مقاله در مورد بعد جهانی مدیریت زنجیره تامین

word قابل ویرایش
21 صفحه
18700 تومان

بعد جهاني مديريت زنجيره تامين

آن كمپاني‌هايي كه صادرات و واردات را انجام نمي‌دهند نيز بوسيلة فعاليت‌هاي جهاني تحت تاثير قرار مي‌گيرند. اين بخش توضيح مي‌دهد كه چگونه زنجيرة تامين جهاني عمل مي‌كند و چه تاثيري بر تمام انواع سازمانها دارد و شامل اين موضعات مي‌باشد:
نگاهي به چگونگي تاثير فرهنگها و زبانها
نقشي كه تعهدات وارداتي، صا

دراتي و استانداردها، روش‌هاي آزمون به عنوان نيروهاي پنهان زنجيره تامين بازي مي‌كنند.
دانش چگونگي در دسترس بودن در زمانهاي واقعي بر پايه جهاني بودن
و همچنين يك كارآموزي در مورد كمپاني
هيچ كدام از سرويس‌هاي حمل و نقل نمي‌توانند بهترين سرويس را براي تمام مسيرها در دنيا ارائه كنند. مي‌بايستي فهرستي از سرويس‌هايي كه براي نيازهاي شما مناسب خواهد بود را انتخاب كنيد و در كنار هم قرار دهيد.
معرفي
در بازاهاي باز جهاني، كمپاني‌هاي بيشتري درك مي‌كنند كه مي‌بايستي به جهاني نشدن براي باقي ماندن در سطح رقابتي فكر كنند.
بعضي از متخصصان خاطر نشان مي‌كنند كه كمپاني‌ها مي‌بايستي جهاني فكر كنند حتي اگر محصولات آنها از سطح بومي فراتر روند.
شما نمي‌توانيد حتي يك روز بدون استفاده از اقتصاد جهاني به سمت جلو حركت كنيد. اين مسئله‌اي است كه كمپاني‌ها مي‌بايستي از آن آگاه بوده و برنامه‌ريزي كنند. مديريت جهاني زنجيرة تامين كليدي است براي باقي ماندن در اقتصاد جهاني. اين يكي از چند حوزه‌اي است كه در آن مي‌توان دو كار را انجام داد، كم كردن هزينه و بهبود خدمات پس از فروش
وقتي كه كمپاني‌ها وارد محيط جهاني مي‌شوند، مشكلات زنجيرة تامين آنها بصورت نمايي رشد مي‌كند. به مسئله كمپاني sandvih coromat توجه كنيد ـ يك توليد‌كننده ابزار برش سوئدي با گستردگي در شمال آمريكا و آمريكاي لايت كه بسيار تلاش مي‌كند كه كالاهايش را از محل‌هاي مركزي به بسياري از كشورها در

سرتاسر جهان بفرستد. براي اينكه محصول آنها كليدي است براي عمليات صنعتي بزرگي از پروسه توليد كه توقف‌ها، موانعي هزينه‌دار هستند. و مهلت كوتاهي در برنامه‌ريزي حمل و نقل جهاني شركت Sandvik وجود دارد. براي مديريت زنجيرة تامين در عبور از اقيانوس‌ها و بين قاره‌هاي مختلف بايد سازماندهي قوي داشته باشيد. جاي هيچ‌گونه اشتباهي در عبور از مرزها وجود ندارد. تاسيس يك سازمان حمل و نقل جهاني مورد اطمينان مهم‌ترين كار است. هر روزه حوزه مشكلاتي را براي شركت سوئدي بوجود آورد.


در اين مثال مشاهده مي‌شود كه وقتي كمپاني زنجيرة تامين جهاني را به كار مي‌برد، موضعات جديد بسياري بوجود مي‌آيد. در كنار مشكلات و نگراني‌هاي لسجتيكي و حمل و نقل. نيروها و فشارهاي نامحسوسي وجود دارد كه مي‌تواند زنجيرة تامين جهاني را از كار بياندازد. مي‌بايستي به موانع فرهنگي و زباني فائق آمد. احتياجات واردات و صادرات مي‌بايستي با قوانين خارجي هماهنگي داشته باشد. استانداردهاي جهاني و روشهاي آزمون مي‌تواند همسطح شوند كه اين مانع جريان آزاد كالا خواهد شد. حركت ز

نجيرة تامين به سمت شبكه و بعد از آن حالتهايي از خصوصي‌سازي و كلاهبرداري افزايش پيدا مي‌كند.
مقدار زيادي از مشكلات مديريت وجود دارد كه بعضي از آنها بطرز استفاده از تكنولوژي برتر مربوط مي‌شود و بقيه كه مطمئناً مربوط به مشكلات انساني است. مديريت راه دور يكسري رقابتهايي را بوجود مي‌آورد كه تكنولوژي پيشرفته مي‌تواند ب

ه كم كردن آن كمك كند، اما با كمي مداخله انساني. محصولات زيادي وارد بازار مي‌شوند كه ارتباطات الكترونيكي جهاني را پيشرفت مي‌دهند.
اينها تمام نيروهاي پنهان زنجيرة تامين هستند كه معمولاً توسط متخصصاني كه دربارة چرخه زماني و جريان زنجيرة تامين كشيي و فشاري بحث مي‌كنند تاديده گرفته مي‌شود. تمام تئوريهاي موجود در جهان نخواهند توانست مشكل زنجيرة تامين شما را حل كنند. اگر شما در انبارهاي مصرفي سرتاسر جهان باقي مانده بدش براي نداشتن تاييده براي قوانين، استانداردها و آزمونهاي تست مربوطه. اين بخش نگاهي دارد به بعضي از مشكلات كه در اجرا بوجود مي‌آيد وقتي كه زنجي‹ة تامين جهاني انجام مي‌شود.
موانع زباني و فرهنگي
كمپاني‌هاي كه قدرت تفاوت فرهنگها و مرزهاي زباني را ناچيز مي‌شمارند، در بازارهاي جهاني تاوان سفتي براي آن خواهند پرداخت. شركت بزرگ و مادر از زيراكس گرفته تا ابزارآلات تگزاس به طور كامل فهميده‌اند كه مي‌بايستي مرزهاي زباني را لحاظ كنند. نه براي بيان نگراني‌هاي ارتباطي جهاني بلكه اگر آنها مي‌خواهند كه جريان اطلاعات زنجيرة تامين را به طور درست و صحيح نگه دارند.
تفاوتهاي فرهنگي مي‌تواند بسيار كوچك و نكته‌بينانه باشد. هنگامي كه با يك رابط صادرات و وارد همراه با مشترياني در هلند كار مي‌كنيد مي‌توان فهميد كه ارزشها و عمليات كاري متفاوت حتي در اروپاي غربي كه به آمريكا خيلي شبيه مي‌باشد وجود داشته باشد. در حالي كه رضايت وارد بازي مي‌شود و يك كارگز مانع ا

ز رسيدن به مشتري مي‌شود كه مي‌توان او را از طبقه اشرافي دانست.
در قسمتهايي از خاورميانه، آمريكاي لاتين، آسيا، براي تجارت كنندگاني غيرمعمول نخواهد بود كه مواجهه شوند با مسئله‌اي كه Payala خوانده مي‌شود. بعضي از بازرگانان فصلي متوجه شده‌اند كه مي‌بايستي كليه‌ي رشوه‌هاي

 

معمولي را پرداخت كنند به ارگانهاي دولتي و بقيه، هنگامي كه در كشورهايي چون چين معامله مي‌كنند حتي اگر اين كار كاملاً غيرقانوني باشد.
تعهدات وارداتي و صادراتي
كمپاني‌ها نمي‌بايستي مستقيماً خود را درگير تجارت جهاني كنند تا دريابند كه با احتياجات وارداتي و صادراتي هماهنگ شده‌اند. اگر آنها توليد‌كننده‌هايي را پيدا كنند كه در سطح جهاني خريد و فروش مي‌كنند، آنها بخوبي مي‌فهمند كه بايستي از قوانين آمريكا يا ديگر كشورهاي خارجي اطاعت كنند. هر چند كه زنجيرة مسئوليت براي گسترش غيرتعهدي خيلي فراتر از زنجيرة تامين د

ر گذشته است. به اينت معني كه تمام قسمتهايي كه فعاليت جهاني انجام مي‌دهند (تامين كننده‌ها ـ توليد‌كننده‌ها و حمل و نقل) مي‌بايستي مطمئن باشند كه قوانين اجرا شده است.
متخصصين قوانين صادرات به كمپاني‌هايي كه مي‌خواهند توليد و حمل و نقل بهنگام داش

ته باشند هشدار داده‌اند كه مي‌بايستي تعهدات صادراتي و وارداتي خود را در بالاترين سطح حفظ كنند اگر آنها مي‌خواهند كه به آن هدفهايي كه دراند برسند. در اين زمينه، بعضي اوقات براي خريداران زنجيرة تامين فيل مسخره خواهد بود وقتي كه مشخصات وجود نداشته باشد و يا وقتي كه مستند حمل و نقل براي مشخص شدن مشتريهاي آمريكايي و يا خارجي به ترتيب

و درست نباشد و جابجا شده باشد.
چگونه در جهان مي‌توانيد شروع كنيد كه به توسعه يك رابطة تأمين با مشتريان در سرتاسر دنيا اگر كالاهاي شما قبل از اينكه حتي وارد كشور شود پس فرستاده شود؟ به اين معني است كه شما جريان كالاهايي را براي مشتريان خارجي درنظر مي‌گيرد درحالي كه هيچ مشتريي وجود ندارد. وقتي كه زنجيرة تأمين شما قطع ميشود، رقباي شما هميشه آنجا هستند تا مش

تريان شما را از چنگ‌تان در بياورند و سالها طول مي‌كشد تا شما دوباره تجارت خود را سرپا كنيد.
سقوط‌هاي شديد صادركنندگان و واردكنندگان باعث مي‌شود كه بطور مستمر تغييرات قوانين موجود هم در بازار آمريكا، هم در بازار اروپا را پيگيري كنند. آنها همچنين بايد قوانين داخلي و خارجي كه در بسته‌بندي، برچسب زدن، سلامت اجتماعي و محيط زيست تأثيرگذار و احترام بگذارند و آن را اجرا كنند. يكبار ديگر در اينجا نكته‌اي در توليد يكپارچه و يا سيستم توزيع وجود ندارد فقط اينكه كالاها را مي‌بايستي در خارج مرزها نگه داشت.
استانداردها و روشهاي آزمون
استانداردها تأييده‌هايي براي طرح توليدي هستند. روش‌هاي آزمون اطمينان به مشتري مي‌دهند كه محصول سالم و مطمئن است و با استانداردهاي محيط زيست و يا قوانين حكومتي مغايرتي ندارد. اين روش‌ها مانند چسبي هستند كه اقتصاد نوين جهاني را پيوندي دهد ولي اگر درست استفاده نشود تبديل به سلاحي اقتصادي مي‌شود كه سازمان تجارت جهاني از آن بعنوان موانح تجارت بدون تعرفه ياد كرده است.
هنگامي كه كمپاني احتياجاتي مانند استانداردها و روشهاي آزمون را در بخش جهاني و يا حتي منطقه‌اي رعايت نمي‌كنند خود را خارج از بازار مي‌يابند. يكبار ديگر

زنجيرة تأمين متوقف شده است. اين باعث شده است كه در اروپا، داشتن مدرك CE اتحادية اروپا براي سلامت، امنيت و محيط زيست لازمه براي ورود به بازار باشد. چنين فلسفه‌اي از مدرك CE را دارد و نماينده‌هاي آن كالاهايي را كه مهر و نشان اين مدرك را نداشته باشند را از ورود به بازار منع مي‌كنند.
مقامات سازمان تجارت جهاني نيز اضافه كرده‌اند استاندارد بين‌المل

لي تضمين كيفيتIso 9000 و همچنين استاندارد سيستم مديريت محيط زيست Iso 19000 را بعنوان مداركي كه ثابت مي‌كنند موانعي براي تجارت بدون تعرفه در كشورهايي است كه اين استانداردها را از روي قوانين حكومتي برداشته‌اند. اين مسئله‌اي است در اتحادية اروپا به عنوان مثال، جايي كه Iso 9000 لازمة كيفيت براي صنعتهايي مانند دستگاه تنظيم ضربان قلب و سوئيچ‌هاي كامپيوتري است.
ملاحظات مربوطه، استانداردهاي بين‌المللي و روش‌هاي آزموني هستند كه سازمان تجارت جهاني آنها را بعنوان موانع آشكار تجارت بدون تعرفه معرفي كرده است. كمپاني‌هايي كه از استانداردها و روشهاي تست خارجي تبعيت نمي‌كنند ورود كالاهايشان با تأخير به بازار همراه است و حتي بدتر، آنها خودشان را رانده شده از بازارهاي خارجي مي‌يابند و بار ديگر زنجيرة تأمين متوقف شده است.
اين حالت بطور گول زننده‌اي دور از دسترس است. درحقيقت، توليدكننده‌ها نبايد كشور خود را ترك كنند و يا حتي با توليدكننده‌هاي خارجي كار كنند. براي روبرو شدن با استانداردهاي بين‌المللي مورد نياز. براي مثال، بسياري از شركت‌هاي چندمليتي آمريكايي، Iso9000 استاندارد تضمين كيفيت بين‌المللي- را بعنوان نياز اوليه براي تأمين‌كننده‌هاي داخلي خود قرار داده‌اند. در بعضي حالتها، مدرك CE اروپايي براي سلامتي محيط و امنيت ممكن است مورد نياز باشد براي اجزاي تركيبي كه به همين علت است كه يك كمپاني يا مستقيماً با اروپا معامله مي‌كند و يا تأمين‌كننده‌هايي كه كمپاني با آنها كاري كرده است. مدرك CE، برچسبي است در امريكا كه كمپاني‌ها اضافه مي‌كنند به محصولاتشان بعنوان تأييديه مورد نياز اروپا.
سازمانهايي مانند انجمن استاندارد ملي آمريكا (ANST) و اجزاي جهاني استاندارد مي‌توانند اطلاعاتي كه استانداردها و روش‌هاي آزمون مي‌توانند روي كمپاني شما در بازارهاي جهاني تأثيرگذارند را تهيه كنند.
تكنولوژي برتر
اگرچه همكاري انساني براي نگه داشتن روابط سخت جهاني و مهارت انسان براي مديريت اطلاعات جريان زنجيرة تأمين مهم است. هيچ كمپاني نمي‌تواند زنجيرة تأمين جهاني را عملي كند بدون استفاده از تكنولوژي برتر ليست كاملي از كارخان

ه‌هايي كه مي‌توانند انتخاب شود از ديدگاه مديريت بهتر جريان‌هاي مالي كه به نام برنامة منابع مورد نياز يا ERP ناميده مي‌شود. راه‌حل‌هاي نرم‌افزاري همچنين براي هر عمليات زنجيرة تأمين بسيار وجود دارد. از برنامه‌ريزي گرفته تا مديريت موجودي انبار و حمل‌و‌نقل. نسل بعدي از محصولات ERP بوجود آمده‌اند براي هدفهايي فراتر از بخش‌هاي توليدي تكي كه در برگيرندة زنجيرة تأمين و همچنين كمپاني‌هاي خدماتي است و مقدار زيادي از اين راه‌حل‌ها با عرضه شدن در شبكه از طريق ASP شروع به كار مي‌كنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهافزایش نگرانی ها در مورد هشدار ها ی محیطی، تولید کننده ها را مجبور به تلاش برای کاربرد راه کارهایی در زمینه مدیریت محیطی نموده است. تامین کنندگان نقش مهمی در دستیابی به اهداف زنجیره تامین ایفا می کنند .از دهه 1960 فعالیتهایی برای ارزیابی تامین کنندگان جهت انتخاب تعدادی از آنها و یا کنترل تامین کنندگان مو ...

دانلود مقاله بررسی مدلهای مدیریت زنجیره تامین سبز

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهبا افزایش میزان آلودگی هوا و اهمیت مسائل زیست محیطی در پی صنعتی شدن کشورهای مختلف در سالهای اخیر، مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)، یعنی در نظر گرفتن ملاحضات زیست محیطی در کل زنجیره تامین، از اهمیت زیادی برخوردار شده است و بسیاری از کارخانجات به بکارگیری مدیریت زنجیره تامین سبز روی آورده اند. با توجه به اه ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت زنجیره تامین

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : در دهه 60 و 70 میلادی عقیده بر این بود که استانداردسازی فرآیندهای داخلی و مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات منسجم و هماهنگ پیش نیاز دستیابی به خواسته بازار است.بنابراین سازمانها تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف کردند. در دهه 80 با انعطاف پذیری در الگوهای مور ...

دانلود فایل پاورپوینت شبیه سازی در لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جريان مواد: زمان Lead Time، ذخيره سازی و ...   توليد:  زمانبندی، فرايندهای دسته ايي و پيوسته،زمان تغيير شيفت،  مديريت انبار و موجودی:  ارسال کالا، سفارش مواد، سياست های نگهداری موجودی بازار:  سطح سرويس مشتريان و انتظارات آنان، ذخيره محصول نهايي، ارسال به ...

مقاله شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در روابط بلند مدت خریدار و تامین کننده در زنجیره عرضه ( مطالعه موردی صنعت برق )

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در روابط بلند مدت خريدار و تامين کننده در زنجيره عرضه (مطالعه موردي صنعت برق ) چکيده : در محيط هاي کسب و کار مدرن ، توليد کنندگان با فشار فزاينده ي الزامات مشتريان در شخصي سازي محصول ، بهبود کيفيت و پاسخ - گويي به تقاضا روبرو هستند.ارتباط نزديک و بلند مدت ميتواند توانايي لاز ...

مقاله اصلاح زنجیره تامین صنعت برق ایران و نقش فن آوری اطلاعات در بهبود آن

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اصلاح زنجیره تامین صنعت برق ایران و نقش فن آوري اطلاعات در بهبود آن   -1 شرکت توزیع نیروي برق شیراز چکیده- در سالهاي اخیر صنعت برق در ایران دستخوش تغییرات اساسی و بنیادینی گردیده و با ظهور بازار برق تحولی در ایـن صـنعت پایـه ایجـاد شـده است. مسئله مورد بررسی در این مقاله، بررسی ساختار موجود در صنعت برق ا ...

مقاله بررسی میزان و اثر استفاده از تی پی ال ها ( TPL ) در مدیریت زنجیره تامین داروخانه های بیمارستان های شهر تبریز

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی میزان و اثر استفاده از تی پی ال ها (TPL)در مدیریت زنجیره تامین داروخانه های بیمارستان های شهر تبریز   چکیده اخراٌی با تغییر شرایط کسب و کار جهانی تغییرات زیادی در لجستیک و زنجیره تامین ایجاد شده است. تلاش برای ادامه حیات، سازمان ها را بر آن داشته که به فکر برون سپاری فعالیت های لجستیک خود باشند. سازم ...

مقاله مدیریت زنجیره تامین خون در هنگام زلزله مطالعه موردی شهر پکن

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مديريت زنجيره تامين خون در هنگام زلزله مطالعه موردي شهر پکن چکيده شرايط بحراني ممکن است در هر منطقه اي از جهان و در هر زماني با توجه به شرايط ياسي و جغرا يايي اتفاق بيفتد. زلزله يکي از شايع ترين موارد اين شرايط بحراني است. مهم ترين چا ...