مقاله بررسی نقش توانمندیهای غارها در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان با استفاده از مدل SWOT

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
امروزه گردشگری به عنوان سومین صنعت پس از نفت و خودرو سازی و پویاترین صنعت از لحاظ تحرک و ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه همه جانبه در جهان به خودنمایی پرداخته است وبا ایجاد فرصتی راهبردی سبب تنوع اقتصاد جوامع محلی ، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش سطح درآمد در نقاط جهان شده است .. ورزش نیز به عنوان یکی از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیای کنـونی مطرح می باشد که از تلفیق آنها یکی از شگفت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت “گردشگری ورزشی ” بـه وجـود آمـده است . این شاخه از گردشگری درچنددهه اخیررشد فراوانی داشته است وبسیاری ازکشـورهادراین زمینـه اقـدام بـه پژوهش ،برنامـه ریزی،سرمایه گذاری وبازاریابی کرده وازایـن محـل توانسـته اندگردشـگری رادرکشورخودتوسـعه داده وازفوایـدزیادآن درزمینـه هـای اقتصادی بهره مند گردند. استان اصفهان نیز با دارا بودن منابع و جاذبه های متعدد طبیعی ورودخانه های متعدد یکی از استان هـای اثرگذار در زمینه توسعه گردشگری ورزشی می باشد. اما متأسفانه ، فقدان شناخت کافی از انواع ورزش هـای آبـی ، عـدم مـدیریت و نبود استراتژی های مدون و مشخص باعث غفلت از این حوزه و از دست رفتن فرصت های منحصربه فرد موجود در این اسـتان شـده است .هدف این پژوهش بررسی نقش توانمدیهای غارها های استان اصفهان در توسعه گردشگری ورزشـی در اسـتان اصـفهان مـی باشد.واز مدل SWOT برای تحلیل آن استفاده شده است . روش پژوهش براساس هدف کاربردی و بر اسـاس ماهیـت توصـیفی موردی است . جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است .نتایج پـژوهش نشـان داد نبـودافراد متخصـص در حـوزه ورزش های غار نوردی، کمبود امکانات رفاهی وحمل ونقل مناسـب بـرای گردشـگران ورزشـی،تبلیغات بسـیار کـم در ایـن زمینـه وناشناخته بودن این ورزش برای مردم در ضعف این ورزش در توسعه گردشگری ورزشی استان نقش دارند. در پایان نیز سعی شده است راهکارهایی به منظور استفاده بهینه از قابلیت ها و امکانات موجود در صنعت گردشگری ورزشی غار نوردی استان اصفهان ارائه گردد.
واژه های کلیدی: گردشگری،گردشگری ورزشی،غار، اصفهان
-مقدمه
گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان در حال حاضر در جوامع اجتماعی به عنوان یک پدیده جهانی به رسمیت شناخته شده است . صنعت گردشگری باعث بوجود آمدن ١٩٢ میلیون شغل می شود که ٣ درصد اشتغال جهانی است . برآورهای سازمان جهانی گردشگری نشان می دهد میانگین نرخ رشد گردشگری جهانی بـرای دوره ٢٠١٠-١٩٩٠ حـدود ۱/۴ اسـت (پـورخلیلی واسـتادی، ١٣٨۶ ). ورزش به عنوان یکی از صنعت مهم ، به یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران در سراسر جهان تبدیل شده و کشورها برای کسب درآمد بیشتر به روشهای جدید و ارائه نوآوری در این صنعت تمایل پیدا کرده اند. ورزش این توانـایی را دارد که گردشگران زیادی را به خود جلب کند و روش بسیار خوبی برای جمع کردن اقوام و ملل مختلف به گردهم بـرای اشـتراک شادیها و هیجانات آنهاست . برگزاری مسابقات ورزشی تغییرات بسیاری را برای شهرهای میزبان از نظر فیزیکی اجتماعی اقتصـادی و فضایی بهمراه دارد . سود حاصله از گردشگری ورزشی در پشت صحنه ورزش و مسابقات ورزشی موجـب مـی شـود . بسـیاری از شهرها و کشورها این فرصت را بسیار مغتنم بشمارند و به جذب گردشگران بپردازند . گردشگری ورزشی در دهه های اخیـر شـکل جدیدی از گردشگری محسوب می شود . به طوریکه گردشگری و ورزش به هم وابسته و مکمـل یکدیگرنـد . ( ٢٠٠۵,Mohsin).
سجادی وافروزه (١٣٩١ : ١٢٨ ١١١) در پژوهشی به طراحی مفهوم سیستم اطلاعـات گردشـگری ورزشـی پرداختنـد و بـه ایـن نتیجه رسیدند که بین سیستم های اطلاعاتی موجود گردشگری با طرح مفهومی مطلوب از نظـر سـرعت ،مـرتبط بـودن و دقـت و صحت اطلاعات تفاوت معناداری وجود دارد. موسوی گیلانی و همکاران (١٣٩١ : ١٢۴- ١٠٧ ) در پژوهشی بـه بخـش بنـدی بـازار گردشگری خارجی بر اساس ملیت ، جاذبه های طبیعی و ارائه مدل بازار هدف پرداختند ، که چهره مدل اکشتافی ۶٢/٩درصـد بـازار هدف گردشگری ایران برای گردشگران خارجی را تعیـین و پـیش بینـی مـی کنـد کـوزه چیـان و همکـاران (١٣٩٠ : ٣٣-١٩) در پژوهشی به نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی پرداختند و دریافتند که هر یک ابعاد کیفیـت خدمات گردشگری تاثیر بخصوصی روی گردشگران ورزشی دارد که باید به آن توجه کرد . هنری (١٣٩٠: ١٠٣ -٩۵ ) در پژوهشی به بررسی نقش گردشگری ورزشی در اشتغال و در آمد زایی از دیدگاه گردشگران و مـدیران ذیـع النفـع پرداختنـد کـه نشـان داد
صنعت توریسم ورزشی در ایجاد اشتغال و در آمد زایی کشور میزبان نقش زیادی دارد ابراهیم زاده و همکاران (١٣٩٠ : ١٢۶ -١١١ ) در پژوهشی به گردشگری ورزشی و مکان گزینی بهینه فضایی مکانی با تاکید بر تابش خورشید بـر کوههـای پـر آب بیسـتون کرمانشاه پرداختند و نشان داد که مساحت پهنه های مساعد آزیموت تابش ، تفاوت فاحشی با پهنه هـای مسـاعد ، بـدون در نظـر گرفتن جهت تابش داردگراوند(١٣٨۵ :۶٣) درپایان نامه خود به بررسی عوامل در گردشگری ورزشی استان لرسـتان پرداخـت وبـه این نتیجه رسید که جاذبه های مربوط به ورزش های زمستانی جاذبه های مربوط به کوهنوردی و غارنوردی به ترتیب در اولویت سوم و دوم توسعه گردشگری ورزشی کشور قرار گرفتند گیبسون و همکاران (٢٠١٢) در پژوهشـی در مـورد رویـداد گردشـگری ورزشی (گردشگری پایدار) در بررسی از شش رویداد در زمان ١٨ ماه ، در مورد متغیر اقتصادی به این نتیجـه رسـیدند کـه حضـور تماشاگران در محل برگزاری، باعث رفاه مالی افـراد و ایجـاد شـغل و تزریـق پـول در آن جامعـه مـی شـود. شـونک و چـلادوری (٢٠٠٨)در پژوهشی به بررسی کیفیت خدمات گردشگری پرداختند و به این نتـایج رسـیدند کـه کیفیـت خـدمات گردشـگری در برگیرنده کیفیت دسترسی ، کیفیت مجموعه ورزشی، کیفیت اقامتگاه و کیفیت مسابقه مـی باشـد. منظـور از کیفیـت دسترسـی ، سهولت و سرعت رسیدن گردشگران به مناطق مورد نظر می باشد و شامل کیفیت دسترسی به مقصد ، مجموعه ورزشی و اقامتگـاه است . ( زنگی آبادی و همکاران ، ١٣٨۵) کیفیت تجربه گردشگری در شهر اصفهان رو به کاهش است و تنها وجود جاذبـه هـای بـا اهمیت در این شهر باعث جذب گردشگران به این مقصد شده است و امکانات و تسهیلات گردشگری نتوانسته است نقش مناسـبی در این میان ایفا نماید ( سیف الدینی و همکاران ، ١٣٢٩). در زمینه گردشگری ورزشی ، در زمینه گردشگری ورزشی غار نوردی ، علی رغم وجود غارهای مناسب در استان هنوز نتوانسته در این زمینه توسعه یابد
٢- بیان مساله
عارها به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های طبیعی ورزشی در سال های اخیر در سطح جهان به عنوان یکی از پرسودترین بخش های گردشگری ورزشی تبدیل شده است .استان اصفهان اصفهان با دارا بودن ٩ غار در نقاط مختلف یکی از بهترین پتانسیل های را در توسعه گردشگری ورزشی در این زمینه را دارا می باشد.ولی به دلایل محتلف متاسفانه فقط چندعار در این زمینه شناخته شده است . این مسائله که محقق را بر آن داشت تا این تحقیق را انجام دهد
-روش پژوهش
روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی تحلیلی میباشد. ابزارجمع آوری اطلاعات بـه صـورت میـدانی بوده و از پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری استفاده شده است . تعداد حجم نمونه ۵٠ نفر بوده که از این تعداد ٢٠نفر زن و٣٠ نفر مردمیباشد پرسش نامه طراحی شده مشتمل بر یک بخش مربوط به توانمندی غارها در جذب گردشگر و توسـعه گردشـگری مـی باشد و با سوال در برگیرنده متغیرهای پژوهش بود. در این پژوهش پرسش نامه را شخصا و حضوری به اعضای نمونه پژوهش ارائـه شده است
١-گردشگری
عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکا نهایی غیراز مکان معمولی زندگی یشان مسافرت م یکنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و به منظور گذران اوقات فراغت ، تجـارت و یـا سـایر اهـداف صـورت گیرد(مرادمنـد،١٣٩٢ :٢٩ )
شامل هرگونه سفر از محل اقامت جهت شرکت در یک فعالیت ورزشی تفریحی یا رقابتی، مشـاهده ورزشـی در سـطوح آمـاتور یـا حرفه های و یا بازدید و مشاهده یک جاذبه ورزشی میباشد.
(٢٠٠٣ ,Gammon, Robinson).
-٣-غار
یکی از پدیـدهای جالـب کـره خـاکی وجـود حفرهـای زیرزمینـی وآب هـای جـاری در آن است .شـناخت ایـن عارهـا وآب هـا از نظر نوع مقـدار جریـان سـردی وگرمـی از یـک طـرف وشـکل جـنس سـاختمان وبـالخره یزرگـی وکـوچکی حفـر هـا و دالان های زیرزمینی از سـوی دیگـر علاقـه منـدان زیـادی را بـه خـود جـاب کـرده اسـت (قره نـژاد ،١٣٨٨ :٣٧ ).در اسـتان اصـفهان عارهای متعددی وجود دارد کـه در جـدول شـماره ١ بـه مهمتـرین آن هـا اشـاره شـده اسـت (جـدول شـماره ١)(بیگـی واذانـی (۱۳۸۹
جدول ١ :غارهای مهم استان اصفهان
۴-۴-قلمرو مکانی تحقیق
استان اصفهان با مساحتی حدود ١٠٧٠٠٠ کیلومترمربع بین ٣٠ درجه و ۴۵ دقیقه تا ٣۴ درجه و ٣٠ دقیقه عرض شمالی و ۴٩ درجه و ٣۶ دقیقه تا ۵۵ درجه و ٣٠ دقیقه طول شرقی قرار دارد.این استان در بخش مرکزی فلات ایران قرار گرفته و از شمال به استان مرکزی و استان سمنان ، از جنوب به استان فارس ، از شرق به استان های یزد و خراسان و از مغرب به استان های لرستان و چهارمحال وبختیاری، کهکیلویه وبویراحمد محدود میشود. در مغرب این استان رشته کوه های زاگرس با جهت شمال غربی جنوب شرقی و در قسمت های شرقی و شمالی استان به جز ارتفاعات کرکس سرزمین های پست و هموار کویری قرار دارند.(شفقی ،١٣٨۶)
-یافته های تحقیق
جدول ٢: ماتریس SWOT گردشگری ورزشی اصفهان

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد