مقاله در مورد کاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی و مدیریت شهری

word قابل ویرایش
20 صفحه
18700 تومان

كاربرد هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي در شهرسازي و مديريت شهري
مقدمه
دنياي امروز دنياي اطلاعات و مديريت بهينه آنها مي باشد. از آنجا كه قسمت عمده اي از تصميمات اخذ شده توسط مديران و برنامه ريزان در پروژه هاي مختلف عمراني و محيطي به نوعي به مكان و موقعيت خاصي مربوط و منتخب مي باشند و در واقع ماهيتي مكان مرجع دارند، لذا وجود اطلاعت جغرافيايي دقيق و مطمئن و بهنگام و نيز مديريت بهينه آن از موضوعات بسيار اساسي در موقعيت اين تصميمات و اجراي آنان مي باشد. با روي كار آمدن كامپيوتر، روند تجزيه و تحليل و تركيب اطلاعات جغرافيايي وارد مرحله نويني شد و شكل تكامل يافته آن امروزه به نام سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS ) شناخته مي شود.


سيستم اطلاعات جغرافيايي علم فن و هنر مديريت اطلاعات جغرافيايي مي باشد كه مديران، برنامه ريزان و متخصصان را قادر مي سازد تا در زمينه اخذ ، ذخيره سازي، بهنگام سازي، بازيافت، پردازش، نمايش و كاربرد اطلاعات مكان مرجع در فرمت هاي متنوع متني، گرافيكي و رقومي در مقياس هاي متناسب پرداخته و اطلاعات مفيد و مورد نياز را براي مديريت بهينه منابع و امكانات را فراهم نمايد.بطور كلي مي توان گفت سيستم اطلاعات جغرافيايي يك سيستم كامپيوتري است كه چهار قابليت اساسي را در رابطه با داده هاي مكان مرجع فراهم مي آورد:
• ورودي داده ها


• مديريت داده ها كه عبارت ايت از ذخيره و بازيابي داده ها
• پردازش و تجزيه وتحليل داده ها
• خروجي داده ها

كاربرد هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي
سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي قابليت استفاده در زمينه هاي بسياري ازعلوم و فنون مختلف را دارست ، اما بطور كلي كاربردهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي به دو طبقه اصلي تقسيم بندي شده است.
• كاربردهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي درگرايش شهر و شهرسازي.
• كاربردهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي گرايش آب و خاك .
در هر يك از اين طبقات زير شاخه هاي متعدد ديگري وجود دارند كه مي توان به موارد زير اشاره نمود.
كاربردهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي درگرايش شهر و شهرسازي:
1- سيستم اطلاعات جغرافيايي تاسيسات زيربنايي شهري:


 سيستم اطلاعات جغرافيايي شهرداري ها
 سيستم اطلاعات جغرافيايي شبكه هاي آب
 سيستم اطلاعات جغرافيايي شبكه هاي فاضلاب
 سيستم اطلاعات جغرافيايي تاسيسات برق
 سيستم اطلاعات جغرافيايي تاسيسات مخابرات
 سيستم اطلاعات جغرافيايي شبكه هاي گاز
 سيستم اطلاعات جغرافيايي اطلاعات كاداستر

2- سيستم اطلاعات جغرافيايي مديريت شهري:
 سيستم اطلاعات جغرافيايي ترافيك
 سيستم اطلاعات جغرافيايي جمع آوري زباله هاي شهري
 سيستم اطلاعات جغرافيايي فضاي سبزو...
-3كاربردهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي گرايش آب و خاك:
 سيستم اطلاعات جغرافيايي اقليمي


 سيستم اطلاعات جغرافيايي منابع آب و ...
با توجه به اين كه موضوع بحث در اين مقاله كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در شهرسازي است تنها در اين باره بحث خواهد گرديد و از بقيه كاربرد ها صرفنظر مي گردد.

كاربرد هاي سيستم اطلاعات جغرافيايي در شهرسازي
امروز يكي از مسائل عمده شهر هاي كشور ، نبود مديريت واحد شهري و فقدان هماهنگي بين سازمان هاي مختلفي است كه در امور مختلف شهروندان نقش دارند و در اين ناهماهنگي ها ، شهروندان بيشترين ضرر را متحمل مي شوند. بدين منظور بايد كليه اطلاعات مرتبط به شهر ها در يك سيستم اطلاعاتي و در كنار هم مورد استفاده قرار بگيرند تا تصميم گيري بهتري انجام

پذيرد.براي جمع آوري ،ذخيره ، بازيابي و تجزيه وتحليل اطلاعات با حجم زياد ، و در يك كلام آسان سازي مديريت شهري ، تنها راه حل ممكن استفاده از ابزارها و فن آوري روز است و سيستم اطلاعات جغرافيايي يكي از سيستم هايي است كه در زمان حاضر از ابزار هاي مهم مديريت

شهري در كشور هاي پيشرفته به شمار مي رود.اگر تا امروز برنامه ريزي ها و تحليل ها در سازمان ها و نهاد هاي مختلف هفته ها و ماه ها طول مي كشيد ، با اين سيستم مي توان از دوباره كاري ها كاست و با استفاده از اطلاعات صحيح و به روز ، برنامه ريزي دقيق تري انجام داد.


سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي كه در جهت سازمان هاي شهري و شهرداري ها طراحي مي گردند ، غالباً با ساختار يك سيستم اطلاعات ملكي (LIS) طراحي مي شوند.
سيستم اطلاعات ملكي (LIS) نوع خاصي از سيستم اطلاعات جغرافيايي بوده و شامل اطلاعات مربوط به مالكيت زمين ها مي باشد. پايگاه داده ها در يك سيستم اطلاعات ملكي شامل لايه هاي مختلفي از داده ها مانند شبكه خيابان ها ، موقعيت و اطلاعات توصيفي مربوط به قطعات ملكي ، شبكه هاي خدماتي مانند شبكه آب و فاضلاب مي باشد.

 داده هاي ورودي شامل نقشه ها، عكسهاي هوايي، مشاهدات زمين و گزارش هاي نوشتاري.
 نگهداري داده ها كه شامل اطلاعات گرافيكي و مشخصه هاي توصيفي است.
 بازيابي داده هاي گرافيكي و توصيفي .
 مدل سازي و تجزيه و تحليل داده ها.


 خروجي داده ها شامل نقشه ها، چارت ها و گزارش ها.

در فلوچارت زير ساختار يك سيستم اطلاعات جغرافيايي شهري و همچنين داده هاي مورد نياز نشان داده شده است.


شكل - 1 - سا ختار يك سيستم اطلاعات جغرافيايي شهري

از قابليت هاي تحليلي و آناليز هايي كه در سيستم اطلاعات جغرافيايي شهري طراحي شده موجود مي باشد و بر اساس آن كاربران قادر به بررسي راه كار هاي ممكن در مديريت شهر و انتخاب بهترين روش مي باشند مي توان به موارد زير اشاره نمود.
 شناسايي موقعيت املاك بوسيله مشخصه هايي همچون كد نوسازي املاك ،نام مالك ،آدرس ملك ، كاربري املاك و ... .با استفاده از اين قابليت مي توان براحتي و با سرعت به موقعيت و اطلاعات يك ملك در سطح شهر پي برد و موقعيت آن را شناسايي نمود.

شكل - 2 - جستجوي يك ملك بر اساس كد نوسازي


 اتصال اطلاعات آماري نظير جمعيت در نقاط مختلف شهري و تهيه نمودارهاي آماري بر روي نقشه و يا لايه مورد دلخواه. با اتصال اطلاعات آماري نظير سن ساختمان هاي مسكوني ، جمعيت و ... مي‌توان در طرحهاي عمراني شهرداري نظير بازسازي مناطقي كه درصد بيشتري از ساختمان هاي واقع شده در آن بالاي 30 سال از ساخت آنها مي گذرد و يا ساخت مراكز خدماتي در مناطق داراي تراكم جمعيتي بيشتر و برنامه ريزي بهتر و دقيق تري انجام داد.


شكل – 3 - نمايش اطلاعات آماري بر روي نقشه
 شناسايي املاك قرار گرفته در محدوده طرح هاي عمراني شهرداري نظير خيابان كشي و ... و برآورد هزينه هاي طرح پيش بيني شده بر اساس قيمت منطقه اي املاك واقع شده در طرح و بررسي سناريو هاي ديگري براي طرح مورد نظر به منظور رسيدن به كمترين هزينه.

 


شكل - 4 – شناسايي املاك قرار گرفته در طرح هاي عمراني

 تهيه لايه هاي طرح تفضيلي شهر و استفاده در بخش هاي مختلف شهرداري.

شكل - 5 – لايه هاي طرح تفضيلي

 توليد حريم بر روي شبكه راه ها ، تاسيسات زيربنايي ، ساختمان ها و ... . وليد حريم بر روي شبكه راه ها ، تاسيسات زيربنايي ، ساختمان ها و ... يكي از اساسي‌ترين كاربردهاي عملي سازمانهاي درگير در مديريت شهر و مسائل مربوط به آن مي‌باشد . با اين آناليز هر سازمان و نهاد مسئول بر روي لايه اطلاعاتي مورد نظر حريم مورد نياز را با توجه به استانداردهاي خود اجرا نموده و از نتايج حاصله در برنامه ريزي هاي خود استفاده مي نمايد. براي مثال در طرح تعريض يك خيابان با استفاده از اين قابليت املاك قرار گرفته در طرح شناسايي مي گردند و اينكه چه مقدار از هر ملك در طرح قرار گرفته است.

شكل - 6 – ايجاد بافر يا حريم در اطراف تأسيسات شهري

 تحليل شبكه (Network Analysis) بر روي شبكه معابر. از جمله مسائل مهم در كلان شهر ها مسأله مديريت بحران در شهر مي‌باشد. خصوصاً در مورد تأسيساتي چون گاز و برق و شهرداري در صورت بروز حادثه در شبكه يا مسأله آتش‌سوزي نياز به سرعت عمل بالاي واحدهاي حوادث و امداد مي‌باشد. اين مسأله با توجه به مسأله ترافيك و عرض خيابانها و مسائل دروني شهر مي‌تواند با

مشكل كندي خدمات‌دهي روبرو شود. از بهترين توابع GIS كه مي‌تواند در اين امر ياري‌رساني باشد تعيين بهترين مسير (Best Route) مي‌باشد. اين پروسه توسط مدل Network Analysis و با استفاده از مقاديري نظير طول خيابان، سرعت وسيله نقليه، زمان مسافرت، عرض خيابان، جهت و مسير خيابان و ... اجرامي‌شود. همچنين با استفاده از مدل Network Analysis مي‌توان منطقه سرويس‌دهي هر ايستگاه حوادث را به گونه‌اي طراحي كرد كه كمترين تداخل كاري با ايستگاه

هاي يگر و يا عدم پوشش منطقه را داشته باشد تا در آن صورت بتواند بهترين سرويس‌دهي در سطح محدوده خود را داشته باشد.

شكل - 7 – كوتاه ترين مسير براي رسيدن به محل مورد نظر(اورژانس ، آتش نشاني و ...)


شكل - 8 – كوتاه ترين مسير براي باز گشت از محل مورد نظر(اورژانس ، آتش نشاني و ...)
 استخراج اطلاعات موجود در يك لايه با استفاده از لايه هاي ديگر. با استفاده از لايه هاي اطلاعاتي ديگر نظير لايه ساختمان ها مي‌توان با خروجي گرفتن از اطلاعات توصيفي لايه فوق با توجه به شماره تلفن هر پلاك تمامي مالكين را بصورت تلفن خودكار از امور مورد نظر مطلع ساخت.
 اتصال تصاوير، نقشه ها و اسناد به عوارض مشخص بر روي نقشه . با ساخت پايگاه داده‌اي كه در آن اطلاعاتي نظير عكس، متن، سند، فيلم، فرمتهاي مختلف نقشه و ... ذخيره شده‌اند اطلاعات موجود به نقشه‌هاي مربوطه لينك مي‌شوند كه اين امر دسترسي به انواع اطلاعات بالا را بسيار سهل‌الوصول مي‌نمايد.
 تهيه مدل سه بعدي شهر يا مدل رقومي سطح (DSM). با استفاده از نقشه‌هاي توپوگرافي و منحني‌هاي ميزان مي‌توان به كمك مدلهايي نظير TIN مدل رقومي ارتفاعي يا سه بعدي مناطق مورد نظر را با مقياسهاي متفاوت تهيه نمود. از اين مدل براي مقاصد گوناگوني منجمله تعيين شيب و ارتفاع، تعيين مسير ديد جهت حل مسائل تله‌مترينگ، تهيه نقشه شيب براي هدايت آبهاي

سطحي، فاضلاب و ... مي توان استفاده نمود. با استفاده از مدل فوق و نقشه‌هاي ميداني مي‌توان مدل سه بعدي و پرسپكتيو شهر كه به نام مدل رقومي سطح ناميده مي شود را بر روي مدل رقومي ارتفاعي حاصل از توپوگرافي شهر قرار داد. از جمله كاربريهاي اين مدل در طراحي چشم‌اندازها، تعيين مكانهاي مناسب جهت نصب دكلهاي مخابراتي در سطح شهر و ... استفاده نمود.


شكل - 9 – مدل رقومي ارتفاعي تهيه شده از نقشه هاي توپوگرافي شهر


شكل - 10 – مدل رقومي سطح(مدل سه بعدي ساختمان هاي شهر)
 تهيه مدل سه بعدي تاسيسات شهري بر روي مدل رقومي سطح . با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي حاصل از توپوگرافي و همچنين مدل رقومي سطح و مدلسازي تأسيسات شهري بر روي اين دو مدل مي‌توان وضعيت تأسيسات بر روي زمين و زير زمين را نسبت به يكديگر را بررسي كرده و براي طرحهاي آتي برنامه‌ريزي نمود.

شكل - 11 – نمايش تأسيسات شهري روزميني بر روي مدل رقومي سطح(كابل هاي برق و ...)


شكل - 12 – نمايش تأسيسات شهري زيرزميني بر روي مدل رقومي سطح(لوله هاي گاز ، لوله هاي آب و ...)

 

با توجه به مطالب پیشین هدف اصلی این پروژه طراحی و ایجاد نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی شهری (Urban Geographical Information System) می باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : اموزش مجازی: محيط آموزش مجازي يك محيطي است كه در آن با بهره گيري از فن آوري ، محدوديتهاي زمان و مكان درفرايند ياددهي – يادگيري از بين مي رود، بنابراين در يك كلاس مجازي همانند يك كلاس واقعي درس، مشق، تكليف، امتحان و ... وجود دارد. و ليكن براي انجام آن نيازي نيست كه در يك ساعت و محل مشخص ، معلم و ...

دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : هدف سيستم اطلاعات مديريت ، ارائه اطلاعات مورد نياز به مديران به منظور: حل مساله، كنترل و تصميم گيري است. اين سيستم در موقعيت هاي سازمان يافته و برنامه ريزي شده كه نيازهاي اطلاعات مشخص است، كاربرد دارد. سيستم اطلاعات مديريت به طور عمده توسط مديران تاكتيكي به منظور انجام وظايف برنامه ريزي، بازاريا ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط سیستم اطلاعات مدیریت باسیستم اطلاعات حسابداری وچالشهای فراروی آنها

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
بررسی ارتباط سیستم اطلاعات مدیریت باسیستم اطلاعات حسابداری وچالشهای فراروی آنهاچکیده:امروزه شاید هیچ واژه ای درمدیریت به اندازه واژه سیستم اطلاعات مدیریت کاربرد نداشته باشد.تمام فعالیتهایی که به کمک رایانه صورت می پذیرد،سیستم اطلاعاتی گویند.ازسیستمهای سخت افزار پیچیده تاگزارشهای جاری حسابداری،ازسیستمهای بازده ...

دانلود مقاله بررسی آلودگی عناصر سرب و کادمیم در خاکهای شهری اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
.چکیده:یکی از مهمترین مشکلات مرتبط با محیط زیست، اطلاع در مورد چگونگی پراکنش و مقدار آستانه و حد سمی عناصر سنگین در خاک میباشد. شهر اهواز همانند سایر کلانشهرهای ایران در معرض انواع آلودگی زیست محیطی قرار دارند، که این آلودگی ارتباط مستقیم با محیط زیست و سلامتی انسان دارد. تعداد 50 نمونه خاک بصورت تصادفی از سط ...

دانلود مقاله بررسی نقش سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعات در رفع چالشهای مدیریت منابع انسانی در پروژه های ساخت

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
چکیده:نیروی انسانی ارزشمندترین منابع در اختیار هر سازمان است. در بیان اهمیت مدیریت منابع انسانی در پروژه های ساخت، ذکر این نکته که یکی از حوزه های راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK به این حوزه اختصاص یافته است، ضروری به نظر می رسد. سازمان ها برای تبدیل منابع انسانی به منابع موثر و کارامد متحمل هزینه های م ...

دانلود مقاله نقش سیستمهای اطلاعات مدیریت در مدیریت شهری و پروﮊه های عمرانی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
خلاصه:سیستم هاي اطلاعات در اشکال گوناگون می توانند در سازمانها و کسب و کارها به کار گرفته شوند. مواردي نظیر انجام فعالیتها، حل مسایل سازمانی و پیگیري فرصتهاي تجاري، همگی با استفاده از آن امکان پذیر می گردد.سیستم اطلاعات مدیریت، سامانه سازمان یافته و ابزار مناسبی است که اطلاعات به هنگام، صحیح و خلاصه شده را در ...

دانلود مقاله بررسی اجرای سیستم اطلاعات مدیریت MIS در بندر نوشهر

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
مقدمهاطلاعات یکی از منابع اصلی4 و با ارزش مدیران یک سازمان است و همانند منابع انسانی5، مواد اولیه یا امور مالی در روند تولید نقش مهم و ارزشمندی دارند. هرچه حجم و پیچیدگی عملیات وسیعتر شود، اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا میکند. سازمانها برای حفظ بقای خود باید با استفاده از کامپیوتر اطلاعات را مدیریت نمایند. این هما ...

مقاله توسعه یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی ( ( GIS برای شبکه های گاز رسانی شهری

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
توسعه یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی ( ( GIS براي شبکه هاي گاز رسانی شهري چکیده: طراحی، گسترش و مدیریت شبکه گازرسانی طی چندین مرحله، توسط چندین بخش مختلـف و بـر پایـه یکـسري معیارها و ضوابط انجام میگیرد. بسیاري از دادهها و پروسس هایی که این مراحل را تشکیل میدهند، ماهیت مکـانی دارنـد. در نتیجه سیستم اطلاعات ...