بخشی از مقاله

معماري ايراني

-در معماري ايراني براي انتخاب جهت مناسب اقليمي قرارگيري خانه از چه شكلي استفاده مي نمودند
الف-چهارضلعي ب-پنج ضلعي
ج-شش ضلعي د-هشت ضلعي

2-مهمترين عامل در طراحي اتاق هاي يك هتل مجهز چه مي باشد.
الف-استفاده از پلان هاي تيپ وتكراري
ب-ايجاد و ديد مناسب از درون اتاق ها به بيرون
ج-استفاده از ديوارهاي خيس مشترك بين سرويس ها
د-توجه به استقلال صوتي بين اتاق ها

 

3-مناسب ترين مكان براي طراحي آشپزخانه در يك منزل مسكوني در اقليم گرم وخشك در چه جبهه اي از ساختمان است
الف-جنوبي ب-شمالي ج-شرقي د-غربي

4-در كدام كاربري استفاده از ضوابط طراحي انعطاف كمتري دارد
الف-ورزشي ب-تجاري
ج-تفريحي د-مسكوني

5-مناسب ترين ورودي ها جهت طرح يك آمفي تئاتر از كدام قسمت مي باشد.
الف-از سمت چپ سن ب-از پهلوي سالن
ج-از پشت سالن ج-توجه به ديد مناسب تماشاچي

6-ساخت مدارس از چه دوره اي در معماري ايران رواج پيدا كرده است
الف-ايلخاني ب-سلجوقي


ج-تيموري د-غزنوي

7-معماري ايران در اقليم گرم وخشك داراي پيوند محكمي با محيط است زيرا …
الف-از سايه بهره زيادي برده است
ب-داراي فرم هاي قوسي و نرم راست
ج-به علت شدت گرما درون گرا است
د-مصالح آن بوم آورد است

8-كدام عبارت در مورد معماري ايران صحيح تر است
الف-طبيعت گر است زيرا داراي تزئينات طبيعي است
ب-از طبيعت دوري مي كند زيرا درون گرا است
ج-توجه به طبيعت را در طراحي معماري اصل مي شمارد
د-نسبت به طبيعت بي تفاوت است

9-گونه شناسي در طراحي معماري يعني دسته بندي بناها براساس …
الف-تاريخ ساخت ب-عملكرد
ج-ويژگي هاي خاص د-نام طراحان آنها

 

10-استانداردهاي معماري در چه زمينه هايي كارايي عام دارند
الف-تطبيق فضاهاي معماري با عملكرد مور نياز
ب-تطبيق فضاهاي معماري با ابعاد واندازه هاي بدن انسان
ج-تطبيق فضاها با فرهنگ استفاده مردم
د-مورد 1و2 صحيح است

11-در مناطق گرم وخشك
الف-از عايق حرارتي استفاده نمي شود
ب-عايق حرارتي بايد از سمت داخل ساختمان باشد
ج-عايق حرارتي بايد از دست بيرون ساختمان باشد
د-استفاده از عايق حرارتي الزامي است

12-كدام يك ويژگيهاي ذيل متعلق به دوران ايلخاني است
الف-گنبد و ايوان هاي رفيع
ب-كاشي هفت رنگ
ج-شروع ابنيه چهار ايواني
د-كاشي نگيني

13-معماري مدرن در غرب از چه تاريخي آغاز شد
الف-همراه با رنسانس در غرب
ب-همراه با انقلاب صنعتي در غرب
ج-همراه با حركت هاي اتوپيستي در غرب


د-هيچكدام

14-…………… از مهم ترين گرايش هاي معماران مدرن بود
الف-عملكرد گرايي، فرهنگ گرايي، ملي گرايي
ب-آرمانگرايي ،ملي گرايي، عملكردگرايي
ج-عملكردگرايي ،انترناسيوناليزم، آينده نگري
د-انترناسيوناليزم،عملكردگرايي،بومي گرايي

15-جهت مناسب معابر در روستاهاي مناطق كوهستاني برف گير كدام است
الف-جهت شمالي-جنوبي
ب-جهت شرقي-غربي
ج-جهت شمالي غربي-جنوب شرقي
د-جهت شمالي شرقي-جنوب غربي

16-دورنما يا پرسپكتيو در مينياتور ايراني………… است
الف-به شيوه هندسي
ب-استفاده از نور پلان هاي جلو
ج-عمودي
د-پرسپكتيو ندارد

17-كهن ترين تمدني كه در آن هنر باغ سازي را ميتوان به كمك نقوش و كتيبه ها جستجو كرد كدام است
الف-عيلام
ب-مصر
ج-يونان
د-چين

18-سرانه متعارف و قابل قبول فضاهاي سبر شهري كه از سوي سازمان ملل متحد اعلام شده حدود است.
الف-10 تا 15 متر ب-15 تا 20 متر
ج-20 تا 25 متر د-25 تا 30 متر
19-توجه به كدام يك از موارد زير در معماري منظر از اهميت بيشتري برخوردار است
الف-بكارگيري عناصر طبيعي در طراحي


ب-بكارگيري الگوهاي طبيعي
ج-رعايت اصول احساسي و ادارك
د-رعايت مقياس هاي انساني

20-رشته معماري منظر با كدام يك از رشته هاي زير مرتبط است
الف-معماري
ب-برنامه ريزي شهري
ج-طراحي شهري
د-هر سه مورد

21-كدام يك از عناصر منظر به شمار نمي رود
الف-آب
ب-سنگ
ج-دورنما
د-درخت

22-كدام تمدن با هويت غالب طبيعت گرا شناخته مي شود
الف-چين ب-ايران ج-يونان د-اروپا

23-بناي ارگ عليشاه در كدام شهر واقع است.
الف-كرمان ب-مشهد
ج-قزوين د-تبريز

24-اولين ابنيه چهار ايواني شناخته شده قبل و بعد از اسلام در ايران كدام اند.
الف-كاخ آشور-كاخ لشكري بازار
ب-كاخ سروستان – مدرسه خرگرد
ج-تخت جمشيد- مسجد زواره
د-كاخ نيشابور- مسجد ني ريز

25-كدام يك از تزئينات زير متعلق به دوره سلجوقي نمي باشد.
الف-كاشي معرق
ب-كاشي هفت رنگ
ج-كتبه هاي خطاطي كوفي
د-مهرهاي گچي

26-در كدام شيوه معماري ايراني مهمترين مصالح را از لحاظ مرغوبيت از هر كجا كه مسير بود تهيه كردند
الف-پارسي ب-پارتي ج-خراساني د-آذري

 

27-كدام يك از آجرهاي زير درجه حرارت بالائي دارند
الف-آجرنسوز ب-آجرجوش ج-بلوك سفالي د-آجرسبز

28-ارتفاع قوس (خيز قوس)در طاق ضربي چقدر است؟
الف-3تا5 سانتيمتر ب-5تا7 سانتيمتر
ج-7تا9 سانتيمتر د-9تا12 سانتيمتر

29-بتن كدام يك از نيروها را نمي تواند تحمل كند
الف-كششي ب-كششي و فشاري
ج-فشاري د-هيچكدام

30-در ساختمانها عموما به چند نوع عايق نياز داريم
الف-عايق صوتي
ب-عايق حرارتي ورطوبتي
ج-موارد الف وب
د-هيچكدام

31-دادن طرح كوچكتر كردن پنجره ها و ضخيم كردن ديوارها براساس چه امري است
الف-مقاوم كردن ساختمان
ب-صرفه جويي در انرژي
ج-زيباتر شدن ساختمان
د-همه موارد

32-سقف راهرو را ميتوان كوتاه تر جلوه داد اگر
الف-نورچراغها به پايين داده شود و چراغها از سقف آويزان باشد
ب-سقف و كف ها به رنگ روشن انتخاب شوند
ج-سقف كاذب زده شود
د-موارد الف وب صحيح است

33-اولين نمونه هاي پوشش اتاق را در كدام بنا مي توان مشاهده كرد
الف-چغازنبيل ب-كاخ سروستان
ج-ايوان مدائن د-طاق كسري
34-در كدام مورد تجهيزات فضا بايد با رفتار انسان بيشترين تطبيق را داشته باشد
الف-خانه ب-موزه
ج-كارخانه د-فروشگاه

35-كدام مصالح بيشترين قابليت هدايت حرارتي را دارا مي باشد
الف-پشم شيشه ب-پشم سنگ
ج-آز بست د-هيچكدام

36-سبك در معماري مجموعه اي از …………. است.
الف-قواعد ومحدوديت ها
ب-معيارهاي زيباشناختي وبصري
ج-قواعد هندسي وشكل ها در شكل هاي زيبا شناختي
د-شكل هاي زيباشناختي

37-بهترين مكان حايل صوتي در كجاست
الف-وسط منبع صوتي وشنونده
ب-نزديك منبع صوتي
ج-نزديك شنونده
د-زير اجسام مرتعش شونده

38-براي نورپردازي آينه در سرويس هاي بهداشتي بهتر است از لامپ………… استفاده شود.
الف-فلورسنت ب-تنگستن
ج-هالوژن د-سديم

39-ضخامت قابل قبول لايه هوا به منظور عايق حرارتي در ديوار چندسانتي متر است.
الف-4 ب-10 ج-20 د-25

40-شيب مناسب براي شيب بندي بام و سرويس ها حدود چند درصداست.
الف-نيم ب-يك ج-يك ونيم د-هفتادوپنج صدم
41-هدف اصلي از اجراي بلوكاژ (سنگ چيني خشكه )در كف سازي چيست؟
الف-ايجاد سطح مقاوم
ب-جلوگيري از انتقال گرما
ج-ايجاد و سطح يك پارچه
د-جلوگيري از نفوذ رطوبت

42-مقدار رطوبتي كه هواي يك اتاق مي تواند بخود بگيرد به كدام عامل بستگي دارد
الف-دماي هواي اتاق
ب-رطوبت نسبي هواي اتاق
ج-رطوبت و ويژه هواي اتاق
د-فشار هواي اتاق

43-مناسبترين جنس لوله براي لوله كشي هاي اصلي فاضلاب شهر چيست؟
الف-بتني ب-چدني
ج-پلي اتيلن د-مسي

44-ملات باتارد مخلوطي ايست از
الف-ماسه و آهك و آب ب-گچ و آهك و سيمان و آب
ج-گچ و ماسه و سيمان وآب د-ماسه وآهك وسيمان و آب

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید