مقاله شناسایی عوامـل تـاثیر گـزار بـر توسـعه گردشـگری ورزشـی بـا اسـتفاده از مـدل SWOT(کشور برزیل )

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
صنعت گردشگری در قرن حاضر به عنوان یکی از پر رونق ترین صنایع و نیرو محرکه توسعه اقتصاد جهانی شـناخته مـیشـود. ایـن صنعت نو ظهور توانسته با تاثیرگذاری خود روی دیگر صنایع نظر بسیاری از دست اندر کاران صنایع را به خـود جلـب کنـد. ورزش نیز به عنوان یکی از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیای کنونی مطرح میباشد که از تلفیق آنهـا یکـی از شـگفت انگیزتـرین صـنایع خدماتی مدرن به نام صنعت “گردشگری ورزشی” به وجود آمده است . این شاخه از گردشگری درچنددهه اخیررشد فراوانی داشـته است وبسیاری ازکشورهادراین زمینه اقدام به پژوهش ،برنامه ریزی،سرمایه گذاری وبازاریابی کرده وازاین محل توانسـته اندگردشـگری رادرکشورخودتوسعه داده وازفوایدزیادآن درزمینه های اقتصادی بهره مند گردند. کشور برزیل نیز بـا دارا بـودن منـابع و جاذبـه هـای متعدد طبیعی و انسانی یکی از کشورهای اثرگذار در زمینه توسعه گردشگری ورزشی میباشد. اما متأسفانه ، فقدان شناخت کـافی، عدم مدیریت و نبود استراتژیهای مدون و مشخص باعث غفلت از این حوزه و از دست رفتن فرصت های منحصـربه فـرد موجـود در این کشور شده است .هدف این پژوهش بررسی نقش شناسایی عوامل تاثیر گرار گردشگری ورزشی در کشور برزیـل مـی باشـد. واز مدل SWOT برای تحلیل آن استفاده شده است روش پژوهش براساس هدف کاربردی و بر اسـاس ماهیـت توصـیفی مـوردی است . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه وآمارهای توصیفی(میانگین وانحراف معیار) استفاده شده است . نتایج حاصله از ایـن پژوهش نشان داد ضعف در زیرساختهای ورزشی، عدم وجود بودجه و منابع مالی کافی در خدمت گردشگری ورزشی، نبود امنیت ، خطر شیوع بیماریهای خطرناک و…..در ضعف گردشگری ورزشی کشور بزیل نقش دارند. در پایان نیز سعی شده است راهکارهایی به منظور اسـتفاده بهینه از قابلیت ها و امکانات موجود در صنعت گردشگری ورزشی کشور برزیل ارائه گردد.
واژه های کلیدی: گردشگری،گردشگری ورزشی، برزیل ،SWOT
١-مقدمه
گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان در حال حاضر در جوامع اجتماعی به عنوان یک پدیده جهانی به رسمیت شناخته شده است . صنعت گردشگری باعث بوجود آمدن ١٩٢ میلیون شغل می شود که ٣ درصد اشتغال جهانی است . برآورهای سازمان جهانی گردشگری نشان می دهد میانگین نرخ رشد گردشگری جهانی بـرای دوره ٢٠١٠-١٩٩٠ حـدود ۱/۴ اسـت (پـورخلیلی واسـتادی، ١٣٨۶ : ٣۴ ). ورزش به عنوان یکی از صنعت مهم ، به یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران در سراسر جهـان تبدیل شده و کشورها برای کسب درآمد بیشتر به روشهای جدید و ارائه نوآوری در این صنعت تمایل پیـدا کـرده انـد. ورزش ایـن توانایی را دارد که گردشگران زیادی را به خود جلب کند و روش بسیار خوبی برای جمع کردن اقوام و ملل مختلف به گردهم بـرای اشتراک شادیها و هیجانات آنهاست . برگزاری مسابقات ورزشی تغییرات بسیاری را برای شهرهای میزبان از نظر فیزیکـی اجتمـاعی اقتصادی و فضایی بهمراه دارد . سود حاصله از گردشگری ورزشی در پشت صحنه ورزش و مسـابقات ورزشـی موجـب مـی شـود .
بسیاری از شهرها و کشورها این فرصت را بسیار مغتنم بشمارند و به جذب گردشگران بپردازند . گردشگری ورزشـی در دهـه هـای اخیر شکل جدیدی از گردشگری محسـوب مـی شـود . بـه طوریکـه گردشـگری و ورزش بـه هـم وابسـته و مکمـل یکدیگرنـد . ( ٧٣١: ٢٠٠۵,Mohsin ). محمودی یکتا ( ١٣٨٧ :۶٢ ) در پژوهشی به شناسـایی عوامـل جـذب کننـده و بازدارنـده گردشـگران ورزشی فعال سفرکننده به ایران پرداخت و عوامل زیر ساخت ، مدیریت ، فرهنگ جاذبه های طبیعـی و غیـر طبیعـی را بـه عنـوان عوامل جذب کننده و نبود این عوامل را به عنوان عوامل بازدارنده بیان کرد. افتخاری ( ١٣٨٩ :۵٧ ) در پژوهشی بـه مطالعـه ابعـاد مختلف امنیت در گردشگری ورزشی ایران پرداخت و به این نتیجه رسید گردشگری ورزشی ، تجارتی چند بیلیون دلاری است کـه سریعترین رشد را با ۵/۴ تریلیون دلار در صنعت گردشگری در سطح دنیا دارد و به دلیـل نقـش مهمـی کـه از لحـاظ اقتصـادی و سیاسی ایفا میکند،به موضوع بسیار راهبردی مبدل شده است خطیب زاده و همکاران (١٣٩٢ : ٢٠۶- ١٩٧) در پژوهشی به بررسـی نقش کیفیت خدمات گردشگری در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی پرداختند که نتایج نشان داد تاثیر کیفیت دسترسی از دو متغیر کیفیت ورزشکار و مسابقه ورزشی بیشتر اسـت . شـجاعی و همکـاران (١٣٩٢: ١٩۴ ١٧٣) در پژوهشـی بـه برنامـه ریـزی راهبردی توریسم ورزشی استان مازندران پرداختن و یافتند که شرایط مساعد آب وهوایی و شرایط حمل و نقل به عنوان با اهمیـت ترین و کم اهمیت ترین نقاط قوت و عدم برگزاری مسابقات ورزشی با کیفیت در این استان محسوب مـی شـود. تـاجزاده نمـین و نیکنام (١٣٩١ : ٨٠ ۴٩) در پژوهشی نگرشی بر آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشـی از دیـدگاه گردشـگران ورزشـی پرداختنـد و دریافتند که در مورد عناصر بهره وری ، کیفیت و فرآیند مکان و زمان ضعف وجود دارد . ابـراهیم زاده و همکـاران (١٣٩٠ : ١٢۶ – ١١١ ) در پژوهشی به گردشگری ورزشی و مکان گزینی بهینه فضایی مکانی با تاکیـد بـر تـابش خورشـید بـر کوههـای پـر آب بیستون کرمانشاه پرداختند و نشان داد که مساحت پهنه های مساعد آزیموت تابش ، تفاوت فاحشی با پهنه های مساعد ، بدون در نظر گرفتن جهت تابش دارد محبی و همکاران (١٣٩٠ : ۵۴٧-۵٣٨) در پژوهشی به بررسی بازاریابی گردشگری ورزشی کشور از سه بعد فرهنگی ، مدیریتی و زیر ساختها پرداختند با شناسایی مهمترین مشکلات موجود در بازاریابی برای جلب گردشگری ورزشی به کشور ، میتوان اقدام به بازاریابی اثر بخش تری در این زمینه کرد. مختاری و مصطفایی(١٣٩٠ :٣٢٨-٣٢٣ )در پژوهشی به بررسـی نقش گردشگری ورزشی گردشگری قشم پرداختند پرداختند وبه این نتیجه رسیدند کهجزیره قشم به دلیل داشتن شـرایط ویـژه جغرافیایی و آب وهوایی، توانایی پذیرایی خیل عظیمی از دوچرخ هسواران ، بیابانگردان ، قایقرانان و علاقمندان بـه ورزش اسـکی وهمچنین مسابقات رالی خصوصا رالی در کویر، را دارامی باشد که این عوامل باعث افزایش تعداد گردشگران وارد شده به قشم می باشد گیبسون و همکاران (٢٠١٢) در پژوهشی در مورد رویداد گردشگری ورزشی (گردشگری پایدار) در بررسی از شش رویداد در زمان ١٨ ماه ، در مورد متغیر اقتصادی به این نتیجه رسیدند که حضور تماشاگران در محل برگزاری، باعث رفاه مالی افـراد و ایجـاد شغل و تزریق پول در آن جامعه می شود. شونک و چلادوری (٢٠٠٨)در پژوهشی به بررسی کیفیت خدمات گردشگری پرداختنـد و به این نتایج رسیدند که کیفیت خدمات گردشگری در برگیرنده کیفیت دسترسی ، کیفیت مجموعه ورزشی، کیفیـت اقامتگـاه و کیفیت مسابقه می باشد.کشور برزیل در زمینه ورزش به عنوان یکی از قطب های اصـلی جهـان محسـول مـی شـود ولـی هرگـز نتوانسته در زمینه گردشگری ورزشی توسعه چندانی داشته باشد.
٢-بیان مساله
گردشگری ورزشی یکی از مهمترین و پرسودترین انواع گردشگری می باشد. گردشگری ورزشی دارای ابعاد خاصی در زمینه هـای فرهنگی ،اقتصادی،اجتماعی وسیاسی می باشدکه متاسفانه در سال های اخیرگردشگری ورزشی کشور برزیل اخیردچار مشـکلاتی مانند کمبود سرانه ورزشی،نبود افراد متخصص در این زمینـه ،کمبود اسپانسـر هـای مـالی ومنـابع مـالی وفقـر زیـاد مـردم برزیـل و………وهمچنین در سال های اخیر سوال ها ومسائلی همچون گردشگری ورزشی چرا در کشور برزیل اهمیت خاص خود را از دست داده است ویا چگونه می توان با سیاست گذاریها وتهمیدات مجددا زمینه های توسعه این نوع از صنعت گردشگری را فراهم نمـود؛ ذهن نگارنده را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازند
٣-روش پژوهش
روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی تحلیلی میباشد. ابزارجمع آوری اطلاعات بـه صـورت میـدانی بوده و از پرسش نامـه بـه عنـوان ابـزار گـردآوری اسـتفاده شـده اسـت . و از فرمـول کـوکران ۵ تعـداد حجـم نمونـه حاصـل شـده است .(حافظ نیا،١٣٩١: ١۶٧)تعداد حجم نمونه ٣٠ نفر بوده که از این تعداد ٢۶نفر مرد و۴ نفر مرد که ورزشکاران برزیلی شـاغل در ایران میباشد پرسش نامه طراحی شده مشتمل بر یـک بخـش مربـوط بـه توانمنـدی کشـوربرزیل در جـذب گردشـگر و توسـعه گردشگری می باشد و با سوال در برگیرنده متغیرهای پژوهش بود. در این پژوهش پرسش نامه را شخصا و حضوری به اعضای نمونه پژوهش ارائه شده است .
۴-مبانی نظری
۴-١-گردشگری ورزشی
گردشگری ورزشی شامل هرگونه سفر از محل اقامت جهت شرکت در یک فعالیت ورزشی تفریحی یا رقـابتی، مشـاهده ورزشـی در سطوح آماتور یا حرفه های و یا بازدید و مشاهده یک جاذبه ورزشی میباشد. سفری تفریحی کـه در آن افـراد بـرای مشـارکت و یـا تماشای فعالیت های بدنی و یا بزرگداشت جاذبه های مرتبط با فعالیت های بدنی، به طور موقتی از اجتماع محدوده زندگی خـود دور میشوند و سفری که به دلایل غیر شغلی برای مشارکت یا مشاهده فعالیت های ورزشی به محلـی دور از محـدوده زنـدگی روزمـره انجام میگیرد
(٢۶-٢٠٠٣:٢١ ,Gammon, Robinson)
۴-٢-گردشگر ورزشی
یک بازدیدکننده موقتی که حداقل ٢۴ ساعت در منطقه برگزاری رویداد ورزشی اقامت نموده ، هدف اصـلی او از سـفر مشـارکت در رویداد بوده و ممکن است جاذبه های ثانویه را نیز مد نظر داشته باشد. افراد یا گروه هایی که در حین سفر و یا اقامت خود در محلی خارج از محیط زندگی خود به طور معمول و یا غیر فعال در یک ورزش تفریحی یـا رقـابتی شـرکت مـینماینـد و افـرادی کـه بـه مکان هایی خارج از محل زندگی خود سفر و اقامت میکنند و انگیزه اصلی آنان مشارکت فعال و یا غیرفعال در یک ورزش تفریحـی یا رقابتی باشد
(١۴٣-١٣٨ :٢٠٠۵ ,Kurtzman and Zauhar )
۴-٣-قلمرو مکانی مورد تحقیق
جمهـوری فـدراتیو برزیـل بـزرگ تـرین و پرجمعیـت تـرین کشـور آمریکـای جنـوبی اسـت . پایتخـت آن برازیلیـا و زبـان رسـمی آن پرتغالی است . رزیل که منطقه وسیعی را بین مرکز آمریکای جنوبی و اقیانوس اطلس در بر میگیرد، شرقیتـرین کشـور قـاره آمریکاست و با کشورهای اروگوئه ، آرژانتین ، پاراگوئه ،بولیوی، پرو، کلمبیا، ونزوئلا، گویان ، سورینام و گویان فرانسه هم مـرز اسـت .
در حقیقـت ، برزیـل بـه جـز اکـوادور و شـیلی بـا تمـامی دیگـر کشـورهای آمریکـای جنـوبی مـرز مشـترک دارد. برزیـل دارای زمین های کشاورزی وسیع و جنگل های استوایی است . و با داشتن منابع طبیعی گسترده و نیروی کاری غنی قدرتمندترین اقتصـاد آمریکای جنوبی است . رزیل مستعمره پرتغال بود و این کشور تنها کشور قاره آمریکاسـت کـه مـردم آن بـه زبـان پرتغـالی سـخن میگویند. برزیل کشوری چندملیتی است و جمعیت آن متشکل از نژادهای اروپایی، سرخ پوستان آمریکا، آفریقائیان و نیز آسـیائیان است . مذهب اصلی این کشور کاتولیک کلیسای رم است .(ویکی پیدیا)
۴-۴-ورزش در کشور برزیل
محبوبت ترین ورزش در برزیل فوتبال است ، و برزیل شهرت بسیاری به خـاطر فوتبالیسـت هـای مشـهور خـود دارد. از جملـه آنـان مـــیتـــوان ایـــن افـــراد را نـــام بـــرد :پلـــه ، گارینچـــا، جیرزینیـــو، ریولینـــو، کـــارلوس آلبرتـــو تـــورس ، زیکـــو، سوکراتس ، روماریو، رونالدو، ریوالدو، روبرتو کارلوس ، جونینیو، آدریانو، دیگو، روبینیو، رونالدینیو و کاکا .تیم ملـی فوتبـال برزیـل «سلسائو»، پنج بار تا کنون جام جهانی فوتبال را از آن خود کرده است .والیبال دومین ورزش محبوب این کشور اسـت و تـا کنـون سه بار قهرمانی جهان ، دو بار قهرمان جام جهانی، ده بار قهرمان لیگ جهـانی و دو بـار هـم قهرمـانی المپیـک را بـه دسـت آورده است .جیبا مشهرورترین والیبالیست برزیلی است . برزیل در دیگر ورزش های بین المللی نیز به موفقیت هایی دست یافته اسـت ، کـه مهم ترین آنان عبارت اند از بسکتبال ، تنیس ، ژیمناستیک و مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک (ویکی پیدیا.)
شکل شماره ١: قهرمانی والیبال برزیل در المپیک

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد