مقاله در مورد تولید شیر

word قابل ویرایش
72 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

تولید شیر

لوکوز همه گیر گاوی سبب ضررهای اقتصادی فاحش در ارتباط با هزینه برنامه های کنترل وریشه کنی می گردد. در اروپا، به علت آنکه مبارزه جهت ریشه کنی آن برای سالها توسط جامعه اروپا، به اجرا گذاشته شد، ضررهای اقتصادی وسعت آشکاری داشته ،دانمارک از سال ۱۹۵۹ برنامه ای ملی در این رابطه بنیان نهاده بوده است. و به علت اهمیت آن، سوئد در سال ۱۹۹۰ برنامه کنترلی را با هدف ریشه کنی کمل ویروس لوکوز گاوی از جمعیت گاوی کشورشان ارائه داد.طبیعت و وسعت ضررهای اقتصادی مربوط به لوکوز همه گیر گاوی بدلیل وجود مدارک متناقض، مورد جدل بوده است.
ضررهای اقتصادی آشکار شامل حذف گاو دچار لنفوسارکوم، کوتاه شدن طول عمر و از دست رفتن قابلیت تولید ومحدودیت در صادرات گاو ومایع منی به کشورهای وارد کننده می باشد. در کشور کانادا گاوهای نری که از لحاظ سرمی نسبت به ویروس لوکوز گاوی مثبت می باشند، اجازه ورود به واحدهای تلقیح مصنوعی راندارند. البته تاثیرات عفونت تحت درمانگاهی ویروس لوکوز گاوی بر تولید شیر، توانایی تولید مثل، طول عمر و میزان حذف، تغییر پذیر می باشند.
در پاره ای از مشاهدات،گاو سرم مثبت از لحاظ ویروس لوکوز گاوی، طول عمر کمتری نسبت به گاوهای مشابه سرم منفی وهمچنین تمام جمعیت گاوهای شیری داشته است.در میان گاوهای شیری مسن تر، گاوهای سرم مثبت در مقایسه با گاوهای غیرآلوده بطور مداوم حذف می شدند. در گله های آلوده به وبروس لوکوز گاوی در مقایسه با گله های غیرآلوده میزان حذف بالاتر ومیزان

تولید شیر پایینتر وتاثیر بر روی تولید مثل ناچیز بوده است. در سایر مشاهدات، تولید شیر، تعداد سلولهای سوماتیک، سن معدوم کردن حیوان وحذف، تحت تاثیر سرم مثبت بودن حیوان نبوده است.

۱-۷-۲-تاثیرات اقتصادی به صورت اختصاصی بر تولید شیر:
زمانیکه تاثیرات عفونت لوکوز گاوی درگاوهای شیری براساس قابلیت ژنتیکی در تولید شیر وچرب

ی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج غافلگیر کننده ای بدست آمد.قابلیت ژنتیکی در تولید شیر درگاوهای سرم مثبتی که دچار لنفوسیتوز پایدار بودند ودرگاوهای سرم مثبتی که از لحاظ تابلوی خونی طبیعی بودند نسبت به گاوهای دیگر گله کله سرم منفی بودند بطور قابل ملاحظه ای بیشتر بود. در سطح انفرادی، براساس مثبت بودن سرم به ویروس لوکوز گاوی و یک فاکتور دیگر، گاوهای آلوده نسبت به گاوهای غیرآلوده تولید شیر بیشتری داشتند. در میان گاوهای سرم مثبت، آنهاییکه دچار لنفوسیتوز پایدار بودند در سن پایینتر حذف شده و در آخرین شیردهی خود، تولید شیر کمتری در مقایسه با سایر گروه ها داشتند. گاوهای دچار لنفوسیتوز پایدار، دانه های چربیدانه های چربی داخل شیر را مطابق با تواناییشان تولید نمی کنند.

با استفاده از اطلاعاتی که در عرض یک دوره ۶ ساله جمع آوری شده ،تولید شیر وچربی درگاوهای آلوده به ویروس لوکوز گاوی که دچار لنفوسیتوز پایدار بودند در مقایسه باسایر گاوهای آلوده گله که بصورت پایدار به ویروس لوکوز گاوی آلوده نبودند، بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.
ضرر پیش بینی شده سالانه برای کاهش میازن تولید شیر ۳۶۶ کیلوگرم به ازای هر گاوی که به مدت ۲ سال دچار لنفوسیتوز پایدار بوده و ۱۲۰۴ کیلوگرم به ازای هر گاوی که به مدت ۳ سال دچار لنفوسیتوز پایدار بوده می باشد. ضررهای اقتصادی وارده به صنایع شیر در ایالات متحده بر پایه

تعدادکل گاوهای دچار لنفوسیتوز پایدار، قیمت شیر، متوسط تولید شیر،درآمد خالص حاصل از هر گاو و میزان افت تولید شیر درگاوهای دچار لنفوسیتوز پایدار تخمین زده شده است.

با فرض آنکه ۷۰% از گاوها آلوده بوده و ۲۰% از گاوهای آلوده دچار لنفوسیتوز پایدار می شوند،تخمین زده میشود که ضرر اقتصادی در حدود ۲۵/۰% درآمد کل حاصل از تولید شیر می باشد. و درصد ضرر سالانه در مورد سود خالص صنایع شیر، دراثر لنفوسیتوز پایدار ۳% می باشد.

۱-۷-۳-تاثیرات اقتصادی حاصل از بیماری درمانگاهی:
در سطوح صنعتی ضررهای حاصل از لنفوسارکوم زیاد نیست زیرا فقط ۵%-۱/۰% از گاوهای سرم مثبت و ۵۰%-۱۰% از گاوهای دچار لنفوسیتوز پایدار دچار لنفوسارکوم می شوند.با این حال در اشکال انفرادی، وقوع بالای بیماری می تواند یک علت عمده ضرورهای اقتصادی باشد بویژه در گله های برگزیده گاوهای شیری باتولید بالا، یعنی گله هایی که دامهای دارای شجره نامه را به فروش می رسانند. در چنین گله های دارای شجره نامه، حیوانات منحصر به فرد تا سن بسیار بالاتری نسبت به میانگین گله های تجاری نگهداری می شوند و به علت شیوع بالای لنفوسارکوم در گاوهای بالای ۵ سال ،احتمال دارد که ضرورهای ناشی از مرگ، دقیقا در گروهی از گاوها که برای موفقیت گله ضروری می باشند، بسیار حاد باشد. بعلاوه معروف شدن گله به داشتن بیماری که حساسیت ژنتیکی یک فاکتور ایجاد کننده مهم در آن می باشد، تاثیر نزولی شدیدی در قابلیت فروش آن گله دارد.همچنین، ضرر اقتصادی می تواند ناشی از کاهش تولید در طی مراحل گسترش بیماری لنفوسارکوم باشد.

۱-۷-۴-محدودیتهای تجاری:
یکی از تاثیرات عمده اقتصادی این بیماری در محدودیتهای مهمی است که توسط بعضی از کشورها در مورد گاو آلوده ومایع منی حاصل از گاو نر آلوده یا گاو نر غیرآلوده ای که در یک گله الوده بوده است،وضع شده است. مقرراتی که بخصوص درکشورهای فاقد این بیماری به عنوان گواهی عدم آلودگی به این ویروس در مورد حیواناتیکه قرار است وارد کشورشان شود اعمال می شود. میل به

این عمل، با آلوده شدن کشور انگلستان به این عفونت، توسط گاوهای وارد شده از کانادا، افزایش یافت. یکی از دلایل عمده اهمیت این موضوع زمانیست که گاو از نژاد خالص می باشد و با قیمت های بالا به عنوان حیواناتی که جهت نسل کشی مورد استفاده قرار می گیرد، به فروش می روند.
در حال حاضر، بعضی از کشورها، خواستار آزمایش خون تمامی گاوها وگوشت هایی هستند که قرار است وارد کشورشان شود و این به معنی از دست دادن بازار صادرات برای برخی از کشورها می باشد.

 

۱-۸-اهمیت از دیدگاه بیماری مشترک:
امکان انتقال ویروس از گاو به انسان یک حقیقت است ،ویروس اکثر مواقع در شیرگاوهای آلوده حضور دارد و بدین طریق ویروس به شامپانزه ها انتقال پیدا کرده است البته طی تحقیقاتی نشان داده شده که ویروس لوکوز گاوی قادر به آلوده کردن سلولهای با منشا انسان،سیمین ،گاو، سگ،خوک، گوسفند وخفاش درشرایط آزمایشگاهی می باشد. با این حال، به رقم مطالعات دقیق ولی قطعا ناکافی که انجام گرفته هیچ مدرکی این عقیده که انتقال بیماری از گاو به انسان صورت می پذیرد را تائید نکرده است. یک مطالعه کنترل رخداد در نشان دادن هر گونه رابطه بین لوسمی لنفوئید حاد انسان با درمعرض بودن انسان با گاوهای شیرده،نوشیدن شیر خام وهمچنین اقامت در محل پرورش گاوهای شیری، با شکست مواجه شد.
اندازه گیری رخداد بیماری در افرادی که در گاوداریها زندگی می کنند یک اندازه گیری بحرانی می باشد، به علت آنکه عمل پاستوریزاسیون کوتاه مدت سبب از بین رفتن عامل عفونی در شیر می شودو بنابراین ساکنان گاوداری که شیر مورد نیاز خود را از شیر گاوداری قبل از عمل پاستوریزاسیون تامین می کنند، در معرض این عامل قرار می گیرند. البته مطالعه ای جدیدتر به منظور دست یابی به پاسخ سه سئوال صورت می پذیرد این سه سوال چنین بود :۱- آیا انسانها می توانند بوسیله ویروس لوسمی گاوی آلوده شوند؟۲- آیا انتقال چنین عفونتی از طریق مصرف محصولات حاصل از گاوهای الوده صورت می پذیرد؟ ۳- آیا عفونت با ویروس لوکوز گاوی می توانند سبب ایجاد سرطان سینه گردد؟ به خوبی مشخص شده که سرطان سینه درموش بوسیله یک ویروس بنام ویروس تومورپستانی موش ایجاد می شود که از طریق شیر مادر آلوده به نوزاد شیر خوار انتقال می یابد. تلاشها جهت شناسایی ویروسی مشابه در شیر انسان که سبب انتقال چنین عاملی به نوزاد انسان بشود با شکست مواجه شد.بدلیل آنکه انسانها بیشتر از آنکه شیر با منشا انسانی مصرف کنند از شیر گاو استفاده می کنند، شیر گاو می تواند مکان بهتری برای

تحقیق بر روی احتمال وجود عامل ایجاد کننده سرطان سینه( منتقله در شیر)در انسان باشد. همانطور که قبلا اشاره شد، ویروس لوکوز گاوی می تواند از طریق شیر گاوبه گوساله انتقال یابد وویروس لوکوز گاوی در شیر وگوشتی گاوهای آلوده یافت می شود. مصرف محصولات لبنی غیرپاستوریزه یاگوشت که به صورت کامل پخته نشده باشد ممکن است سبب انتقال عامل عفو

نی به انسان شود. همانطور که اشاره شد، در شرایط آزمایشگاهی،این ویروس توانایی آلوده کردن بسیاری از گونه ها از جمله انسان و سایر پریمات ها را دارا می باشد. همچنین جدیدا مشخص شده که ویروس لوکوز گاوی ممکن است سبب الودگی سلولهای پستان گاو شده وباعث شود که این سلولها بیشتر شبیه به سلولهای سرطانی رفتار کند بنابراین احتمال می رود که وجود این

ویروس در محصولات دامی که مورد استفاده انسان قرار بگیرد، در ایجاد سرطان سینه درانسان نقش داشته باشد. دراین پژوهش بافت های پستان انسان که در طول عمل جراحی برداشته شده بود مورد مطالعه قرار گرفت و سلولهای داخل شیر وخون جهت شناسایی ترکیبات مختلف مربوط به ویروس لوکوز گاوی توسط تکنیکهای مولکولی وسلولی مورد بررسی قرار گرفت. وجود DNA ریروس لوکوز گاوی در سلولهای خونی ۹ نفر از ۲۲ نفر داوطلب و ۱۰نفر از ۲۳ فردی که تحت عمل جراحی برداشت بافت سینه قرار گرفته بودند مشخص شد. وجود پروتئین مربوط به ویروس لوکوز گاوی در بافت پستان ۸نفر از ۲۶ بیمار به اثبات رسید.پادتن ضد ویروس لوکوز گاوی در سرم بیش از نصفی از ۱۰۰ نفر فرد داوطلب مورد آزمایش قرارگرفته یافت شد این نتایج اولیه پیشنهاد میک ند که انسانها نیز ممکن است توسط ویروس لوکوز گاوی آلوده شوند البته انجام مطالعات دقیق تری جهت تایید این موضوع مورد نیاز می باشد.

 

از سوی دیگر سرم ۲۵۷ انسان در مطالعه دیگری، از لحاظ وجود پادتن از چهار ایزوتیپ (IgG1,IgM,IgA,IgG) نسبت به آنتی ژون کپسید ویروس لوکوز گاوی مورد بررسی قرار گرفت و حداقل یک یاز چهار ایزوتیپ پادتن ضد ویروس در ۷۴% از سرم های انسانی آزمایش شده مشخص شد.این نتایج نشانگر وسعت در معرض بودن انسانها با ویروس لوکوز گاوی نیست و این پادتن ها ممکن است در پاسخ به مصرف مواد غذایی حاوی آنتی ژنهای ویروسی لوکوز گاوی که دراثر حرارت دناتوره شده اند بوجود آمده باشند. با این حال، مطالعات گسترده تر در این زمینه دارای اهمیت فراوان می باشد.

۱-۸-۱-گونه های دیگر:
لنفوسارکوم به صورت انفرادی در تمامی گونه ها رخ می دهد،اما عفونت طبیعت توسط ویروس لوکوز گاوی فقط در گوسفند وکاپی بارا به اثبات رسیده است. اگر چه مدرکی دال بر وجود ارتباط بین لوکوز همه گیرهای گاوی وهیچگونه بیماری در خوک وجود ندار، گزارش از لوکوز همه گیری در اینگونه وجود دارد که ارثی می باشد.

۱-۹-پاتوژنز بیماری:
۱-۹-۱-ویروس و جراحت:
ویروس با اضافه کردن DNA خود به داخل DNA سلول میزبان، عفونتی پایدار را درگروهی از لنفوسیت های B ایجاد می کند. چهار نتیجه ممکن پس از در معرض قرار گرفتن گاو با ویروس لوکوز گاوی در نمودار شماره ۱-۱ نشان داده شده که شامل : ۱- عدم ابتلا حیوان به دلیل مقاومت ژنتیکی ۲-پایه گذاری عفونتی دائمی و ایجاد مقادیر قابل تشخیص پادتن.(این حیوانات حاملان پنهان بیماری می باشد)۳-ایجاد عفونتی دائمی که در آن ‍حیوان از لحاظ سرمی مثبت شده وهمچنین دچار لنفوسیتوز پایدار می گردد که ی کنوع تکثیر لنفوسیتی خوشخیم می باشد. این حالت مرحله پیش درمانگاهی لنفوسارکوم نمی باشد.۴- حیوانات سرم مثبت آلوده، که ممکن است در مرحله ای از لنفوسیتوز مقاوم باشند یا نباشند وتومورهای سرطانی بدخیم(لنفوسارکوم) در میان این گروه رشد می کند. آلوده شدن یا نشدن حیوان یا ایجاد هر شکل دیگر بیماری به ساختار ژنتیکی حیوان بستگی دارد.

 

همچنین این امر ممکن است تحت تاثیر وضعیت سیستم ایمنی حیوان و مقدار دزآلوده کننده ویروس باشد. در حدود ۸۰% از حیوانات مبتلا به فرم بالغین بیماری، میزان مشخص کاهش ایمونوگلوبولین M داشتند. قابلیت پاسخگویی سیستم ایمنی به پادگن های تجویز شده در گاوهای لوکوزی، در مجموع به صورت آشکار کاهش یافته،بخصوص در مورد میزان تولید ایمونوگلوبین M به علت کمبود تلوید آن در طحال وگره های لنفاوی. لنفوماتوز، یک سرطان سیستم لنفورتیکولر می باشد که هیچوقت خوش خیم نبوده و جراحات آن در حیوانات مختلف به میزان متفاوت می باشد، بنابراین طول دوره بیماری ممکن است بسیار کوتاه بوده یا چند ماه به درازا بکشد.

۱-۹-۲-جراحات وعلائم درمانگاهی:
درگاو بالغ، تقریبا هر ارگانی از بدن می تواند محل ایجاد جراحات باشد اما شیردان، قلب و گره های لنفاوی عمیق و سطحی بیشترین میزان ابتلا به این جراحات را دارند. در گوساله ها،گره های لنفاوی عمیق، طحال و کبد شایعترین محل های ایجاد جراحات می باشند. با توجه به عضوی که بیشترین میزان درگیری را دارد، سندرم های درماندگاهی متعددی رخ می دهد. درگیری دیواره شیردان سبب هضم ناکافی و اسهال پایدار می گردد. زمانی که دیواره دهلیزها دچار آسیب شود،نارسایی احتقانی قلب رخ می دهد. در سیستم عصبی، جراحات اولیه در شاخه های اعصاب محیطی قرار دارد و در طول عصب حرکت می کند تا مننژ ونخاع رادرگیر سازد. درگیری پرده های نخاعی واعصاب سبب ظهور تدریجی فلجی در خلف بدن می گردد. اکثرا پوست، دستگاه تناسلی وبافتهای محیطی، درگیر میشوند. در شکل جلدی، ضخیم شدن بین جلدی پایدار رخ دده که حاصل اجتماع لنفوسیت های سرطانی در آن ناحیه می باشد ولی سبب گیسختگی اپیتلیوم نمی گردد.
تهاجه به بافت اطراف چشم غالبا سبب بیرون زدگی چشم می شود. درگیری گره لنفاوی مدیاستن در گوساله ها ممکن است سبب انسداد مری آنها شود.ماهیت دقیق تومورها هنوز در پرده ابهام مانده است. تومورها شامل تجمعی از لنفوسیت های سرطانی می باشند امادربسیاری از موارد به صورت صحیح تر می توان آنها را رتیکولوسارکوم توصیف کرد. این نوع تومورها بسیار بدخیم بوده و به صورت وسیع متاستاز می دهند. تابلوی خونی متغیر بوده اگر چه ممکن است که با

لنفوسیتوز همراه شود، حضور تعداد زیادی از لنفوسیت های نابالغ در گسترش خونی، یکی از نشانیهای قابل اعتماد وجود بیماری می باشد. درجاتی از کم خونی نیز شایع می باشد.

۱-۱۰ یافته های بالینی:
۱-۱۰-۱-لوکوز همه گیر بالغین(لنفوسارکوم گاوی):
بیماری با رخداد موارد لنفوسارکوم چندکانونی بالغین باتومورهایی که به سرعت در بسیاری از نقاط بدن گسترش می یابند مشخص می شود و با علائم بالینی وسندرم های بسیار گوناگون همراه است. میزان بروز نشانه های مختلف، در نمودار شماره ۱-۲ نشان داده شده است. دوران کمون بیماری بطور معمول ۴ تا ۵ سال می باشد و بیشترین میزان بروز این بیماری ۴ تا۵ سال پس از ورود دام مبتلا به گله و یا انجام عمل انتقال خون از دام مربوط به گله غیرخودی بوده است. این شکل از بیماری در دامهای جوانتر از ۲ سال به سختی دیده شده وبیشترین میزان شیوع آن دربین گروه سنی ۴ تا ۸سال می باشد.

لنفوسیتوز پایدار بدون بروز علائم بالینی زودتر از این موقع رخ میدهد اگر چه در گاوهای جوانتر از ۲ سال نادرمی باشد. بسیاری از گاوها برای سالهای در دوره پیش درمانگاهی و اغلب برای تمامی دوران بازدهی خود بدون کاهش آشکار در عملکردشان باقی می مانند، اما بیماری درمانگاهی در تعدادی از این گاوها پیدا می گردد. علائم بالینی وطول دوره بیماری ازنظر تعداد و اهمیت محل های درگیر و سرعت رشد توده های توموری متفاوت می باشد. در ۵ تا ۱۰ درصد از موارد بالینی، بیماری فوق حاد بوده وحیوانات بیمار اغلب به صورت ناگهانی و یا به طور غیرمنتظره بدون بروز هیچگونه

علائم بیماری تلف می شوند. علتهای شناخته شده برای آن شامل: درگیری غدد فوق کلیه، پارگی زخم شیردان ویا طحال درگیر به دنبال خونریزی حاد داخلی می باشند. اینگونه حیوانات اکثرا در وضعیت بدن خوبی می باشند. در اکثر موارد، بیماری به صورت حت حاد(تا ۷ روز) تا مزمن(چندماه) می باشد و به دنبال از دست دادن وزن واشتها، رنگ پریدگی وضعف عضلانی غیرقابل توضیح آغاز می شود. ضربان قلب تازمانیکه میوکارد درگیر نشده، افزایش نیافته ودمای بدن طبیعی می باشد مگر آنکه رشد تومور سریع و وسیع باشد که در این صورت دمای بدن به ۴۰-۵/۳۹ (۱۰۳ تا ۱۰۴

درجه فارنهایت) می رسد. اگر چه اشکال ویژه بیماری درادامه بحث بصورت مجزا توصیف شده اند در هر حیوانی ممکن است هر نوع ترکیبی از این اشکال رخ دهد.در بسیاری از موارد، تا زمانیکه درگیری وسیع ارگانها رخ نداده، سبب جلب توجه دامپزشک نشده و درنتیجه امکان ذبح دام به جهت از دست نرفتن گوشت حیوان منتفی شده است. از سوی دیگر، بسیاری از موارد، در زمانیکه نشانیهای درمانگاهی قابل تشخیص در آنها،هنوز آشکار نشده مورد معاینه قرار می گیرند. زمانی که نشانیهای درمانگاهی بیماری و گسترش تومور قابل تشخیص می باشند، روند جریان بیمار

ی سریع شده ومرگ ظرف مدت ۲ تا ۳ هفته رخ می دهد.
بزرگ شدن گروهای لنفاوی سطحی در ۷۰% تا ۹۰% موارد رخ داده و اغلب از اولین یافته های درمانگاهی می باشد، این حالت معمولا با جراحات زیر جلدی کوچک( باقطر ۱ سانتی متر) که اغلب در ناحیه پهلو (Flank) و پرینه (Perineum) رخ میدهد، همراه می باشد. جراحات پوستی احتمالا گره های همولنف بزرگ شده می باشند که از اهمیت تشخیصی برخوردار نبوده واغلب در غیبت سایر علائم بیماری رخ می دهند. در بسیاری از مواردیکه با درگیری احشایی پیشرفته همرا

ه است ،ممکن است جراحات سطحی اصلا وجود نداشته باشند. بزرگ شدن گره های لنفاوی احشایی شایع بوده اما این حالت اغلب بصورت تحت درمانگاهی می باشد و با نشانی همراه نبوده مگر آنکه سبب فشار با سایر ارگانها مانند روده و اعصاب گردد.ممکن است بتوان آنها را در معاینه از راه مقعد لمس کرد و در انجام این کار باید، توجه ویژه ای به گره های لنفاوی مغابنی عمقی و ایلیاک شود. در موارد پیشرفته ،گسترش وسیع به صفاق واحشا داخل محوطه لگنی رخ داده وت

وده های توموری به سادگی قابل لمس می باشند. اگر چه بزرگ شدن گره های لنفاوی اغلب به صورت عمومی می باشد، ولی در بسیاری از گاوها فقط بخشی از گره های لنفاوی درگیر می باشند. بزرگ شدن گره های لنفاوی اغلب به صورت عمومی می باشند.بزرگ شدگی ممکن است فقط به گره های لگنی یا یک یا چند گره زیر جلدی منحصر شود. گاهی اوقات درگیری گره های

سر مشاهده می شوند.
گره های درگیر نرم ومرتجع بوده و در گاوهای شیری به آسانی دیده شده، حضور آنها ممکن است با ادم موضعی مشخص گردد. گاهی اوقات تمام سطح بدن بوسیله توده های با قطر ۵ تا ۱۱ سانتی متر در داخل بافت زیر جلدی پوشیده شده است.

۱-۱۰-۳ جراحات دستگاه گوارش:
جراحات دستگاه گوارش شایع می باشند. درگیری دیواره شیردان سبب تغییر اشتها، اسهال مداوم که بی شباهت به اسهال بیماری یون نیست و مدفوع سیاهرنگ به دلیل حضور خون در آن به علت خونریزی از زخم های شیردان

می شود. تومورهای گره های لنفاوی مدیاستن ممکن است سبب نفخ مزمن خفیف گردند.

۱-۱۰-۴-جراحات قلبی:
اینگونه جراحات اغلب به صورت اولیه به دهلیز راست هجوم برده وسبب نارسایی درسمت راست قلب می شوند. در این حالت ، جمع شدن مایع در پرده اطراف قلب به همراه مافل شدن صداهای قلبی،جمع شدن مایع درقفسه صدری که سبب تنگی نفس و گاهی اوقات، ادم فضای بین دو شاخه فک پایین از علائم آن می باشند. معمولا صداهای قلبی مافل شده هستند وممکن است

سایر اختلالات قلبی آشکار باشند، همچنین افزایش ضربان قلب در اثراحتقان و آرتیمی در اثر بلوک قلبی شایع می بانشد و صدای مرمر سیستولیک به همراه نبض غیرطبیعی ورید و داج شایع می باشند. ممکن است کبد بزرگ شده قسمت خلفی تا انحنای دنده ای راست قابل لمس باشد و احتقان کبد وادم احشایی سبب اسهال دائم شوند.

 

۱-۱۰-۵- درگیری دستگاه عصبی:
لنفوماتوز عصبی معمولا با آغاز تدریجی فلج درقسمت خلفی بدن تظاهر پیدا می کند. تپق زدن پای عقب حیوان در هنگام راه رفتن در این نوع درگیری رایج بوده وممکن است یکی از پاها از درگیری بیشتر دچار چنین حالتی شود. به دنبال این حالت اشکال در برخاستن و در نهایت زمین گیر و عدم توانایی در بلند شدن رخ می دهد. در این مرحله حواس حیوان محفوظ بوده ولی حرکت محدود یا کاملا از بین رفته است. ممکن است محدوده ای از افزایش حساسیت در ناحیه مجروح وجود داشته است که معمولا در آخرین مهره کمری یا اولین مهره خاجی واقع است. اشتها و سایر فعالیتها جدا از اثرات حاصل از زمین گیری، طبیعی می باشد. متاستاز در پرده های مغزی داخل جمجمه موجب بروز نشانیهای مربوط به جراحات اشغال کننده فضا در مغز به همراه علائم مربوط به محدوده جراحات می شوند.

۱-۱۰-۶ جراحات غیرمعمول:
این جراحات شامل تورم گره های لنفاوی رتورفارنژیال بوده که ممکن است موجب خرناس و تنگی نفس شوند. گاهی اوقات، جراحات قابل تشخیص بالینی در بافت اطراف چشم ایجاد میگردد که سبب بیرون زدگی کره چشم میشود و در عضلات پاها، میزنای، کلیه و اندام تناسلی نیز ممکن است علائم بیماری رخ دهد. درگیری بافت رحم ممکن است با لمس کردن بزرگ شدگی های گره مانند متعدد درآزمایش رکتال مشخص شود. جراحات اطراف میزنای ممکن است سبب آب آوردگی کلیه ها به همراه تورم منتشر کلیه ها شوند در حالیکه تومورهای داخل بافت کلیه سبب تورم گره مانند می گردند. در هردو حالت، در نهایت اور رخ می دهد.

 

۱-۱۰-۷-لوکوز تک گیرگاو:
اشکال گوساله ای ،تیموسی و جلدی انواع مشخص لوکوزتک گیر گاوی می باشند.

۱-۱۰-۷-الف شکل جوان یا لنفوسارکوم گوساله:
این شکل لوکوز در گوساله های با سن ۲ هفته تا ۶ ماه رخ داده و با از دست دادن تدریجی وزن بدن، تورم ناگهانی تمامی گره های لنفاوی، افسردگی وضعف تظاهر پیدا می کند تب، افزایش ضربان قلب و فلج اندام خلفی کمتر معمول می باشد. مرگ ظرف مدت ۲ تا ۸ هفته پس از آغاز علائم رخ می دهد. ممکن است نشانیهای حاکی از فشار بر روی اندام داخلی شامل نفخ

ونارسایی احتقانی قلب رخ دهد. به صورت غیرمعمول، احتمال دارد بیماری در داخل رحم به صورت کامل گسترش یافته باشد، بنابراین گوساله تازه تولد یافته تحت تاثیر این تومورها قرار گرفته و یا این تاثیر تا سن ۲ سالگی لوکوز تک گیر گاوی در گوساله های با سن ۳ هفته تا ۸ ماه گزارش شده است. در این حالت نشانیهای درمانگاهی شامل عدم رشدمناسب ،بی حال، عدم تعادل در اند

ام حرکتی خلفی، تورم گره های لنفاوی سطحی، لنگش و تنگی نفس می باشد. درگیری مفصل خرگوشی،دنده ها وکانال نخاعی نیز ممکن است ایجاد شود که سبب عدم تعادل و فلجی می گردد. انفارکتوس های متعدد استخوانی ونکروز مغز استخوان در کالبد گشایی وجود داشت. وجود لنفوسارکوم در فک تحتانی یک تلیسه ۲ ساله نیز گزارش شده است.

۱-۱۰-۷-ب لنفوسارکوم تیموسی:
نفوذ به داخل تیموس یکی از یافته های شایع در حیوانات ۱تا۲ ساله می باشد و با تورم شدید تیموس و جراحات مغز استخوان وگره های لنفاوی موضعی مشخص می گردد. تورم ورید وداج و ادم مشخص غبغب که تا فضای بین دو شاخه فک پایین گسترش پیدا کرده، شایع میباشد. احتمال ایجاد نفخ ملایم به دلیل عدم توانایی در عاروق زدن به سبب فشار وارد بر مری، وجود دارد توده تیموس معمولا قابل لمس نیست. این شکل بیماری بیشتر در بین گاوهای گوشتی شیوع دارد تا گاوهای شیری لنفوسارکوم غیرتیپک مشابه باشکل تیموسی در گاو بالغی که نسبت به ویروس

لوکوز گاوی منفی بوده گزارش شده است همچنین لنفوسارکوم تیموسی متاستاتیک در یک گوساله گزارش داده شده است بانضمام یک مورد از متاستاز که سبب فشار بر نخاع شده است.موارد زیادی از لنفوسارکوم تیموسی در گوساله های پنج منطقه از فرانسه ظرف مدت ۵ سال رخ داد. اکثر این حیوانات از طرف پدری یکی بوده که این امر اشاره بر بنیان ژنتیکی این بیماری دارد.

۱-۱۰-۷-ج شکل جلدی:
این شکل شایعترین شکل لنفوسارکوم درگوساله های جوانتر از ۳ سال می باشد. این شکل کمیاب بوده و با پلاک های پوستی به قطر ۱ تا ۵ سانتی متر که بر روی گردن، پشت، کپل و ران حیوان ظاهر می شود،مشخص می گردد. این پلاک ها توسط یک لایه ضخیم از دلمه خاکستری رنگ مایل به سفید پوشیده شده اند و مو در آن ناحیه ریزش پیدا می کند. سپس مرکز آن فرورفته شده وندول شروع به جمع شدن می کند. پس از گذشت چند هفته تا چند ماه موها شروع به رشد

مجدد کرده وندول ناپدید می شود همانگونه که تورم گره های لنفاوی محیطی از بین می رود. برگشت و عود خود به خودی لوکوز جلدی گاو گزارش شده است. عود مجدد بیماری ممکن است پس از گذشت ۱ تا ۲ سال با ظهور مجدد جراحات جلدی ونشانیهای درگیری اندامهای داخلی به مانند شکل همه گیر بیماری رخ دهید.

۱-۱۱ کلینیکال پاتولوژی:
تشخیص قطعی بیماری پس از مرگ به آزمایش آسیب شناسی بالینی حیوان بستگی دارد. روشهای تشخیص متعددی وجود دارد وانتخاب روشی صحیح در هر مرحله خاص از بیماری امری مهم به شمار می آید که باید مورد توجه قرار گیرد،بنابراین:

-تشخیص عفونت ویروسی توسط روشهای سرم شناسی وویروس شناسی امکان پذیر می باشد.
-لنفوسیتوز پایدار توسط روشهای هماتولوژی مشخص می گردد.
-تشخیص تومورهای سرطانی توسط آزمایشهای بافت شناسی بر روی نمونه برداشته ازتومور، انجام می پذیرد.

۱-۱۲ تشخیص وجود آلودگی با ویروس لوکوز گاوی:
۱-۱۲-۱ آزمونهای سرمی:
۱-۱۲-۱-الف آزمون AGID یا آگار ژل ایمونودیفیوژن:
آزمون آگاژل ایمنونودیفیوژن،آزمون خوبی جهت تشخیص حضور آلودگی در یک گاو یا گله می باشد ویژگی تخمینی ۸/۹۹% و حساسیت ۵/۹۸% بیانگر قابلیت اعتماد و صحیح بودن این روش در تشخیص عفونت ویروس لوکوز گاوی می باشد. در این آزمایش پاسخهای مثبت کاذب ومنفی کاذب ایجاد می شود که ممکن است در ارتباط با پاره ای اختلافات در سیستم ایمنی بدن بوده و یا ناشی از خطای انسانی باشند. آزمون آگارژل ایمونودیفیوژن،آزمون رسمی مرجع دفتر اپیزئوتیک بین الملل و جامعه اروپا می باشد و تستی است که توسط اکثر دولتها جهت آزمایش گاوهای وارداتی به رسمیت شناخته شده است.

 

۱-۱۲-۱-ب آزمون RIA یا رادیو ایمونوآسه:
این روش به دلیل صحتی که دارد جهت آزمایش گاوهای منفرد مناسب می باشد. نسخه های مختلفی که از این روش وجود دارد و آن نسخه ای که از پادگن gp ویریون استفاده می کند بر بقیه انواع آن ترجیح داده می شود این روش یکی از حساسترین روشها بوده و در تشخیص پادتن ضد ویروس لوکوز گاوی در گاوهایی که کمتر از دو هفته در معرض این ویروس قرار داشته اند در نمونه های شیر ودر نمونه ای سرمی دامهای آبستن قبل از زایمان بکار می رود.

 

۱-۱۲-۱-ج آزمون الیزاسرمی:
این روش از سایر روشهای سرمی حساسیت بوده و میت وان آنرا برای شیر هم بکار برد. حساسیت بسیار بالای الیزا برای نمونه های سرمی زیاد، امکان تشخیص پادتن در گله ای با شیوع کمتر از ۱% را به ما می دهد در حالیکه روش AGID تنها موفق به تشخیص ۵۰% از گله هایی شد که وجود ویروس در آنها توسط آزمون الیزا تشخیص داده شده بود.

۱-۱۲-۱-د آزمون الیزای شیر:
این آزمون بسیار حساستر از آزمون آگارژل ایمونودیفیوژن بوده وبرای آزمایش کردن شیر گاوهای منفرد و یا تعداد بسیار زیاد نمونه های شیر سازگاری یافته است. مقایه ای بین آزمونهای الیزا و آگارژل ایمونودیفیوژن جهت تشخیص پادتن ضد ویروس لوکوز گاوی، در سرم وشیرگاو، کاملا این

موضوع را تایید کرد. آزمون الیزای مخزن شیر جهت تشخیص گله های فاقد آلودگی ویروس لووز گاوی سودمند می باشد. در آمریکا این آزمون ۸۰% گله ها را آلوده تشخیص داد وبه صورت ظاهری حساسیت ۹۷/۰ و ویژگی ۶۲/۰ داشت، ولی پس از در نظر گرفتن حساسیت وویژگی آزمون AGID در حیوانات منفرد، ویژگی آزمون الیزا برای شیر ۴۴/۰ تشخیص داده شده با وجودو ویژگی کمی پایین تر این آزمون، گله هایی که توسط آزمون الیزا مثبت شناخته می شوند نیاز به آزمایشهای بیشتر درسطح منفرد یا گله دارند تا وضعیت ویروس لوکوز گاوی در آنها کاملا مشخص شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 72 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد