مقاله در مورد کاربرد مهارتهای فراشناختی در آموزش داخل کشور

word قابل ویرایش
33 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

کاربرد مهارتهای فراشناختی در آموزش داخل کشور

راهبردهای فراشناختی: تدریس و سنجش

اشاره
مدیریت جدید در آموزش و پرورش، همانند مدیریت در حوزه های گوناگون نظیر تجارت و … بر پرورش منابع انسانی سازمان تاکید دارد. مدرسه به مثابه سازمانی که تحت نظر مدرسه است، برای حصول به اهداف تعیین شده به فعالیت منابع انسانی خود نیاز دارد. اهداف، زمانی برآورده خواهد شد که در کنار فراهم آیی امکانات مادی، فضای کار، بودجه و … منابع انسانی مدرسه هم رشد مطلوبی داشته باشند. رشد و بالندگی منابع انسانی مدرسه،افزون بر کوشش های فردی منابع انسانی، برای ایجاد فرصت جهت بالندگی به درایت و تدبیر نیاز دارد.

بالندگی حرفه ای معلمان، در گرو فراگیری دانش و مهارت هایی است که حاصل پژوهش و اندیشه ورزی مربیان متخصص در امر آموزش و پرورش به شمار می رود. نظریه فراشناخت، که از نظریه های جدید در حوزه آموزش و پرورش است، در بالندگی حرفه ای معلمان و مدیران اثر مثبتی می گذارد. به این سبب، در این مقاله راهبردهای فراشناختی تدریس و سنجش یا مجموعه اصول و راهکارهای عملیاتی مربوط به اصول طرح شده، برای فراشناخت را ارائه می دهیم.

راهبردهای فراشناختی تدریس و سنجش
فراشناخت اساساً آن جنبه از فرآیندهای استدلال انسانی است که برای حل مساله اساسی اند. دانش مربوط به این فرآیندها و کنترل آن ها در حوزه عمل فراشناخت قرار می گیرد. در نوشته حاضر، به شش سوال مربوط به تدریس و سنجش فراشناخت می پردازیم که عبارتند از:
الف_ چه جنبه هایی از فراشناخت را باید آموخت؟
ب_ چه کسی از آموزش فراشناختی نفع می برد؟
پ_ اصول بنیادین آموزش فراشناختی کدام است؟

 

ت_ باید به آموزش فراشناختی چه مقدار زمان اختصاص داد؟
ث_ برای آموزش فراشناخت چه کار باید کرد؟
ج_ آموزش فراشناخت را از کجا باید آغاز کرد؟
الف_چه جنبه هایی از فراشناخت را باید آموخت؟ برای آموزش فراشناختی، انتخاب محتوا چندان کار آسانی نیست. انتخاب محتوای مناسب از راه بررسی تفاوت های فراشناختی گروه های دانش آموزی امکان پذیر است. به این سبب، لازم است نحوه عملکرد فراشناختی یادگیرندگان پیشاپیش معین گردد. دومین منبع برای تدارک محتوای آموزش فراشناختی، اطلاعات موجود در ادبیات نظری و تجربی است. از ادبیات نظری و تجربی، سه نوع راهبرد و مهارت برمی‏آید: آگاهی از فرآیندهای نظم جویی مناسب، کسب مهارت های نظم جویی و در دسترس نبودن و بهره گیری از مهارت های پردازش. این مهارت ها و راهبردها مبنایی برای برنامه ریزی آموزش فراشناختی است.
ب_ چه کسی از آموزش فراشناختی سود می برد؟ تدریس مهارت ها و راهبردها به یادگیرندگانی که پیش تر مهارت ها و راهبردها را فرا گرفته اند، موثر نیست؛ همچنین آموزش های فراشناختی برای کسانی که فاقد مهارت های پایه شناختی اند و از نظر عاطفی آمادگی کافی ندارند، سودمند نیست. برای مثال، از دانش آموزانی که فاقد مهارت های پایه خواندن هستند، انتظار نمی‏رود در برنامه های آموزشی معطوف به بهبود مهارت های مطالعه و مهارتهای خود نظم جویی در مطالعه موفق شوند. همچنین یادگیرندگانی که اثرگذاری راهبردها و مهارت های مطالعه را باور ندارند، از برنامه های آموزشی فرا شناختی بهره نمی گیرند. بنابراین، دانش آموزانی برای آموزش های فراشناختی مناسب اند که فاقد راهبردها و مهارت های فراشناختی باشند. در نتیجه،

شناسایی یا تشخیص بنیه عاطفی دانشی یادگیرندگان به نظر برای موفقیت در آموزش های فراشناختی ضروری است.
پ_ اصول بنیادین آموزش فراشناختی کدام است؟ چندین اصل را می توان از پژوهش های موجود برای تدریس و یادگیری فراشناختی استخراج کرد. از بین اصول فراوان استخراج شده، اصول ارائه شده در زیر اهمیت زیادی دارند:
الف_ فعالیت ها و فرآیندهای یادگیری بیش از بازده های یادگیری باید مورد تاکید قرار گیرند (اصل فرآیند). ب_ یادگیری “اندر یافتی” است و به دانش آموزان یاری می شود تا از راهبردهای یادگیری، مهارت های خود نظم جویی و روابط بین راهبردها و مهارت ها به منظور دستیابی به اهداف یادگیری آگاهی یابند (اصل تامل). پ_ تعامل بین عناصر شناختی، فراشناختی و عاطفی یادگیری در کانون قرار دارند (اصل عاطفی). ت_ دانش آموزان پیوسته باید از کاربرد و کارکرد دانش و مهارت ها آگاه باشند (اصل کارکرد). ث_ معلمان و دانش آموزان باید برای انتقال و تعمیم فراگرفته ها بکوشند

(اصل انتقال). ج_ باید راهبردهای یادگیری و مهارت های خود نظم جویی را به صورت منظمی تمرین کرد. تمرین باید همراه با زمان کافی و زمینه عملی در بستر ویژه ای انجام شود (اصل زمینه). چ_ دانش آموزان را باید برای فراگیری نحوه نظم دهی، تشخیص (عیب یابی) و بازنگری یادگیری آماده کرد (اصل خود تشخیصی / خود عیب یابی). ح_ آموزش باید به صورتی طراحی گردد که توازن مطلوبی بین کیفیت و کمیت یادگیری وجود داشته باشد (اصل فعالیت). خ_ مسوولیت یادگیری باید به تدریج به یادگیرنده سپرده شود (اصل سکوبندی یا داربست). د_ در آموزش دانش آموزان ابتدایی به طور خاص باید روابط بین والدین و دیگر افراد بزرگسال مورد تاکید قرار گیرد تا آن که تلاش های پایه برای یادگیری خود نظم جویی مورد سرپرستی قرار گیرد. (اصل سرپرستی). ذ_ همیاری و بحث در بین دانش آموزان ضروری است (اصل همیاری). ر _ هدف های یادگیری شناختی عالی که

مستلزم پردازش شناختی عمیق تر است باید مورد تاکید قرار گیرد (اصل هدف). ز) مواد درسی جدید زمانی فراگرفته می شود که به دانش و پیش آموخته های قبلی پیوند زده شود (اصل پیش آموخته ها). ژ _ آموزش باید با توانایی درک و فهم جاری دانش آموزان متناسب باشد (اصل یادگیری فهم).
الزامی نیست همه برنامه های آموزشی، اصول برشمرده در بالا را در نظر آورند. اما برنامه هایی که از اصول برشمرده در فوق اثر می پذیرند، اثربخشی بیش تری نشان می دهند.

ت_ باید برای آموزش فراشناختی چه مقدار زمان اختصاص داد؟ در بسیاری از برنامه های آموزشی عموما زمان بسیار اندکی برای آموزش های فراشناختی در نظر گرفته می شود. این امر دلیل آن نیست که برنامه های آموزشی کوتاه مدت اثر گذارند. در مطالعه ای نشان داده شده با یک ساعت آموزش برای بزرگسالانی که به یادگیری زبان خارجی می پرداختند، نتایج چشمگیر به دست آمد. می دانیم که برنامه های کوتاه مدت آموزشی عموما برای کودکان کم سن، دانش آموزان کم توان و دانش آموزان ناتوان در یادگیری اثر گذار نیستند. برنامه های آموزشی بلند مدت، اثرگذارتر از برنامه های آموزشی کوتاه مدت اند. با این همه باید در زمینه مدت برنامه های آموزشی پژوهشی جدی انجام شود.
ث_برای آموزش فراشناخت چه کار باید کرد؟ مواد آموزشی که برای آموزش های فراشناختی مورد استفاده قرار می گیرد، باید از نظر بوم شناختی سازگار باشند. یعنی باید در برنامه های آموزش موادی را وارد کرد که دانش آموزان مکررا با آن ها در داخل و خارج از مدرسه مواجه باشند. مطلوب است برای برنامه های آموزشی فراشناختی از همان مواد آموزشی ای استفاده کرد که دانش آموزان درصدد یادگیری آن برای دروس مدرسه ای خود هستند؛ از این طریق به راحتی می توان عملکرد دانش آموزان را به صورت منظم مورد پایش و ارزشیابی قرار داد. برنامه های آموزشی ای که از ویژگی های مورد اشاره در بالا برخوردار نباشند برای دانش آموزان نامناسب خواهند بود.

ج_ آموزش فراشناخت را از کجا باید آغاز کرد؟ چون تکالیف یادگیری مورد استفاده برای آموزش فراشناخت باید از نظر بوم شناختی سازگار باشند ، بهترین جایگاه آغاز کار، برنامه درسی مدرسه است . منظم کردن آموزش فراشناختی در برنامه درسی مدرسه، عاری از مسأله و دشواری هم نیست. این کار ، گاه ، دانش آموزان را سر در گم می سازد. برای رفع دشواری ، به جای تأکید بر مطالعه و حل صرف مسأله ، باید از دانش آموزان خواست فرآیند های درگیر در امر مطالعه و حل مسأله را هم نظم ببخشند.
پرات، راه حلّی برای از میان برداشتن مشکل اشاره شده ارائه داده است: او بر آن است که باید ا

ز رویکرد های ” در شرایط عمل گذاشتن ” استفاده کرد. در رویکردهای “در شرایط عمل گذاشتن ” معلم مهارت های نظم جویی را بی آن که دانش آموزان را بیش ازاندازه متوجه امر کند ، فعال می سازد. دانش آموزان پس از آن که برنامه را دریافت کردند یا آموزش دیدند و از مزایای برنامه آموزشی بهره گرفتند ، به کاری که انجام شده است ، از نظر آموزش فراشناختی توجه می کنند. نتیجه گیری درک و فهم و کسب توانایی در زمینه چگونگی تفکر و نحوه نظم جویی در سازمان دهی رفتار یادگیری از موضوعات محوری برای فراگیری معلمان است. مجهز کردن دانش آموزان به مهارت ها و راهبردهای فراشناختی، آنان را قادر می سازد خواسته ها و انتظارات عدیده آموزش و پرورش را بر آورده سازند. گرچه عده ای از دانش آموزان به طور طبیعی از مهارت ها و راهبردهای فراشناختی بهره می گیرند، عده زیادی از دانش آموزان را می توان آموزش داد تا آگاهانه از مهارت ها و راهبردهای فراشناختی استفاده کنند.
کاربرد آموزش فراشناختی در ایران
در ادبیات روان شناسی، شناخت را معمولا˝ مترادف با تفکر می آورند. بنابراین، فراشناخت را می توان آگاهی بر جریان تفکر و کنترل و هدایت آن هم تعریف کرد. جریان شناخت در نظریه روان شناسی شناخت انسان را عبارت ازدریافت، پردازش، نگهداری و انتقال اطلاعات می دانند
برای شاگردانی که دچار کم ¬توانی یادگیری یا اختلال توجه هستند نیز یادگیری این مهارتها کمک بزرگی خواهد بود
فراشناخت فعالیتی است که کنش های مربوط به چهار عنصر یادشده را در برمی گیرد و بر آنها نظارت دارد.
معلمان در مدارس باید ابتدا دانش آموزان را به روش دریافت،پردازش و نگهداری و انتقال درست اطلاعات فراخوانند و سپس آنها را ترغیب کنند تا جریان فعالیت های ذهنی را که انجام می دهند، مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند.
هدف:

هدف اساسی نظریه فرا شناخت کمک به دانش آموز برای اندیشیدن و پرورش مهارت فکر کردن است.
هدف دیگر آموزش فراشناخت، پرورش مهارت های انتقال یادگرفته ها در موقعیت های متعدد است.
راهبردهای فرا شناخت دارای اهمیت فوق العاده است، و در آموزش دروس متعدد از آنان بهره گرفته می -شود. راهبردهای فرا شناختی، نیازهای یادگیری فراگیران را برطرف می سازد. راهبردها آن دسته از فعالیت های ذهنی و عملی هستند که راه رسیدن به هدف ها را هموار می سازند.
نمونه ای ازراهبرد های فراشناختی عبارت است از:
الف – براساس یک سلسله رخدادها نمایشنامه ی ساده ای بنویسد………شرح راهبرد این است

که دانش آموزبر اساس موضوعات دروس تاریخ وادبیات فارسی نمایش نامه ای را تنظیم مکند.
ب – رابطه یاد گرفته های جدید را با پیش دانسته های خود بیابد…… شرح راهبرد اینکه دردرس ریاضی دانش آموزتوانایی خود درحل یک مسئله رادر پیش دانسته خود می یابد ودر عملیات تقسیم کردن دانش آموز پی می برد که پیش تر تفریق وضرب را فرا گرفته است.
ج – مراحل انجام دادن وحل مسئله را می داند……… شرح راهبرد اینکه دانش آموزگام هایی را که برای حل مسئله بر می دارد تشریح می کند.(در درس ریاضی عملیات توان ودردروس علوم انسانی روش حل مسئله جان دیویی)
مثال تدریس در قالب نظریه فرا شناختی:
موضوع: میکروب ها (آغازیان ساده)
هدف کلی: آشنایی با طبقه بندی جانداران ذره بینی، صفات عمومی و ساختمانی آنها و اثراتی که در زندگی ما دارد.
مراحل اجرای الگو
مرحله نخست: آماده سازی :
در مرحله آماه سازی معلم تلاش می کند تا دانش آموزان را ترغیب کنند ۳ دسته فعالیت را انجام دهند .
– تصمیم گیری درباره هدف
– پیش بینی روش حل مسئله و انتخاب راهبرد
– بررسی دانش پیشین مورد نیاز
با استفاده از تصویر توجیهی برای به دست آوردن تعریف میکروب و در صورت وجود میکروسکوپ مشاهده باکتری ها و میکروب ها و مطالعه کتاب و مشاهده تصاویر کتاب و مقایسه آنها با باکتری ها و میکروب ها درزیر میکروسکوپ.
مرحله دوم: نظم دهی :
مرحله بروز دادن فعالیت های ذهنی ارزشیابی از خود، هم از نظر فعالیت های فکری و هم از نظر فعالیت علمی است، فعالیت های فکری مربوط به یافتن راه حل ها و گزینش شیوه کار و شکل دادن نگرش خاص به موضوع و بررسی پیش نیازها است .
تهیه نقاشی و کلاژ برای نشان دادن نوع باکتری و از طریق آن نوع بیماری و انجام آزم

ایش کشف میکروب، مقایسه باکتری ها و میکروب ها و در جستجوی تعاریف برای میکروب ها و ویروس ها .
مرحله سوم: ارزشیابی:
معلم دانش آموزان را وادار می کند تا درباره ی یادگرفته های خود قضاوت کنند و از آنان خواسته می شود عملکرد خود را ارزشیابی کنند.
دانش آموزان: برای فعالیت های مفید و مضر باکتری ها چند مثال می آورند :

– تفاوت ساختمان باکتری و ویروس را شرح می دهند و خصوصیات هر یک را از نظر ساختار و فعالیت حیاتی شرح می دهند.
– آزمایشی برای کشف میکروب ها طراحی می کنند.
– طرز تولید مثل باکتری ها و ویروس ها را با رسم شکل نشان می دهند.
– نمونه هایی از آغازیان را جمع آوری و مشاهده می کنند.
نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی :
عمدتاً نا ظر بر عوامل فرایندی است، اما برخی از اجزا وعوامل آن درون دادهای نظام آموزش و پرورش را نیز شامل می شود . نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی شامل :
راهبری کلان، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت، ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختارنظام آموزش، برنامه ریزی آموزش و توسعه، نظارت و ارزشیابی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و … است.
عوامل و مؤلفه های درون دادی نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی عبارتند از:
• ساختار و تشکیلات سازمانی (نمودار تشکیلاتی سازمان)

• قوانین و مقررات – آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب مراجع قانونی اعم از مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی انقلاب فر هنگی و شورای عالی آموزش و پرورش را شامل می شود.
• ساختار آموزشی – شامل ساختار آموزشی مقاطع و دوره های تحصیلی شامل دوره پیش دبستان، دبستان، راهنمایی، متوسطه، تربیت معلم، فنی و حرفه ای، استثنایی،است

عدادهای درخشان ونهضت سوادآموزی
عوامل و مؤلفه های فرایندی نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی عبارتند از:
• راهبری کلان
• فرهنگ سازمانی
• سبک مدیریت و رهبری
• برنامه ریزی آموزشی و توسعه
• نظارت و ارزشیابی
• فناوری اطلاعات و ارتباطات- این فناوری ها شامل سخت افزارها، رایانه ها ودیگرافزارها، شامل نرم افزارهای کاربردی ونظامهای ارتباطی (اینترنت و اینترانت )است.
• ارزشیابی امور کارکنان
• ارزیابی عملکرد
نظام تأمین منابع انسانی شامل:
انتخاب ، جذب ، استخدام ، تربیت، تأمین ، تخصیص، بکارگیری و ارتقای معلم و دیگر منابع انسانی آموزش و پرورش است.
عوامل و مؤلفه های درون دادی نظام تأمین منابع انسانی عبارتند از:
• معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش
• قوانین و مقررات جذب و استخدام منابع انسانی (قوانین و مقررات تأمین منابع انسانی)
عوامل و مؤلفه های فرایندی نظام تأمین منابع انسانی عبارتند از:
• روشهای انتخاب (گزینش) منابع انسانی
• روشهای جذب منابع
• روشهای استخدام منابع انسانی
• روشهای بهسازی و تربیت منابع انسانی
• تخصیص منابع انسانی

• ارتقای منابع انسانی
• سازمان دهی معلمان و سایر کارکنان (تعدیل منابع انسانی).
• روشهای نگهداری
نظام تأمین منابع مالی و مادی ، شامل:
تأمین، تخصیص ، تشخیص و بهره برداری از منابع مالی، فضا و تجهیزات آموزشی و اجرایی و پول.
عوامل و مؤلفه های درون دادی نظام تأمین منابع مالی و مادی عبارتند از:
• بودجه

• تجهیزات و ماشین آلات (منقول و غیرمنقول)
عوامل و مؤلفه های فرایندی نظام تأمین منابع مالی و مادی عبارتند از:
• سیاست تأمین و تخصیص منابع مالی و مادی (یعنی روشهای تامین و تخصیص پول و اعتبار درآموزش و پرورش و نیز روشهای تأمین، طراحی، ساخت و تخصیص فضاهای کالبدی، تجهیزات و ماشین آلات.
نظام برنامه ریزی درسی و فناوری آموزشی شامل:
برنامه های درسی، روشهای تدریس.راهنمایی و مشاوره، ارزشیابی برنامه های درسی و تحصیلی، تدوین محتوی، فناوریهای آموزشی،فعالیتهای فوق برنامه و … است.
عوامل و مؤلفه های درون دادی نظام برنامه ریزی درسی و فناوری های آموزشی عبارتند از:
• کتب درسی
• کتب آموزشی
• مجلات و رسانه های شنیداری و دیداری
عوامل و مؤلفه های فرایندی نظام برنامه ریزی درسی و فناوری های آموزشی عبارتند از:
• روشهای یاددهی – یادگیری(Study skills)
• روشهای مطالعه و یادگیری دانش آموزان
• رویکردها و روشهای برنامه ریزی درسی
• راهنمایی و مشاوره
• روشهای ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان
• تکنولوژی آموزشی
• فعالیتهای فوق برنامه
نظام تحقیق و توسعه شامل:
تحقیقات بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه است.
عوامل و مؤلفه های درون دادی نظام تحقیق و توسعه عبارتند از:
• فرهنگ پژوهش

• نیروی انسانی پژوهشگر
• شبکه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی موجود
• بودجه و اعتبارات پژوهشی
• ساختار و تشکیلات پژوهش
عوامل و مؤلفه های فرایندی نظام تحقیق و توسعه عبارتند از:
• انجام پژوهشهای بنیادی، توسعه ای و کاربردی
• کاربست نتایج تحقیقات انجام شده
• معلم پژوهنده
• تأمین و تربیت پژوهشگر
مقایسه راهبردهای فراشناختی دانش آموزان عادی و نارسا خوان پایه های دوم ، سوم و چهارم
فرضیه های پژوهش
هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای فراشناختی دانش آموزان نارسا خوان و عادی پایه های دوم ،سوم و چهارم ابتدایی بود. فرضیه های اصلی این پژوهش عبارت بودند از : ۱ – در میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی بین دانش آموزان عادی و نارسا خوان تفاوت وجود دارد. ۲ – بین استفاده از راهبردهای فراشناختی در دانش آموزان عادی پایه های مختلف تفاوت دارد .۳ – بین استفاده از راهبردهای فراشناختی در دانش آموزان نارسا خوان پایه های مختلف تفاوت وجود دارد.
روش پژوهش :
۱- آزمودنیها : به منظور بررسی فرضیه های فوق نمونه ای به تعداد ۶۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر عادی پایه های دوم، سوم و چهارم( از هر پایه ۲۰ نفر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از ۴ مدرسه در چهار جهت جغرافیایی شهر زنجان ، و ۵۴ نفر از دانش آموزان دختر و پسر نارسا خوان پایه های دوم،سوم و چهارم (۲۰ نفر دوم ، ۱۸ نفر سوم ، ۱۶ نفر چهارم ) به صورت نمونه در دسترس از مرکز اختلالات یادگیری شهر زنجان انتخاب شدند.لازم به توضیح است که با توجه به پروندهای تحصیلی موجود بهره هوشی کلیه آزمودنیها در دامنه ۱۱۵-۹۰ قرار داشت .

۲- ابزار اندازه گیری : ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون فراشناخت سوانسون(۱۹۹۶ ) بود . سوانسون در سال (۱۹۹۶) برای مطالعه نقش فرا شناخت در حافظه فعال و درک مطلب مطالعه کنندگان عادی و مختل یادگیری آزمون مورد مطالعه پژوهش را ساخت. آزمون فرا شناخت (۱۹۹۶) شامل ۲۰ سوال ۴ گزینه است. فعالیتهای اساسی درک و فهم نظیر اهداف خواندن، ارتباط با اطلاعات قبلی ، توجه به ایده های اصلی، ارزیابی انتقادی ، بازنگری درک وفهم و استنباط نتایج را شامل می شود. هیچ گزینه ای از سؤالات این آزمون غلط نیست، بلکه گزینه های بین ۴-۱ امتیاز به آزمودنی اختصاص می دهند به این معنی که اگر آزمودنی بهترین پاسخ را انتخاب کند ۴ امتیاز و اگر نامناسب ترین گزینه را علامت بزند یک امتیاز خواهد گرفت.

۳ – روش اجرا : روش اجرای پژوهش ، روش علّی – مقایسه ای بود . و پس از انتخاب گروه نارسا خوان و عادی. آزمون فراشناخت سوانسون بر روی تک تک آنها به صورت انفرادی جرا گردید.در دستورالعمل اجرایی آزمون فراشناخت برای کنترل تفاوتهای فردی دانش آموزان در خواندن توصیه شده ، آزماینده متن هر سوال و گزینه های آن را با صدای بلند بخواند و پس از پاسخگویی آزمودنی ها ، آزماینده سوال بعدی را بخواند.به این دلیل که امکان برگزاری آزمون به صورت گروهی نبود، آزمون به صورت انفرادی برگزار شد .
یافته های پژوهش
داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل آماری ؛آزمونT برای گروه های مستقل و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی مورد بررسی قرار گرفت .یافته های پژوهش حاضر بیانگر این است که در هر سه پایه بین میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی در دانش آموزان عادی و نارسا

خوان تفاوت معنا داری وجود دارد ( در پایه دوم p < /05 و در پایه های سوم و چهارم p < /01 )و این تفاوت به نفع گروه عادی است . همچنین در هر دو گروه از دانش آموزان عادی و نارسا خوان با بالا رفتن پایه تحصیلی میزان استفاده از راهبردهای فرا شناختی افزایش می یابد. لیکن این تفاوت در پایه های (دوم ، سوم ) معنادار نبوده دردا در حالی که در پایه های ( دوم ، چهارم ) و ( سوم ، چهارم ) معنا دار بود p < /01) )
بحث ونتیجه گیری
یافته های بدست آمده به وضوح نشان می دهد که در تمامی پایه های مورد مطالعه دانش آموزان نارسا خوان در مقایسه با دانش آموزان عادی از راهبرد های فراشناختی اندکی استفاده می کنند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 33 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد