مقاله رابطه اختلال شخصیت خودشیفته و مرزی با استفاده از مواد نیروزا دربین ورزشکاران شهر کرمانشاه

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

رابطه اختلال شخصیت خودشیفته و مرزی با استفاده از مواد نیروزا دربین ورزشکاران شهر کرمانشاه

چکیده:
مقدمه: با توجه به شیوع روزافزون استفاده از مواد نیروزا در بین ورزشکاران و به خصوص بدنسازان و با توجه به آسیب های جسمانی و روانی دوپینگ پژوهش حاضر را انجام دادیم.
روش ها: این پژوهش بر روی ورزشکاران شهر کرمانشاه صورت گرفت که برای انجام آن از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. در این مطالعه، پرسشنامه های خودشیفته و مرزی میلون برای تشخیص اختلال شخصیتی و پرسشنامه محقق ساخته برای مصرف مواد نیروزا استفاده شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده ازآزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین شخصیت خودشیفته با مصرف مواد نیروزا رابطه مثبت و معنادار((۰/۴۱ و همچنین بین شخصیت مرزی و مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران بدنساز همبستگی۰/۵۴وجود دارد.

نتیجه گیری:با توجه به نتایج به مسئولان و برنامه ریزان ورزش و تربیت بدنی پیشنهاد می شود که به شخصیت ورزشکارن و ویژگی های شخصیتی در ورزش به خصوص ورزشهای حرفهای توجه کنند.
کلیدواژه ها:مصرف مواد نیروزا شخصیت خودشیفته، مرزی،ورزشکاران
مقدمه:
اختلال شخصیت عبات است از الگو ناسازگارانه وبا دوام تجربه درونی و رفتار که به زمان نوجوانی و جوانی برمی گردد(هالجین وهمکاران؛DSMIV .(2002اختلال شخصیت را به سه طبقه کلی A,B,C تقسیم میکند:خوشهB شامل رفتارهای نمایشی،هیجانی یا نامنظم است .این موارد اختلال شخصیتی خودشیفته و مرزی می باشند که اولی به علت خودبزرگ بینی ودومی به علت بی ثباتی وکثرت جمعیت مورد توجه قرار گرفته اند (سلیگمن و همکاران،.(۲۰۰۳ افراد مبتلا به شخصیت خودشیفته درک غیر واقع بینانه و کاذبی از اهمیت خود دارند صفتی که به خود بزرگ بینی معروف است .نام این اختلال از افسانه یونان نارسیسوس جوانی که عاشق انعکاس تصویر خودش در برکه شد گرفته شده است .اگرچه افراد مبتلا به این اختلال از دیگران توقع دارند انها را تحسین نموده و همه آرزوها و درخواست های انها را براورده کنند،اما به نیاز های دیگران اعتنایی ندارند .چون آنها خود را خیلی استثنایی می دانند احساس می کنند که فقط هفراد عالی مقام می توانند نیازها و مشکلات خاص انها را درک کنند.آنها آرزوهای زیادی برای زندگی خودشان دارند.از کسانی که به نظر آنها موفق تر،زیباتر،و یا با هوشتر هستند می رنجند،به رغم اینکه آنها خودوالابینی خویش را به نمایش می گذارند امااغلب دچار خود ناباوری هستند(هالجین و همکاران،. (۲۰۰۲ افرادمبتلا به اختلال شخصیت مرزی بی ثبات ودر بسیاری از جوانب کارکردهای روزمره از جمله روابط بین شخصی،رفتار،خلق وخو انگاره می باشند(سلیگمن و همکاران،.(۲۰۰۳این افراد علاوه بر این که روابط آشفته دارند اغلب درمورد هویت خودشان یا این که آنها واقعا کیستند دچار سردرگمی می شوند و حتی بعد از این که آنها دورهی عادی جستجوی هویت را در نوجوانی پشت سر گذاشته اند،بازهم مطمن نیستند که از زندگی چه می خواهند و در سطح عمیق تر فاقد درک روشن از خود هستند(هالجین وهمکاران،.(۲۰۰۳ احساس های مزمن کسالت و بی حوصلگی باعث می شوند افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به دنبال تحریک باشند،امکان دارد آنها برای رفع کسالت، به رفتارهای تکانشی مانند بی قید و بندجسنی و ولخرجیهای نسنجیده ،رانندگی بی پروا، پرخوری، سوء مصرف مواد یا دزدی از فروشگاهها بپردازند،هیجان ناشی از این فعالیت ها آنها را سر زنده می کند(حسین آزاد،.(۱۳۸۰در حدود ۱ تا ۳ درصد جمعیت،با توجه به معیار های اختلال شخصیت مرزی را دارا هستند(شوارتز و همکاران ۱۹۹۷ به نقل از سلیگمن .DSMIV.(2001با توجه به ویژگی ها ی افراد خود شیفته و مرزی در دست یابی به اهداف خود به راههای غیر متعارف از جمله دوپینگ دست می زنند . براساس گزارشات تحقیقات متعدد مصرف مواد نیرو زا برای افزایش عملکرد

ورزشی مشکلی بزرگ در سراسر دنیا محسوب می شود و گرایش به این مواد در سطح جهانی همچنان در حال افزایش

است (سرلک و همکاران،۱۳۸۶ ).امروزه ورزشکاران برای دستیابی به موفقیت های ورزشی اغب تحت فشار هایی از سوی

حامیان ، سیاستمداران،مربیان ،والدین سازمانها و باشگاههای ورزشی هستند،تمامی این فشارها سبب گرایش آنها به دوپینگ

و مصرف مواد نیروزا می شود (سازوار و همکاران،.(۱۳۸۷یکی از نخستین تعاریف سازمانی از دوپینگ در سال ۱۹۶۷

توسط کمیته بین المللی المپیک به این صورت بیان شده است:استفاده از مواد وتکنیکها به هر شکل یا کمیت نامعمول یا
غیر طبیعی برای بدن با نیت کلی رسیدن به افزایش مصنوعی و غیر شرافتمندانه کارایی در رقابت(حلب چی،.(۱۳۸۶

دوپینگ در ایران با معضلات خاصی همراه است که از ان جمله می توان به عدم مشاوره ورزشکاران با افراد مطلع و اخذ

اطلاعات غلط از افراد نا آگاه،گستره وسیع مصرف دارو در ورزشکاران غیرحرفه ای استفاده از داروهای نامتناسب با نوع

ورزش و داروهای پرعارضه واستاندارد نبودن مکمل های ورزشی در کشور اشاره کرد(رهنما و همکاران،.(۱۳۸۷ازآنجایی

که افراد دارای شخصیت خودشیفته (خودبزرگ بین) و مرزی(بی ثبات)، سعی در جلب توجه دیگران دارند و یا می

خواهند خود را از دیگران متمایز کنند و دوپینگ یکی از راههاییست که می تواند این افراد را به اهدافشان برساند و با توجه

به مضرات دوپینگ ما سعی کردیم رابطه بین شخصیت خودشیفته و مرزی را با دوپینگ بررسی کنیم.

در تحقیقی که توسط حلب چی وهمکاران((۱۳۸۶درمورد کشتی گیران دریک باشگاهای تهران انجام شدمشخص شد که

اکثر ورزشکاران در مورد دوپینگ اطلاعات کافی ندارند وبساری از آنها ان را مضر نمیدانستند و همچنین در بررسی

دیگری که توسط حسینی وهمکاران((۱۳۸۰ برروی ۱۰۰نفرازقهرمانان پرورش اندام انجام شد۸۱ درصد از کسانیکه درای

تحقیق مورد برسی قرار گرفتند اظهار داشتند که از دارو یامکمل استفاده کردند.و در تحقیقی که

سازواروهمکاران((۱۳۸۷درمورد میزان مصرف مواد نیروزا ومکمل انجام شدمشخص شد که بیشترین میزان دارو

وموادنیروزادر بین بدنسازان وکمترین آن درورزشکاران بدمینتون بوده است..دریک تحقیق که توسط راهنما

وهمکاران((۱۳۸۰انجام شدبیشترین مواد دوپینگی که ورزشکاران مورد استفاده ئقرار داده بودندبه ترتیب::۱استروئیدهای

آنابولید:۲کانابیونیئیدهاوبتا-آگونیستها بوده اند..درتحقیقی دیگرکه توسط اسکارینو۱وهمکاران((۱۹۹۹نجم شد مشخص شد

که ضم اینکه آگاهی ورزشکاران ایتالیا از دوپینگ وعوارض آن خوب بوده ست اما ۱۰درصد ورزشکاران از

آمفیتامینها،۷درصدورزشکاران از دوپینگ خون و۱۲درصد آنها از مواد نیروزااستفاده میکردند.و همچنین در تحقیقی که

توسط غفاری نژاد و همکاران .(۱۳۸۹) در زمینه وابستگی به مواد و ارتباط آن با اختلال شخصیت مرزی انجام شد مشخص

گردید که وابستگی به مواد در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی نسبت به گروه سالم بیشتر بود.و در تحقیق دیگری

جزایری و همکاران((۱۳۸۳ به این نتیجه رسیدندکه رگه ها یا صفات شخصیتی در بین معتادان مذکر ۱۸ تا ۳۵ ساله

کرمانشاهی شیوع معنا دار را نسبت به مردان عادی همتا از خود نشان می دهد.درتحقیق دیگر حسینی و همکاران((۱۳۸۸، به

این نتیجه رسیدند افرادی که مبتلا به اختلال شخصیت مرزی هستند در مقایسه با گروه سالم به طرز معناداری در تصمیم

گیری هایشان خطرپذیرترند.در تحقیقی که توسط ابوالقاسمی و کیامرثی،((۱۳۸۷ انجام گرفت نتایج نشان داد که موئلفه

های حل مسئله اجتماعی ، جهت گیری مسئله مثبت و منفی، سبک تکانشی – بی احتیاطی و سبک اجتنابی با الگوی

خودشیفته همبستگی معناداری دارد.

روش:
پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری آن کلیه ورزشکاران شهر کرمانشاه بود که از

میان آنها نمونه ای به حجم ۱۵۰ نفر انتخاب شدند

ابزار پژوهش:

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون : (MCMI-III) یک پرسشنامه خودسنجی استاندارد شده است که دامنه گسترده-

ای ازاطلاعات مربوط به شخصیتسازگاری هیجانی ونگرش مراجعان به آزمون را میسنجد این پرسشنامه برای بزگسالان

۱۸سال وبالاتر که دست کم توانای خواندن آنان تا سطح کلاس هشت طراحی شده است. نسخه اصلی این ازمون در سال

۱۹۷۷توسط تئودورمیلون تدوین وارائه شدنسخه سوم آن درسال۱۹۹۴توسط میلون تدوین گردید.این پرسشنامه شامل

۲۲مقیاس درسه گروه:۱مقیاسهای شخصیتی :۲الگوی بیمار گونه شخصیت :۳نشانگان بالینی.مقیاسهای آن عبارتند از

:۱شخصیت اسکیزویئد .۲شخصیت اجتنابی.۳شخصیت افسرده .۴نمایشی .۵وابسته .۶خودشیفته .۷شخصیت زد اجتماعی

و…آزمودنی به این سوالها به صورت بله وخیر پاسخ میدهند دراین پژوهش فقط از مقیاسهای اختلال شخصیت مرزی

وخودشیفته استفاده شدکه باتوجه به دستورالعمل آزمون سوالات اختلالات شخصیت خود شیفته مرزی استخراج

شد.ضریب آلفای کرنباخ این پرسشنامه ۸۷درصدبه دست آمدهاست ضریب پایای باز آزمون این پرسشنامه بعد از یک ماه

ویک سال به ترتیب ۹۱درصد و۶۹درصد گزارش شده است(میلون(۱۹۹۴به نقل از ابوالقاسمی

۱۳۸۷همکارانابولقاسمی((۱۳۸۵ضریب آلفا کرونباخاین پرسشنامه را برای دانشجویان ۸۹درصد به دست آورده استدرمطالعه
دیگر شریفی آلفا کرنباخ این ازمون برای شخصیت خود شیفته۹۵درصد وبرای شخصیت مرزی ۹۵درصد بدست

آمدههمچنین در این مطالعه بازازمای برای شخصیت خودشیفته۹۶ومرزی۹۴درصد بوده است.

پرسشنامه دوپینگ: با توجه به اینکه پرشسنامه استاندارد دوپینگ وجود ندارد در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته

استفاده شد.
یافته ها:

با توجه به نتایج به دست آمده و با توجه به تحقیقات قبلی که در پیشینه آمده است میتوان گفت که بین اختلال های

شخصیت(خودشیفته و مرزی) و دوپینگ رابطه مثبت و معنادار وجود دارد نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که بین اختلال

شخصیت خودشیفته و استفاده از مواد دوپینگی رابطه مثبت و معنادار /۷۵ وجود دارد که نشان دهنده آنست که هرچه افراد

از ویژگیهای اختلال خودشیفته بیشتری برخوردار باشند ممکن است بیشتر به دوپینگ کردن روی بیاورند وهمچنین رابطه

مثبت ومعنادار/۶۴ بین اختلال شخصیتمرزی واستفاده از مواد دوپینگی وجود دارد که به طور کلی می توان گفت که

افرادی که دارای اختلال شخصیت خود شیفته و مرزی هستند بیشتر از مواد دوپینگی استفاد می کنند.

نمودار- /۱ نمایش توصیفی نوع ماده مصرفی دوپینگ

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد