مقاله در مورد اقتصاد کلان کینزین

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اقتصاد کلان کینزین

اعتقاد اصلی کینزین این بودکه ذاتاً اقتصادهای بازار بی ثبات هستند توجه کینزین به نفوذ روح‌های حیوانی در سرمایه‌گذاری به گرایش تصمیم گیران خصوصی بر می گردد که خوش بینی زیادی را به همراه دارند و در سرمایه گذاری و تولید توسعه هایی را ایجاد می کنند.
بسیاری از نظریه پردازان چرخه تجارت معتقدند که این موضوع ناشی از فطرت و ذات ماهیت بشری می باشد که البته هرچه پیشرفت بالاتر باشد، سقوط نیز عمیق تر خواهد بود. کارخانه هایی که تولید بیش از حد داشته و توسعه یافته اند در طول تغییرات شدید جهت گروه‌بندی مجدد، طرح

فهرست اموال و غیره پیش از آنکه آمادگی ادامه این نوسان شدید داشته باشند، به زمان کافی نیاز دارند که بیش از حد توسعه یافته و خرج نموده اند در طول نوسان شدید گروه بندی مجدد کرده اند و صاحبان فعالیت ها احتمالاً دیون خود را پیش از آنکه عرابه هزینه نمودن خوش بینانه را دوباره خواستار شوند، پرداخت نموده اند.
در فصل ۹، بخشی را پیرامون شباهت ثبات سازی اقتصاد کلان بهمراه گراف از چرخه تجارت، آغاز نمودیم که نشان دهنده عدم ثبات در CTDP در طول زمان می باشد. شکل مذکور بعنوان شکل (a)26/12 تکرار شده است. در حال حاضر می توان مشاهده کرد که این موضوع به مدلی که توسعه داده ایم شباهت بسیاری دارد. چرخه های تجارت را می توان بعنوان یک اصل ایجاد شده بواسطه منحنی ADE مشاهده نمود که بصورت همیشگی در حال حرکت می باشد که در اطراف و خارج می تواند به عنوان سرمایه گذار و مصرف‌کننده مورد اطمینان در رشد و افول نوسانات مطرح باشد.
همانگونه که در شکل (b)26/12 رئوس بواسطه نقطه A و قاعده ها بواسطه نقطه B در هردو گراف نشان داده شده اند. در این میان سطح CTDP در حال نوسان می باشد اما در وضعی

ت اشتغال کامل نمی‌ایستد. اگر جهان به این روش کار نماید، دولت به کاهش رئوس و افزایش تقاضا در قاعده‌ها عمل می کند و در نتیجه منحنی ADE ثابت تر مانده که بواسطه تقابل نوسانات در تقاضای مستقل خصوصی می باشد.
شکل ۲۶/۱۲ چرخه های تجارت
اگر کارخانه ها و صاحبان فعالیت ها به موضوعات متغیر اعتماد و دقت، مغرور باشند ع

لم اقتصاد بمنظور نوسان میان رئوس (نقطه A) و قاعده ها (نقطه B) گرایش اصولی خواهد داشت.
این رویکرد چرخه های تجارت همیشگی، دیدگاه جهانی متفاوت اصولی می باشد که به آن تأکید زیادی نمی‌کنیم که البته می تواند از آن دسته چرخه هایی باشند که کاهش علم اقتصادی را در معادله اشتغال کامل فرض می کند. کینز به این باور که پدیده اقتصاد کلان می تواند از طریق فرض رفتار منطقی و خوش بینانه از سوی افراد تشریح شود که با قیاس نمونه های بازارهای فردی در اقتصاد کلان صورت می‌گیرد، معتقد نمی‌باشد.
وی به عوامل مهم اقتصاد کلان، از جمله موج‌های مقیاس خوش بینانه و بدبینانه، یا روش C در بازار حوادث بتواند بازارهای دیگر واقع شود و تنها در سطح تا اندازه ای فردی توصیف شوند، معتقد بود. فرضیه وی در زمینه روح‌های حیوانی پیشنهاد می کند که می بایستی تا حدودی بخواهیم پدیده اقتصاد کلان جهانی واقعی را درک نماییم می بایستی تا حدودی به این فرضیه افراد همواره بطور عقلانی عمل می کنند مشکوک باشیم.
در مدل سنتی چرخه های تجارت کینزیان هیچ چیزی یک اقتصاددان را برای مواجهه با رویدادهایی همچون آمادگی در برابر شوک ها و موضوعات مرتبط با قابلیت پایدار فراهم نمی کند. این موضوعات به مدل هایی نیاز دارند که تا اندازه ای منعطف باشند و موضوعات جدیدی را به هنگامی که افزایش می یابند مورد خطاب قرار دهد. چنین مدل هایی در زمینه فهم بهترین می باشند و اقتصادها را به عنوان عامل در تنوع نیروها درنظر می گیرد و اکثر اوقات بسیاری از نیروهای ویژه ای که منتظر راهبری در موقعیت سنتی معادله اشتغال کامل می باشند را در خود غرق می کند.
مبحث سوالات:
۱- در بعضی دوایر اقتصاد کلان کینزین ها معروف می شود سپس به سادگی معادل اقتصاد کلان کلاسیکها قرار می گیرد، با فرض اضافه دستمزد پایین و نگهداری برای نشان داد قیمت تعدیل شده “دشواری دستمزدها” (در پیوست می بینیم که کلاسیکها و کینزینها ترکیب شده است). از تعریف تئوری مذکور کینزینها، صحت آن را توضیح دهید.
۲- شما فکر کنید و تعریف بهتری را درباره واقعیت اقتصادی تئوری اقتصاد کلان کینزینها و کلاسیک ها ارائه دهید.
۵- آیا پایداری و ثبات سازی قابل مجادله هستند؟
چهار فصل اخیر بر نحوه سطح بالای تقاضا که برای حمایت سطح خارجی ضروری می باشند تأکید کرده‌اند که نگهدارنده درآمد در سطوح بالا و عدم اشتغال در سطوح پایین می باشد. سه هدف وجود دارد که هدفمندسازی نسخ اقتصاد کلان و استانداردهای زندگی و ثبات سازی از آنجمله هستند. همانگونه که در فصل اول عنوان شد، اجرای قابلیت پایدارسازی مالی، اجتماعی، محیط شناسی نیز مهم می باشند.
۱-۵- اهداف و فرضیه های آزمون
با درنظر گرفتن نمونه های ایجاد شده در ارزش صورت به نظر می رسد که اهداف ثبات سازی به ویژه هدف بیکای سطح پایین و قابلیت سازی محیطی اهداف پایدار در مجادله مستقیم می باشند. به نظر می رسد که ثبات سازی به حفظ سریع نرخ استحاله مواد یعنی تغییر مواد و منابع انرژی به کالا و خدمات مصرفی، همانگونه که از طریق CTDP سنجیده شده است، بیانجامد

. مصرف ، سرمایه‌گذاری، هزینه ها و مخارج دولت، و نیز صادرات صرف به ایستایش در سطح بالا نیاز دارند که می بایستی وقف مدل های مذکور باشند تا سطح زیاد تقاضا را ایجاد و به نوبه خود اشتغال کامل را پشتیبانی نمایند. ه منابع تجدیدنشدنی را به انتها می رساند یا به آهستگی تجدیدشدنی می باشند و سایر موارد از جمله تغییر در قله جهانی و انقراض گونه ها را منجر می شود. واضح است که هر حرکت جدی به سوی قابلیت پایدارسازی محیطی، مصرف کمتر بویژه در منابع انرژی سوخت فسیلی را می طلبد. شوک ذخیره نفتی دهه ۱۹۷۰ ضرب المثل «اطلاع رسانی به رقیب در زمینه کارهای آتی خود » با توجه به محدودیت های ظرفیتی هشداری را برای جوامع مطرح می‌کند که می بایستی به یک اقتصاد قابل پایدار هدفمند شوند، بدین معنا که بحران برای اقتصادی در مقیاس بالا، ضرر درآمد و عدم اشتغال را در پی خواهد داشت؟
در پی این مجادله آشکار ناشی از ساده انگاری، فرضیه هایی در گسترش نمونه اقتصاد کلان خود ایجاد می‌کنیم. این فرضیه ها ممکن است صحیح نباشد، این مجادله ممکن است به اندازه ای که به نظر می‌آید، بزرگ نباشد. برای مثال، در مدل های توسعه یافته فصل ۹، فرض نموده‌ایم که اشتغال بیشتر همیشه بهتر است، زیرا درآمد پولی برای مردم به همراه دارد و عدم اشتغال، پرهیجان و تضعیف کننده روحیه می‌باشد. سطوح بالای سراسری تولید برای نگهداشتن اشتغال بالا، ضروری می باشند. تنها سطوح مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج و هزینه های دولت و صادرات حرف مهم هستند. ترکیب این مخارج برحسب انواع کالا و خدمات تولید شده و یا روش تولید به کار رفته در محصول GTPD مهم نیستند.
۲-۵- به راستی از اشتغال چه می خواهیم؟
بدون شک نیاز به شغل و عدم توانایی در یافتن شغل می تواند خیلی سخت و دشوار در زمینه بیکاری باشد. علاوه بر نبود درآمد که می تواند یک کارگر و خانواده اش را به فقر و کار سخت واقعی بیندازد بیکاری، واپس زنی‌های روانشناختی شدیدی را موجب می شود. غالباً مردم فسردگی و تضعیف روحیه را به هنگامی‌که خواستار آن نمی باشند احساس می کنند.
مطالعه تأثیر تغییرات چرخه تجارت در سلامت و روحیه، بدون ابهام نشان می‌دهد که نرخ‌های خودکشی در خلال رکود اقتصادی افزایش می یابد. بوضوح، یک جامعه انسانی و بشری می باید تاحدی که ممکن است چنین ضرری را در حداقل نگهدارد. در پس تسکین چنین اوضاعی، چیزی را که از اشتغال ملی می‌خواهیم به وضوح کمتر می باشد. اینکه آیا همواره بهتر است که به ازاء هر‌کار و فعالیتی، میان درآمدهای مردم و سلامت و رفاه آنها بررسی می شون

د و می بینیم که ارتباط بقدر محکمی که غالباً فرض می شده است، مثبت نمی باشد. چیزی را که حتی پرهیجان تر می باشد، این است که همیشه به نظر نمی رسد که اشتغال و اقدامات رفاهی در طول چرخه تجارت به طور مثبت با یکدیگر مرتبط شده باشد.
در حالی که همانگونه که در بالا اشاره شد در خلال رکود اقتصادی خودکشی ها افزایش می یابند و نرخ‌های مرگ و میر کلی کاهش می یابد و وقتی که اقتصاد در کشورهای صنعتی شده نوسانات اقتصادی دچار رشد می شود به نظر عقلانی نمی رسد این موضوع را به تبع آن بوضوح مشاهده خواهیم کرد.
در جایی که اقتصاد به خوبی اجرا می شود نرخ ها افزایش می یابند، اما حقایق مرتبط با جمعیت به طور کلی (نه فقط جمعیت بیکار) می تواند به شرح این موضوع کمک نماید. برای مثال، در خلال شغل‌های ساختاری، نوساناتی که برخی از آنها در اقتصاد خطرناک‌ترین به حساب می آیند احتمالاً بطور ویژه افزایش می‌یابند در خلال این نوسانات، بسیاری از افراد جدید و بی تجربه در صنایعی از جمله صنایع تولیدی و رانندگی کار می‌نمایند و علی‌الخصوص افراد بی تجربه در شغل، آسیب دیده و یا کشته خواهند شد. بنابراین، مرگ و میر ناشی از حوادث کار در خلال یک نوسان، افزایش می یابد ( و در خلال رکود اقتصادی کاهش می‌یابد).
در خلال نوسان، افراد تمایل دارند تا فاصله های بیشتر را رانندگی کنند چون حوادث رانندگی یک عامل کشنده عمده می باشد، این نیز به نرخ مرگ و میر بالاتر کمک می کند. مرگ و میرهای بالاتر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی در این نوسانات شدید مربوط به ساعت‌های متمادی و طولانی تر کار می شود. همچنین شاهد دیگری وجود دارد که مردم تمرین بیشتری می کنند تا وزن و اندام بهتری داشته باشند، هنگامی‌که اقتصاد در یک رکود اقتصادی می باشد شاید به دلیل آن است که درآمدها و ساعت‌های کاری کاهش یافته، گونه وسیع تر از فعالیت ها را تشویق می نماید.
بهتر است بجای تفکر صرف درباره « اشتغال » و « عدم اشتغال » اقتصاددانان کلان درباره کیفیت، انواع و شدت اشتغال که یک اقتصاد پیشنهاد می نماید، بیشتر بررسی نمایند و این بدان معنی است که برای مردم رفاه به همراه می آورد. اینکه بطور کامل به خارج از سیستم کسب دستمزد هل داده شود، برای شخص بیکار بصورت غیرارادی بوضوح مضر می باشد و از درآمدهای بدست آمده در جهت فقر، کار خیلی سختی می‌باشد.

اما راه‌حل این نمی باشد که هر فردی بایستی ۴۰ ساعت (یابیشتر) در هفته کار نماید تا بتواند بیشترین تولید با استفاده از میزان بالای همواره انرژی و مواد در پروسه، داشته باشد همانگونه که در فصل ۷ بحث شد، مردم از میزان ساعت هایی را که به روز از اشتغال پرداختی صرف می‌کنند، بهره مند شوند، زیرا وجود این موقعیت موجب می‌شود که آنها کار بدون پرداخت را که شامل مراقبت از خانواده و فرصت برای فعالیت های اوقات فراغت می باشد، انجام دهند. شاید سطوح اشتغال در بالا نگه دار می شوند در حالی که در استحاله مواد،

انرژی و مواد کاهش می یابند. اگر به عنوان یک جامعه، بطور کافی و ابداعی درباره گونه های مختلف اشتغال فکر نماییم. می بایستی آن را واقعاٌ درک نماییم. برای مثال در کشور فرانسه در ابتدای سال ۲۰۰۰ هفته کاری استاندارد از ۳۹ ساعت به ۳۵ ساعت برای اکثر شاغلین کاهش یافت. البته تا اندازه ای این موضوع به خواسته دولت ها بود تا بتواند بواسطه گسترش و بسط بیشتر کاری، سطوح بیکاری را کاهش دهند اتحادیه‌های مختلفی برای قطع این ساعت ها تبلیغات گسترده‌ای کردند و مباحثه های مختلفی را در زمینه بهبود کیفیت زندگی کارگر ترتیب دادند.
گروه یونانی فرانسوی از این قانون بخوبی پشتیبانی نمودند. در حالی که این قانون شرح‌ها و توصیفات گوناگون وضع شده ای را تحمیل می کرد این سؤال را مطرح کرد که اجرای اهداف خود کار می نماید که این یک نمونه از سیاست اقتصاد کلان ابداعی می باشد که قابلیت پایدارسازی، ترکیب بازده موجب بروز اختلاف بزرگی می شود. چیزهایی را که از آن لذت و بهره‌مند می شویم، تا اندازه ای به مصرف کمتر ورودی‌های انرژی و مواد مربوط می شود. برای مثال، خوردن محصولات رسیده محلی و رانندگی بهمراه دوستان و یا پیاده کردن آهنگ از اینترنت تا اندازه ای در محیط طبیعی کم استرس تر می‌باشد. سایر فعالیت های از جمله گرم کردن یک خانه خیلی بزرگ و مبلمان آن، راندن SUVE و یا از لحاظ شیمیایی حفظ یک مر

غزار، دارای اثرات منفی تر می باشد. با تغییر تولید آن دسته از کالاها و خدماتی که به سیستم های محیطی خسارت زاتر می باشند و با تغییر به سوی تولید کالاها و خدمات کمتر ویرانگر یا حتی از لحاظ محیطی مفیدتر و بهره رسان‌تر، اقتصادی را می توان اجازه داد که مصرف، سرمایه گذاری و اشتغال را در روشی کمتر خسارت زای محیطی حفظ می کند.
برای مثال چیزی که باید برای اقتصادهای جهان رخ دهد و

حادث شود تا از لحاظ محیطی قابل پایدار شود، این است که رشد زاد و ولد جمعیت جهان بایستی متوقف شود تا اقتصاد رشد نماید. اما یک جمعیت با ثبات حداقل برای یک دوره قابل ملاحظه گذار، لزوماً یک جمعیت ناامید می باشد.
بیش از این ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی نسبت رشد افراد مسن تری از کارگران فعال تجربه کرده اند. بسیاری از افراد مسن به مراقبت پزشکی اضافی و مراقبت شخصی نیاز دارند. این موضوع پیشنهاد می کند که در حالی که یک اقتصاد برای رهایی برخی کارگران از مشاغل مربوط به استحاله بالای مواد به دلایل قابلیت پایدارسازی مطرح می‌شود، یک ذخیره جمع شده و کوچک کارگران بوجود می آید. و یک خواسته رشد یافته‌ای را برای کارگران شاغل در امور پزشکی و خدمات اجتماعی مطرح می‌کند. این تغییرات جمعیتی بیان می‌کند. بیکاری مفرط، نتیجه تغییرات ایجاد شده برای الگوهای محیطی – دوستانه تر مصرف انرژی و شیمیایی، شغل های جدید را ایجاد می کند و نه اینکه آنها را خراب نماید. روشی را که در آن تولیدات و محصولات تولید و توزیع شده‌اند –بدین معنا می باشد که ترکیب ورودی ها در تولید مطرح و مهم می باشد. هنگامی که ضبط و ثبت موسیقی ها در ابتدا جذاب و مشهور شد، یک ضبط و ثبت، قسمت مهم واینیل مشتق از نفت بود.
این روزها، یک ضبط و ثبت، جریانی از الکترون ها می باشد که در یک وسیله پیاده می‌شود که در بسته خود مناسب می باشد و در نتیجه نیاز به واینیل در صنعت موسیقی به طور تطابقی کاهش می یابد. برخی اوقات تولید کنندگان و مصرف کنندگان زمان سختی را برای تفکر ÷یرامون روش های معمولی انجام کارهالز خود دارا می باشند که به سادگی مبین آن است که می خواهیم روش های مخلوقات مشغول و سرگرمی باشیم.
مطالعه جدی در زمینه اقتصاد کلان محیطی می بایستی مردم را به تولیدی در راههای جدید تشویق کند. در بررسی مواد شیمیایی خطرناک از جمله حلال های صنعتی در جریان های زائد، بیان شد که تولید کنندگان برخی اوقات خروجی های خود را قطع می کنند می تواند بواسطه ایجاد نسبتاً خوب تغییرات ساده در روندهای خود، هزینه ها را ذخیره کنند به سادگی می توان از موضوعات به عنوان یک گام مهم و محکم یاد نمود.

نباید مسائل انتقال به اقتصاد کلان قابل ÷ایدارسازی به حداقل رسیده شود. بررسی که امروزه SUV ها را می سازند، ایجاد ÷انل های خورشیدی را نمی توانند از فردا شروع کنند – تغییرات در سرمایه انسانی و تولیدات می بایستی در ابتدا ایجاد شود. اما این مسائل نباید در خارج از این قسمت ها توسعه یابد. یک شاهد علمی ÷یشنهاد می کند که تغییر یک اقتصاد کم حریص تر منبعی یک موضوع اما و اگر نمی باشد، اما تا اندازه ای موضوع در چه وقت و چگونه می باشد و هرچه این تغییر طولانی تر به بعد موکول شود، مشکلات و دشواری های بیشتری بوقوع خواهد ÷یوست.

 

۴-۵- سیاست های ثبات سازی و قابلیت ÷ایداری
در فصل ۱۰، مشاهده کردیم که چگونه سیاست های مالیاتی و هزینه های دولتی برثبات می توانند کمک نمایند و در فصل ۱۱ نیز به موضوعات ÷ول و اعتبار ÷رداخته می شود. یک جامعه متعهد به ثبات و قابلیت ÷ایداری می تواند روش هایی را برای استفاده از ابزارهای اقتصاد کلان استاندارد جهت عمل به اهداف بیابد. برای مثال بسیاری از اقتصاددانان دریافته اند که اخیراً محصولات سوخت فسیلی در کمتر از هزینه کامل اجتماعی خود، قیمت گذاری شده اند که طرفدار وضع مالیات های اضافی بر آنها می باشند که برخی اوقات به آنها مالیات های کربن می گویند، تا اینکه یک الگوی اجتماعی موثرتری را در زمینه مصرف ۳ تشویق نمایند.
چنین مالیاتی می تواند بخشی از سیاست « فرونشاندن» باشد یا عوایدی که از چنین مالیات هایی بدست می آیند تا در بخش سرمایه های دولتی ÷روژه ها بمنظور اجرای اندوخته گذاری سرمایه طبیعی را حفظ و غنی سازی کنند و یا اینکه سرمایه های بخش خصوصی مشابه را بواسطه ÷ینشهاد اعتبارات مالیاتی سرمایه ای یا نرخ های بهره یارانه ای شده، ترغیب نمایند.
تا اینجا، شکست اقتصاددانان و تصمیم گیران دولتی در اجرای اهداف قابلیت ÷ایداری کاملاً بهم ÷یوسته با سیاست های اقتصاد کلان خور، آن دسته ای را که دارای دیدگاه چند نسلی بلند مدت در زمینه رفاه می باشند، لطمه و زیان می رساند. اما این موضوع نمی تواند جدی باشد همانگونه که شما در ÷اره ای اوقات ممکن است بشنوید که اصول اولیه اقتصاد کلان به این نیاز دارد که نگرانی های محیطی اش نادیده گرفته شوند در مقابل سیاست اقتصاد کلان به اهداف بلندمدت اش توجه شود که اهداف محیطی و ثبات سازی کوتاه مدت را شامل می شود در فصل بعدی، تغییر از تمرکز بر چرخه های تجارت کوتاه مدت نسبی به تمرکز رشد و توسعه بلندمدت را بررسی می نماییم.
مبحث سؤالات

۱- کاهش زمان استاندارد تمام هفته های کاری ممکن است یک راه برای حفظ استخدام مردم داشته باشد درصورتی که جداول ماده و انرژی دچار کاهش می شود. شما می توانید به سیاست های دیگری که ممکن است همین اثر و نتیجه را داشته باشد فکر کنید.
۲- فرض کنید شما ۳۰ ساعت در هفته کار می کنید و از دوچرخه یا وسیله حمل ونقل عمومی استفاده می کنید، اما شما می دانید کسی که ۴۰ ساعت در هفته کار می کنند رانند یک ماشین یا قطار است آن را با موقعیتی که هرکسی کار می کند و شیوه حمل و نقلی که شبیه به

شماست مقایسه می کنید در این موقعیت شما فکر می کنید که راحتی بیشتری را پیدا کرده اید. آیا تا اندازه ای نیاز برای یک کنش عمومی اشاره می‌کند؟
بررسی سؤالات
۱- چه چیزی واکنش قانون را تغذیه می کند؟ توضیح دهید و با نمودار نشان دهید.
۲- چگونه منحنی ADE نمایش داده می شود و چرا شیب آن منفی است؟
۳- چه چیزی منحنی ADE را منتقل می کند؟
۴- منحنی ASR با چه چیزی نشان داده می شود و چرا شکل آن اینگونه است؟
۵- چه چیزی منحنی ASR را منتقل می کند؟
۶- با استفاده از اصول ADE/ADR نتیجه کاهش مالیات در سال ۱۹۶۴ توسط رئیس جمهور کندی را شرح دهید.
۷- با استفاده از مدل ADE/ADR نتیجه توسعه مالیاتی مداوم در طی وقایع مهم اخیر در سال ۱۹۶۰ را شرح دهید.
۸- با استفاده از مدل ADE/ADR ترکیبی از وقایعی که ممکن است موجب لطمه دیدن اقتصاد از تورم همراه با رکود گردد را توصیف کنید.
۹- با استفاده از مدل ADE/ADR ضربه سریع حاصل از حرکت ناگهانی عرضه درجهت مخالف

(منفی) را توضیح دهید.
۱۰- با استفاده از مدل ADE/ADR توضیح دهید که هردوره، بعد از یک زمانی حرکت ناگهانی مخالف منحنی عرضه چگونه یک اقتصاد را به سوی رکود می‌کشد؟
۱۱- با استفاده از مدل ADE/ADR توضیح دهید چطور یک سیاست تغذیه شده ممکن است به کاهش تورم در هر زمان برسد؟
۱۲- با استفاده از مدل ADE/ADR نتایج حاصل از یک ردیف از حرکت ناگهانی عرضه به سمت م

ثبت را توضیح دهید.
۱۳- چرا منحنی ASR شبیه مدل کلاسیک ها را نشان می دهد؟
۱۴- چرا کینزین متضمن پویایی است و اعتقاد دارد که دوران کسب و کار گذشته است؟ با نمودار توضیح دهید.
۱۵- آیا داشتن مخارج بسیار بالای مداوم، ضروری است و حاصل کار برای داشتن یک اقتصاد سالم، استخدام مردم است؟ آری یا خیر؟
۱۶- بعضی از انواع تولیدات اقتصادی نیاز بیشتری به توضیح دارند، یا به شیوه‌های مختلفی تولید می شوند اگر جنبش اقتصادی به سوی شناخت قابل توضیحی حرکت کند، آنها چگونه استفاده می شوند؟
تمرین
۱- برای هر شرح ذیل اشاره کنید که چه وقتی مدل منحنی ADE/ADR منتقل می شود و به چه سمتی :
الف) ضربه ناگهانی مثبت (سودمند ) عرضه
ب) افزایش در مخارج دولت
ج) تنزل مالی درنظر گرفته شده برای کاهش درصد تورم در حال اجرا
د ) افزایش در مالیات
هـ) حرکت ناگهانی منفی عرضه
و ) تنزل در پیش بینی تورم مردمی
ز ) کاهش در اطمینان مصرف کننده
۲- فرض کنید کاهش نرخ تورم در یک اقتصاد را مشاهده می کنیم.
در مدل ADE/ADR برای هر هزینه ای خطی وجود دارد، که موارد ذیل تعیین می کند که چه پدیده هایی می توانند سبب ساز باشند. (ممکن است بیش از یک مورد باشد)
الف) اتحادیه دولت ها کاهش مالیات قابل توجهی را برای خانوارها معین می‌کند.
ب ) محصولات کشاورزی کالاهای بخصوصی در یک سال هستند.
ج ) کسب وکارها در آینده دلگرم کننده هستند و تجهیزات بیشتری خریداری می‌شود.
د ) اقتصاد تقویت شده نسبت به نرخ تورم در حال اجرا به سختی جابه‌جا می شود.
۳- فرض کنید اقتصادی دارای اشتغال کامل آزمایشی است و تورم فقط کمی بالاتر از انتظار ما است.
الف) نمودار ADE/ADR را از روی دقت طبقه بندی و رسم کنید و هزینه آن را توضیح دهید. طبقه بندی کردن مواردی از دولت به نمایندگی از اقتصاد (E(

ب ) تصور کنید که سرمایه گذاران در حقیقت فقط به واسطه ترقی و پیشرفت مطمئن هستند. سپس سرمایه گذاران برای ادامه پیشرفت اطمینان بیشتری بدست می آورند، چرا تورم و تولید روی می دهد؟ یک منحنی جدید به نمودارتان اضافه کنید و آن را توضیح دهید، به علاوه آن را تشریح کنید طبقه بندی کردن نکات برای توضیح داده موقیع جدید اقتصادی E(b)
ج) چه چیزی قدرت سیاست مالیاتی را با تلاش برای خنثی کردن مصوبه یک دولت برای اطمینان بیش از حد سرمایه گذار برای پیشرفت طبقه بندی می‌کند. ادعای این سیاست مؤثر است. درباره نتیجه سیاست نمودارتان توضیح دهید. نتیجه آنرا طبقه بندی کنید E(c)
4- فرض کنید اقتصادی در رکود عمیقی است

الف) نمودار ADE/ADR را از روی دقت طبقه‌بندی ورسم کنید و این هزینه را توضیح دهید. طبقه بندی مواردی از دولت به نمایندگی از اقتصاد Eo
ب ) اگر سیاست عملی وجود نداشته باشد، اضافه کاری اقتصادی روی خواهد داد؟ روی نمودارتان آن را نشان دهید، برخی از مطالب تعادل ممکن را به E1، E2 و E3 طبقه بندی کنید. (درباره وقتی که منحنی منتقل خواهد شد فکرکنید و چرا آن وقتی که اقتصاد راکد شد وانمود کنید که تغییر در اطمینان سرمایه گذار یا مصرف کننده یا در سطح گنجایش حداکثر تولید اقتصادی روی نمی دهد)
ج ) فرض کنید تغییرات در طرح کلی شما در قسمت «ب» خیلی سریع و نمایشی روی می‌دهد. تمایل به دیدن، سپس به سیاست دولت برای رسیدن به پس نشینی اقتصاد خارجی ضروری است؟
د ) نوشتن یک جمله کوتاه در ارتباط با تحلیل مباحث بین اقتصاد کلان کلاسیک ها و کینزین ها
۵- بسیاری از دانشمندان محیطی برای پیدایش محصولات کشاورزی گوناگون با دقت غیرکافی هشدار دادند (بخاطر مقاومت شان در مقابل آفات و بیماریها) فرسایش سفره‌های زیرزمینی در میروسترن ایالات متحده ممکن است باعث کاهش خوراک و کشاورزی شود.
ظرفیت در ایالات متحده طی سالیان به دست می آید. مطابق با مدل ASR/ADE، چگونه ما انتظار حداکثر نتیجه اقتصادی، تولیدات آینده و تورم را داریم؟ نموداری رسم کنید.
۶- داده ها برای نمودار تجربی در این فصل از “گزارش اقتصادی رئیس جمهور” مورد قبول است. سایت http://www.gpoaccess.gov/eop/ و تعیین جدول برای ” درصد بیکاری نسبی نظم ” و شاخص قیمت برای تولیدات خانگی، داده های ریز درباره “تنظیمات فصلی” نرخ بیکاری و درصد تغییر در افت قیمت مجازی GDP (تولید ناخالص ملی) برای دوران اخیر. نکات اندکی درباره رسم نمودار تجربی در این فصل فعالیت اخیر اقتصادی را نشان می دهد.(بعضی مواقع داده ها ممکن است برای ماه ها یا بخشی از تقویم ها، نسبتاً برای سالها آماده باشد. هدف از این تمرین، این است که شما می توانید به سادگی حدوداً میانگین تعداد یک سال را برای سال دیگر به دست آورید.)
۷- هر نتیجه ای در ستون A را همراه با یک تعریف یا مثال در ستون B تطبیق دهید”
– شرح نرخ تورم به ظرفیت فیزیکی اقتصادی.

– شرح نرخ تورم و نرخ بهره
– منحنی ASR کاملاً عمودی باشد.
– تشریح اقتصاد ایالات متحده در طی سال ۱۹۶۰
– یک راه برای موسسه ای که تورم را پیش بینی می کند.
– پیشرفت در طی شکوفایی اقتصادی
– دلایل افزایش تورم
– توصیف اقتصاد ایالات متحده بیشتر در طی سال ۱۹۹۰
– دلایل کاهش تورم
– گزارش درصد تورم درسطوح مخارج نامحدود اقتصادی
– افزایش رکود
– سیاست تشویق کننده برای کارآمدی بیشتر منابع مورد استفاده

– توصیف اقتصاد ایالات متحده در سالهای ۷۵-۱۹۷۴
– تفکر عمیق و بی ثباتی منحنیADE، عوارض و تغییر در اطمینان
– تولیدات آینده در حداکثر ظرفیت آن
– تورم همراه با رکود
– مالیات کربن
– درصد خودکشی
– فرض کلاسیکها
– منحنی ASR
– قوانین تقویت کننده واکنش ها
– افزایش تورم و کاهش بیکاری
– تئوری کینزین ها
– رکود طولانی مدت
– کاهش تورم و کاهش بیکاری
– استفاده دولت در طی جنگ جهانی دوم
– منحنی ADE
– درصد مرگ و میر

۸) (پیوست) فرض کنید که تئوری پیش بینی منطقی، صحیح است. اگر عقیده ما به کاهش درصد تورم در سطحی مشخص، تقویت گردد، و به خاطر انجام دادن سبک و روش معتبر اخطار دهیم، تورم چگونه ایجاد می شود و تولید چگونه به وجود می آید؟ منحنی آن را رسم کنید. مقایسه کرده و سپس نتیجه آن را با واکنش حقیقی انقباض و کسادی ولکر مغایرت دهید و این فصل را در متن آن شرح دهید.
ضمیمه :
مکاتب دیگر اقتصاد کلان
A- اقتصاد سنتی جدید
در مواجهه با شاهد تجربی مربوط به بازده نوسانات و نرخ های گسترده بی

کاری، اقتصاددانان سنتی امروزی تر، که غالباً اقتصاددانان سنتی جدید نامیده می شوند با یک سری از نظریه ها مواجه می شوند که چگونگی نظریه سنتی را با نوسانات مشاهده شده شرح می دهند. در مسیر تطبیق مکتب سنتی برخی اقتصاددانان افراطی خواستار تعریف مجدد اشتغال کامل می باشند تا بتوانند تا اندازه ای سطح اشتغال را که اخیراً شنیده می شود را معنا کنند.
با فرض اینکه مردم دارای انتخاب های خوش بینانه می باشند و بازارها به آرامی کار می کنند، می تواند افزایش یا کاهش سطوح اشتغال را مشاهده نماید. یک فرد در صورتی که سرمایه های فنی یا اولویت های فردی کار در برابر استراحت در طول زمان تغییر کند برخی اقتصاددانان سنتی جدید که در نظریه چرخه تجارت واقعی فعالیت می کنند، ÷یشنهاد می نمایند که « جایگزینی موقتی استراحت » (یعنی، ضروری به نظر می رسد که بطور داوطلبانه زمان بیشتری در طول بحران اقتصادی صرف شود ) می تواند در ریشه و قاعده سطوح اشتغال ÷ایین تر مشاهده شده در خلال دوره های مختلف تاریخی، قرار بگیرند.
نظریه چرخه تجارت واقعی
نظریه ای که موجب بروز تغییرات در سطوح اشتغال شده تا در ظرفیت فنی یا اولویت های افراد نگران کار، تغییر ایجاد نمایند.
اقتصاددانان مکتب انتظارات منطقی (دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ) نظریه ای را ÷یشنهاد می کنند که علت اثرگذاری سیاست ÷ولی بر نرخ تورم، و نه بر بازده را بررسی می نماید. این مدل می تواند با استفاده از مدل توسعه یافته ASR/ADE در این فصل شرح داده شود تا تغییرات ناشی از سیاست ها و انتظارات را بیان کند، همچنین مدل ASR سنتی شکل ۲۵/۱۲ را اضافه می کند تا نشان دهد که اقتصاد در اشتغال کامل باقی می ماند.
در واقع سطح اشتغال کامل بازده با آنچه که در شکل ۲۷/۱۲ نشان داده شده است مطابقت می نماید که در نتیجه اقتصاد در نقطه E شروع می شود. اما بانکداران مرکزی معتقدند که اشتغال کامل اجرا نخواهد شد مگر اینکه بازده بالاتر باشد. (به یاد داشته باشید که سطح بیکاری اشتغال کامل جنجال برانگیز می باشد) این مدلی که به کار می بریم ÷یش بینی می کند که fed سیاست توسعه ای را بکار می برد تا منحنی ADE را به راست همانگونه که نشان داده شده است تغییر یابد.

مکتب انتظارات منطقی
گروهی از اقتصاددانان کلان انتظارات مردم را در زمینه سیاست Fed خاطرنشان کرده اند و بیان نموده اند که سیاست های ÷ولی قابل ÷یش بینی در تغییر سطوح بازده موثر نمی باشند.
شکل ۲۷/۱۲ سیاست ÷ولی توسعه ای دارای انتظارات منطقی
در مدل انتظارات منطقی، مردم بطور درست و دقیق، نوع تورم سیاست بانک مرکزی را مشاهده می کنند که بطور تطبیقی تعدیل می شود. تغییرات عمومی سیاست ÷ولی هیچ تأثیری بر بازده ندارند. اقتصاددانان مکتب انتظارات منطقی، اظهار می کنند که مردم کلیه اطلاعات قابل دسترس اقتصادی را در اتخاذ تصمیمات و طرح های خود بکار می برند که شامل اطلاعات قابل دسترس درباره مدل های اقتصادی می باشد (مانند آن فردی را که مورد بررسی قرار دهیم ) و همچنین اوضاع و اعمال اتخاذ شده از سوی سر÷رستان Fed را گزارش می دهند. اگر آنها فکر

می کنند که سر÷رستان بازده اخیر را خیلی آهسته می ÷ندارند در نتیجه در خواهند یافت مدل اقتصادی خود، Fed سیاست توسعه ای را مورد تأکید قرار می دهد. بدین معنا که با آنها شرکت در مسیر حرکت Fed، می تواند خیلی سریع تورم بالاتر را به انتظارات تورمی خود مرتبط نمایند.
این افزایش سریع در تورم مورد انتظار، بواسطه تغییر در منحنی ASR نشان داده شده موجب ابطال اثرات توسعه ای سیاست خواهد شد بازده، تغییر نخواهد کرد و اقتصاد نیز در منحنی ASR سنتی باقی خواهد ماند.
سایر اقتصاددانان سنتی جدید ÷ذیرفته اند که بیکاری واقعی و خیلی دردناک برای آندسته که تحت تأثیر هستند، می باشد. به هرحال، آنها سیاست های تقاضای متراکم نامفید را در نظر می گیرند. تا اندازه ای، مدعی هستند که بیکاری ناشی از نقص در بازار کار می باشد («بیکاری سنتی در فصل ۷ توصیف شده است») برای کاهش بیکاری، اقتصاددانان سنتی جدید جهت رهایی از مقررات دولتی مشخص می کنند ( از جمله استانداردهای ایمنی شدید یا دستمزدهای حداقل ) که چگونه می توانند فعالیت های کارخانه هایی را که تجارت می کنند را محدود کنند که ضمن محدود نمودن فعالیت های اتحادیه، و یا تقلیل سیاست های رفاه اجتماعی دولتی که آنرا جذاب می نماید (مطابق با سنت های جدید)، موجب خروج از کار گردند آنها معتقدند که فشارهای بازار، بواسطه خودشان کافی می باشد تا اگر افسار گسیخته شوند بتوانند اشتغال کامل را ÷شتیبانی نمایند.
B – ترکیب اقتصادهای کلان کینزین سنتی و کینزین جدید

دربخشی از مباحث، مبحثی بیان می شود که ترکیب کیترین سنتی نامیده می شود. با توجه و بررسی دقیق به موضوعات جهان، نظریه کینزین به بازده اجازه می دهد تا از سطح اشتغال کامل خود تغییر کند و توصیف خوب قابل منطقی را در زمینه چگونگی فعالیت در مسیرهای کوتاه و متوسط ارائه دهد. به هرحال، این رویکرد بیان می کند که جهان سنتی در مسیر بلند می تواند برتری یابد.
در نمایش مدل ASR/ADE ÷یرامون مسیر کوتاه و متوسط سخن گفتیم، اما راجع به مسیر بلند صحبتی نکردیم. البته این به دلیل آن است که در اندیشه کینزین اقتصاد در واقع یک موفقیت در مسیرهای کوتاه و متوسط می باشد. شوک های اقتصادی بقدری تکراری و ادا شده هستند و تعدیل های قیمت و دستمزد بقدری آهسته می باشند که اقتصاد هرگز شانس را برای سکون ندارد.

در ترکیب کینزین سنتی سکون اگر برای مدت زمان زیادی اقتصاد با توجه به دلایل خودش رها شود می تواند در اشتغال کامل تنظیم شود که احتمالاً ناشی از موفقیت تعدیل های دستمزدسنتی و قیمت می باشد. مدل های ساخته شده در این مبنا، تحلیلی را تا اندازه ای شبیه به مدل ASR/ADE در این فصل، بکار می برد و منحنی ASR عمودی از جمله آنچه که در شکل ۲۷/۱۲ نشان داده شده است را می افزاید و آن را با مسیربلند ÷اسخ به ذخیره متراکم عنوان می کند.
با توجه به وسعتی که کینزین ها و سنتی ها در این مدل توافق می کنند، مباحث منجر به طرح سوالی می شوند که بیان می کند تا چه مدت جهت رسیدن به مسیر بلند زمان لازم می باشد. اقتصاددانان سنتی جدید تأکید می کنند که بیکاری افراطی صرفاً موقتی است و معتقدند که (حداقل اگر مقررات دولت خارج از این روش باشد) مسیر بلند منصفانه کارآمدتر و سریع تر به ثمر می رسد.
برخی از اقتصاددانان کینزین که غالباً کینزین های جدید نامیده می شوند، ÷ذیرفته اند که چالش ناشی از اقتصاددانان دارای تفکر سنتی، کلیه تحلیل های خود را بر حسب رفتار خوش بینانه فردی، بازارهای سطح حداقل و نقص های ممکن ارائه می کنند آنها نظریه هایی را ارائه کرده اند (مانند نظریه دستمزد موثر و نظریه بخش درون – بیرون ارائه شده در فصل ۷) تا توجیه نمایند چرا دستمزدها در خلال یک رکود اقتصادی سقوط نمی کنند. آنها خواستار آنند که در میان ترکیب کینزین و سنتی کار نمایند و مدعی هستند که عوامل ترکیبی مسیر بلند ممکن است ناشی از روش بلند و بلند باشند. آنها همچنین معتقدند که عملکرد دولت غالباً قابل توجیه هستند.
اقتصادهای کلان کینزین جدید
مکتبی است که مبتنی بر تحلیل رفتار بازار سطح حداقل می باشد و سیاست های اقتصاد کلان فعال را بواسطه اینکه بازارها دارای « نقص » می باشند را توجیه می کند.

C – اقتصادهای کلان کینزین های بعدی
اقتصاددانان معتقدند که اصولاً اقتصادهای نوین ثابت نمی باشند و ایده معادله مسیر بلند را در اشتغال کامل نمی ÷ذیرند. اقتصاددانان کینزین بعدی که بر موضوعات تاریخی متمرکز می باشند اظهار می کنند که امروزه در چه جایی اقتصاد قرار دارد. آنها معتقدند که تا زمانی که به عملکردهای مختلفی وابسته می باشیم، نمی توانیم بطور اصولی بواسطه ماهیت ÷رهیجان تکامل اقتصاد و رویدادهای جهان، اقتصاد را در آینده ÷یش بینی کنیم.

اقتصادهای کلان کینزین های بعدی
مکتبی است که براهمیت تاریخ و بی ثباتی در تعیین بازده های اقتصاد کلان تأکید می نماید. برای مثال بحثی را که برخی افراد به آن می ÷ردازند این است که بیکاری بالا، مانند تورم بالا، همانند خمیردندانی می باشد که برای برگرداندن آن به تیو÷ با مشکل و دشواری های بسیار روبه رو می شویم. هنگامی که مردم برای مدت زمان طولانی بیکار می شوند، مهارت های کاری و سرگرمی های کاری خود را از دست می دهند و شاید تضعیف روحیه شوند اگر این موضوع صحیح باشد، عملکرد دولت در مقابله با بیکاری حتی ضروری تر بوده برای هدایت بیکاری بالا در آینده برنامه ریزی انجام می شود حتی اگر وضعیت تقاضای ۴ مجدداٌ بررسی و به دست آید.
اقتصاددانان کینزین بعدی سیاست های توسعه ای محاسباتی اوایل دهه ۱۹۶۰ را یک ایده خوب می دانند زیرا معتقد نیستند که اقتصاد رها شده بواسطه دلایل و ابزارهای خود، طبیعتاً

حتی در مسیر بلند به اشتغال کامل بر می گردد.
به عبارت دیگر، آنها ادغام ولکر اوایل دهه ۱۹۸۰ را بعنوان ترکیب غیرضروری می دانند زیرا که آنها در اثرات زیان آور و مقاوم بیکاری بالا تأکید می کنند.
اقتصاد جهانی
آیا می دانید که چه تعداد ÷زوی فیلی÷ین، راند آفریقای جنوبی، یا نووس سولز ÷رویی، را می توانید در برابر دلار ایالات متحده بدست آورید؟ نه؟ آیا هیجان زده شده اید، اگر به یکی از این کشورها مسافرت نمایید، در خواهید یافت که بطور میانگین هر فرد می تواند در خیابان هر شهری به سادگی نرخ بین ارز رایج خود و دلار ایالات متحده را محاسبه نماید. مردم در اقتصادهای کوچکتر با توجه به شرایط اقتصادی بین المللی آسیب ÷ذیر هستند. که در نتیجه سرگرمی برای نگهداری آنها در سطح بالا فراهم می شود.
در مقابل، به دلیل اینکه ایالات متحده دارای یک اقتصاد بزرگ می باشد و ارز آن نیز اخیراٌ سیستم مالی جهان را تسخیر کرده است، مردم ساکن در ایالات متحده از لحاظ تاریخی تا اندازه ای درباره شرایط اقتصاد جهانی ناآگاه می باشند. در سالهای اخیر این روند تغییر کرده است در حال حاضر تجارت بین المللی و وام گیری ها و قرض دهی در سطح جهانی بطور کافی مهم تلقی می شوند چه برای ایالات متحده و چه برای کشورهای جهانی.
بخش زیادی از کالاهای مصرفی فروشگاه های وال مارت و سایر فروشگاه های تخفیف دهنده از خارج وارد می شوند شخصی که مسوول تحقیق درباره تلفن و خدمات رایانه ای شما می باشد، ممکن است در کشورهای خارجی کار آموخته و برنامه ریزی شده باشد جریان های سرمایه های مالی در سطح بین المللی برای شخص متوسط تفاوت اندکی را ارائه می کند اما می توانند بر نرخ های بهره و بازارهای مالی ایالات متحده اثرگذاری های خیلی مهم داشته باشند. الگوهای اشتغال بواسطه تجارت خارجی تأثیر یافته اند و نادیده مباحث انگاری مزیت ها و غیر مزیت های جهانی سازی دشوار می باشد.
۱- اقتصادهای کلان در بافت جهانی

در بخش های اولیه مشاهده کرده ایم که ملت ها، واردات و صادرات را در محاسبات ملی خود محاسبه و تطبیق می کنند و درآمدهای داخلی را برای واردات از سایر کشورها افزایش می دهند اما زمان آن فرا رسیده که ویژگی های ارتباط اقتصادهای ملی با یکدیگر را بررسی نماییم و فرصت ها و مسائل آن را مطالعه کنیم.
۱-۱- پیوندهای جهانی
همانگونه که در فصل ۵ بحث شد، اقتصادهایی را که هیچ پیوند بین المللی ندارد، اقتصاد بسته نامیده می شود، در حالی که فردی که در اقتصاد جهانی شرکت می کند را اقتصاد باز می نامند، پیوندهای اقتصادی در میان کشورها می توانند شکل های متعددی به خود داشته باشند که شامل :

– جریان های تجارت بین المللی، هنگامی که کالا و خدمات که در یک کشور تولید شده‌اند، در کشور دیگر فروخته می شوند.
– جریان های درآمد بین المللی، هنگامی که درآمدهای سرمایه ای ( از جمله سود، کرایه، بهره) درآمدهای ناشی از کار یا پرداخت های انتقالی از کشوری به کشور دیگر روانه شود.
– انجام معاملات بین المللی، هنگامی که مردم برحسب دارائی‌های مالی از جمله تعهدات یا ارزهای خارجی خود تجارت می کنند و یا در دارایی‌های خارجی منقول خود همچون اموال منقول یا تجارت سرمایه گذاری می کنند.
– جریان های مردمی بین المللی، همانگونه که مردم از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می کنند چه بصورت موقتی چه دائمی.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد