بخشی از مقاله

مقدمه
اگر مي خواهيد از نگراني دور باشيد، شيوة سر ويليام اسلد را اجرا كنيد. در چهار ديواري امروز زندگي كنيد نگران آينده نباشيد هر روز فقط تا وقت خواب زندگي كنيد. از خدا بپرسيد اگر نتوانم مسئله ام را حل كنم برترين چندي كه پيش آيد چيست. خدا را از تقلد ذهني براي پذيرش برترين وضع آماده كنيد اگر لازم شد. سپس با خونسردي بكوشيد. برترين وضعي را كه از نظر ذهني آماده پذيرش آن شده ايد بهبود بخشيد. آيا متقاعد شده ايد كه مي توانيد رها از اضطراب، تفكر منفي،

تصوير ذهني بد، روابط ناخوشايند با ديگران و ساير عادات ناشي از انديشه هاي اشتباه زندگي كنيد؟ مي توانيد با برنامه ريزي ناهوشيار خود، نوارهاي منفي گذشته ها را با نوارهاي جديد تعويض كنيد. مي توانيد از نور ضعلي بسازيد كه براي شما و ديگران اسباب شادي باشد. مي توانيد به انسان جديدي با زندگي به علاوه تغيير شكل دهيد، بدانيد كه مانند من موفق خواهيد شد.

نام: سحر رحمتي، نرگس كلانتري، مينا علي مرادي
موضوع: رابطه كم رويي با حافظه
هدف از انتخاب موضوع: در يك كتاب روان شناسي مطلبي درباره تأثير كم رويي بر حافظه نوشته است. و هدف از انتخاب موضوع بررسي درستي اين فرضيه است.
نوع متغير تصادفي: كيفي اسمي
جامعه: افرادي كه كم رو و خجالتي هستند
نمونه: 20 نفر از دانش آموزان دوم انساني


داده: پرسش نامه

جزئيات پروژه
هدف از انتخاب موضوع: در يك كتاب روان شناسي مطلبي درباره تأثير كم رويي بر حافظه نوشته است و هدف از انتخاب موضوع بررسي درستي اين فرضيه است
هدف: بررسي درستي اين فرضيه است.
نوع متغيير: كيفي اسمي
جامعه: افرادي كه كم رو و خجالتي هستند


نمونه: 20 نفر از دانش آموزان انساني
داده: پرسشنامه

پرسش نامه
1)آيا شما خجالتي هستيد؟ بله خير
2)شما تا چه اندازه اي كم رو و خجالتي هستيد؟
اصلاً خيلي كم زياد خيلي زياد
3)اگر شما سر جلسه امتحان از چيزي خجالت بكشيد، دچار اضطراب و نگراني مي شويد؟ بله خير
4)در صورتي كه پاسخ شما بله مي باشد، تا چه حدي دچار اضطراب مي شويد؟
كم متوسط زياد خيلي زياد
5)آيا اين اضطراب و نگراني باعث از ياد رفتن مطالب مي باشد؟ بله خير
6)در صورتي كه پاسخ شما بله مي باشد، تا چه اندازه اي مطالب از يادتان مي رود؟
كم متوسط زياد خيلي زياد
7)به نظر خودتان اين اضطراب و نگراني تا چند نمره در امتحان شما تأثير دارد؟
كم تر از 2 نمره 2 تا 4 نمره بيش از 4 نمره

نمودار سوال اول
بله خير دسته
15 5 فراواني

نمودار دايره اي

نمودار ميله اي


نمودار سوال دوم
خيلي زياد زياد خيلي كم اصلاً دسته
1 4 10 5 فراواني

نمودار دايره اي


نمودار ميله اي


نمودار سؤال سوم
بله خير دسته
18 2 فراواني


نمودار دايره اي
نمودار سوال چهارم

كم متوسط زياد خيلي زياد دسته
3 6 4 5 فراواني

نمودار دايره اي

نمودار ميله اي

نمودار سوال پنجم
بله خير دسته
15 5 فراواني

نمودار دايره اي

نمودار ميله اي


نمودار سوال ششم
كم متوسط زياد خيلي زياد دسته
3 5 3 4 فراواني

نمودار دايره اي

دسته نمودار ميله اي

نمودار سوال هفتم
3-4-5/3- 2-3-4-1-1-2-3-2-2-3-1-5/1- 5/1-1-2-5/1-1

b=4
a=1


فراواني درصدفراواني نسبي فراواني نسبي مركز دسته فراواني مطلق طول دسته
8


8 2-1
13=5+8


5 3-2
20=7+134-3

نمودار مستطيلي

 


نمودار چندبر


نتيجه
كم رويي با حافظه رابطه دارد. در صورتي كه فرد در سر جلسه امتحان از چيزي خجالت بكشد به سختي مي تواند محفوظات خود را به ياد بياورد و هجوم افكار ناراحت كننده بر فرد آغاز مي شود و همچنين آدم كم رو دست و پايش را گم مي كند و دچار استرس و اضطراب مي شود و آشفته حال هر چه به ياد داشته از ياد مي برد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید