بخشی از مقاله

اقتصاد كلان كينزين


اعتقاد اصلي كينزين اين بودكه ذاتاً اقتصادهاي بازار بي ثبات هستند توجه كينزين به نفوذ روح‌هاي حيواني در سرمايه‌گذاري به گرايش تصميم گيران خصوصي بر مي گردد كه خوش بيني زيادي را به همراه دارند و در سرمايه گذاري و توليد توسعه هايي را ايجاد مي كنند.
بسياري از نظريه پردازان چرخه تجارت معتقدند كه اين موضوع ناشي از فطرت و ذات ماهيت بشري مي باشد كه البته هرچه پيشرفت بالاتر باشد، سقوط نيز عميق تر خواهد بود. كارخانه هايي كه توليد بيش از حد داشته و توسعه يافته اند در طول تغييرات شديد جهت گروه‌بندي مجدد، طرح

فهرست اموال و غيره پيش از آنكه آمادگي ادامه اين نوسان شديد داشته باشند، به زمان كافي نياز دارند كه بيش از حد توسعه يافته و خرج نموده اند در طول نوسان شديد گروه بندي مجدد كرده اند و صاحبان فعاليت ها احتمالاً ديون خود را پيش از آنكه عرابة هزينه نمودن خوش بينانه را دوباره خواستار شوند، پرداخت نموده اند.
در فصل 9، بخشي را پيرامون شباهت ثبات سازي اقتصاد كلان بهمراه گراف از چرخه تجارت، آغاز نموديم كه نشان دهنده عدم ثبات در CTDP در طول زمان مي باشد. شكل مذكور بعنوان شكل (a)26/12 تكرار شده است. در حال حاضر مي توان مشاهده كرد كه اين موضوع به مدلي كه توسعه داده ايم شباهت بسياري دارد. چرخه هاي تجارت را مي توان بعنوان يك اصل ايجاد شده بواسطه منحني ADE مشاهده نمود كه بصورت هميشگي در حال حركت مي باشد كه در اطراف و خارج مي تواند به عنوان سرمايه گذار و مصرف‌كننده مورد اطمينان در رشد و افول نوسانات مطرح باشد.
همانگونه كه در شكل (b)26/12 رئوس بواسطه نقطه A و قاعده ها بواسطه نقطه B در هردو گراف نشان داده شده اند. در اين ميان سطح CTDP در حال نوسان مي باشد اما در وضعي

ت اشتغال كامل نمي‌ايستد. اگر جهان به اين روش كار نمايد، دولت به كاهش رئوس و افزايش تقاضا در قاعده‌ها عمل مي كند و در نتيجه منحني ADE ثابت تر مانده كه بواسطه تقابل نوسانات در تقاضاي مستقل خصوصي مي باشد.
شكل 26/12 چرخه هاي تجارت
اگر كارخانه ها و صاحبان فعاليت ها به موضوعات متغير اعتماد و دقت، مغرور باشند ع

لم اقتصاد بمنظور نوسان ميان رئوس (نقطه A) و قاعده ها (نقطه B) گرايش اصولي خواهد داشت.
اين رويكرد چرخه هاي تجارت هميشگي، ديدگاه جهاني متفاوت اصولي مي باشد كه به آن تأكيد زيادي نمي‌كنيم كه البته مي تواند از آن دسته چرخه هايي باشند كه كاهش علم اقتصادي را در معادله اشتغال كامل فرض مي كند. كينز به اين باور كه پديده اقتصاد كلان مي تواند از طريق فرض رفتار منطقي و خوش بينانه از سوي افراد تشريح شود كه با قياس نمونه هاي بازارهاي فردي در اقتصاد كلان صورت مي‌گيرد، معتقد نمي‌باشد.
وي به عوامل مهم اقتصاد كلان، از جمله موج‌هاي مقياس خوش بينانه و بدبينانه، يا روش C در بازار حوادث بتواند بازارهاي ديگر واقع شود و تنها در سطح تا اندازه اي فردي توصيف شوند، معتقد بود. فرضيه وي در زمينه روح‌هاي حيواني پيشنهاد مي كند كه مي بايستي تا حدودي بخواهيم پديده اقتصاد كلان جهاني واقعي را درك نماييم مي بايستي تا حدودي به اين فرضيه افراد همواره بطور عقلاني عمل مي كنند مشكوك باشيم.
در مدل سنتي چرخه هاي تجارت كينزيان هيچ چيزي يك اقتصاددان را براي مواجهه با رويدادهايي همچون آمادگي در برابر شوك ها و موضوعات مرتبط با قابليت پايدار فراهم نمي كند. اين موضوعات به مدل هايي نياز دارند كه تا اندازه اي منعطف باشند و موضوعات جديدي را به هنگامي كه افزايش مي يابند مورد خطاب قرار دهد. چنين مدل هايي در زمينه فهم بهترين مي باشند و اقتصادها را به عنوان عامل در تنوع نيروها درنظر مي گيرد و اكثر اوقات بسياري از نيروهاي ويژه اي كه منتظر راهبري در موقعيت سنتي معادله اشتغال كامل مي باشند را در خود غرق مي كند.
مبحث سوالات:
1- در بعضی دوایر اقتصاد کلان کینزین ها معروف می شود سپس به سادگی معادل اقتصاد کلان کلاسیکها قرار می گیرد، با فرض اضافه دستمزد پایین و نگهداری برای نشان داد قیمت تعدیل شده "دشواری دستمزدها" (در پیوست می بینیم که کلاسیکها و کینزینها ترکیب شده است). از تعریف تئوری مذکور کینزینها، صحت آن را توضیح دهید.
2- شما فکر کنید و تعریف بهتری را درباره واقعیت اقتصادی تئوری اقتصاد کلان کینزینها و کلاسیک ها ارائه دهید.
5- آيا پايداري و ثبات سازي قابل مجادله هستند؟
چهار فصل اخير بر نحوه سطح بالاي تقاضا كه براي حمايت سطح خارجي ضروري مي باشند تأكيد كرده‌اند كه نگهدارنده درآمد در سطوح بالا و عدم اشتغال در سطوح پايين مي باشد. سه هدف وجود دارد كه هدفمندسازي نسخ اقتصاد كلان و استانداردهاي زندگي و ثبات سازي از آنجمله هستند. همانگونه كه در فصل اول عنوان شد، اجراي قابليت پايدارسازي مالي، اجتماعي، محيط شناسي نيز مهم مي باشند.
1-5- اهداف و فرضيه هاي آزمون
با درنظر گرفتن نمونه هاي ايجاد شده در ارزش صورت به نظر مي رسد كه اهداف ثبات سازي به ويژه هدف بيكاي سطح پايين و قابليت سازي محيطي اهداف پايدار در مجادله مستقيم مي باشند. به نظر مي رسد كه ثبات سازي به حفظ سريع نرخ استحاله مواد يعني تغيير مواد و منابع انرژي به كالا و خدمات مصرفي، همانگونه كه از طريق CTDP سنجيده شده است، بيانجامد

. مصرف ، سرمايه‌گذاري، هزينه ها و مخارج دولت، و نيز صادرات صرف به ايستايش در سطح بالا نياز دارند كه مي بايستي وقف مدل هاي مذكور باشند تا سطح زياد تقاضا را ايجاد و به نوبه خود اشتغال كامل را پشتيباني نمايند. ه منابع تجديدنشدني را به انتها مي رساند يا به آهستگي تجديدشدني مي باشند و ساير موارد از جمله تغيير در قله جهاني و انقراض گونه ها را منجر مي شود. واضح است كه هر حركت جدي به سوي قابليت پايدارسازي محيطي، مصرف كمتر بويژه در منابع انرژي سوخت فسيلي را مي طلبد. شوك ذخيره نفتي دهه 1970 ضرب المثل «اطلاع رساني به رقيب در زمينه كارهاي آتي خود » با توجه به محدوديت هاي ظرفيتي هشداري را براي جوامع مطرح مي‌كند كه مي بايستي به يك اقتصاد قابل پايدار هدفمند شوند، بدين معنا كه بحران براي اقتصادي در مقياس بالا، ضرر درآمد و عدم اشتغال را در پي خواهد داشت؟
در پي اين مجادله آشكار ناشي از ساده انگاري، فرضيه هايي در گسترش نمونه اقتصاد كلان خود ايجاد مي‌كنيم. اين فرضيه ها ممكن است صحيح نباشد، اين مجادله ممكن است به اندازه اي كه به نظر مي‌آيد، بزرگ نباشد. براي مثال، در مدل هاي توسعه يافته فصل 9، فرض نموده‌ايم كه اشتغال بيشتر هميشه بهتر است، زيرا درآمد پولي براي مردم به همراه دارد و عدم اشتغال، پرهيجان و تضعيف كننده روحيه مي‌باشد. سطوح بالاي سراسري توليد براي نگهداشتن اشتغال بالا، ضروري مي باشند. تنها سطوح مصرف، سرمايه‌گذاري، مخارج و هزينه هاي دولت و صادرات حرف مهم هستند. تركيب اين مخارج برحسب انواع كالا و خدمات توليد شده و يا روش توليد به كار رفته در محصول GTPD مهم نيستند.
2-5- به راستي از اشتغال چه مي خواهيم؟
بدون شك نياز به شغل و عدم توانايي در يافتن شغل مي تواند خيلي سخت و دشوار در زمينه بيكاري باشد. علاوه بر نبود درآمد كه مي تواند يك كارگر و خانواده اش را به فقر و كار سخت واقعي بيندازد بيكاري، واپس زني‌هاي روانشناختي شديدي را موجب مي شود. غالباً مردم فسردگي و تضعيف روحيه را به هنگامي‌كه خواستار آن نمي باشند احساس مي كنند.
مطالعه تأثير تغييرات چرخه تجارت در سلامت و روحيه، بدون ابهام نشان مي‌دهد كه نرخ‌هاي خودكشي در خلال ركود اقتصادي افزايش مي يابد. بوضوح، يك جامعه انساني و بشري مي بايد تاحدي كه ممكن است چنين ضرري را در حداقل نگهدارد. در پس تسكين چنين اوضاعي، چيزي را كه از اشتغال ملي مي‌خواهيم به وضوح كمتر مي باشد. اينكه آيا همواره بهتر است كه به ازاء هر‌كار و فعاليتي، ميان درآمدهاي مردم و سلامت و رفاه آنها بررسي مي شون

د و مي بينيم كه ارتباط بقدر محكمي كه غالباً فرض مي شده است، مثبت نمي باشد. چيزي را كه حتي پرهيجان تر مي باشد، اين است كه هميشه به نظر نمي رسد كه اشتغال و اقدامات رفاهي در طول چرخه تجارت به طور مثبت با يكديگر مرتبط شده باشد.
در حالي كه همانگونه كه در بالا اشاره شد در خلال ركود اقتصادي خودكشي ها افزايش مي يابند و نرخ‌هاي مرگ و مير كلي كاهش مي يابد و وقتي كه اقتصاد در كشورهاي صنعتي شده نوسانات اقتصادي دچار رشد مي شود به نظر عقلاني نمي رسد اين موضوع را به تبع آن بوضوح مشاهده خواهيم كرد.
در جايي كه اقتصاد به خوبي اجرا مي شود نرخ ها افزايش مي يابند، اما حقايق مرتبط با جمعيت به طور كلي (نه فقط جمعيت بيكار) مي تواند به شرح اين موضوع كمك نمايد. براي مثال، در خلال شغل‌هاي ساختاري، نوساناتي كه برخي از آنها در اقتصاد خطرناك‌ترين به حساب مي آيند احتمالاً بطور ويژه افزايش مي‌يابند در خلال اين نوسانات، بسياري از افراد جديد و بي تجربه در صنايعي از جمله صنايع توليدي و رانندگي كار مي‌نمايند و علي‌الخصوص افراد بي تجربه در شغل، آسيب ديده و يا كشته خواهند شد. بنابراين، مرگ و مير ناشي از حوادث كار در خلال يك نوسان، افزايش مي يابد ( و در خلال ركود اقتصادي كاهش مي‌يابد).
در خلال نوسان، افراد تمايل دارند تا فاصله هاي بيشتر را رانندگي كنند چون حوادث رانندگي يك عامل كشنده عمده مي باشد، اين نيز به نرخ مرگ و مير بالاتر كمك مي كند. مرگ و ميرهاي بالاتر ناشي از بيماريهاي قلبي و عروقي در اين نوسانات شديد مربوط به ساعت‌هاي متمادي و طولاني تر كار مي شود. همچنين شاهد ديگري وجود دارد كه مردم تمرين بيشتري مي كنند تا وزن و اندام بهتري داشته باشند، هنگامي‌كه اقتصاد در يك ركود اقتصادي مي باشد شايد به دليل آن است كه درآمدها و ساعت‌هاي كاري كاهش يافته، گونه وسيع تر از فعاليت ها را تشويق مي نمايد.
بهتر است بجاي تفكر صرف درباره « اشتغال » و « عدم اشتغال » اقتصاددانان كلان درباره كيفيت، انواع و شدت اشتغال كه يك اقتصاد پيشنهاد مي نمايد، بيشتر بررسي نمايند و اين بدان معني است كه براي مردم رفاه به همراه مي آورد. اينكه بطور كامل به خارج از سيستم كسب دستمزد هل داده شود، براي شخص بيكار بصورت غيرارادي بوضوح مضر مي باشد و از درآمدهاي بدست آمده در جهت فقر، كار خيلي سختي مي‌باشد.


اما راه‌حل اين نمي باشد كه هر فردي بايستي 40 ساعت (يابيشتر) در هفته كار نمايد تا بتواند بيشترين توليد با استفاده از ميزان بالاي همواره انرژي و مواد در پروسه، داشته باشد همانگونه كه در فصل 7 بحث شد، مردم از ميزان ساعت هايي را كه به روز از اشتغال پرداختي صرف مي‌كنند، بهره مند شوند، زيرا وجود اين موقعيت موجب مي‌شود كه آنها كار بدون پرداخت را كه شامل مراقبت از خانواده و فرصت براي فعاليت هاي اوقات فراغت مي باشد، انجام دهند. شايد سطوح اشتغال در بالا نگه دار مي شوند در حالي كه در استحاله مواد،

انرژي و مواد كاهش مي يابند. اگر به عنوان يك جامعه، بطور كافي و ابداعي درباره گونه هاي مختلف اشتغال فكر نماييم. مي بايستي آن را واقعاٌ درك نماييم. براي مثال در كشور فرانسه در ابتداي سال 2000 هفته كاري استاندارد از 39 ساعت به 35 ساعت براي اكثر شاغلين كاهش يافت. البته تا اندازه اي اين موضوع به خواسته دولت ها بود تا بتواند بواسطه گسترش و بسط بيشتر كاري، سطوح بيكاري را كاهش دهند اتحاديه‌هاي مختلفي براي قطع اين ساعت ها تبليغات گسترده‌اي كردند و مباحثه هاي مختلفي را در زمينه بهبود كيفيت زندگي كارگر ترتيب دادند.
گروه يوناني فرانسوي از اين قانون بخوبي پشتيباني نمودند. در حالي كه اين قانون شرح‌ها و توصيفات گوناگون وضع شده اي را تحميل مي كرد اين سؤال را مطرح كرد كه اجراي اهداف خود كار مي نمايد كه اين يك نمونه از سياست اقتصاد كلان ابداعي مي باشد كه قابليت پايدارسازي، تركيب بازده موجب بروز اختلاف بزرگي مي شود. چيزهايي را كه از آن لذت و بهره‌مند مي شويم، تا اندازه اي به مصرف كمتر ورودي‌هاي انرژي و مواد مربوط مي شود. براي مثال، خوردن محصولات رسيده محلي و رانندگي بهمراه دوستان و يا پياده كردن آهنگ از اينترنت تا اندازه اي در محيط طبيعي كم استرس تر مي‌باشد. ساير فعاليت هاي از جمله گرم كردن يك خانه خيلي بزرگ و مبلمان آن، راندن SUVE و يا از لحاظ شيميايي حفظ يك مر

غزار، داراي اثرات منفي تر مي باشد. با تغيير توليد آن دسته از كالاها و خدماتي كه به سيستم هاي محيطي خسارت زاتر مي باشند و با تغيير به سوي توليد كالاها و خدمات كمتر ويرانگر يا حتي از لحاظ محيطي مفيدتر و بهره رسان‌تر، اقتصادي را مي توان اجازه داد كه مصرف، سرمايه گذاري و اشتغال را در روشي كمتر خسارت زاي محيطي حفظ مي كند.
براي مثال چيزي كه بايد براي اقتصادهاي جهان رخ دهد و

حادث شود تا از لحاظ محيطي قابل پايدار شود، اين است كه رشد زاد و ولد جمعيت جهان بايستي متوقف شود تا اقتصاد رشد نمايد. اما يك جمعيت با ثبات حداقل براي يك دوره قابل ملاحظه گذار، لزوماً يك جمعيت نااميد مي باشد.
بيش از اين ايالات متحده و بسياري از كشورهاي اروپايي نسبت رشد افراد مسن تري از كارگران فعال تجربه كرده اند. بسياري از افراد مسن به مراقبت پزشكي اضافي و مراقبت شخصي نياز دارند. اين موضوع پيشنهاد مي كند كه در حالي كه يك اقتصاد براي رهايي برخي كارگران از مشاغل مربوط به استحاله بالاي مواد به دلايل قابليت پايدارسازي مطرح مي‌شود، يك ذخيره جمع شده و كوچك كارگران بوجود مي آيد. و يك خواسته رشد يافته‌اي را براي كارگران شاغل در امور پزشكي و خدمات اجتماعي مطرح مي‌كند. اين تغييرات جمعيتي بيان مي‌كند. بيكاري مفرط، نتيجه تغييرات ايجاد شده براي الگوهاي محيطي – دوستانه تر مصرف انرژي و شيميايي، شغل هاي جديد را ايجاد مي كند و نه اينكه آنها را خراب نمايد. روشي را كه در آن توليدات و محصولات توليد و توزيع شده‌اند –بدين معنا مي باشد كه تركيب ورودي ها در توليد مطرح و مهم مي باشد. هنگامي كه ضبط و ثبت موسيقي ها در ابتدا جذاب و مشهور شد، يك ضبط و ثبت، قسمت مهم واينيل مشتق از نفت بود.
اين روزها، يك ضبط و ثبت، جرياني از الكترون ها مي باشد كه در يك وسيله پياده مي‌شود كه در بسته خود مناسب مي باشد و در نتيجه نیاز به واینیل در صنعت موسیقی به طور تطابقی کاهش می یابد. برخی اوقات تولید کنندگان و مصرف کنندگان زمان سختی را برای تفکر ÷یرامون روش های معمولی انجام کارهالز خود دارا می باشند که به سادگی مبین آن است که می خواهیم روش های مخلوقات مشغول و سرگرمی باشیم.
مطالعه جدی در زمینه اقتصاد کلان محیطی می بایستی مردم را به تولیدی در راههای جدید تشویق کند. در بررسی مواد شیمیایی خطرناک از جمله حلال های صنعتی در جریان های زائد، بیان شد که تولید کنندگان برخی اوقات خروجی های خود را قطع می کنند می تواند بواسطه ایجاد نسبتاً خوب تغییرات ساده در روندهای خود، هزینه ها را ذخیره کنند به سادگی می توان از موضوعات به عنوان یک گام مهم و محکم یاد نمود.


نباید مسائل انتقال به اقتصاد کلان قابل ÷ایدارسازی به حداقل رسیده شود. بررسی که امروزه SUV ها را می سازند، ایجاد ÷انل های خورشیدی را نمی توانند از فردا شروع کنند – تغییرات در سرمایه انسانی و تولیدات می بایستی در ابتدا ایجاد شود. اما این مسائل نباید در خارج از این قسمت ها توسعه یابد. یک شاهد علمی ÷یشنهاد می کند که تغییر یک اقتصاد کم حریص تر منبعی یک موضوع اما و اگر نمی باشد، اما تا اندازه ای موضوع در چه وقت و چگونه می باشد و هرچه این تغییر طولانی تر به بعد موکول شود، مشکلات و دشواری های بیشتری بوقوع خواهد ÷یوست.

 

4-5- سیاست های ثبات سازی و قابلیت ÷ایداری
در فصل 10، مشاهده کردیم که چگونه سیاست های مالیاتی و هزینه های دولتی برثبات می توانند کمک نمایند و در فصل 11 نیز به موضوعات ÷ول و اعتبار ÷رداخته می شود. یک جامعه متعهد به ثبات و قابلیت ÷ایداری می تواند روش هایی را برای استفاده از ابزارهای اقتصاد کلان استاندارد جهت عمل به اهداف بیابد. برای مثال بسیاری از اقتصاددانان دریافته اند که اخیراً محصولات سوخت فسیلی در کمتر از هزینه کامل اجتماعی خود، قیمت گذاری شده اند که طرفدار وضع مالیات های اضافی بر آنها می باشند که برخی اوقات به آنها مالیات های کربن می گویند، تا اینکه یک الگوی اجتماعی موثرتری را در زمینه مصرف 3 تشویق نمایند.
چنین مالیاتی می تواند بخشی از سیاست « فرونشاندن» باشد یا عوایدی که از چنین مالیات هایی بدست می آیند تا در بخش سرمایه های دولتی ÷روژه ها بمنظور اجرای اندوخته گذاری سرمایه طبیعی را حفظ و غنی سازی کنند و یا اینکه سرمایه های بخش خصوصی مشابه را بواسطه ÷ینشهاد اعتبارات مالیاتی سرمایه ای یا نرخ های بهره یارانه ای شده، ترغیب نمایند.
تا اینجا، شکست اقتصاددانان و تصمیم گیران دولتی در اجرای اهداف قابلیت ÷ایداری کاملاً بهم ÷یوسته با سیاست های اقتصاد کلان خور، آن دسته ای را که دارای دیدگاه چند نسلی بلند مدت در زمینه رفاه می باشند، لطمه و زیان می رساند. اما این موضوع نمی تواند جدی باشد همانگونه که شما در ÷اره ای اوقات ممکن است بشنوید که اصول اولیه اقتصاد کلان به این نیاز دارد که نگرانی های محیطی اش نادیده گرفته شوند در مقابل سیاست اقتصاد کلان به اهداف بلندمدت اش توجه شود که اهداف محیطی و ثبات سازی کوتاه مدت را شامل می شود در فصل بعدی، تغییر از تمرکز بر چرخه های تجارت کوتاه مدت نسبی به تمرکز رشد و توسعه بلندمدت را بررسی می نماییم.
مبحث سؤالات


1- كاهش زمان استاندارد تمام هفته هاي كاري ممكن است يك راه براي حفظ استخدام مردم داشته باشد درصورتي كه جداول ماده و انرژي دچار كاهش مي شود. شما مي توانيد به سياست هاي ديگري كه ممكن است همين اثر و نتيجه را داشته باشد فكر كنيد.
2- فرض كنيد شما 30 ساعت در هفته كار مي كنيد و از دوچرخه يا وسيله حمل ونقل عمومي استفاده مي كنيد، اما شما مي دانيد كسي كه 40 ساعت در هفته كار مي كنند رانند يك ماشين يا قطار است آن را با موقعيتي كه هركسي كار مي كند و شيوه حمل و نقلي كه شبيه به

شماست مقايسه مي كنيد در اين موقعيت شما فكر مي كنيد كه راحتي بيشتري را پيدا كرده ايد. آيا تا اندازه اي نياز براي يك كنش عمومي اشاره مي‌كند؟
بررسي سؤالات
1- چه چيزي واكنش قانون را تغذيه مي كند؟ توضيح دهيد و با نمودار نشان دهيد.
2- چگونه منحني ADE نمايش داده مي شود و چرا شيب آن منفي است؟
3- چه چيزي منحني ADE را منتقل مي كند؟
4- منحني ASR با چه چيزي نشان داده مي شود و چرا شكل آن اينگونه است؟
5- چه چيزي منحني ASR را منتقل مي كند؟
6- با استفاده از اصول ADE/ADR نتيجه كاهش ماليات در سال 1964 توسط رئيس جمهور كندي را شرح دهيد.
7- با استفاده از مدل ADE/ADR نتيجه توسعه مالياتي مداوم در طي وقايع مهم اخير در سال 1960 را شرح دهيد.
8- با استفاده از مدل ADE/ADR تركيبي از وقايعي كه ممكن است موجب لطمه ديدن اقتصاد از تورم همراه با ركود گردد را توصيف كنيد.
9- با استفاده از مدل ADE/ADR ضربه سريع حاصل از حركت ناگهاني عرضه درجهت مخالف

(منفي) را توضيح دهيد.
10- با استفاده از مدل ADE/ADR توضيح دهيد كه هردوره، بعد از يك زماني حركت ناگهاني مخالف منحني عرضه چگونه يك اقتصاد را به سوي ركود مي‌كشد؟
11- با استفاده از مدل ADE/ADR توضيح دهيد چطور يك سياست تغذيه شده ممكن است به كاهش تورم در هر زمان برسد؟
12- با استفاده از مدل ADE/ADR نتايج حاصل از يك رديف از حركت ناگهاني عرضه به سمت م

ثبت را توضيح دهيد.
13- چرا منحني ASR شبيه مدل كلاسيك ها را نشان مي دهد؟
14- چرا كينزين متضمن پويايي است و اعتقاد دارد كه دوران كسب و كار گذشته است؟ با نمودار توضيح دهيد.
15- آيا داشتن مخارج بسيار بالاي مداوم، ضروري است و حاصل كار براي داشتن يك اقتصاد سالم، استخدام مردم است؟ آري يا خير؟
16- بعضي از انواع توليدات اقتصادي نياز بيشتري به توضيح دارند، يا به شيوه‌هاي مختلفي توليد مي شوند اگر جنبش اقتصادي به سوي شناخت قابل توضيحي حركت كند، آنها چگونه استفاده مي شوند؟
تمرين
1- براي هر شرح ذيل اشاره كنيد كه چه وقتي مدل منحني ADE/ADR منتقل مي شود و به چه سمتي :
الف) ضربه ناگهاني مثبت (سودمند ) عرضه
ب) افزايش در مخارج دولت
ج) تنزل مالي درنظر گرفته شده براي كاهش درصد تورم در حال اجرا
د ) افزايش در ماليات
هـ) حركت ناگهاني منفي عرضه
و ) تنزل در پيش بيني تورم مردمي
ز ) كاهش در اطمينان مصرف كننده
2- فرض كنيد كاهش نرخ تورم در يك اقتصاد را مشاهده مي كنيم.
در مدل ADE/ADR براي هر هزينه اي خطي وجود دارد، كه موارد ذيل تعيين مي كند كه چه پديده هايي مي توانند سبب ساز باشند. (ممكن است بيش از يك مورد باشد)
الف) اتحاديه دولت ها كاهش ماليات قابل توجهي را براي خانوارها معين مي‌كند.
ب ) محصولات كشاورزي كالاهاي بخصوصي در يك سال هستند.
ج ) كسب وكارها در آينده دلگرم كننده هستند و تجهيزات بيشتري خريداري مي‌شود.
د ) اقتصاد تقويت شده نسبت به نرخ تورم در حال اجرا به سختي جابه‌جا مي شود.
3- فرض كنيد اقتصادي داراي اشتغال كامل آزمايشي است و تورم فقط كمي بالاتر از انتظار ما است.
الف) نمودار ADE/ADR را از روي دقت طبقه بندي و رسم كنيد و هزينه آن را توضيح دهيد. طبقه بندي كردن مواردي از دولت به نمايندگي از اقتصاد (E(


ب ) تصور كنيد كه سرمايه گذاران در حقيقت فقط به واسطه ترقي و پيشرفت مطمئن هستند. سپس سرمايه گذاران براي ادامه پيشرفت اطمينان بيشتري بدست مي آورند، چرا تورم و توليد روي مي دهد؟ يك منحني جديد به نمودارتان اضافه كنيد و آن را توضيح دهيد، به علاوه آن را تشريح كنيد طبقه بندي كردن نكات براي توضيح داده موقيع جديد اقتصادي E(b)
ج) چه چيزي قدرت سياست مالياتي را با تلاش براي خنثي كردن مصوبه يك دولت براي اطمينان بيش از حد سرمايه گذار براي پيشرفت طبقه بندي مي‌كند. ادعاي اين سياست مؤثر است. درباره نتيجه سياست نمودارتان توضيح دهيد. نتيجه آنرا طبقه بندي كنيد E(c)
4- فرض كنيد اقتصادي در ركود عميقي است


الف) نمودار ADE/ADR را از روي دقت طبقه‌بندي ورسم كنيد و اين هزينه را توضيح دهيد. طبقه بندي مواردي از دولت به نمايندگي از اقتصاد Eo
ب ) اگر سياست عملي وجود نداشته باشد، اضافه كاري اقتصادي روي خواهد داد؟ روي نمودارتان آن را نشان دهيد، برخي از مطالب تعادل ممكن را به E1، E2 و E3 طبقه بندي كنيد. (درباره وقتي كه منحني منتقل خواهد شد فكركنيد و چرا آن وقتي كه اقتصاد راكد شد وانمود كنيد كه تغيير در اطمينان سرمايه گذار يا مصرف كننده يا در سطح گنجايش حداكثر توليد اقتصادي روي نمي دهد)
ج ) فرض كنيد تغييرات در طرح كلي شما در قسمت «ب» خيلي سريع و نمايشي روي مي‌دهد. تمايل به ديدن، سپس به سياست دولت براي رسيدن به پس نشيني اقتصاد خارجي ضروري است؟
د ) نوشتن يك جمله كوتاه در ارتباط با تحليل مباحث بين اقتصاد كلان كلاسيك ها و كينزين ها
5- بسياري از دانشمندان محيطي براي پيدايش محصولات كشاورزي گوناگون با دقت غيركافي هشدار دادند (بخاطر مقاومت شان در مقابل آفات و بيماريها) فرسايش سفره‌هاي زيرزميني در ميروسترن ايالات متحده ممكن است باعث كاهش خوراك و كشاورزي شود.
ظرفیت در ایالات متحده طی سالیان به دست می آید. مطابق با مدل ASR/ADE، چگونه ما انتظار حداکثر نتیجه اقتصادی، تولیدات آینده و تورم را داریم؟ نموداری رسم کنید.
6- داده ها برای نمودار تجربی در این فصل از "گزارش اقتصادی رئیس جمهور" مورد قبول است. سایت http://www.gpoaccess.gov/eop/ و تعیین جدول برای " درصد بیکاری نسبی نظم " و شاخص قیمت برای تولیدات خانگی، داده های ریز درباره "تنظیمات فصلی" نرخ بیکاری و درصد تغییر در افت قیمت مجازی GDP (تولید ناخالص ملی) برای دوران اخیر. نکات اندکی درباره رسم نمودار تجربی در این فصل فعالیت اخیر اقتصادی را نشان می دهد.(بعضی مواقع داده ها ممکن است برای ماه ها یا بخشی از تقویم ها، نسبتاً برای سالها آماده باشد. هدف از این تمرین، این است که شما می توانید به سادگی حدوداً میانگین تعداد یک سال را برای سال دیگر به دست آورید.)
7- هر نتیجه ای در ستون A را همراه با یک تعریف یا مثال در ستون B تطبیق دهید"
- شرح نرخ تورم به ظرفیت فیزیکی اقتصادی.


- شرح نرخ تورم و نرخ بهره
- منحنی ASR کاملاً عمودی باشد.
- تشریح اقتصاد ایالات متحده در طی سال 1960
- یک راه برای موسسه ای که تورم را پیش بینی می کند.
- پیشرفت در طی شکوفایی اقتصادی
- دلایل افزایش تورم
- توصیف اقتصاد ایالات متحده بیشتر در طی سال 1990
- دلایل کاهش تورم
- گزارش درصد تورم درسطوح مخارج نامحدود اقتصادی
- افزایش رکود
- سیاست تشویق کننده برای کارآمدی بیشتر منابع مورد استفاده


- توصیف اقتصاد ایالات متحده در سالهای 75-1974
- تفکر عمیق و بی ثباتی منحنیADE، عوارض و تغییر در اطمینان
- تولیدات آینده در حداکثر ظرفیت آن
- تورم همراه با رکود
- مالیات کربن
- درصد خودکشی
- فرض کلاسیکها
- منحنی ASR
- قوانین تقویت کننده واکنش ها
- افزایش تورم و کاهش بیکاری
- تئوری کینزین ها
- رکود طولانی مدت
- کاهش تورم و کاهش بیکاری
- استفاده دولت در طی جنگ جهانی دوم
- منحنی ADE
- درصد مرگ و میر


8) (پیوست) فرض کنید که تئوری پیش بینی منطقی، صحیح است. اگر عقیده ما به کاهش درصد تورم در سطحی مشخص، تقویت گردد، و به خاطر انجام دادن سبک و روش معتبر اخطار دهیم، تورم چگونه ایجاد می شود و تولید چگونه به وجود می آید؟ منحنی آن را رسم کنید. مقایسه کرده و سپس نتیجه آن را با واکنش حقیقی انقباض و کسادی ولکر مغایرت دهید و این فصل را در متن آن شرح دهید.
ضمیمه :
مکاتب دیگر اقتصاد کلان
A- اقتصاد سنتی جدید
در مواجهه با شاهد تجربی مربوط به بازده نوسانات و نرخ های گسترده بی

کاری، اقتصاددانان سنتی امروزی تر، که غالباً اقتصاددانان سنتی جدید نامیده می شوند با یک سری از نظریه ها مواجه می شوند که چگونگی نظریه سنتی را با نوسانات مشاهده شده شرح می دهند. در مسیر تطبیق مکتب سنتی برخی اقتصاددانان افراطی خواستار تعریف مجدد اشتغال کامل می باشند تا بتوانند تا اندازه ای سطح اشتغال را که اخیراً شنیده می شود را معنا کنند.
با فرض اینکه مردم دارای انتخاب های خوش بینانه می باشند و بازارها به آرامی کار می کنند، می تواند افزایش یا کاهش سطوح اشتغال را مشاهده نماید. یک فرد در صورتی که سرمایه های فنی یا اولویت های فردی کار در برابر استراحت در طول زمان تغییر کند برخی اقتصاددانان سنتی جدید که در نظریه چرخه تجارت واقعی فعالیت می کنند، ÷یشنهاد می نمایند که « جایگزینی موقتی استراحت » (یعنی، ضروری به نظر می رسد که بطور داوطلبانه زمان بیشتری در طول بحران اقتصادی صرف شود ) می تواند در ریشه و قاعده سطوح اشتغال ÷ایین تر مشاهده شده در خلال دوره های مختلف تاریخی، قرار بگیرند.
نظریه چرخه تجارت واقعی
نظریه ای که موجب بروز تغییرات در سطوح اشتغال شده تا در ظرفیت فنی یا اولویت های افراد نگران کار، تغییر ایجاد نمایند.
اقتصاددانان مکتب انتظارات منطقی (دهه های 1970 و 1980 ) نظریه ای را ÷یشنهاد می کنند که علت اثرگذاری سیاست ÷ولی بر نرخ تورم، و نه بر بازده را بررسی می نماید. این مدل می تواند با استفاده از مدل توسعه یافته ASR/ADE در این فصل شرح داده شود تا تغییرات ناشی از سیاست ها و انتظارات را بیان کند، همچنین مدل ASR سنتی شکل 25/12 را اضافه می کند تا نشان دهد که اقتصاد در اشتغال کامل باقی می ماند.
در واقع سطح اشتغال کامل بازده با آنچه که در شکل 27/12 نشان داده شده است مطابقت می نماید که در نتیجه اقتصاد در نقطه E شروع می شود. اما بانکداران مرکزی معتقدند که اشتغال کامل اجرا نخواهد شد مگر اینکه بازده بالاتر باشد. (به یاد داشته باشید که سطح بیکاری اشتغال کامل جنجال برانگیز می باشد) این مدلی که به کار می بریم ÷یش بینی می کند که fed سیاست توسعه ای را بکار می برد تا منحنی ADE را به راست همانگونه که نشان داده شده است تغییر یابد.


مکتب انتظارات منطقی
گروهی از اقتصاددانان کلان انتظارات مردم را در زمینه سیاست Fed خاطرنشان کرده اند و بیان نموده اند که سیاست های ÷ولی قابل ÷یش بینی در تغییر سطوح بازده موثر نمی باشند.
شکل 27/12 سیاست ÷ولی توسعه ای دارای انتظارات منطقی
در مدل انتظارات منطقی، مردم بطور درست و دقیق، نوع تورم سیاست بانک مرکزی را مشاهده می کنند که بطور تطبیقی تعدیل می شود. تغییرات عمومی سیاست ÷ولی هیچ تأثیری بر بازده ندارند. اقتصاددانان مکتب انتظارات منطقی، اظهار می کنند که مردم کلیه اطلاعات قابل دسترس اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات و طرح های خود بکار می برند که شامل اطلاعات قابل دسترس درباره مدل های اقتصادی می باشد (مانند آن فردی را که مورد بررسی قرار دهیم ) و همچنین اوضاع و اعمال اتخاذ شده از سوی سر÷رستان Fed را گزارش می دهند. اگر آنها فکر

می کنند که سر÷رستان بازده اخیر را خیلی آهسته می ÷ندارند در نتیجه در خواهند یافت مدل اقتصادی خود، Fed سیاست توسعه ای را مورد تأکید قرار می دهد. بدین معنا که با آنها شرکت در مسیر حرکت Fed، می تواند خیلی سریع تورم بالاتر را به انتظارات تورمی خود مرتبط نمایند.
این افزایش سریع در تورم مورد انتظار، بواسطه تغییر در منحنی ASR نشان داده شده موجب ابطال اثرات توسعه ای سیاست خواهد شد بازده، تغییر نخواهد کرد و اقتصاد نیز در منحنی ASR سنتی باقی خواهد ماند.
سایر اقتصاددانان سنتی جدید ÷ذیرفته اند که بیکاری واقعی و خیلی دردناک برای آندسته که تحت تأثیر هستند، می باشد. به هرحال، آنها سیاست های تقاضای متراکم نامفید را در نظر می گیرند. تا اندازه ای، مدعی هستند که بیکاری ناشی از نقص در بازار کار می باشد («بیکاری سنتی در فصل 7 توصیف شده است») برای کاهش بیکاری، اقتصاددانان سنتی جدید جهت رهایی از مقررات دولتی مشخص می کنند ( از جمله استانداردهای ایمنی شدید یا دستمزدهای حداقل ) که چگونه می توانند فعالیت های کارخانه هایی را که تجارت می کنند را محدود کنند که ضمن محدود نمودن فعالیت های اتحادیه، و یا تقلیل سیاست های رفاه اجتماعی دولتی که آنرا جذاب می نماید (مطابق با سنت های جدید)، موجب خروج از کار گردند آنها معتقدند که فشارهای بازار، بواسطه خودشان کافی می باشد تا اگر افسار گسیخته شوند بتوانند اشتغال کامل را ÷شتیبانی نمایند.
B – ترکیب اقتصادهای کلان کینزین سنتی و کینزین جدید


دربخشی از مباحث، مبحثی بیان می شود که ترکیب کیترین سنتی نامیده می شود. با توجه و بررسی دقیق به موضوعات جهان، نظریه کینزین به بازده اجازه می دهد تا از سطح اشتغال کامل خود تغییر کند و توصیف خوب قابل منطقی را در زمینه چگونگی فعالیت در مسیرهای کوتاه و متوسط ارائه دهد. به هرحال، این رویکرد بیان می کند که جهان سنتی در مسیر بلند می تواند برتری یابد.
در نمایش مدل ASR/ADE ÷یرامون مسیر کوتاه و متوسط سخن گفتیم، اما راجع به مسیر بلند صحبتی نکردیم. البته این به دلیل آن است که در اندیشه کینزین اقتصاد در واقع یک موفقیت در مسیرهای کوتاه و متوسط می باشد. شوک های اقتصادی بقدری تکراری و ادا شده هستند و تعدیل های قیمت و دستمزد بقدری آهسته می باشند که اقتصاد هرگز شانس را برای سکون ندارد.


در ترکیب کینزین سنتی سکون اگر برای مدت زمان زیادی اقتصاد با توجه به دلایل خودش رها شود می تواند در اشتغال کامل تنظیم شود که احتمالاً ناشی از موفقیت تعدیل های دستمزدسنتی و قیمت می باشد. مدل های ساخته شده در این مبنا، تحلیلی را تا اندازه ای شبیه به مدل ASR/ADE در این فصل، بکار می برد و منحنی ASR عمودی از جمله آنچه که در شکل 27/12 نشان داده شده است را می افزاید و آن را با مسیربلند ÷اسخ به ذخیره متراکم عنوان می کند.
با توجه به وسعتی که کینزین ها و سنتی ها در این مدل توافق می کنند، مباحث منجر به طرح سوالی می شوند که بیان می کند تا چه مدت جهت رسیدن به مسیر بلند زمان لازم می باشد. اقتصاددانان سنتی جدید تأکید می کنند که بیکاری افراطی صرفاً موقتی است و معتقدند که (حداقل اگر مقررات دولت خارج از این روش باشد) مسیر بلند منصفانه کارآمدتر و سریع تر به ثمر می رسد.
برخی از اقتصاددانان کینزین که غالباً کینزین های جدید نامیده می شوند، ÷ذیرفته اند که چالش ناشی از اقتصاددانان دارای تفکر سنتی، کلیه تحلیل های خود را بر حسب رفتار خوش بینانه فردی، بازارهای سطح حداقل و نقص های ممکن ارائه می کنند آنها نظریه هایی را ارائه کرده اند (مانند نظریه دستمزد موثر و نظریه بخش درون – بیرون ارائه شده در فصل 7) تا توجیه نمایند چرا دستمزدها در خلال یک رکود اقتصادی سقوط نمی کنند. آنها خواستار آنند که در میان ترکیب کینزین و سنتی کار نمایند و مدعی هستند که عوامل ترکیبی مسیر بلند ممکن است ناشی از روش بلند و بلند باشند. آنها همچنین معتقدند که عملکرد دولت غالباً قابل توجیه هستند.
اقتصادهای کلان کینزین جدید
مکتبی است که مبتنی بر تحلیل رفتار بازار سطح حداقل می باشد و سیاست های اقتصاد کلان فعال را بواسطه اینکه بازارها دارای « نقص » می باشند را توجیه می کند.

C – اقتصادهای کلان کینزین های بعدی
اقتصاددانان معتقدند که اصولاً اقتصادهای نوین ثابت نمی باشند و ایده معادله مسیر بلند را در اشتغال کامل نمی ÷ذیرند. اقتصاددانان کینزین بعدی که بر موضوعات تاریخی متمرکز می باشند اظهار می کنند که امروزه در چه جایی اقتصاد قرار دارد. آنها معتقدند که تا زمانی که به عملکردهای مختلفی وابسته می باشیم، نمی توانیم بطور اصولی بواسطه ماهیت ÷رهیجان تکامل اقتصاد و رویدادهای جهان، اقتصاد را در آینده ÷یش بینی کنیم.


اقتصادهای کلان کینزین های بعدی
مکتبی است که براهمیت تاریخ و بی ثباتی در تعیین بازده های اقتصاد کلان تأکید می نماید. برای مثال بحثی را که برخی افراد به آن می ÷ردازند این است که بیکاری بالا، مانند تورم بالا، همانند خمیردندانی می باشد که برای برگرداندن آن به تیو÷ با مشکل و دشواری های بسیار روبه رو می شویم. هنگامی که مردم برای مدت زمان طولانی بیکار می شوند، مهارت های کاری و سرگرمی های کاری خود را از دست می دهند و شاید تضعیف روحیه شوند اگر این موضوع صحیح باشد، عملکرد دولت در مقابله با بیکاری حتی ضروری تر بوده برای هدایت بیکاری بالا در آینده برنامه ریزی انجام می شود حتی اگر وضعیت تقاضای 4 مجدداٌ بررسی و به دست آید.
اقتصاددانان کینزین بعدی سیاست های توسعه ای محاسباتی اوایل دهه 1960 را یک ایده خوب می دانند زیرا معتقد نیستند که اقتصاد رها شده بواسطه دلایل و ابزارهای خود، طبیعتاً

حتی در مسیر بلند به اشتغال کامل بر می گردد.
به عبارت دیگر، آنها ادغام ولکر اوایل دهه 1980 را بعنوان ترکیب غیرضروری می دانند زیرا که آنها در اثرات زیان آور و مقاوم بیکاری بالا تأکید می کنند.
اقتصاد جهانی
آیا می دانید که چه تعداد ÷زوی فیلی÷ین، راند آفریقای جنوبی، یا نووس سولز ÷رویی، را می توانید در برابر دلار ایالات متحده بدست آورید؟ نه؟ آیا هیجان زده شده اید، اگر به یکی از این کشورها مسافرت نمایید، در خواهید یافت که بطور میانگین هر فرد می تواند در خیابان هر شهری به سادگی نرخ بین ارز رایج خود و دلار ایالات متحده را محاسبه نماید. مردم در اقتصادهای کوچکتر با توجه به شرایط اقتصادی بین المللی آسیب ÷ذیر هستند. که در نتیجه سرگرمی برای نگهداری آنها در سطح بالا فراهم می شود.
در مقابل، به دلیل اینکه ایالات متحده دارای یک اقتصاد بزرگ می باشد و ارز آن نیز اخیراٌ سیستم مالی جهان را تسخیر کرده است، مردم ساکن در ایالات متحده از لحاظ تاریخی تا اندازه ای درباره شرایط اقتصاد جهانی ناآگاه می باشند. در سالهای اخیر این روند تغییر کرده است در حال حاضر تجارت بین المللی و وام گیری ها و قرض دهی در سطح جهانی بطور کافی مهم تلقی می شوند چه برای ایالات متحده و چه برای کشورهای جهانی.
بخش زیادی از کالاهای مصرفی فروشگاه های وال مارت و سایر فروشگاه های تخفیف دهنده از خارج وارد می شوند شخصی که مسوول تحقیق درباره تلفن و خدمات رایانه ای شما می باشد، ممکن است در کشورهای خارجی کار آموخته و برنامه ریزی شده باشد جریان های سرمایه های مالی در سطح بین المللی برای شخص متوسط تفاوت اندکی را ارائه می کند اما می توانند بر نرخ های بهره و بازارهای مالی ایالات متحده اثرگذاری های خیلی مهم داشته باشند. الگوهای اشتغال بواسطه تجارت خارجی تأثیر یافته اند و نادیده مباحث انگاری مزیت ها و غیر مزیت های جهانی سازی دشوار می باشد.
1- اقتصادهای کلان در بافت جهانی


در بخش های اولیه مشاهده کرده ایم که ملت ها، واردات و صادرات را در محاسبات ملی خود محاسبه و تطبیق می کنند و درآمدهای داخلی را برای واردات از سایر کشورها افزایش می دهند اما زمان آن فرا رسیده که ویژگی های ارتباط اقتصادهای ملی با یکدیگر را بررسی نماییم و فرصت ها و مسائل آن را مطالعه کنیم.
1-1- پيوندهاي جهاني
همانگونه كه در فصل 5 بحث شد، اقتصادهايي را كه هيچ پيوند بين المللي ندارد، اقتصاد بسته ناميده مي شود، در حالي كه فردي كه در اقتصاد جهاني شركت مي كند را اقتصاد باز مي نامند، پيوندهاي اقتصادي در ميان كشورها مي توانند شكل هاي متعددي به خود داشته باشند كه شامل :


- جريان هاي تجارت بين المللي، هنگامي كه كالا و خدمات كه در يك كشور توليد شده‌اند، در كشور ديگر فروخته مي شوند.
- جريان هاي درآمد بين المللي، هنگامي كه درآمدهاي سرمايه اي ( از جمله سود، كرايه، بهره) درآمدهاي ناشي از كار يا پرداخت هاي انتقالي از كشوري به كشور ديگر روانه شود.
- انجام معاملات بين المللي، هنگامي كه مردم برحسب دارائي‌هاي مالي از جمله تعهدات يا ارزهاي خارجي خود تجارت مي كنند و يا در دارايي‌هاي خارجي منقول خود همچون اموال منقول يا تجارت سرمايه گذاري مي كنند.
- جريان هاي مردمي بين المللي، همانگونه كه مردم از كشوري به كشور ديگر مهاجرت مي كنند چه بصورت موقتي چه دائمي.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید