مقاله در مورد مدیریت سازمان

word قابل ویرایش
86 صفحه
13700 تومان
137,000 ریال – خرید و دانلود

مدیریت سازمان

شناسایی خطر
چطور یک سازمان می تواند دقت و پاسخگویی در اسرع وقت به نیازهای و تقاضاهای بازار را افزایش دهد و در همان زمان مظهر خطر و ریسک اقتصادی مربوط به درگیریها و گرفتارهای قابل توجه لازم جهت تولیدات جدید و دوباره طراحی شده را کاهش دهد. خطرات از موارد زری ناشی می شود:
۱- تولیداتی که هستند الف) خیلی پیچیده، ب) درگیر با تکنولوژی بالا، مواد زیاد و فرآیندهای مربوط به ابداعات و پیشرفتهای در حال توسعه، ج) تولید کننده زیاد (یک موضوع مدیریتی حلقه تولید و د) دیگر مصرف کنندگان زیاد و روشهای کاربرئ متنوع مسئله مدیریتی رابطه مشتری).]

۲- تولیداتی که قبلاً صرفاً «سخت افزلر» بوده اند و هم اکنون یک ابزار الکترونیکی را در بر می گیرد یا همراه دستگاه های مربوطه و اطلاعات ورودی به کامپیوتر توسط انسان برخی دستگاههای کنترلی محدود «یا مانبتورهای کوچک» امکانات برگشتی یا feedback را دارا می باشد.
تطبیق الکترونیکها با تولیدات قدیمی باعث یک سری ویژگیهای واقعی ارزشمند ممکن را بوجود می آورد. این نوع تقاضاها، اخیراً در تجارت عمومی و تولیدات کامپیوتری دیده شده اند، اما آنها رشد روزافزون دارند.

۳- عرضه و ارائه و حمایت تولیدات که خیلی پیچیده است.
۴- حقیقتی که (به طور خیلی مهمی) سازنده تولیدات که پیش می روند و به صورت تولیدات خیلی پیچیده درآیند.
۵- درست بر اساس تعداد افراد sheer، احتمال از دست دادن مجموعه های داده های کامپیوتر وجود دارد که بزرگترین اقتصاد را برای برگرداندن سازمان ارائه خواهد داد. استفاده از اصول OFD این خطر را کاهش می دهد، خطری را که نادیده گرفته خواهد شد. آن همچنین در همه مناطق درک یک سازمان کمک می کند. آنچه از دانش مورد نیاز جمع آوری شود و برای یک همکاری و مشارکت کلی اینجا هم در طراحی و ساخت) در تلاش مهندسی و طراحی روی یک تولید جدید، سهیم شود.
۳-۱۱ فرآیند هفت مرحله ای
اصول و روش QFD یک روش ساختاری جذب نیازهای گفته شده و ناگفته تعدادی مشتری مختلف تولید می باشد. به طور خاصی آن با یک فرآیند هفت مرحله ای دنبال می کند.
۱- تعریف مشتریان تولید، به طور دقیق و روشن انتظاراتشان و در جائیکه آنها در سیکل دائمی تولید می باشند.
۲- تجزیه و تحلیل الف) پیشنهادات معنی صنعت ب) گرایشات صنعتی از سه بعد کیفیتی: عادی، پیش بینی شده هیجان به خاطر بدست‌اوردن انتظارات مشتری. سه سطح کیفیت از مدل کانو Kano می باشند و اینکه آنها چگونه مؤسسات وسایل که برای کسب اطلاعات مشتری انتخاب می کنند این مدل مؤثر است یا نه. در محل مدل Kano بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد.
۳- این ورودیها را سازماندهی کنیم و آنها را در اولویت قرار دهیم. تأثیر بازار الف و ب) در بند ۲ که در بالا بیان شد. از طریق تحقیق بازار و نفوذ (صدای مشتری و قسمت C در بند ۲ بوسیله Verbatism) متمرکز می شوند.

۴- ترجمه و برکرداندن این صداها به درون اهداف فنی. این مورد در صورتی است که پلهای QFD یک شکاف مهمی بین استفاده کننده تولید و طراحان و سازندگان می باشد. این تمرین و کار بی نهایت مفید یم باشد چون آن تکنولوژیهایی را ارائه می دهد (طرح و مهندسان و متخصصان پردازشی) که تلاشهای تولید و طرح بیشترین مقدار را برای مشتری به همراه دارد و آنها از اهمیت ناچیزی برخوردار می باشند.
۵- استفاده از ترجمه اولیه اهداف فنی برای تعیین اینکه چگونه هرکدام از انتظارات مشتری می تواند به بهترین وجه برآورد شود. متخصصان مسئول و عهده دار این وظیفه یعنی مفهوم نشأت گرفته از مهندسی طراحی با داده های ورودی از مهندسی پردازش می باشند. برای توسعه این مفهوم تولید و استفاده نهایی از این مفهوم نگهداری شده در ذهن د

ر طول طراحی، از سهولت تولید و قبول فوری در بازار اطمینان حاصل شده است.
۶- طراحی برای تولید. اهداف متمرکز شده روی مفهوم و طرح از حالت تولید حاصل می شود. ساختار QFD از تبادل نظر فوری و اطلاعاتی که مردم در تولید طرح درگیرنده، نشأت می گیرد. مشارکت در فعالیتهای طرح و تولید، آنچه که باعث صعود سریع و هموار شدن در ح/ال پیشرفت و اولیه می شود، می باشد. اگر تقاضای عرضه post افزایش یابد، عملکردهای تولیدی شانس بهتری برای سرعت تولید هماهنگ عرضه به خاطر راهنمایی مدل QFD خواهد داشت.
۷- به روز درآوردن انتظارات حمشتری اولیه در قالبهای QFD به عنوان تولید و تغییرات بازار. اگر قالبهای اولیه تولید امروزی شوند. همانطوریکه اطلاعات جدید بدست می آیند، زمان ارسال تولید می تواند کاهش عمده و چشمگیری داشته باشد و تولیدالت جدید می تواند به تدریج در مدت و سیکل کوتاهتری عرضه شوند. این موضع سازمان ها را مجاز به سیکل آموزشی بیشتر و انعطاف پذیری بالاتر و هر دو در فرصتهای گردهمایی و نشست بازار و پیشرفت و تغییر تولدی را مجاز می داند.
برای رساندن Synergy به بالاترین حد و در بین بازار، مهندسی طرح و تولید، یک ساختار پروژه مدیریتی مناسبی لازم است. همانطوریکه آ“ در یک ساختاری که اطلاعات روشنی را برای گروه پروژه تهیه می کنند، لازم است. همیشه شانسی از نتایج ناچیز تأثیر GIGO (garbage in , garbage out) وجود دارد. برای دور از این نتایج، لازم است که دو اصل بیان شود:
۱- یک روند و فرآیند خوب تعریف شده ای برای جمع آوری داده ها و سازمان

دادن آن به از درون اطلاعات وجود دارد.
۲- مردم درگیر، بهترین منابع برای داده ها و اطلاعات می باشند.
۳- هر دو از اهمیت برابری برخوردارند و در صورتیکه شما دانش لازم را از جایگاههای مختلف مشتریهایتان را محاسبه کنید و به نیازهای بیان شده و بیان نشده پاسخ دهید

و
۴-۱۱ مدل کانو Kano
مدل کانو (شکل ۶-۱۱) به روشن شدن فرآیند برای جمع آوری داده ها و سازمان دادن به آن کمک می کند. این مدل، دیدگاههای تولید هر گروه از مشتریان در سه نوع از کیفیت تعیین می کند: انتظار، نرمال، مهیج. هرکدام از این انواع کیفیت به شیوه مختلفی برای جمع آوری داده ها نیاز دارد ـ ساده ترین این شیوه برای جمع آوری اطلاعات در مورد کیفیت نرمال و عادی است. آن پایه بیشترین گفتگوهای ما در مورد یک گروه تولید ارائه شده است و معمولاً آن پایه ای برای تبلیغات ا

ست. موضوعات درگیر در کیفیت نرمال توسط اکثر مشتریان شناخته شده است. برای مثال، در مورد تایرها tirs دو موضوع اصلی قیمت و مدت ضمانتنامه می باشد. چون این موضعات به خوبی شناخته دشه هستند، ممکن است جمع آوری اطلاعات از مشتری با استفاده از زمینه های ساده، پست یات از طریق اشخاص صورت گیرد. برآورده کردن انتظارات مشتری جهت کیفیت عادی و معمولی، رقابت جدی را می طلبد.
موضوعات کیفیت مورد انتظار، مسائلی هستند که هیچ کس در مورد آن فکر نمی کند چون هر کسی آنها را سهل الوصول می پندارد تا وقتیکه آنها با هم برخورد نکنند، یک مثال تایر خواهد بود و در سرعت نقش تایر (گل تایر) که هوا را نگه نمی دارد یا یک تایر که دیوراه آن صاف صاف می شود بین ۵۰۰۰ مایلی از تاریخ خرید نمایان می شود. در این مورد کیفیت مورد انتظار، با مشتریان مصاحبه شده، از این کیفیت آگاهی دارند و می توانند جوابهایی را ارائه دهند، اما غالباً زیاده روی می شود. یک مقدار تجسس و جستجوی بالا نیاز دارد و چون اینها غالباً در مورد موضوع از نظر فکری درصد بالایی نیستند. برخی از روشها بکار می رود. برای کسب این اطلاعات که تکی تکی مصاحبه شده ها و در گروهها متمرکز شده قادر بودن به برآوردن مسائل کیفیتی مورد انتظار فقط در بازار گفته های مورد مصاحبه شده می تواند کیفیت مورد انظتار در مکانهای تجاری حاصل شود. برای آن مؤسه یا کارخانه وارد بازار نماید «محل بازار را برای آن باز نماید.
نوع سوم کیفیت، وجود کیفیتی است که بدست آوردن اطلاعات در مورد آن مشکل می باشد، چون بر خلاف کیفیت مورد انتظار و معمولی، مشتری از مسائل کیفیتی موجود آگاه نیست. در بسیاری از موارد، یک ویژگی جدید یا عملکرد ممکن است از لحاظ فنی عملی و امکانپذیر باشد. اما اش

خاص فنی
به عبارت دیگر، مشتری به طور فنی آگاهی کافی در مورد ابتکار و نوع آوری را دنبال می نماید. در مورد تایرها نمونه ای از کیفیت موجود است، تایری است که هرگز صاف نخواهد شد یا تایری است که هرچند صاف شده باشد می تواند مایلها به حرکت خود ادامه دهد. برای نشان دادن وجود کیفیت، لازم است گفتگوهای چندگانه ای با مشتریان در حال پیشرفت و در حال زیاد شدن و طراحان مبتکر داشته باشیم. این گفتگوها گروههای به صورت گروههای تمرکز یافته تا سهولت را به بار بیاورد و به بهترین نحو راهنمایی می کند. موفقیت در فراهم نمودن کیفیت موجود در ایجاد در یک مؤسسه بازرگانی با کیفیت جهانی کمک می کند.
در حالیکه مدل کانو Kano (در شکل ۶-۱۱) زمینه ای را برای جمع آوری داده ها از گروههای مختلف

مشتریان پیشنهاد می کند، اطلاعات بازاریابی کلی و خاص (شامل اندازه گیری ارزشی که تجزیه و تحلیلهای رقابتی مورد استفاده قرار می گیرند. برای هر دو مورد انتظارات مشتری و جمع آوری داده ها و اطلاعات رقابت بازار، لازم است تا روشن شود که با چه کسی مشورت خواهد شد (اشخاص مناسبی که در کار درگیر هستند). شما از آنها می خواهید که نمونه ای انتخابی خوبی از گروههای مختلف باشند.
تصویر مدل Kana نشان می دهد که نقشه کشی مسائل کیفیتی در حداقل نارضایتی م

شتری می باشد. آن به هیچ وجه در رضایت مشتری تأثیری ندارد. مسائل کیفیتی نرمال می تواند باعث رضایت یا نارضایتی ایجاد کند از طریق ارائه پیشنهاد برای بالا بردن رضایت مشتری. مسائل کیفیتی موجود هرگز باعث نارضایتی مشتری نمی شود (چگونه آنها می توانند وجود داشته باشند در صورتیکه مشتری حتی نمی داند که آنها وجود دارند؟) اما آنها می توانند تأثیر فوق العاده ای روی رضایت مشتری داشته باشند. کار اضافی از چیزهایی هستند که کیفیت را به صورت نرمال بوجود می آورند و موارد کیفیتی نرمال مورد انتظار می باشد.
وقتیکه جمع آوری اطلاعات از گروههای مختلف مشتریان، برای گروه درنظر گرفته شده مهم است تا اهمیت تعریف مفهوم طرح اصلی را تشخیص دهیم. آن همچنین برای بررسی مفهوم مقابل همه اطلاعات «inputs» مشتری مهو است و قبل از اقدام معتبر است. هزینه تغییر مفاهیم و در مرحله مفهوم اندک است و سپس به طور تصاعدی بالا می رود. این دلیلی است که آن خیلی مهم است که تولیدات جدا از تلاش QFD از اولین فاز و مرحله (یعنی مفهوم انتخاب) باشند. این مفهوم برای نمودار تولید در شکل ۷-۱۱، نشان داده شده است که نشان می دهد چگونه یک شرکت می تواند به سرعت از لحاظ مالی برای یک مفهوم، متعهد شود.
۵-۱۱ به بحث گذاشتن صحبتهای مشتریان
به محض اینکه گروههایی از مشتریان مشخص شومد، اطلاعاتی از هر گروه در مورد سه نوع مختلف کیفیت همانطوریکه در مدل Kano تعریف و مشخص شده، ارائه خواهد شد. نتایج جمع آوری شده از مذاکرات از گروههای مشتری در جدول نظریات مشتری (شکل ۸-۱۱) وارد خواهد شد.

سپس مذاکرات برای تناسب دسته ها در جدول ۲ نظریات مشتریان دوباره بیان می شود. شکل ۸-۱۱ نمونه هایی از جدول نظریات مشتری در جدولهای ۱ و ۲ برای روشن شدن مطلب نشان می دهد. دسته های جدول شماره یک خود توصیف می باشند، اما جدول شماره دو دسته ها در زیر توصیف شده اند.
* کیفیت درخواست شده یک بیان کیفیت مناسب تولید است که بهخ مشتری ارائه می شود. این بیانات باید به صورت خلاصه، نحوه بیان به طور مثبت می باشد برای مثال می تواند به آسانی برگزار شود.

* خصوصیات کیفیتی، کمی هستند – چیزی که می تواند اندازه گیری شود و به کیفیت درخواست شده کمک می کند، برای مثال قطر.
* عملکرد، هدف تولدی است. از مقدار کار استاندارد مهندسی نشأت می گیرد. یک عملکرد بعنوان یک فعل به اضافع مفعول بیان می شود برای مثال «هدف باقی می ماند.» Keeps aim.
* اعتبار طول عمر مورد انتظار تولید است. در اینجا حالتهای ناموفق، ادعاها و تقاضای ضمانتهای خاص و شکایات مشتری را می تواند شامل شود. یک نمونه شکایتی خواهد بود که سه چرتغ قوه «روشن نخواهد شد، یا روشن نمی شود.

* موارد دیگر باید چیزی باشد که در این پروژه طرح خاص از قبیل ایمنی، تأثیر محیط، قیمت و هزینه سیکل – زندگی تأگید می کند.
۶-۱۱ خانه کیفیت (HOQ)
این نتایج از جدول نظریات مشتری ۲ ورودی های اصلی برای ماتریس شروع QFD که در شکل A9-11 نشان داده شده است، می باشد. در بعضی مواقع که آن ماتریس ۱-A و برخی مواقع تجارت خانه کیفین (HOQ) نامیده می شود، این اولین ماتریس اطلاعات را از گروههای مختلف مشتری و همچنین اطلاعات فروشگاه سازماندهی می کند و بخشهای مختلف یا «اتاقهایی» دارد که به مقدار زیادی از اطلاعات اجازه می دهند که سازماندهی شوند.
اولیت اتاق در خانه کیفیت، نیازهای گروههای مختلف مشتری را که به عنوان «خواسته ها» – به آنها اشاره شده است، لیست شده اند. هرکدام از آنها از نظر به جدول مشتری، بدست می آید و یک سرعت مهمی دارد (همچنین از مشتریان) شمل B9-11 قسمت ۱ را ملاحظه فرمائید).
ممکن است که یک HOC واحد بتواند برای خواسته های مختلف یا یکی از خواسته ها ممکن است برای HOWs مورد نیاز باشد. اشکال B9-11 را ملاحظه فرمائید.
اتاق سوم ماتریس قرار گرفته رابطه بین خواسته ها و چطورهاست. آن گسترش را نشان می دهد که خواسته ها و چگونه ها به هم مربوطند و وزنی را برای استحکام رابطه فراهم می آورد. یک رابطه قوی ۹ برآورد می شود، یک رابطه متوسط ۲ و رابطه ضعیف ۱ و در قسمت چپ که ننوشته شده اند، هیچ رابطه ای وجود ندارد (شکل ۳B#9-11 را ملاحظه فرمائید.

منطقه چهارم خانه کیفیت «اتاقی» است (شکل ۴# و B9-11 را ملاحظه فرمائید) آن واقعاً یک ماتریس L شکلی است که یک مقایسه جفتها که اهرم فشار یکدیگرند نیز باید به خاطر سپرد. دوباره یک سیستم چندگانه سرعن وجود دارد. در این مورد ۴ سطح رابطه ای نفوذی و اهرم فشار که: رابطه مثبت قوی، رابطه مثبت، رابطه منفی و رابطه منفی قوی وجود دارد. روابط مثبت و منفی قوی که لازم است مورد توجه و خطاب قرار گیرند.
در مورد رابطه منفی قوی، تیم طراح می تواند روشها را برای حد وسط و بینابین جستجو تمایند و تیم می تواند همچنین TRIZ سرواژه روسیه ای برای تئوری مبتکرانه حل مشکل) یا طرح robust را ارائه دهد. تئوری مبتکرانه حل مشکل به روشی اشاره می کند که بر اساس آن تحقیق و برری هزاران اختراه ثبت شده، به این درگیریها و تضادها اجازه می دهد که به خطر انداختن خود، غلبه نمایند. به عبارت دیگر طرح Robust روشی است که هر دو فرآیند و تولید به کار گرفته شده است. برای مثال بی توجهی و بی تفاوتی نسبت به شرایط استفاده یا تولید.
اتاق پنجم اطلاعات رقابتی. مقایسه ویژگیهای جدید ما را جلب و ارائه می کند رقبای ما و ارائه مفهوم فروشگاه و جایگاه بازار را بر اسا اصولی به صورت خصوصیت به خصوصیت ثبت و ضبط می نماید. (شکل ۵#-B9-11 را مشاهده کنید).
۷-۱۱
یک سری از ماتریسها که بوسیله موسسه تأمین کننده امریکایی معرفی شده است، حاوی ۴ ماتریس می باشد (شکل ۱۰-۱۱ را ملاحظه کنید). این ماتریسها با نیازها و خواسته های حسطح بالای مشتری شروع می شوند و با نیازهای تولیدی خوب تعریغ شده برای عملکرد تولید پایان می یابند. اطلاعات از طریق جدول نظریات مشتری به اولین ماتریس وارد می شود و ماتریس طرح تولید نامیده می شود. طرح تولید نیازها و خواسته هیا تعریف شده مشتری را تغییر می دهد و آن را خصوصیات کیفیتی که کمیت نیازهای مشتری را اندازه می گیرد و مهندسان و کارشناسان فنی را قادر می سازد تا اهداف طراحی شده و برنامه ریزی شده ای داشته باشند. ماتریس دوم در مفهوم کمی سطح بالا جای می گیرد و مؤلفه ها و قسمتهای سیستم را مشخص می کند. ماتریس سوم و چهارم فرآیند تولید را به طور مفصل بیان می کند و ماتریس چهارم اندازه هایی را ارائه می دهد و نیازها را برای اطمینان از تولید دائمی و همیشگی کنترل می نمایند.
نمونه ای از کاربرد شیوه ASI باید در طراحی یک وسیله مسافرتی باشد، در بین دیگر خواسته ها، یک خیردار بالقوه احتمالاً می گوید «من وسیله با هزینه پائین مالکیت می خواهم بررسی می کنند، این نتایج با مفهوم مخصوص مورد نظر در مورد ضریب مقاومت هوا (آیرودینامیکهای حرکت وسیله از طریق هوا در سرعتهای بالا)، (اهدافی جهت اکثر مسایل، ماهیت انتقال (تغییر دستی) و جا به جایی مکعبی، در
در نتایج ماتریس اول، طرح تولید، بخشهای آماده سپس وارد ماتریس دوم یم شود. در این مثال، اگر ما روی طرح وسیله در بخشهایی از ماتریس آماده، نتایج را در مورد ماهیت ساختار وسایل (چهارچوب و بدنه در مقابل تک قسمته) و موارد بکار گرفته شده می تواند شمخص شود. ممکن است این اتفاق بیفتد که چهارچوب و ساختار بدنه با یک پوسته پشم شیشه ای انتخاب شود

.
در خروجی یا بازده ماتریس دوم، بخش های آماده بعنوان روودی ماتریس سوم در طرح فرآیندها بکار گرفته می شوند. با آگاهی از نوع ساختار وسیله (به دلیلی سرعت مراحل تولیدی) راههای قابل دستیابی برای طرح و تنظیم عملیات تولید واقعی، محدود خواهد شد. در صورتیکه این تصمیمات اتخاذ شده باشند، نتایج طرح تولید به آخرین ماتریس انتقال داده می شوند. طرح تولید همه اندازه گیریها، کنترل کننده ها لازم را عنوان یم کند تا از بخشهای اصلی (مثل پشم شیشه که به درستی تولید می شوند، اطمینان حاصل می شود. برای مثال بعنوان یک نتیجه در آخرین ماتریس ممکن

است در اینجا یک روش تولیدی خیلی خاص برای آمیختن رزینهایی که وارد پشم شیشه می شود وجود داشته باشند. هر ضرورتی روی زیربنای محصول می تواند مستقیماً بر همه روشهای قبلی برای برخی از نیازهای مشتری قابل ردگیری باشد. (مثل مصرف کم سوخت).
۸-۱۱ شیوه ماتریس ماتریسها

– شیوه ۴ مرحله ای ASI یم تواند یک subset معمولی به کار گرفته از یک مجموعه بزرگتری از ماتریسها را از ماتریس ماتریسها را می تواند بیان نماید (معرفی شده بوسیله GOALI QPC) شکل ۱۱-۱۱٫ این مجموعه گسترده از ماتریسها شامل مواردی هستند که باید هنگام انجام تجزیه و تحلیل انواع دیگر از قبیل ارزش مهندسی، طرح معتبر، کنترل کیفیت و تجزیه و تحلیل هزینه مورد استفاده قرار گیرد و همه تجزیه و تحلیلهایی که تأثیری نیز روی عملیات تولیدی داشته اند.
۹-۱۱ توصیه ها – پیشنهادات
۱-۹-۱۱ نرم افزار * یک زمان طولانی بسته نرم افزار ناصلی برای کمک در قرآیند QFD از
* بسته نرم افزاری که قابل دستیابی است، شرکت Designer from

۴۳۰۰-۳۵۷-۲۴۸Qualisoft-QFD West Bloomfield, MI
Http://www.quali soft.com < 4300-357-248
2-9-11 راهنماها
۳-۹-۱۱ سایتهای web
موجودی = inventory مقدار کالا یا موارد در دسترس یا انباری چیزهای انبار شده یا فرایند برداشت کالاهای ذخیره شده.

هماهنگی کنترلهای تولیدی و ساختاری
۱-۱۲ فرض اصلی
از زمانیکه فرعونها اهرام ثلاثه مصر را ساختند، انسان با این شکل مدیریت تولید، چگونگی inventory باید برای حفظ، تعادل و تولید سطح بار بکار گرفته شود، مواجه بوده است. در مورد فراعنه مصر، آنها نیاز داشتند که پایه ای بزرگ از صخره های بزرگ روی دست داشته باشند تا یک برنامه زمانبندی تولید مداومی را حفظ کنند. و از زمان فرعونیان ما باعث هیچ حمله و یورش مهمی به تئوری سازنده پایه صخره و کنترل موجودی تا سال ۱۹۵۹ نشده ایم. آن وقتی که جو اور کیلی IBM مجموعه های هماهنگ شده رابطه قسمتهای را توسعه داد تا بخشهای مناسب را برای شغل مناسب در زمان مناسب بدست آورد. او آن را طرح ضروریات مواد (MRP) نامید.هرچند ما این وسایل را داشته ایم اما تنها یک درخواست محدود از طرح نیازهای مواد یا طرح ضوروریتهای مواد (MDP) داشته ایم. اگرچه این کار برای اطلاعات پردازشی در یم محیط MEP مرود نیاز است. آن به طور ایده آلی برای پردازش کامپیوتری،‌مناسب است. عامل محدود در اوایل دهه ۱۹۶۰، توان و کامپیوتری پرهزینه و محدود شده ما، بود. برای پردازش اطلاعات کار تکراری مورد نیاز است و انجام محاسبات هزینه سرسام آوری را در بر دارد. این ما را با یافته ها در ارزانترین راه برای تعادل مجموعه قسمتهای منطبق ترک می نماید. ما روش لازم برای به حداقل رساندن هزینه تولیدیمان را یافته ایم و آن را inventory ابزار نامندیه ایم. همانند فراعنه، ما حالا پایه صخره هایمان را در ارزانترین شیوه برای انجام آن داریم. از این نقطه می توان به توسعه تئوری تولیدی اشاره کرد که همه ما واقعاً وسایل را برای انجام دادن وظایف کنترل مجموعه قسمتهای منطبق شده. اضافه کرده ایم. وسایل اولیه ای که ما بکار می بریم کامپیوتر می باشد، بنابراین ما می توانیم محاسبات مورد نیاز برای کنترل عملیاتمان انجام دهیم. همانطوریکه ما ادامه می دهیم سطح درگیری کامپیوتر را بعنوان ابزارمان افزایش دهیم، زمان پردازش ما از پایه صخره ها بی ارزشتر و ارزانتر می شود. وقتی که کامپیوتر از inventory ارزانتر شود، inventory کاهش می دهیم و نیرو را افزایش می دهیم.

این نیروی پردازشی جدید و ارزان امروز برای ما بدست آمده، در حالیکه اهداف ما برای انجام یک عملیات سریع و آموزنده به کار گرفته می شوند، کاربرد این اطلاعات برای ما از ابزاری مثا تئوری ساختگی TOC، زمان Take و سیستم های طراحی پیشرفته نشأت گرفته است. پاسخ سریع امرزو به تسهیل تولید در یک چرخ دنده داخلی به حلقه عرضه، ارائه کالاها و خدمات به صنایع یا مشتری جزئی در زمان دقیق و مکان مناسب با تولید مناسب می باشد. برای انجام این امر ما باید این ابزار را طوری که ما بتوانیم دقیقاً در زمان باشیم استفاده نمائیم تا با نیازهای مشتریان مو

اجه شویم. هرچمد نگهداری موجودی در گذشته به سرعت داده به چرخه تحویل کمک می کند تا برای مشتریانمان تولدی را پی ببریم. ما باید به خاطر داشته باشیم که موجودی هیچ ارزشی را در خودش اضافه نمی کند.
این فصل به مانشان می دهد که چگونه ما می توانیم موجودی را حذف کنیم و در همان زمان با خواسته های فوری مشتریان مواجه شویم که به طور ضروری داشتن فقط یک Big Mac آماده دست مانند این است که شما در رستوران باز می کنید. این فصل پیشرفتها را شناسایی می کند و به طور اقتصادی روشهایی معتبری که به کاربرد تولیدات، سیستمهای اطلاعاتی بر اساس web، و سیستم های کنترلی تلفیقی را در بر می گیرد.
۲-۱۲ نیاز به inventory به وسیله تعریف شناسایی شده است.
تعاریف مختلفی از انواع in که در زیر آمده است به شما کمک خواهد کرد که یک نظری را در مورد اینکه چرا شما in دارید و واقعاً آن چیست را بدست اورید. وقتی که شما پی بردید که چرا شما موجودی دارید می توانید تعیین کنید که برای نگهداری و حفظ قفسه هایتان به چه چیزی نیاز دارید. دلیلی که ما می توانیم گروههای موجودی in مختلف را تعریف می کنیم این است که ما می توانیم کالاهای مختلف را برای کنترل و مدیر لیستی که in بر اساس این دلایل که باعث می شود شما موجودی in داشته باشید، فراهم نمائیم. تعریف موجودی in به قرار زیر است:
مواد: در مفهوم سنتی، موجودی بخشها و موادی می باشد که شما برای مواجه شدن با شرایط و نیازرهای اصلی کوتاه مدت و دراز مدت خود ذخیره کرده اید.
یک فعالیت از جوانسازی موجودی یا ذخیره وسیله ای است که برای جدا کردن نیازهای مشتری از ظرفیت تولید برای قادر کردن سازمان و یکنوا ساختن بار در کارخانه را امکانپذیر سازد.
سرمایه گذاری ثابت: اگر شما ۲ میلیون دلار در موجودیتان اکنون دارید، شما برای همیشه در موجودیتان ۲ میلیون دلار خواهید داشت. شما بخشها و مهمها و موادی را از ذخیره موجودیتان استفاده کنید اما شما باید فوراً آنها را، با مصرف بالای ذدخیره جدید جایگزین نمائید.
بیمه: بیمه چیست؟ آن بازپرداخت یا جبران یک خسارت و زیان با بهار آمده می باشد. بیمه زیان و خسارت شما را به حداقل می رساند، در صورتیکه سانجه یا حادثه ای پیش آید.
بنابراین آیا موجودی دقیقاً آنچه که بیمه در مقابل یک ناتوانی برای دبست آوردن بخشهای مورد نیاز جهت مواجه شدن با یک سفارش تولید نیست؟
یک شرط: شبیه بیمه است. وقتی شما بیمه حوادث اتومبیل را برای فرزندتان می برید. شما در حال یک شرط گذاری هستید که او ماشین خانوادگی متلاشی خواهد کرد، شرکت بیمه در حال پرداخت ۱۰ به یک شانسی که این اتفاق نیفتد را می پردازد. همانطوریکه یک مدیر حدود موجو

دی را درنظر می گیرد، شما نیز مثل آن شرکت بمیه هستید. شما در صورتی این شرط را می گذارید که هیچ اتفاقی رخ نداده است و شما این شانس و احتمال در کمک خود بوسیله مقدار موجودی که شما پرداخت می کنید، این شانس را برای خود ذخیره یم نمائید.
یک حفاظ ذخیره ای در مقابل استفاده کردن: موجودی یا ذخیره یک وسیله دفاعی یا سدی در مقابل یک امر نامشخص و نامعلوم است. اگر شما دقیقاً بدانید که چه موقع یک سهم یا یک بخ

ش مورد نیاز است، شما نیازی به حل آن در موجودی و ذخیره نخواهید داشت. شما سهمی را خواهید خرید و آن دقیقاً وقتی که مورد نیاز است بدست می آید.
یک سد یا حفاظ ذخیره ای در مقابل نحویل و واگذاری: موجودی همچنین شما را در مقابل بی ثباتیها و امور غیرقابل پیش بینی تحویل حمایت می کند، اگر شما دقیقاً بدانید چه وقت بک تهیه کننده سفارش شما را تحویل خواهد داد، شما هرگز نیاز به موجودی یا ذخیره نخواهید داشت تا جدول زمانبندی تحویل نامنظم حفظ کنید.
ذخیره ایمنی: تا حد شما ریسک می کنید؟ تا چه زمان تمایل به ریسک کردن دارید بوسیله نداشتن سهمها در دستتان؟ ما همیشه از شما خواسته ایم تا موجویتان را کاهش دهید ما برای برخورد نکردن و مواجه نشدن بات اهداف کاهش و تقلیل برای شما دلایل موجه آورده ایم. طرف پرتاب، در صورتیکه شما موجودی را کاهش دهید و سپس تمام شود.
ذخایر مواد انباری CYA: همه ما می دانیم که چه بیمه ای یک ذهیره برای شما است و چرا ما باید آن را داشته باشیم (قسمتهای بالا مطالعه فرمائید). یک وسیله اندازه گیری کمیت ناتوانایی شما برای کنترل خودتان: من همیشه می توانم بگکویم که یک شخص چطور به خوبی قادر است که کارهای خود را با توجه به مقدار موجودیش انجام دهد. در این صورت شما بهتر می توانید کارهایتان را مدیریت نمایید و بهتر می توانید سطح موجودیتان را کنترل نمائید.
«دست نیافتنی»: شاخه ای در این بخشها وجود دارد که در این وسیله قرار می گیرد، باید داشته باشیم، نمی توانیم پیدا کنیم. اینها به ندرت پیش می اید، تقریباً دستیابی به این بخشها غیر ممکن است، یا مدت زمان زیاید برای دستیابی آنها مورد نیاز است، به نظر می رسد شما دوست دارید اما نمی توانید به آنها دست پیدا کنید . اینها در قفسه های نیاز انتظار شما نشسته اند، شما کار کمی در مورد آن می توانید انجام دهید.
ذخایر پنهان: این موجودی تولیدی شما می باشد که افراد را در زیر دیوار پله ها، درون قفیه های بخشها، کمدها و جعبه ابزارها پنهان می کنند. این چیزی است که هر سال وقتی که شما ذخیره و موجودی واقعی را تمام می کنید، آن را از دست رفته می نامید. آن یک مشکل واقعی اس

ت چون شما وضعیت این بخشها را نمی دانید. این در یک محیط محرک زیاد اتفاق می افتد که به کارگر اجازه می دهد برای کسب و درآند دوباره به کار برگردد درحالیکه کار پیدا کردن بعید به نظر می رسد. (درحالیکه ماشن و کار تمام شده است.) کاربران این اطلاعات را در زمان استراحت، موقع ناهار بین شیفتهای کاری و در زمانهای دیگری وقتی که آنها حاضرند و نمی توانند برای زمانشان حقوق دریافت کنند، بدست می آورند. این نه تنها مشکلات مواد خام و کالاهای تمام شده را به همراه دارد بلکه یک ایمنی جدی و موضوع کیفیتی نیز می باشد.

بخشهای غیر استاندارد: این قسمتهای هستند که شما در سیستمتان فهرست نمی کنید. شما در صورتن حساب اجناستان اشتباهاتی دارید که در جدول زمان بندی شما مشخص می باشد که برنامه ریز و تنظیم کننده جدول زمان بندی را مجبور می کند که وقتی که مشکلی بوجود می اید، اطلاعات را به دست وارد نماید (و به آن رسیدگی کند). این بخشها ممکن است مناسب باشد و آنها ممکن است مفید باشند، اما بسیاری مواقعی شما نمی توانید آنها را پیدا کنید وقتی که شما به آنها نیاز دارید. مکانیک آنها را در جایی نامناسب گذاشته است. در صورتیکه در تعطیلات هستید یا کار را رها کرده یا بازنشسته شده اید دوباره به آنها نیاز دارید، آنها یک جایی خارج از ایجا هستند.
ذخیره پیش بینی شده: این ذخیره به یک سازمان اجازه می دهد جتا در تغییرات پیش بینی شده در یک تقاضا کنار بیاید. تعطیلات، دوره های که فروشها به حداکثر می رسد، ترفیعات، تسویه ها، یا اعتصابات موقعیتهایی هستند که می توانند منجر شوند.» اینکه یک سازمان ذخیره یا موجودی اضافی کسب یا تولید نماید.
ارزانترین شیوه برای تهیه کردن ذخیره: راههای زیادی برای بدست آوردن قسمتهای مورد نیاز وجود دارد، اما چرا آن واقعاً زیاد نمی شود این است که: ارزانترین شیوه برای بدست آوردن این بخشها وقتی است که شما آنها می خواهید، چیست؟ به هر حال هزینه ای وجود دارد که شما این بخشها را بدست آورید. تعادلی بین بدست آوردن هزینه و نگهداری بخشها درذ موجودی و ذخیره و توانایی شما برای طرح یا پیش بینی نیازها وجود دارد. اما تا حدی آن در طول کار روشن خواهد شد که ارزانترین شیوه کلی برای بدست آوردن قسمتها دقیقاً بردن آنها در موجودی می باشد. این برای همه نیازهای شما بکار گرفته نخواهد شد. اما شما گروهی از بخشهایی را که در این دسته قرار می گیرند را پیدا خواهید کرد.
موجودیها در اندازه خیلی بزرگ: این موجودی وقتی اتفاق می افتد که آن ناکافی باشد برای تولید یا خرید کالا به همان نسبت که آنها مصرف می شوند.
ذخایر و مودیهای حمل و نقل: این موجودیها وقتی بکار یم روند که مراحل چرخه تولید همیشه در جوار یکدیگر نباشند. این امر برای عملیات چند دستگاهه درست است، قانون کلی این است که بیشتر دستگاهها در کارخانجات دور از هم هستند. بیشتر ذخیره و موجودی مورد نیاز خواهد بود.
نگهداری و حفظ مداوم سیستمها.
* دلایلی برای تعاریف موجودی و پاسخ ها: ما باید بدانیم که چرا این گروههای مختلف را نامگذاری کرده ایم، اگر شما به اهداف و مقاصدی که مدیریت بالا هر ساله به شما می دهد بنگرید، شما همواره موارد یاز قبیل موارد زیر را خواهید دید:
• کاهش موجودی
• هزینه های موجودی پائین تر
• بهبود دستیابی فوری به بخشها

• کاهش هزینه های بخشهای دستی
• کوتااه کردن چرخه تحویل
اینها مواردی واقعی از راههای صرفه جویی هستند که مدیریت می خواهد از موجودی شما تشخیص دهد. آنچه که مدیریت در انجام آن ناکام است، این است که به شما ابزار یا یک نقشه راه بدهند برای اینکه به این اهداف ممتاز دست پیدا کنید. بنابراین فقط شما یک کلمه چطور به کلمات در جلو ۵ نکته ۰ اضافه کنید و شما خواهید دید یک رئوس مطال برای دسته بندی موجودیتان برای کاهش هزینه ها. از آنجائیکه شما برای هر نوع از تعریف موجودی، از تعاریف ارائه شده ئلیل

ر را انجام دهید، پس شما می توانید راههای صرفه جویی را که بدنبان آن هستید را بدست‌آورید. شما می توانید روی ابزاری که نیاز دارید کار کنید تا به این مسائل جواب دهید:
• موجودی چطور کاهش می یابد
• هزینه های موجودی چطور پائین تر می آید
• هزینه های دستیابی فوری به بخشها را بهبود بخشیم
• چطور هزینه های قسمتهای دستی را کاهش دهیم
• چطور چرخه تحویل را کوتاه کنیم
حالا شما می دانید چرا ما برای تعریف موجودی وقت صرف می کنیم. قبل از اینکه شما روی این ۵ مورد کار کنید شما باید دلیلی را که شما موجودی ار در اولین مکانی که قرار داده اید را روشن نمائید.
۳-۱۲ تولید دقیقاً یک عمل تعادلی می باشد.
به منظور درک عناصر مختلف در یک عملکرد تولید ما باید از درک روابط در بین عملکردهایی که باعث ایجاد و اجرای یک عملکرد می شود، شروع کنیم. بهترین روش برای این است که یک عملیاتی را به عنوان عمل تعادلی بین بخشهای مختلف عملیات، سیستم ها و امنکانات تولیدی تصور کنیم. در این تعادل، آشفتگی و مشکلاتی بوجود خواهد آمد. عناصر و بخشهایی را به حالت تعادل نگهدارید و همه را به خوبی اجرا نمایید. درک اینکه چطور این عملیات کار می کنند، به شما در درک راه حل مشکلاتی که ما در عملکردمان با آن روبرو می شویم، و چظور راه حلها بر نتایج تاثیر می گذارند، کمک خواهد کرد.
۱-۳-۱۲ تعادل
نگاهی به مشکل ۱-۱۲ بیاندازید. ما یک پایه تعادلی داریم که عملیات را نشان می دهد.

این یک پایه «شاهین ترازو» تعادل ساده است، نه چیزی غیر از یک کفه ترازوی تعادل. در طرف چپ ما امکانات سیستم را داریم. اینها ابزاری هستند که برای اجرای عملیات تولید مورد استفاده قرار می گیرند. اینها برنامه ها و طرحهای فروش، سیستم کامپیوتر، تهیه کنندگان، امکانات، سیستم پیش بینی، مشتاریان، نیازمندیها، و موارد حمل و نقل می باشند. همه این موارد در جعبه سیستم ها روی تروازو، موارد و محدودیتهایی هستند که از تقطه نظر طرح با آنها رفتار می شود.
از طرف دیگر، تراوزی تعادل جعبه ای است که عملیاتی را که امکانات تولیدی در اختیار دارد، ارائه می کند. این جعبه حاوی امکانات تولید، امکان دستیابی، امکانات پردازشی کامل، هدایت زمان

تولید، محدودیتهای ظرفیت، دقت در ثبت موجودی «ذخایر» دقت و تکمیل صورت حسابهای مواد و ورقه های راه می باشد.
حالا به سیستم تولید نگاه کنید، ما با این فرض شروع می کنیم که هنگامی که هر طرف مساوی و در تعادل است، همه موارد مناسب می باشند – نوع مشابه آن آلاکلنگی بود که در پارک بازی می کردیم وقتی که بچه بودیم. وقتی که وزن شما برابر شخص دیگری بود که آن طرف الاکلنگ نشسته بود، آلاکلنگ در یک موقعیت افقی به صورت ثابت حرکت می کرد و شما در تعادل بودید. اگر دوست شما از شما بزرگتر بود، پس آن طرف آلاکلنگ به پائین می رفت در حالیکه شما به طرف بالا می رفتید و در هوا در آن بالا گیر می افتادید. آلا کلنگ خارج از تعادل بود و کارایی زیاید نداشت. اگر شما واقعاً یک دوست بزرگی داشتید، راهی وجود نداشت برای شما برای بالا و پایین رفتن از آلا کلنگ، همانطوریکه آن در روشی غیر متعادل بود. برای حل این مشکل، شما باید می داشتید دوستان دیگری که بالا آلاکنگ بیایند در پشت شما روی آلاکنگ بنشینند، به طوریکه ترکیب .وزن شما، آلاکلنگ را به حالت تعادل درآورد.
در بکارگیری این تشابه برای عملیات تولیدی، هرچند سیستم ها و امکانات عملیاتی هماهنگ می باشند. اما تروازو در حال تعادل می باشد. اما اگر امکانات سیستم در تعادل با امکانات عملکردی یا عملیاتی نباشد، پس ترازو از حالت تعادل خارج می شود. وقتی که سیستم تولید با عماکردها در تعادل نباشد، ما به آسانی می توانیم تأثیرات آن را ببینیم که هستند – زمانها طولانیتذ متهی به ذخایری که بیرون انداخته می شود (کالاها) محموله هایی از دست رفته، از دست دادن مشتریان، سیستم خارج از تعادل و مشکلاتن فوق العاده می باشد.
برای برگشتن به حالت تعادل، ما دوباره به مثال تفریحگاه برمی گردیم. وقتی که ما در طرف سبک آلاکلنگ بودیم و در هوا بالا رفتیم، ما یمک دوستی داشتیم که بالا آمد روی الاکلنگ کنار ما

که وزن ما، آن را به حالت تعادل برگرداند، و همه چیز به خوبی پیش رفت. در عرصه تولید نیز ما همچنین دوستی داریم که می توانیم آن را به طرف سبک اضافه کنیم تا ما را به تعادل برگرداند. آن دوست، موجودی یا ذخیره نانیده می شود. موجودی وزنی است که ما به یک عملیات اضافه می کنیم تا آن را به حالت تعادل برگردانیم. به طوری هر چیزی در سیستم دوباره به حالت قبل برگردد. آن می تواند روی سمت دیگر ترازو که لازم است قرار بگیرد تا تعادل دوبارهخ بدست‌اید. آ

ن می تواند برای وزن اضافی در سیستم های ضعیف و امکانات عملیاتی ضعیف بکار گرفته شود. به طور خلاصه جعبه موجودی می تواند به هر جایی که مورد نیاز باشد، منتقل شود، در هر جایی روی ترازو. اگر تعیین جای جعبه نتواند نفوذ و قدرت اهرم کافی را برای تعادل ترازو اضافه نماید، سپس ما می توانیم جعبه بزرگتری را برای موجودی بیشتر اضافه نماییم. حالا با این شروع می شود برای کمیت موجودی ما از عملکردهای خودمان داریم و چرا حتی ما موجودی داریم را توضیح می دهد. موجودی یک تساوی کننده جهانی می باشد. موجودی، نواحی عملیاتی که ضعیف هستند را حمایت می کند و آن برای نگهداری ما در حالت تعادل ضروری می باشد.
به شکل ۲-۱۲ نگاه کنید که ببینید چطور ما برای ترازو در شکلی از موجودی، وزن اضافه کرده ایم. اجازه بدهید تصور کنیم که مشتری ما برای تولید یک محصول به ما مژنیاز دارد که آن را یفارش در ۵ روز کار ارسال نماید. اگر ما بتوانیم آن را در مدت ۵ روز انجام دهیم، همه چیز خوب است و سیستم در حالت تعادل می باشد. اما اگر مشتری سفارش را در ۳ رو زبخواهد و ما هنوز هم به ۵ روز نیاز

داشته باشیم تا آن را تحویل دهیم، پس ما خارج از تعادل هستیم و نیم توانیم تحویل را به موقع ارائه دهیم. اگر ما نتوانیم تولید کنیم و ارسال به زمان نیاز داشته باشد ما تنها دو راه داریم. اولین راه این است سفارش را نپذیریم. راه دوم این است که موجودی را برای مواجه شدن با تقاضای ارسال ۳ روزه مشتری بوسیله ارسال از موجودی، اضافه نمائیم «یعنی از ذخایری که داریم سفارش مشتری را انجام دهیم». چون ما قادر به مواجه شدن با تقاضای مشتری برای تحویل سه روزه با تولیدالت

کنونی و سیاست و راهکار و موجودی نیستیم، ما باید، موجودیمان را به عنوان یک راه حل کوتاه مدت مشکل، اضافه نماییم. ما از آن موجودی سفارش را ارسال می کنیم، و نیاز متعالدل ماندن

داریم که با تعیین مقدار موجودی لازم برای مواجه شدن با نیازهای مشتری، شروع می شود «تعادل» اندازه شکاف بین آنچه که مشتری ما می خواهد و توانایی ما برای تحویل مقدار موجودی حکمی می مند که ما باید در دسترس نگهداری و حفظ کنیم. راه حل دراز مدت ای

ن است که در مورد اندازه سیستم ها یا جعبه های عملیاتی برای افزایش قدرت، رابطه یا اتصال پیوند ضعیف در حلقه تحویل، برای مواجه شدن با پنجره تحویل سه روزه، کاری انجام دهیم، اما آن یک وضعیت دراز مدت است و می تواند پرهزینه باشد.
اگر شما فیزیکتان را به خاطر داشته باشید، شما به یاد خواهید آورد که طول ضرب در وزن برابر جرم می شود به حالت انگلیسی روشن و ساده ضرب یا افزایش وزن جعبه با فاصله عبه با نقطه تعادل تعیین می کند که چقدر وزن روی ترازو در حال عمل می باشد. این به ما می گوید گه چقدر وزن لازم است. و برای حفظ تعادل آن در جا وزن روی طرف دیگر ترازو باید قرار گیرد. از این مورد، ما می توانیم ببینیم ترازو تا وقتیکه ما دوباره در حالت تعادل قرار گیریم. هرچند این راهکار، در یک تئوری کاربرد دارد، در حقیقت ما یک نامی برای طول ترازو و زمان هدایت و به جلو رفتن. اگر ما یک حلقه و اتصال ضعیفی را بیشتر از نقطه تعادل روی ترازو بوسیله افزایش شرایط هدایت،‌حرکت دهیم، در حقیقت، ما ترازو را برای تعادل به عقب برمی گردانیم. اما هزینه زیادی را برای آن صرف می کنیم و آن هزینه مقدار زمان سبقت لازم برای تحویل کالا می باشد.
اگر شرایط کار یدر اتصال و یک حلقه در سیستم ضعیف شده باشد ما می توانیم ترازو را به تعادل قبل برگردانیم یا اضافه کردن طول ترازو و جا به جایی یکی از جعبه ها با انتقال بیشتر آن از نقطه تعادل تا وقتیکه سیستم دوباره به حالت تعادل برگردد. «از نقطه تعادل آن را دور می کنیم» اما زمان زمان پیش از موقع حالا افزایش پیدا کرده است. حالا که این زمان برای ترازویی متعادل اضافه شده است، ما یک ترازوی متعادلی داریم که مشابه شکل ۳-۱۲ می باشد.

حالا که ما همه مؤلفه ها و بخشهای ترازو را شناسایی کرده ایم. آن امکانات عملیاتی و عملکردی ما را نشان می دهد. حالا ما به روشنی می توانیم ببینیم که چه اتفاقی برای سیستم می افتد وقتیکه ما سعی می کنیم مواجه شویم با سفارش سه روزه مشتری که ۵ روز عملیات تحویل لازم دارد. ما می توانیم به درخواست تحویل در دو راه در کوتاه مدت برخورد کنیم، طول ترازو و نگهداری پنجره ۵ روزه و اضافه کردن موجودی و ایجاد یک پنجره سه روزه. در هر مورد ما حالا توجه می کنیم

که اگر ما یکی از پارامترهای ترازوی تعادل را تغییر دهیم، ما یه تغییر پارامترهای دیگیر برای نگهداری ترازو در حالت تعادل نیاز داریم و با اهدافمان روبه رو شویم. آنچه که ما حالا می بینیم این است که علتی وجود دارد و رابطه معلول برای اینکه کار را در حفظ ترازو در حالت تعادل در نظر بگیریم. آن رابطه علت و معلولی به معنی این است که اگر ما یکی از بخشهای ترازو را تغییر دهیم، بخش دیگر ترازو با همچنین تغییر نماید تا ترازو حفظ شود و عملکرد ما در تعادل و هماهنگ باشد.

اینها و شرایط و عوامل کوتاه مدتی هستند. در دراز مدت ما نیاز داریم آنچه را نیازمندیم داریم را ارزیابی کنیم و لزوم پنجره تحویل برای مواجه شدن با تقاضاهای مشتریهایمان و سپس ایجاد تغییرات لازم برای مواجه شدن به تقاضاهای جدید و نگهداری سیستم خود در حالت تعادل نیاز داریم. موجودی وسیله ای است که ما برای حفظ سیستم و در حالت تعادل بکار می ربیم. اگر هدف ما کاهش موجودی باشد و ما یک سیستم منظم پردازشی جدید که باعث قدرت بیشتر جعبه سیستم می شود، سپس ما موجودی را کاهش می دهیم و در سیستم تعادل را حفظ می کنیم. اما، اگر تأثیر قدرت فروشمان باعث شود که تحویل کوتاهتری در گذشت زمان برای مشتریانشان بر اساس تأثیر سیستم جدید تعهد نمایند. ما واقعاً یک سیستم مؤثرتری از خرید و فروش داشته ایم برای یک مدت زمان کوتاهتر lead و هدف کاهش موجودی ما در خطر می باشد. چون حالا موجودی نیاز دارد تا در تعادل نگه داشته شود برای اینکه با نیارهای جدید مشتری روبه رو شود.
بر طبق یک قانون اصلی فیزیک، برای هر عمل یک مساوی و عکس العمل متضاو وجود دارد. در اینجاد نیز، آن همچنینی درست است. برای هر تغییری که شما ایجاد می کنید در یکی از بخشهای یک سیستم تولید، همانطوریکه در ترازوی تعادل ارائه شده است، المنت یا عنصر دیگری در سیستم

وجود دارد که همچنین باید برای حفظ عملیات در تعادل تغییر نماید. یک رابطه علت و معلولی وجود دارد برای هر چیزی که شما انجام می دهید. وقتی که شما می خواهید یک هدف موجودی کاهش یافته را تعیین نمایید، به خاطر داشته باشد که همچنین تغییر دیگری نیز وجود دارد که باید بریا تعادل در عملکرد شما برای حفظ آن هدف ایجاد شود. ترازوی تعادل این مفهوم را بروشنی نشان داده است.
۴-۱۲ کنترل هیا اولیه برای موجودی
شما نمی توانید بوسیله بیرون کشدین یا آوردن سوابق ناچیز مزیت تولید را بدست آورید. به خاطر داشته باشید که اولین سوالی که شما از خودتان می پرسید وقتی که یک سفلرش را دریافت می کنید این است که: آیا من چیزی از این سفارش را در اختیار دارم؟ جواب این سوال از سوابق

موجودی شما بدست می آید. در این حال است که شما می روید تا ببینید آیا شما آن کالا را تمام کرده اید یا بخشهایی در انبار برای پرداخت سفارش وجود دارد. اگر شما سوابق مناسبی از موجودی را نداشته باشید، یکی از این دو مورد اتفاق تخواهد افتاد، که هر دو بد می باشند. شما تصور خواهید کرد که شما موجودی را وقتی که لازم ندارید، دارید و قول خواهید داد برای انجام سفارشی که شما با آن نمی توانید مواجه شوید، یا شما فکر خواهید کرد که شما تولید و

محصولی ندارید، بنابراین سفارش و یا تولید زیاد است. حالا خیلی موجودی دارید. یکی از چیزهایی که بسیاری از مردم انجام می دهند، شبکه کفش کتانی نامیده یم شود. شما کفشهای کتانی خود را می پوشید و به خارج از انبار می روید و خودتان جستجحو می کنید. در الین فاصله دوست شما در دفتر هست در حال قول دادن همان موجودی به مشتری دیگر و بنابراین داستان شروع می شود. چه چیزی شما در ثبت یک موجودی نیاز دارید به طوریکه شما بتوانید به سادگی و فوری جواب این سوال را بدهید. آیا از این مورد هیچ چیزی در دست داریم؟
اولین چیزی که شما برای کنترل موجودیتان نیاز دارید، این است که حرکت سطحی پیوسته را از طریق کانالهای غیر رسمی متوقف نمائیم. آن را در جای امنی قرار دهیم. این به شما سلبقه (+)۹۹/۹۹ درصد را می دهد تا دقیقاً آنچه را که نیاز دارید بدست آورید. این رمزگذاری از م

کلاتی «بوجود آمده در نیمه شب» مراقبت می کند و شما ابزاری را می دهند برای به حداقل رساندن انتقال داده های منتقل شده. بهترین وسیله ای که ما دیده ایم برای اطمینان از اینکه شما به یک سطح بالا خواهید رسید و به یک سطح بالای دقیق موجودی را حفظ خواهید کرد که آن یک ابزار دقیق چرخه شمارش می باشد. اجازه دهید که نگاهی به این وسیله بیاندازیم که به شما کمک خواهد کرد در پیدا کردن، کنترل و حذف قسمت اشتباه خطای انسان در قسمت مسئله.
قانون فدرال برای بدست آوردن حداقل یک موجودی در سال به ما نیاز دارد. شخصی که مالیات می دهد منتظر این است، اما آنچه که خیلی مهم است، این است که ما به درک آنچه ما در موجودیمان داریم، نیار داریم، موجودی ذخیره فیزیکی، نادرستترین راه تعیین آنچه ما در موجودی داریم، می باشد. اساساً، آن یک تولید مهم طراحی شده در مورد اهداف مالیات می باشد و در سوابق موجودی برای تولید هیچ گونه ضرورتی ندارد. تا وقتیکه اعداد به هم نزدیکند، حسابداران خوشحال هستند و همه ما می توانیم به خانه برویم. اما مشکل عمده از نقطه نظر تولید، بدست آوردن موجودی واقعی است که به دلیل مشکلی که در اشتباهات موجودی در مکان اولیه ایجاد شده بود، صحیح نمی باشد. بنابراین وقتیکه شما در سال آینده موجودی دقیق را بدست می آورید، شما باز هم همان اشتباهات را پیدا خواهید کرد و شما همان اصلاحات و تغییرات را برای ثبت موجودی

بوجود خواهید آورد، اما هنوز با همان مشکل درگیر هستید. شما چیزی بدست نمی آورید.
یکی از بزرگترین سوء استفاده هایی که ما با چرخه محاسبه داریم نام بکار گرفته شده بدون درک شیوه آن می باشد. سوء استفاده؟ این را اگر بتوانیم به نام مسرمایه فیزیکی ماهیه نامگذاری کنیم حساب چرخشی ما کسانی را پیدا می کنیم که لزوم داشتن سابقه دقیق عالی را تشخیص داده اند، ولی همه همه آنها بارها و بارها دوباره آن را حساب می کنند. همانطوریکه گفته شد، این شیوه طبیعی بریا اصلاح علت مشکل کاری انجام نمی دهد.
آنچه شما می خواهید، وسیله ای است که نه تنها به شما سطح بالایی از سابقه دقیق موجودی را نمی دهد بلکه سطح پائین تر هزینه نگهداری که سطح دقت را هم نمی دهد، در حالیکه هنوز عملکرد شما در کار حفظ شده است. به خاطر داشتهد باشید که شما عملیات خود را باید متوقف کنید تا روند طبیعی را بدست‌آئرید و همه زمان تولید را از دست بدهید. با حساب چرخشی شما روند درست حفظ می کنید درحالیکه شما در حال حساب کردن هستید. و آیا شما می دانید چه کسی حساب گردشی را کنترل می کند؟ افرادی که در انبار شما هستند، چه کسانی می باشند؟ می دانید چرا؟ چون آنها اشخاصی هستند که در کارها و عملکردهای شما خیلی باهوش و آگاه می باشند. مواد شما شبه چیست؟ و شماره یکی آن چیست، آنهایی هستند ساده تر می شود با داشتن موجودی تحت کنترل شما و آنها چیزهایی هستند که بوسیله کنترل سرمایه شما راحتر بدست می آید همه آنها در این دنیا مجالنی نیستند و این حسابرسی چرخشی مخارجی در بر دارد ولی این ذخایر غیر قابل اندازه گیری هستند (خرج ذخایر غیر قابل اندازه گیری است).
اجازه بدهید نگاهی به حساب واقعی روشهای حساب در گردش برای چک کردن موجودیهای شما بیندازیم. موارد زیر لیستی از معایب می باشد:
• عدم تصحیح عوامل خطا

• بسیاری از اشتباهات در شناسایی جزئی
• کارخانه و انبار برای موجودی بسته می شوند۳
• بهبودی و پیشرفتی در دقت سابق بوجود نمی آید.
حالا باید اجازه بدهید نگاهی به مزایایی که می توانید بوسیله استفاده از روش حساب در گردش بدست آورید با همان موارد عنوان کنیم:
• تشخیص به موقع و اصلاح عوامل اشتباه
• اشتباهات ناچیز در شناسایی جزیی
• حداقل فوت زمان
• بهبود سیستماتیک و نظامند سوابق دقیق
اساساً حساب چرخشی خیلی ساده است. هر صبح شما می آید و بخشی از موجودیتان را محاسبه می کند. حسابگر یا حسابدار دوره به شما بایستی از بخشهای مختلف را ارائه می دهد و به شما اطلاعاتی را در مورد بخشی که در دسترس است، جز یکی ارائه می دهد. شما به حسابدار شماره بخشهایی که سوابق شما را نشان دهد که در موجودی شما است را نمی دهید، چرا؟ چون اگر شما شخصی را بفرستید برای پیدا کردن شماره ۱۶۷۵ unicorms تک شاخ در محل ذخیره موجودیتان، حدس می زنید چقدر تک شاخها او پیدا خواهد کرد؟ ۱۶۷۵ که آن چقدر

است. البته حساب کردن و محاسبه جای موجودی وقتی که صندوقچه تقریباً خالی باشد، آسان است. همینطور بخشهای کمتری برای محاسبه وجود دارد. بنابراین آن در صورتی است که شمات حسابتان را بصورت چرخشی انجام دهید؟؟؟ وقتی زمان مرتب کردن آن باشد. چون حساب چرخشی یک فعالیت روزانه است. پس شما می توانید انتخاب کنید که چه وقت حساب کنید. بنابراین شما وقتی آن را انجام دهید که حساب خالی است. این بار کاری را به حداقل می رساند.
بعد از محاسبه کامل، شما سابقه را حساب کنید، یک تطبیق حساب برای خود جستجحو کنید. اگر حسابها با هم جور درنیامدند. این لیستی از مواردی است که به ترتیب انجام می گیرد:
• حسابهای کلی در همه موقعیتها
• نشان داده های حسابرسیها

• چک کردن برای محاسبه همه اسنادی که پرداخت نشده
• چک کردن اوراق شناسایی
• شماره بخش
• توصیفات

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 86 صفحه
137,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد