای سخنرانی را به عنوان جایگزینی برای یادداشت برداری یا حتی حضوردرکلاس به کارببرند؛ چرا که تاریکی اتاق جهت دیدن تصاویر ازطریق پروژکتور میتواند موجبات به خواب رفتن افراد را فراهم سازد و اینکه ممکن است اسلایدهای سریع رد شونده، جذاب و خوانا باشند و ممکن است به دانشجویان کمک کنند که بدانند درنمایش، کجا هستند؛ اما آنها چندان برانگیزاننده نیستند.افزون براین، برخی دانشجویان، تماشاچی میشوند تا اینکه درکلاسی مشارکت کنند که استاد یک نمایش چندرسانه ای را رهبری میکند.( راینهارت،۱۹۹۹)

سخنرانی
سخنرانی ام، بیش از۱۵ دقیقه به طول نکشید. من نگرانی ام را برای لین، درباره اینکه دانشجویان مورد بررسی، ممکن است قبل ازدیگرکلاسهای آموزشی مرا دراختیارداشته باشند، شرح دادم و خواستم اطمینان حاصل کنم موادی را که من مدنظرقراردادم، با دیگرکلاسها همپوشانی نداشته باشد و احتمالا نتیجه پروژه را تحت تاثیرقراردهد.مثلا اگر من زمانی را برای توضیح دادن یک پایگاه

اطلاعاتی روانشناسی معین بگذرانم، و سه دانشجو آن سخنرانی را درکلاس دیگری ازنظرگذرانده باشند، دانش قبلی آنها میتواند نتایج آزمایش را منحرف سازد. کلید موفقیت برای پروژه، اطمینان حاصل کردن ازاین بود که کلیه دانشجویان، اکثراطلاعات را برای اولین بارمیشنیدند.بنابراین، به او گفتم که من درباره عنوانی سخنرانی خواهم داشت که برای خلاصه سوابق دانشگاه، منحصر به فرد بود. عنوان سخنرانی من،?یافتن منابع مذهبی درکتابخانه? بود؛ چون دانشگاه ما رشته ای که درزمینه مذهب باشد و آنرا ارائه دهد، نداشت. من سخنرانی خود را به سه بخش اساسی

سازماندهی کردم: سازماندهی کتابخانه، مجموعه مرجع، و منابع اطلاعاتی مذهبی درقسمت مرجع. برای سازماندهی کتابخانه،‌ اصول نظام رده بندی کتابخانه کنگره را مدنظرقراردادم و اینکه چگونه فردی به منابع دسترسی خواهد یافت و رکوردی را ازطریق دسترسی به فهرست همگانی پیوسته[۱۱] کتابخانه میخواند. برای مجموعه مرجع، توضیح داد مجموعه شامل چه چیزی باشد و چگونه کسی میتواند فهرست همگانی پیوسته را برای یافتن منابع خاص درمجموعه، مورد استفاده قراردهد.
درنهایت توضیح دادم که چه مقولاتی درمجموعه مرجع ما درزمینه ? تحقیق کتاب مقدس?[۱۲] وجود داشتند. هرسخنرانی یکسان بود و برای تاکید برنکات اصلی، ازچندرسانه ای استفاده میشد. برای هرسخنرانی جلسه، من تنها نکات اصلی چهار زمان را با تاکید تکرارکردم.
پاورپوینت اورهد/تخته گچی[۱۳] نکات سخنرانی
اسلایدهای با صدا تاکید بخش کتاب مقدس برتخته گچی نظام رده بندی کتابخانه کنگره
اسلایدهای با صدا و فیلم اورهد رکورد مرجع ازفهرست همگانی پیوسته ما استفاده ازفهرست همگانی پیوسته جهت دسترسی به مواد مرجع
اسلایدهای با صدا و تصاویرمتحرک اورهد یک سیاهه تایپ شده ازعناوین درمرجع و تخته گچی مورداستفاده برای یادداشت انواع خاص کتابها؛ یعنی فهرستها و نسخه های کتاب مقدس مجموعه مرجع کتابخانه درزمینه کتاب مقدس

آزمایش
اتاق آموزش کتابخانه، به دلیل قابلیتهای چندرسانه ایها، برای سخنرانی مورد استفاده قرارمی گرفت. جلسه سی دقیقه به طول انجامید: پنج دقیقه ازمقدمه توسط دانشجویی، اداره شد، یک سخنرانی پانزده دقیقه ای ازمن وده دقیقه هم برای گرفتن یک آزمون کوچک [۱۴]ازدانشجویان. آزمون کوچک توسط من طراحی میشد و ده سؤال را دربرمیگرفت که به سخنرانی ارتباط داشت که با انتخاب چندگانه یا پرکردن جاهای خالی با جوابها همراه میشد.
دانشجویان درطول سخنرانی، اجازه یادداشت برداری نداشتند.دانشجویان ازهشت بخش روانشناسی گلچین میشدند واساس کلاسهای ۱۰۲-۱۰ به صورت داوطلبانه بود.استاد روانشناسی لین، پیشنهاد داد که برای مشارکت دربررسی، بالای ۳۰ امتیاز اعتبار اضافی، ۲۰تا برای حضور درکلاس و یک امتیاز برای هرپاسخ صحیح به سوالات آزمون کوچک، جایزه تعلق بگیرد. لین با این پیشنهاد موافق بود.دانشجویان میدانستند که عنوان سخنرانی چیست، اما ازاینکه سخنرانی چگونه ارائه میشود آگاهی نداشتند.سه جلسه صبح ساعت ۳۰/۱۰-۱۰، سه جلسه اوایل بعدازظهر ساعت۲-۳۰/۱ و سه جلسه هنگام عصر ساعت ۳۰/۴۰-۴ برگزارشد.درهرجلسه، بیش از۲۰دانشجو حضورداشتند.
جلسه با مقدمه پنج دقیقه ای توسط لین آغاز شد. روی نیمکتها، یک مداد و یک نیمه برگه کاغذ به همراه سه سوال بود. دانشجوباید پرسشنامه را پرمیکرد، به لین تحویل میداد و مداد را روی زمین میگذاشت.

پرسشنامه
۱٫ آیا کسی ازاساتید شما درطول سخنرانیهای خود، پاورپوینت را به کارمیبرد؟
بلی? خیر?.
۳٫ کدامیک ازموازد زیررا ترجیح میدهید؟( کنار هرگزینه علامت بزنید)
سخنرانیهایی بدون استفاده از پاورپوینت ـــــــــــ
سخنرانیهایی با استفاده ازاورهد و تخته گچی ــــــــــ
سخنرانیهایی با استفاده ازپاورپوینت ــــــــ
صحیح یا غلط:
چنانچه استاد شما ازپاورپوینت استفاده میکند شما درآزمون یا آزمون کوچک نمره بهتری کسب خواهید کردــــــــــــــــــ
لین توضیح داد که ارائه سخنرانی من به گونه ای است که درطول آن، یادداشت بردار

ی صورت نمیگیرد یا سؤالی پرسیده نمیشود و اینکه پس ازسخنرانی یک آزمون ده امتیازی گرفته میشود. لین مرا معرفی کرد، من ایستادم و درمدت پانزده دقیقه به ارائه سخنرانی خود پرداختم. وقتی کارم را به پایان رساندم، بیشتر کلاس را دراختیارلین قراردادم که آزمون کوچک را اداره میکرد. او برگه های نیمه را که شامل ده سوال بود توزیع کرد و به دانشجویان گفت به اندازه ده دقیقه برای تکمیل آزمون کوچک فرصت دارند.
وقتی آزمون کوچک به پایان رسید، دانشجو برگه را به لین تحویل میداد و کلاس را ترک میکرد. درصورتی که هردانشجو سروقت، آزمون کوچک را به پایان نمیرساند، لین به هرصورت، برگه ها را جمع میکرد و سوالات تکمیل نشده را به عنوان غلط درنظرمیگرفت.

روز و زمان سخنرانی ــــــــ
۱٫شماره بازیابی برای کتاب مقدس عهد عتیق درنظام رده بندی کتابخانه کنگره ـــــ
۲٫درنظام رده بندی کتابخانه کنگره، شماره بازیابی برای مسیحیت کدام است؟
الف. BZ ب. BA ج.BR د.B
3.یک منبع مرجع کلیدی ? واژه نامه ــــــــــــــــــ کتاب مقدس? است.
۴٫یک کتاب مرجع که متون مذهبی یونانی را با متون انگلیسی مقایسه میکند، ـــــــــــ نامیده میشود.
۵٫کدامیک ازموارد زیر، نسخه ای ازکتاب مقدس نیست؟
الف.RSV ب.NIV ج. شاه جان[۱۵] د.استاندارد امریکایی
۶٫دریک جستجوی وبی، چه اصطلاحی برای جستجو به کارنمیرود؟
الف.کلید واژه ب.موضوع کلید واژه ج.شماره بازیابی د.عنوان دقیق
۷٫وقتی اصطلاح ?فهرست و کتاب مقدس? را جستجو میکنم، این مقولات را دریافت کردم ــــــــــــــــــــــ.
ازرکوردی که درقسمت پائین ذکرشده، چه چیزی را درمی یابید؟
۸٫پدیدآورنده ـــــــــــــــ ۹٫ناشرــــــــــــــــــــ ۱۰٫ سرعنوان موضوعی
ـــــــــــ
REF BX4655.8.A88
Attwater, Donald, 1892- The Penguin
dictionary of saints. Baltimore, Penguin
Books [1966,1965]
362 p. 19 cm.
Christian saints?Dictionaries.
11.(این سوالات به آزمون مربوط نمیشود)سخنرانی را مطابق آنچه که درزیرآمده است، درجه بندی نمایید:
بیشترین بهره مندی۱ـــ۲ــــ متوسط۳ــــ۴ـــــ بدون بهره مندی ۵
نتایج
بررسی میزان علاقه شرکت کنندگان به نوع سخنرانیها با توجه به مشاهدات علمی، درجدول زیرذکرشده است.
جلسه تعداد دانشجویان نوع سخنرانی
۳۰/۱۰-۱۰ صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
۲۰
۲۰
۱۸

فقط سخنرانی
اورهد/تخته گچی

پاورپوینت
۲-۳۰/۱ بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
۱۷
۲۰
۲۰

فقط سخنرانی
اورهد/تخته گچی
پاورپوینت
۳۰/۴-۴ بعدازظهر
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
۱۵
۲۰

۱۶
فقط سخنرانی
اورهد/تخته گچی
پاورپوینت
مجموع حاضران ۱۶۶ دانشجواز ۱۸۰ نفر موجود
ازسه سوال پرسیده شده درآغازسخنرانی، ۳۴ نفراز۱۶۶ نفربیان داشتند که اساتید آنها ازپاورپوینت استفاده میکنند(%۴/۲۰). اکثریت قریب به اتفاق آنها پاورپوینت بیش ازسایرمواد انتخابی مورد استفاده قرارمیگرفت: ۱۲۴نفر با پاورپوینت(%۶/۷۴)، ۲۹ نفر با اورهد/تخته گچی(%۴/۱۷) موافق بودند و ۱۳ نفر با پاورپوینت موافقتی نداشتند(%۸/۷).۱۵۸(%۱/۹۵) ازدانشجویان اشاره براین نکته داشتند که درصورتی که اساتید آنها پاورپوینت را درکلاسهای خود به کارببرند، آنها در امتحان یا آزمون کوچک نمره بهتری کسب میکنند.
نتایج نمرات امتحان نشان داد که جلساتی که فق

ط سخنرانی باشند بالاترین و نمایش کامل پاورپوینت، پائین ترین امتیاز را به خود اختصاص دادند.این درحالی بود که جلساتی که درآنها اورهد/تخته گچی به کارمیرفت درحد وسط قرارداشتند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد