مقاله در مورد مرزهای نو در روابط بین الملل

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مرزهای نو در روابط بین الملل

سیاست جهان درحال گذار:مرزهای نو در روابط بین الملل
ابن خلدون دانشمند بزرگ اسلامی براین باور بود که نظم کامل در میان مردم تنها هنگامی می تواند برقرار باشد که عدالت به صورت تاثیر بازدارنده ای برآنها حاکم گردد وآنها را از بلعیدن یکدیگر حذف کند

روابط بین الملل دانشی نوین درتاریخ معاصر است امروزه رشته روابط بین الملل درمرحله آزمون است . روابط بین الملل درغرب پس ازجنگ جهانی دوم بوجود آمد.
ارتباطات بین الملل را می توان رشته ای بین رشته ای و حد واسط دو رشته روابط بین الملل و ارتباطات دانست
روابط بین الملل تا چندی قبل به مذاکرات و اقدامات سران کشورها می پرداخت و داده های مبادله شده در جریان ارتباطات میان ملتها را بررسی می کرد ، در روابط بین الملل بازیگران اصلی ، سیاستمداران و رهبران کشورها هستند .

در حالیکه ارتباطات بین الملل ، روابط بین الملل را از منظر رسانه ها و ملتها بررسی می کند و بازیگران اصلی آن رسانه ها و رسانه مداران می باشند و رهیافتهای اصلی در رشته روابط بین الملل عبارتند از :

۱- ایده آلیسم
۲- رئالیسم
۳- سوسیالیسم

رهیافت ایدآلیسم : در این رویه اصالت بر قانون و صلح است برای برقراری صلح جهانی باید قانون را رعایت نمود و صلح را مایه حفظ منافع ملی میداند در محدوده داخلی کشورها قانون را دولت و در صحنه بین الملل ، قانونگذاری به عهده نهادهای بین المللی است.

رهیافت رئالیسم : این عده معتقدند که در روابط بین الملل قانون حاکمیت ندارد و تنها موردی که رعایت می شود « قانون جنگل » است و قدرت اصل و مبنا می باشد این گروه عملکرد دولتها در صحنه بین المللی را بررسی کرده و می گویند اخلاق تنها در جنبه فردی قابل بحث است و در عرصه عمومی و دولتی نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد و بجای نظم و قانون ، هرج و مرج حاکم است و هدف دولتها برتری بر دیگران است آنهم از طریق کسب قدرت و توازن قوا . آمریکا – اروپا و ژاپن بر اساس این الگو حرکت می کنند . پذیرش واحد « دولت – ملت» بعنوان واحد اصلی و مرجع در روابط بین الملل اساس این رویه است مشروعیت « دولت و ملت‌ » در دو بعد داخلی و خارجی باید به رسمیت شناخته شود

رهیافت سوسیالیسم : تابع جبر تاریخی از آینده جهان است که نهایتا حاکمیت طبقه کارگر – پرولتاریا-بر سرمایه داری محقق خواهد شد و نقش انسان در جریان گذر تاریخ را فاقد اهمیت میداند.تعارض بین اردوگاه سرمایه داری و سوسیالیسم ، اصلی است برای عینیت بخشیدن به واژه دولت – ملت سه عنصر اصلی و لازمبرای حاکمیت ۱- ملت ۲- دولت ۳- سرزمین می باشد
وجوه مشترک رهیافتهای سه گانه روابط بین الملل عبارتند از :
• ماهیت روابط بین الملل اقتصاد و سیاست می باشد
• واحد اصلی در روابط بین الملل را حکومت میدانند

• در روابط بین الملل هم اصل سیاست و اقتصاد است و فرهنگ و ارتباطات در مرحله بعدی هستند
• روابط بین الملل بیشتر تابع علوم تجربی و کمیت گرایی و عینیت گرایی است
• قدرت سیاسی کشورها در روابط بین الملل بر اساس کمیت ها سنجش پذیر است
در روابط بین الملل قدرت دو سطح دارد :
۱- محسوس
۲- غیر محسوس
• منابع محسوس قدرت : محصولات آموزشی – محصولات فرهنگی بعلاوه تکنولوژی – ارتش – اقتصاد – سیاست
• منابع نامحسوس قدرت : اعتقادات – مذهب – ارزشها – ایدئولوژی و دانش
در شرایط حاضر خیلی ها اعتقاد دارند منابع نامحسوس قدرت است که زمینه ساز منابع محسوس قدرت می شود
روابط بین الملل ازمنظررشته مطالعات
روابط بین الملل به رشته مطالعاتی ازدرون سنتهای مربوط به نظریه ها وسیاستهای روابط بین الملل بوجود آمده است .

رهیافت های اصلی در ارتباطات بین الملل
۱- رهیافت انسان گرایانه –آرمان گرایانه: در این رهیافت هدف اصلی و اساسی « صلح » و گفتگو می باشد تا با افکار یکدیگر آشنا شویم و آدمی برای دستیابی به صلح و رسیدن به اساس آدمیت ، بایستی ارتباط با انسانهای دیگر را در دستور کار خود داشته باشد تا آداب و فرهنگ بیاموزد اساس این رویکرد روابط بین ملتها و دولت ها می باشد
۲- رهیافت تبلیغاتی : اساس و مبنای این رویکرد تبلیغات است آنهم یکسویه و برای قبولاندن به مخاطب و تسخیر افکار دیگری یعنی ارتباطات بین الملل را برابر با تبلیغات بین الملل میدانند ابزارهایی مثل رادیو – تلویزیون – مطبوعات و … زمینه را برای تفوق سیاسی و نظامی فراهم میک

ند مثل اقداماتی که در جریان جنگ خلیج فارس (حمله آمریکا به عراق رخ داد)
۳- رهیافت اقتصادی : در این رویکرد ، رسانه ها در ارتباطات بین الملل ، باعث کسب درآمد می شود و اقتصاد اطلاعاتی سودآور وسایل ارتباط جمعی به دو گونه در اقتصاد نقش دارند :
– اطلاعات بعنوان کالا ، دارای ارزش اقتصادی می شود
– اطلاعات زمینه تبلیغ و بازاریابی عصر فروش کالا می شود
اقتصاد اطلاعاتی بدون نیاز به ماده اصلی تولید می شود و از روشهای سنتی تولید گذر کرده است و تنها به یک فضا نیاز دارد
۴- رهیافت سیاسی – خبری : نقش وسایل ارتباط جمعی در روابط بین الملل ، انتقال اخبار است گرچه اصل انتقال خبر بیطرفانه است ولی تبعات و نتایج آن بار سیاسی ، اقتصادی دارد در عرصه بین الملل ، برقراری ارتباط به اشکال مختلف اتفاق می افتد بازیگران اصلی در این چرخه ارتباطی سازمانهای بین المللی ، دولتها و اشخاص می باشند .
نقد رهیافتهای ارتباط بین المللی

بر هریک از این رهیافت هانقدهای وارد است که به شرح ذیل به آناشاره میشود:
۱- دستیابی به انتقال عینی اطلاعات وارزشها دررهیافت آرمانی ، انسانی ممکن است وعینیت فرد بی دوام وذهنی است .
۲-پیگیری خردمندانه خیرانسانی که آرمانگرایی خواستارآن است انتظاری غیرواقعگرایانه ازانسانهاست
۳- نو آئینی سیاسی به عدم اعتماد نسبت به رسانه های بین المللی منجرشد ه است که هدفش فریبکارانه می باشد .

ارتباط سیاسی بین المللی
جریان سیاسی اطلاعات یکی ازسنتی ترین شکلهای ارتباط بین المللی است . یکی از پیامدهای این ارتباط گرایش بیشتربه توده مردم است که دانشمندان آنرا سیاستمداری عمومی ، نامیده اند که ازمهمترین ویژگی آن اهمیت دادن به آراء عمومی بوده است .
راهبرد عمده ارتباط سیاسی بین المللی دردهه های نخستین ، بهره جویی بی شرمانه ازآوازه گری( پروپاگاندا ) بود .
ویژگیهای درونی آوازه گری ( پروپاگاندا ) عبارت است ازدانش روانشناختی سرزمینی فرد وهدفش به تنها جستجوی تعالی فرد بلکه حاضربه خدمت ساختن اوست .
انواع پروپا گاندا ازنظرالو(jacques Ellul)ل :
الو (jacques Ellul) دسته های متعددی از آوازه گری ( پروپاگاندا ) را انجام داده است که عبارت است از
سیاسی و اجتماعی _ برانگیزاننده و یکپارچه _ عمودی وافقی _ بخردانه ونابخردانه

بطورکلی ۳ گونه نظریه ارتباطی ، زیربنای پژوهش درروابط بین الملل را تشکیل می دهد :
۱- نظریه های ریاضی
۲- نظریه های اجتماعی وروانی

۳- نظریه های زبان شناختی
ارتباط وتضاد میان فرهنگی
یکی از ویژگیهای عصرمااین است که ملتهای بیش از پیش به ساختارهای سیاسی واقتصادی توجه کرده اند. تجربه ویتنام وانقلاب اسلامی ایران دردهه ۱۹۷۰ تنها دونمونه هیجان آوراز تضاد سیاسی وایدئولوژیک میان ابرقدرتها ازسویی وکشورهای کوچکتر ازسوی دیگر بود .
به علت آنکه قدرتهای بزرگ درحفظ نظام بین المللی سهم زیادی دارند وچون باید موضعی را درراضی نگهداشتن نخبگان سیاسی اقتصادی ونظامی داخلی نگهدارنده با این نظام موجود به هرگونه تغییرات انقلابی وبنیادی درساختار ارتباطی بین المللی کمتر علاقه مند هستند . این جریان ارتباطات واطلاعات بین المللی حاضر را میتوان بدین شرح اعلام کرد :
۱- ارتباط نخبگان داخلی اجتماعی شدن ومجادله سیاست .

۲- سیاستمداری نخبگان قدرتهای بزرگ وهمکاری تنش زدایی یا تن دردادن با اکراه .
۳- نخبگان بین المللی وفرامرزی اجتماعی شدن فعا لیتها .
پس کنترل جریان اطلاع رسانی وارتباطات باید همراه دستیابی به موارد ومنابع طبیعی باشد . تنها درسایه نظام ارتباطات واطلاع رسانی توانمند میتوان عوامل بحثهای امنیتی بین المللی را معین کرد . یعنی مسائل جهانی منطقه ای وملی پایه تحرک سیاسی اقتصادی ونظامی خواهدبود
روابط بین المللی زمینه های مطالعاتی ساختارسازمانهایی که مسئولیت ترویج پیامها میان ملتها و فرهنگها هستندرا تعریف میکند.
عوامل تاثیرگذاردرتحولات بین المللی
۱- توسعه تکنولوژی های مدرن اطلاعات وارتباطات وبکارگیری آنها وتاثیری که برطبیعت شدت ومحتوای اطلاعات وارتباطات داشته اند .
۲- ازدیاد روزافزون بازیگران صحنه بین المللی جریان فراملی وجهانی اطلاعات .
۳- ازدیاد روزافزون توجه دولت – ملتها به اهمیت جریان اطلاعات .
۴- گفت گوی مربوط به نظم نوین بین المللی اقتصادی ونظم نوین جهانی اطلاعات وارتباطات .
۵- علاقه فزاینده موجود درمطالعات مقایسه ای میان فرهنگی افکارعمومی وتصویرها .
تاثیرات رسانه های جهانی معاصر رامیتوان درچند حوزه مورد بررسی قرارداد :
– حوزه دیپلماسی
– حوزه فرهنگ
– حوزه اقتصادی
– حوزه نظامی

– حوزه آموزش
دردودهه اخیروبا آغاز انقلاب اسلامی ونیزانتقاداتی که ازعلوم اجتماعی شد این مساله مطرح گردید که الگوها وروشهای کمی دچار نواقصی درتحلیلهای اجتماعی است وباید الگوها وروشهای کیفی توسعه پیدا کند . بهرحال کنترل جریان اطلاع رسانی و ارتباطات باید همراه دستیابی به موارد و منابع طبیعی باشد وتنها در سایه نظام ارتباطات واطلاع رسانی توانمند است که می توان عوامل بحثهای امنیتی بین المللی را معین کرد سخن کوتاه مفهوم سازی مسائل جهانی ، منطقه ای و ملی پایه تحرک سیاسی ، اقتصادی و نظامی است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد