بخشی از مقاله

سواد اطلاعاتي ،روش اصلاحي براي همه مدارس
چكيده
در جامعه اطلاعاتي و عصر اطلاعات، دستيابي و نيل به سواد اطلاعاتي امري ضروري و حياتي است. نياز دانش آموزان براي دستيابي به منابع موثق و معتبر و كارآمد بر همگان مبرهن و آشكار است. مطمئنا از آنجا كه آموزش بر اساس استانداردها ارزيابي را ساده و تمايز ميان موسسات را آشكار مي نمايد به زودي اين امر عمومي و فراگير خواهد شد. اين موضوع از لحاظ نظري به پايه اي بودن دانش مي پردازد. البته دانش استاندارد يك موضوع است و بكارگيري آن يك موضوع ديگر. براي بكارگيري استانداردها تعهد و فعاليت در سطح مدارس مورد نياز است. به منظور رسيدن دانش

آموزان به موفقيتهاي چشمگير، فعاليت ها بايد برنامه ريزي شده و بر اساس تحقيقات منتقل و ارزيابي شوند. موارد پژوهش ضمن عمل مطالعاتي تحقيقات عملي كه در ادامه مي آيد ، نمونه اي از چنين مكمل هايي را در اختيار ما ميگذارد.

كليد واژه: سواد اطلاعاتي، مدارسمقدمه
امروزه دانش آموزان بيش از هر زمان ديگري در اين عصر ديجيتال، به سواد اطلاعاتي نياز دارند. بخصوص زماني كه اطلاعات همگاني و دسترسي به آن بي هيچ قيد و بندي امكان پذير شده است، نياز دانش آموزان براي دستيابي به منابع معتبر، موثق و كارآمد به اندازه تعبير و كاربرد يافته ها، اهميت يافته است.

با توجه به نياز، انجمن كتابداران مدارس امريكا و انجمن فن آوري و ارتباطات آموزشي ، مجموعه اي از استاندارد هاي سواد اطلاعاتي را براي دانش آموزان آماده نموده و در سال 1998، با عنوان قدرت اطلاعات (1) منتشر كردند. يك سال بعد جامعه بين المللي براي فن آوري در آموزش مجموعه اي از استانداردهاي شبيه به آنها در زمينه فن آوري براي دانش آموزان چاپ كردند.
مطمئنا از آنجا كه آموزش بر اساس استانداردها ارزيابي را ساده و تمايز ميان موسسات را آشكار مي نمايد به زودي اين امر عمومي و فراگير خواهد شد. اين موضوع از لحاظ نظري به پايــه اي بودن دانش مي پردازد.

 

البته دانش استاندارد يك موضوع است و بكارگيري آن يك موضوع ديگر. براي بكارگيري استانداردها تعهد و فعاليت در سطح مدارس مورد نياز است. به منظور رسيدن دانش آموزان به موفقيت هاي چشم گير، فعاليت ها بايد برنامه ريزي شده و بر اساس تحقيقات منتقل و ارزيابي شوند. موارد مطالعاتي تحقيقات عملي كه در ادامه مي آيد ، نمونه اي از چنين مكمل هايي را در اختيار ما ميگذارد. نگاهي دوباره و كوتاه به پژوهش ضمن عمل(عملي) زماني كه جان ديويي اين نوع آزمون سازمان يافته را به كاربرد، پژوهش ضمن عمل (عملي)در دهه (3)1940 رابطه بسيار نزديكي با دانشكده مدرسين در دانشگاه كلمبيا داشت. ايده اصلي اين بود كه با ارائه دادن روش تجربي به معلمان مي توان روش ها ي عملي را در معلمان قويت كرد. همچنين پژوهش ضمن عمل(عملي) به عنوان چرخه اي تشخيصي تلقي مي شود كه بوسيله آن :
1. موقعيت فعلي تجزيه مي شود

2. سوالها پرسيده مي شوند

3. عامل ها مشخص مي شوند

4. را ه حل پيشنهاد مي شود

5. مداخله ها(2) تكميل و اندازه گيري مي شود

6. داده ها جمع آوري و تحليل مي شوند و

7. سوالات جديد مطرح مي شود.


پژوهش هاي ضمن عمل(عملي) روش مناسب براي بالابردن يافته هاي دانش آموزان به اندازه تجربيات آموزش آنها مي باشد. بخصوص زماني كه كنترل متغير ها مشكل باشد. پژوهش هاي ضمن عمل(عملي) رهيافت سازمان يافته اي را فراهم كرده و تصميم گيري متفكرانه اي را به ارمغان مي آورد.
سابقه جمعيت شناختي(4)

دبيرستان ردوود(5) يك پايگاه پژوهش ضمن عمل(عملي) ، واقع در حومه شهر است كه در سال 1992 شروع به تكميل مديريت پايگاهي خود نمود. اين مدرسه از نظر موقعيت آكادميكي بسيار غني و از حمايت جامعه بر خور دار است. مطالعات شخصي آنها نشان مي دهد كه جمعيت دانش آموزان بر حسب پيشينه نيازهاي دانشگاهي ، اجتماعي كاملا متنوع شده است. نزديك به 85% قفقازي ( كه آنها اهل خاورميانه هستند) ، لاتين زبانها و عده اي آفريقايي – امريكايي به زودي درصد زيادي از دانش آموزان اين مدرسه را تشكيل خواهد داد. علاوه بر اين برنامه ESL و خدمات آموزشي ويژه گسترده ،حوزه فعاليت مدرسه را افزايش مي دهد .

 

در زمينه تلاش تخصصي در سال هاي 1999-1998، كتابخانه حدود 30000 منابع چاپي، بيش از 80 عنوان مجله مشترك (آبونمان) براي تمام مقاطع شغلي براي كتابخانه ارائه كرده است پانزده ايستگاه كامپيوتري (6) دانش آموزي براي استفاده از امكانات سي دي رام(7) ، نرم افزار و اينترنت به شبكه اطلاعاتي پيوستند. بقيه دانش آموزان هم به برگه دان كتابخانه كه مشوق كاربردهاي جانبي و نيازهاي ويژه آموزشي بود، دست يافتند. مواد درسي بيشتر به محتوا ي كتابها توجه داشتند و يك سري وسايل كمك آموزشي مكمل دروس شفاهي وجود داشت.

نياز به پژوهش هاي ضمن عمل(عملي)در سواد اطلاعاتي به محض اينكه مدرسه رهبري مدرسه سازمان همكاري در اصلاح مدارس وابسته خليج(7) را به عهده گرفت . تلاشي متمركز به صورت زير تعيين شد:

مشخص نمودن و فراهم نمودن وسايل مورد نياز دانش آموزان براي دستيابي به نتايج قطعي ( با خواندن ، ارتباطات، و رياضيات) شروع شد. به عنوان مثال براي شروع ، دانش آموز مي بايست نتايج خواندن را در كلاس 2002 برآورده كند كه عبارت بود از: " خواندن و تجزيه تحليل مطالب در رشته هاي مختلف." در كلاس 2003 ، دانش آموز بايد به نتايج فن آوري دست پيدا كند:" يعني بكار گيري فن آوري بعنوان وسيله اي براي دسترسي به اطلاعات". در بخش هاي بزرگ ، كانون تمركز روي يك پاسخ متمركز مي شد، و اين پاسخ عبارت بود از وجود نمرات پائين خواندن در آزمون قطعي. در رسيدن به اين نتايج يا استانداردها ، دانش آموزان كاملا ريسك مي كردند و مشتاقانه به دنبال فراهم كردن منابع و خدماتي براي تامين نيازهاي خود بودند. كتابخانه يك قسمت حياتي از آن سعي و تلاش بود.
چند تن از اعضاي هيات علمي و كاركنان كتابخانه متوجه مشكلات دانش آموزان در هنگام دسترسي و ارزيابي اطلاعات بودند . گاهي مساله اي مورد تحقيق دانش آموزان ، مبهم و يا خيلي سطحي بود. گاهي كارهاي گروهي در كتابخانه كافي نبود. معلمان متوجه افزايش ميزان سرقت ادبي در ميان دانش آموزان شدند ، از طرف ديگر دانش آموزان شكست خود را در انجام تكاليفشان ابراز مي كردند. گرچه حوزه فعاليت و ترتيب (8) مهارتهاي كتابخانه پنج سال پيش از اين مطرح شده بود ، ولي اين قوانين توسط دانشكده پذيرفته نشده بود و هنوز به صورت نظام يافته در آنجا اعمال نمي شد. يك گروه مطالعاتي ( گروه مطالعات راهبردهاي پژوهشي9 ) تشكيل شد كه رياست مشترك آن بر عهده يك معلم رسانه كتابخانه(10) (نويسنده) و يك معلم بود. نمايندگاني از گروههاي مختلف دانشگاهي و نهاد دانش آموزي در اين پژوهش شركت كردند، و بعنوان رابطين و همكاري تنگنا تنگ گروههاي متنوع حمايت علمي تمام دانشگاهيان را خيلي خوب به خود جلب كرد . اين گروه هدف بزرگي را در پيش گرفته بود. افزايش مهارت سواد اطلاعاتي دانش آموز از طريق :
• توسعه و گسترش يك مجموعه آثار راهبرهاي پژوهشي
• ارزيابي منتقدانه از اطلاعات

 


• تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از روشهاي خلاق و منطقي
همراه نمودن(يكي نمودن) فن آوري با فرايند سواد سپس اين گروه دو سوال عمده پژوهشي را مشخص نمودند:
• دانش آموزان به بيان چه مهارتهايي نياز دارند؟
• چه مداخلاتي به پيشبرد مهارتهاي دانش آموزان كمك خواهد كرد؟

تعيين مهارتهاي اطلاعاتي
اول اين گروه مجبور بود مشخص نمايد كه دانش آموزان براي فهميدن و كاربرد اطلاعات به چه مواردي نياز دارند. با توجه به اينكه استانداردهاي انجمن مدارس كتابداري امريكا نيز همزمان در سطح ملي توسعه يافت زمان بسيار مناسبي در اختيار آنها بود . علاوه براين معلم رسانه كتابخانه به منظور پيدا كردن آخرين يافته ها در زمينه سواد و آموزش هاي اطلاعاتي شروع به جمع آوري و بازنگري نوشته هاي ديگران نمود. كار اين گروه به گروههاي مختلفي وابسته بود : كتابي از انجمن كتابخانه هاي آموزشگاهي كاليفرنيا تحت عنوان : " مهارتهاي اطلاعاتي تا سواد اطلاعاتي" تلاشهاي Big6 مايكل آيزنبرگ و رابرت كروتيز ، كار گروه آموزشي كلرادو و روي استانداردهاي سواد اطلاعاتي ، مطالعات كميته انجمن كتابداران مدارس كانزاس و استانداردهاي سواد اطلاعاتي انجمن رسانه هاي آموزشي اورگون متكي بود. اين گروه با استفاده از فهرست جامع استانداردهاي بوقمان ولي و اريك توانستند فعاليت هاي زيادي را در باره سواد اطلاعاتي دانش آموزان پي گيري نمايند.
معلم رسانه كتابخانه ، كلاسوري از مطالب حرفه اي و پژوهشي راجع به سواد اطلاعاتي را تهيه نمود كه گروه در زمان بررسي و بعد از آن به آنها مراجعه مي كردند. به محض اينكه داده ها را تحليل كردند، نمونه ها به دست آمدند. آنها فهرست طبقه بندي شده اي از مهارتهاي سواد اطلاعاتي بر اساس انجمن كتابداران امريكا ارائه نموده و به سرعت از يك ليست به ليست ديگر مي رفتند و به كار بازنگري ادامه مي دادند تا جاييكه به يك اجماع كلي در زمينه بخش ها و طبقه ها دست پيدا كنند. در كارگاه حين خدمت دانشكده فهرست سياهه مهارتهاي پژوهشي تصويب شد.

ارزيابي فعلي سطوح مهارتها
بر اساس سياهه مصوب، گروه توانست به سطوح فعلي سواد اطلاعاتي دانش آموزان براي ايجاد يك معيار براي مقايسه ، دست يابد. آنها تعدادي از ابزارهاي ارزيابي براي سه جانبه كردن نتايج به كار مي بردند . كاركنان كتابخانه كه ناظر كلاسهاي پژوهشي كتابخانه اي بودند ، متوجه شدند كه مهارتهاي متفاوت در سطوح مختلف تخصصي ارائه مي شود. اعضاي هيات علمي و دانش آموزان با رتبه ها در پيشرفت فعلي محاسبه و ارزيابي شدند. روساي مشترك اين برنامه، كار دانش آموزان را در تنظيم سياهه آزمايش نمودند. يافته هاي آنان مشاهدات قبلي را تائيد مي كرد بعضي از حوزه هاي خاص كه نياز به كار داشت عبارت بودند از:
• ارزيابي وب سايتها، تعيين كيفيت و اعتبار اطلاعات
• استفاده از كتابهاي مرجع تخصصي
• تنوع راهبردهاي كاوش بر اساس وظايف مورد نظر
• مقايسه منابع مختلف با موضوع مشترك
• استفاده از سازمان دهنده هاي گرافيكي
• نگارش مقالات پژوهشي به روش سازمان يافته
• استناد دقيق منابع


• تهيه كتابشناسي هاي گزار ماني
• اجتناب از سرقت ادبي
فرايند همچنين مشخص تر ين سوال را با خود آورد: دليل تفاوت هاي موجود در سواد چيست؟
گام بعدي د ارزيابي سطح كنوني آموزش در رشته هاي مورد نياز ( از آنجا كه همه دانش آموزان مجبور به برآورد ه ساختن نتايج و نيازها به منظور سهيم شدن دز تجربيات آموزشي خاص مي باشند، بود. بار ديگر به منظور تبادل اطلاعات كلاسها تحت نظر قرار گرفت. روساي مشترك تحليل محتوايي براي هر كدام از مقالات ارائه دادند و مهارتهاي پژوهشي صريح را مورد توجه قرار دادند و اشاره كردند كه براي تكميل موفقيت آميز مهارتهاي فرضي ضمني براي پژوهش ها ضروريست. هر عضو هيات علمي به صورت مستقل سياهه مهارتها را مورد آزمون قرار دادند و اشاره كردند كه براي انجام تكليف ضروري است:
• بكارگيري مهارت ها( انتظار مي رفت كه دانش آموزان مهارت ها را يادگرفته ؤ آنها را به كـــار مي برند)
• يك دست نوشته يا بحث كوتاهي راجع به آن مهارت باشد
• آموزش كلاسي در باره مهارت ها باشد

همزمان گروه متمركز دانش آموزي همين وظيفه را بر عهده داشتند به جاي اينكه دانش آموزان تشخيص دهند و بدانند كه در چه مرحله اي مهارتي را آموخته اند، زمان زيادي را صرف به خاطر سپاري اين مطالب مي نمودند. همانند اعضاي هيات علمي ، دانش آموزان تجربيات متفاوتي داشتند بعضي اوقات ، يكي از دانش آموزان استفاده از يك مهارت خاص را در يكي از مقالات كلاسي خود يادآور مي شد و اين نوع همكاري آنها را به لزوم كار گروهي آگاه نمود. همچنين آنها مي دانستن دكه به خاطر محدوديت ها بعد از گذشت زمان مورد نظر امكان بازگشت وجود ندارد.
دانش آموزان به اين واقعيت رسيدند كه آنها يك سري مهارتها را مدرسه راهنمايي فرا گرفته اند.
بنابراين كتابداران مدارس تحت پوشش به فرايند و عرصه پژوهش وارد شدند. معلمان رسانـــه كتا بخانه تحصيلات عاليه داشتند ، در باره انتخاب مهارتهاي مورد نظر به توافق رسيدند گرچه آنها معتقد بودند كه شايد علاوه بر اي مهارتها ، مهارتهاي ديگري كه زير حداقل استاندارد مي باشند نيز آموزش داده مي شود. در جلسه بعدي كه با حضور كتابداران بدون تحصيلات عاليه بر گزار شد اين مهارتهاي پائين تر از حداقل استاندارد مورد توجهي اصولي قرار نگرفتند، ولي بهر صورت تصميم گرفتند كه اين مهارتها را نيز در سياهه خود بگنجاند در حاشيه اين مطالب آنها در پي تحليل GPA, s دانش آموزان مدارس راهنمايي (Feeder) و دانش آموزاني كه از مدارسي داراي كتابدار تحصيل كرده ، فارغ التحصيل شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند و به اين نتيجه رسيدند كه آنها در سال اول تحصيلي خود در دبيرستان بسيار موفق بوده اند.


داده ها در هريك از بخشهاي ( كه توسط مدرسان مختلف تدريس شد) در ميان هر سطح مقطع و در ميان هر گروه و علاوه بر اين در خود گروه هاي آموزشي و در درون كلاس تحليل شدند. در برخي از موارد ، تنوع در آموزش يك رشته ء آموزشي كاملا مشخص مي شد. در ساير گروههاي آموزشي به وضوح ترتيب آموزش مهارتها و اجراء نمودن آنها قابل تشخيص بود. زماني كه متغيرها مشخص شدند، رئيس گروه داده ها را بعنوان ابزاري براي اهميت آموزشها ، به طور حداقل درميان هر گروه به كار گرفت .

اصلا" اين موضوع مشكل چه كسي است؟
دانش آموزان به افزايش مهارتهاي خود، نياز دارند مهارتها را فرا بگيرند و آنها بار بكار بندند. معلمان بايد روش آموزشي و تكاليفشان خود را در اين زمينه ها بهبود بخشند و تلاشهاي خود را در دوره ا و حتي در خود طبقات هماهنگ كنند. معلمان رسانه هاي كتابخانه ها نياز داشتند مطمئن شوند كه مهار ته اي اطلاعاتي متناسب و موزون بوده، و در تكاليف پژوهشي تدريس شدند.
در يكي ديگر از جلسات اعضاي هيات علمي درباره اين اختلاف ها بحث و همچنين تداخلهاي ممكن بررسي شوند. بر اساس اين مباحث و همچنين تجزيه و تحليل داده ها، گروه مطالعه بهترين را ه براي رسيدن به اهداف را بشرح زير تعيين نمودند.


• تهيه يك روش آموزشي حوزه اي و ترتيبي در طي سه دوره آموزش سواد اطلاعاتي
• تكاليفي را تهيه نمايد كه مانع سرقت ادبي شود.
پژهش استاندارد و الگوهاي استناد را توليد و گسترش دهد و برنامه ريزي درس براي كمك به دانش آموزان جهت با سواد شدن توليد كند.
افزايش توليدات پژوهشي
هم مربيان و هم دانش آموزان مصرانه خواهان راهنمايي هايي براي كمك به آنها در مراحل تحقيق بودند. معلم رسانه كتابخانه هدايت توسعه توليدات زير را بعهده گرفت:

صفحات كتابنامه استاندارد
با مراجعه به اسناد پيوسته چاپي انجمن كتابداران پزشكي ، APA معلم رسانه كتابخانه مي تواند براي هركدام از آنها يك سري راهنمايي هاي يك صفحه اي تهيه و در اين كار از يك طرح كلي استفاده نمايد و يك نمونه براي هريك از منابع رسانه ذكر نمايد. اعضاي گروه تحقيقاتي اين صفحات راهنما را مورد بازنگري و آزموني هدف دار قرار دادند وبر اساس اين نتايج آنها را تغيير دادند. آنها متوجه شدند كه كتابشناسي مي تواند مثالي خوب براي دانش آموزان باشد. تمام اعضاي هيات علمي روي يك يا دو روش مشخص براي تكاليفشان با هم به توافق رسيدند و اين صفحات به صورت پيوسته در صفحه وب كتابخانه قرار گرفت.
فرايند پژوهش و عناوين توليد
مدرسه هميشه يك سري عناوين را بصورت دائمي به كار مي برند و يك گروه پژوهش ضمن عمل(عملي) مجمو عه اي از عناوين را براي ارزيابي سخنراني ها(ارائه هاي ) شفاهي تهيه كرد با استفاده از پژوهش هاي دانشگاه كانزاس و كتاب مدرسان زبان انگليسي در كاليفرنيا ، گروه مطالعات راهبردهاي پژوهشي متحول شد. آزموني هدف دار روي آن انجام شد و بالاخره در عنوان مكمل كه با پژوهش ها ارتباط نزديكي داشتند تصويب شدند( دانشكده ها نتوانستند با هم بر سر يك عنوان كلي كه همه چيز را در بر بگيرد توافق كنند و به همين خاطر دو موضوع فرايند و و فراورده جداگانه فرش شدند. حتي موارد مقياس6-1 ، نيازمند برقراري ارتباط هستند و مقياس شش گانه نيز در رديف ساير عناوين مدرسه ردوود بكار رفتند. به اين خاطر كه مهمترين مساله در مدرسه سرقت ادبي بود. اشاه اي ضمني به اين مورد در عناوين گنجانيده شد كه اگر دانش آموزي نامي از منابع نمي بردند و يا دزدي ادبي در كار آنها ثابت مي شد، نمره قبولي را نمي گرفتن

د.

راهنما(دستنامه)
يك راهنماي داراي استفاده كم از دهه 1980 به بعد وجود داشت، اما شديدا" نياز به روزآمد شدن داشت . زماني كه گروه زبان دانشكده به روز كردن راهنماي قديمي خود را آغاز كرد، تصميم گرفتند كه اين وظيفه را بر عهده معلم رسانه كتابخانه بگذارند. معلم رسانه مدرسه ردوود رياست اين كار را بر عهده گرفتند و اولين گام ها در پژوهش ها را در رديف سياهه جديد مدرسه و استانداردهاي انجمن كتابداران مدارس امريكايي دربر داشتند. گروه مطالعات راهبردهاي پژوهشي در كنار آزمون هاي هدفدار ، اين راهنما(دستنامه) را بازنگري و اصلاح نمودند. دانش آموزان نقش با ارزشي داشتند كه اين نقش ها شامل افكار آنها در بار ه كلمه سازي بود ، در نهايت در فراورده يا محصول نهايي بكار گرفته شد، همچنين راهنماي كمكي معلمان رسانه كتابخانه به اعضاي هيات علمي در آموزش دانشجويان در فرايند پژوهشي موثر واقع شد. گروه مطالعات راهبردهاي پژوهشي مطمئن شد كه اين راهنما ، كتابي كاملا داراي استفاده خواهد بود و مربيان و دانش آموزان مي توانستند يك صفحه، يك گام از آن را بعنوان كاربرگه فرايند متمركز مراحل تحقيق ر عهده گيرند. نسخه نهايي دستنامه به تمام اعضاء هيات علمي و دانش آموزن داده شدو حتي به منظور راحتي دسترس به آن در مدارس و منازلروي صقحات وب كتابخانه قرار گرفت.

صفحه وب تحقيقات كتابخانه اي
نياز شديدي به وجود يك صفحه وب ثابت كتابخانه راجع به كمك پژوهشي احساس مي شد. اسناد بايد از اين طريق فرستاده مي شدند و دانش آموزان بايد براي تحقيق خود در شبكه كامپيوتري به جستجو مي پرداختند. مطابق اين امر، اين تمرين ها تا اينجا كافي نبود. علاوه بر اطلاعات نمونه در باره كتابخانه ، پايگاه اطلاعاتي فراورده هاي تحقيق را هم در ليست بالا قرار داد و يك دوره وب شناسي براي گروههاي مختلف تشكيل داد.يك فهرستي از سايت هاي تخصصي وب (http://www.rhsweb.org/intro) به صورت جداگانه در اختيار مربيان قرار گرفت.
همينكه آموزش وب شناسي تخصصي شد، گروههايي كه در تحقيقات خود استفاده زيادي از كتابخانه نمي كردند، خواستار ، اين خدمات شدند، در نتيجه دانش آموزان آنها بيش از پيش جذب كتابخانه ها شدند.

هماهنگي و آموزش مربيان
اولين گام در هماهنگي مستلزم كارگاه حين خدمت اعضاي هيات علمي استكه در آنجا تمام يافته هاي خود را در زمينه مواد آموزشي تعيين مهارتهاي تحقيق بازنگري كردند. با استفاده از سياهه هاي رنگي كد گذاري شده (بر اساس فعاليت گروهها) اعضاي هيات علمي به عنوان يك نهاد توانستند ، پايه تحصيلي گروهها و رشته ها كه در آموزش خاص و تكاليف مربوطه قرار مي گيرند، را حل و فصل نمايند. در اين فرايند فقط يك اختلاف باقي مي ماند آن هم ضبط ويدويي است كه اين فعاليت و كار در اكثر كلاسها ي زبان وجود دارد.(در مدت اين مهارت زبان انگليسي به صورت عاميانه به كار مي رفت) در برخي از موارد مهارتها با چندرشته تحصيلي مختلف تركيب مي شدند. به همين دليل معلماني كه بايد آگاهي اشان تقويت مي شد را مشخص كردند .به خاطر هماهنگي مشخص اعضاي هيات علمي مطمئن بودند كه همكاران آنها مسئوليت سنگين سواد اطلاعاتي و همچنين به منظور تقويت اعمال اجرايي خود براي كمك به پيشرفت سريع و عميق دانش آموزان با آنها سهيم شوند.
يك كارگاه خدماتي حين خدمت مجزا به منظور كمك به اعضاي هيات علمي در ارزيابي وب سايت

ها و فراهم كردن اسنادي كه امكان سرقت ادبي از آنها نباشد،داده شد. معلمان بوسيله يك سري وب سايت ها ي تقلبي ( كه در آنها سرقت ادبي انجام شده بودفراهم كردند كه شامل سياهه موضوعات نمونه ( مثلا ايدز، ميكلانژ،محيط، اشتاين بك و غيره) بودو انگونه وانمود مي شد كه توسط گروههاي كوچك و هماهنگ انجام گرفته است: " فرض كنيد كه يك دانش آموز دبيرستاني هستيد مي خواهيد در عرض 30 دقيقه يك تحقيق قابل قبول بنويسيد" . اين موضوع براي مربيان خيلي جالب بود آنها متوجه شدند كه تا چه ميزا ارزيابي منابع و اسناد حرفهاي كه مهارت هاي تفكر

درسطوح بالا را فراهم مي نمايد، اهميت دارد.
يكي ديگر از كارگاههاي حين خدمت دانشكده روي عناوين تاكيد داشت كه در اختيار كار ساير گروه عملياتي قرار گرفت. مربيان متوجه شدندكه چگونه فرايند عنوان، بويژه مي تواند توسط دانش آموزاندر ابتداي سال اول تحصيلشان در دبيرستان به منظور تشخيص فردي مهارتها ي سواد اطلاعاتي و پيشبرد برنامه پيشرفت فردي در طول اين مراحل به كار رود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید