مقاله بررسی نقش توانمندیهای بیابان ها در توسعه گردشگری ورزشـی اسـتان اصـفهان بـا استفاده از مدل SWOT

word قابل ویرایش
17 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
صنعت گردشگری در قرن حاضر به عنوان یکی از پر رونق ترین صنایع و نیرو محرکه توسعه اقتصاد جهانی شـناخته مـیشـود. ایـن صنعت نو ظهور توانسته با تاثیرگذاری خود روی دیگر صنایع نظر بسیاری از دست اندر کاران صنایع را به خـود جلـب کنـد. ورزش نیز به عنوان یکی از صنایع بزرگ و با اهمیت در دنیای کنونی مطرح میباشد که از تلفیق آنهـا یکـی از شـگفت انگیزتـرین صـنایع خدماتی مدرن به نام صنعت “گردشگری ورزشی” به وجود آمده است . این شاخه از گردشگری درچنددهه اخیررشد فراوانی داشـته است وبسیاری ازکشورهادراین زمینه اقدام به پژوهش ، برنامه ریزی، سرمایه گذاری و بازاریابی کرده واز این محل توانسـته اندگردشـگری رادرکشورخودتوسعه داده و از فواید زیاد آن درزمینه های اقتصادی بهره مند گردند. استان اصفهان نیز با دارا بودن منـابع و جاذبـه هـای متعدد طبیعی و انسانی یکی از استان های اثرگذار در زمینه توسعه گردشگری ورزشی میباشد. اما متأسفانه ، فقدان شناخت کـافی، عدم مدیریت و نبود استراتژیهای مدون و مشخص باعث غفلت از این حوزه و از دست رفتن فرصت های منحصـربه فـرد موجـود در این استان شده است .هدف این پژوهش بررسی نقش بیابان های در توسعه گردشگری ورزشی در استان اصفهان می باشد.و از مـدل SWOT برای تحلیل آن استفاده شده است . روش پژوهش براساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصـیفی – مـوردی اسـت .
جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه وآمارهای توصیفی(میانگین وانحراف معیار) استفاده شـده اسـت .نتایج پـژوهش نشـان داد نبودافراد متخصص در حوزه گردشگری ورزش های بیابانی، ناشناخته بودن این ورزش ها عدم شناخت کفی از بیابان هـای اسـتان اصفهان ،نبودن بیمه ورزشی برای ورزشکاران داخلی وخارجی ، ،نبودن امکانات رفاهی ،کمبود حامیان واسپانسرها مالی، گران بودن ورزش های بیابانی و…… باعث ضعف گردشگری ورزشی استان اصفهان شده است نقش دارنـد. در پایـان نیـز سـعی شـده اسـت راهکارهایی به منظور استفاده بهینه از قابلیت ها و امکانات موجود در صنعت گردشگری ورزشی استان اصفهان ارائه گردد
واژه های کلیدی: گردشگری،گردشگری ورزشی،بیابان ، اصفهان ،SWOT
١-مقدمه
گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان در حال حاضر در جوامع اجتماعی به عنوان یک پدیده جهانی به رسمیت شناخته شده است . صنعت گردشگری باعث بوجود آمدن ١٩٢ میلیون شغل می شود که ٣ درصد اشتغال جهانی اسـت . حجـم مبـادلات بـین المللی گویای آن است که صنعت گردشگری بیش از % ٢٠ کل مبادلات بین المللـی را شـامل مـی شـود (,Green, Chalip) (٢٩١-١٩٩٨:٢٧۵)برآورهای سازمان جهانی گردشگری نشان می دهد میانگین نرخ رشـد گردشـگری جهـانی بـرای دوره ٢٠١٠- ١٩٩٠ حدود ۱/۴ است (پورخلیلی واستادی، ١٣٨۶ : ٣۴ ).هر ساله قریب به یک هشتم جمعیـت جهـان سـفر مـی کننـد(زیرک باش ،١٣٨۵: ٣) ورزش به عنوان یکی از صنعت مهم ، به یکی از متداول ترین عوامل ایجاد انگیزه برای گردشگران در سراسر جهـان تبدیل شده و کشورها برای کسب درآمد بیشتر به روشهای جدید و ارائه نوآوری در این صنعت تمایل پیـدا کـرده انـد. ورزش ایـن توانایی را دارد که گردشگران زیادی را به خود جلب کند و روش بسیار خوبی برای جمع کردن اقوام و ملل مختلف به گردهم بـرای اشتراک شادیها و هیجانات آنهاست . برگزاری مسابقات ورزشی تغییرات بسیاری را برای شهرهای میزبان از نظر فیزیکـی اجتمـاعی اقتصادی و فضایی بهمراه دارد . سود حاصله از گردشگری ورزشی در پشت صحنه ورزش و مسـابقات ورزشـی موجـب مـی شـود .
بسیاری از شهرها و کشورها این فرصت را بسیار مغتنم بشمارند و به جذب گردشگران بپردازند . گردشگری ورزشـی در دهـه هـای اخیر شکل جدیدی از گردشگری محسـوب مـی شـود . بـه طوریکـه گردشـگری و ورزش بـه هـم وابسـته و مکمـل یکدیگرنـد . ( ٧٣١: ٢٠٠۵,Mohsin ). پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد کرده کـه سـاختاری جدیـد و جـامع برای پر کردن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسان هـا ایجـاد کـرده اسـت – ٢٠٠۶٨۶,Chalip,Costa)
.(١٠۵ طبق پیش بینی های انجام شده گردشگری تا سال ٢٠٢٠ رشد ۵ درصدی در سطح جهان خواهد شد اما جالب است بدانیم این پیش بینی در مورد گردشگری ورزشی رقم ١٠ درصدی تا سال ٢٠٢٠ نشـان مـی دهـد . ( ٢۴٠ – ٢٢٧ : ٢٠٠۶ ,Weed)
گردشگری ورزشی یک بخش در حال توسعه گردشگری است که با توجه به آمار ، حدود ٣٢ درصـد از توفیقـات و دسـتیابی هـای جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است .(٣۶-٢٠٠٣٢٩,Kurtzman,Zauhar). در حال حاضر بسـیاری از کشـورهای جهان در تلاش برای تقویت صنعت گردشگری ورزشی خود هستند . میزبانی رویدادهای مهم بین المللـی ورزشـی و ایجـاد پایگـاه های تفریحی ورزشی ویژه گردشگران ورزشی و تجهیز و آماده سازی جاذبه های طبیعی ورزشی ، از جمله فعالیت های مهمی است که در جهت جذب بیشتر گردشگران ورزشی خارجی و داخلی که در کشورهای مختلف جهان در حال پیگیـری و انجـام اسـت هـر مقصد گردشگری از ویژگی های خاصی برخوردار بوده و وجهه و تصویر معینی را به نمایش می گـذارد و جـذابیت هـای خاصـی را برای گردشگران عرضه می کند . بنابراین به مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر در صنعت گردشگری ، مقاصد گردشگری ورزشـی نیـز باید از جاذبه ها ، بازار هدف و مخاطبان محصول خود شناخت دقیقی داشته باشند و بازار گردشگری خود را تحلیل کنند و بخشـی از بازار را بیابند که با توجه به دیدگاه ها ، سلیقه ها، حجم در آمد و ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان هدف بـا محصـولات و خدمات ارایه شده توسط خود ، بیشترین همپوشانی را داشته باشند (٣۶-٢٠٠۵:٢٩ , Yamaguchi). دو دسته از گردشـگران ورزشی را معرفی کرده است که عبارتند از :تماشاگران ورزشی ، و مشارکت کنندگان ورزشی .٣ تماشاگران ورزشی به تماشـای رویدادهای ورزشی ازقبیل مسابقات المپیک ، جام جهانی و مسابقات بین المللی علاقه مند هستند .مشارکت کنندگان ورزشـی، گردشگرانی هستند که به انجام فعالیت های ورزشی علاقه مند هستند .آنها تمایل دارنددر ورز ش هایی مشارکت فعـال داشـته باشند که بیشتر جنبه غیررقابتی دا رد و حتی خودمقدمات آنرا فراهم آورند تا از فوایـد ورزش در ابعـاد تندرسـتی، اجتمـاعی و روانی بهره گیرند (١٩٩٢,Hall).استان اصفهان یکی از پرجاذبه ترین مناطق ایران است ، این استان رتبه اول کشور در تعداد آثـار گردشگری و مناطق دیدنی دارد . اصفهان از دیرباز پذیرای گردشگران بوده و امکانات نسبتا مناسبی را به آنها عرضـه نمـوده اسـت ولی امروزه هر یک از این امکانات گرفتار پاره ای از کاستی هاست که موجب شده تا این شهر نتواند متناسـب بـا جایگـاه تـارخی و جاذبه های فراوانش گردشگران را به سوی خـود جلـب کنـد ( زنگـی آبـادی و همکـاران ، ١٣٨۵ : ١۵۶ ١٣١ ) کیفیـت تجربـه گردشگری در شهر اصفهان رو به کاهش است و تنها وجود جاذبه های با اهمیت در این شهر باعث جذب گردشگران به این مقصـد شده است و امکانات و تسهیلات گردشگری نتوانسته است نقش مناسبی در این میان ایفا نماید ( سیف الدینی و همکـاران ، ١٣٢٩ : ٨٧-۶٧ ). در زمینه گردشگری ورزشی ، علی رغم حضور تیم های ورزشی و ورزشـکاران اصـفهانی در تورنمـت هـا و لیـگ هـای مختلف کشوری و بین المللی با کاستی ها و مشکلات فراوانی رو به رو بوده ست که یکی از عمده ترین این مشکلات کمبود فضـاها و امکانات ورزشی استاندارد می باشد .
٢- بیان مساله
گردشگری ورزشی بیابانی یکی از مهمترین و پرسودترین انواع گردشگری می باشد. گردشگری ورزشی بیابانی دارای ابعاد خاصی در زمینه های فرهنگی ،اقتصادی،اجتماعی وسیاسی می باشدکه متاسفانه در٢ سال های اخیرگردشگری ورزشـی اسـتان اصـفهان اخیردچار مشکلاتی مانند نبود افراد متخصص در این زمینه ،کمبود اسپانسر های مالی ومنابع مـالی و….وهمچنـین در سـال هـای اخیر سوال ها ومسائلی همچون گردشگری ورزشی چرا در استان اصفهان اهمیت خاص خود رادر این زمینه از دست داده اسـت ویـا چگونه می توان با سیاست گذاریها وتهمیدات مجددا زمینه های توسعه این نوع از صنعت گردشگری را فراهم نمود؛ ذهن نگارنـده را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازند .
٣-روش پژوهش
روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی تحلیلی میباشد. ابزارجمع آوری اطلاعات بـه صـورت میـدانی بوده و از پرسش نامه به عنوان ابزار گردآوری استفاده شده است . تعداد حجم نمونه ٩٠ نفر بوده که از این تعداد ۵٠نفر زن و۴٠ نفر مردمیباشد پرسش نامه طراحی شده مشتمل بر یک بخش مربوط به توانمندی غارها در جذب گردشگر و توسـعه گردشـگری مـی باشد و با سوال در برگیرنده متغیرهای پژوهش بود. در این پژوهش پرسش نامه را شخصا و حضوری به اعضای نمونه پژوهش ارائـه شده است
۴-مبانی نظری
۴-١-گردشگری
عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکا نهایی غیراز مکان معمولی زندگی یشان مسافرت م یکنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و به منظور گذران اوقات فراغت ، تجارت و یا سایر اهداف صورت گیرد(مرادمند،١٣٩٢ :٢٩ )
۴-٢گردشگری ورزشی
شامل هرگونه سفر از محل اقامت جهت شرکت در یک فعالیت ورزشی تفریحی یا رقابتی، مشـاهده ورزشـی در سـطوح آمـاتور یـا حرفه های و یا بازدید و مشاهده یک جاذبه ورزشی میباشد.
(٢٠٠٣ ,Gammon, Robinson)
۴-٣-گردشگری ورزشی بیابان های استان اصفهان
مساحت قلمرو بیابان در استان اصفهان ۴٠٢٨٠٧۵ هکتار معادل ۸/۴۹ درصد سطح استان گزارش گردیده است .این گستره در شهرستان های آران و بیدگل اردستان کاشان نائین نطنز خور وبیابانک برخوار ومیمه وبخش های ورزنه وجرقویه استان اصفهان واقع گردیده است .بهره برداری از قابلیت گردشگری ورزشی کویر نوردی مسابقات رالی کویر مسابقات موتور سواری مسابقات شتر سواری مسابقات ماراتن صحرا اسکی روی ماسه مسابقات گلادیر وپراگلایدر و…. قابل ذکر می باشد.
۴-۴-قلمرو مکانی تحقیق
استان اصفهان با مساحتی حدود ١٠٧٠٠٠ کیلومترمربع بین ٣٠ درجه و ۴۵ دقیقه تا ٣۴ درجه و ٣٠ دقیقه عرض شمالی و ۴٩ درجه و ٣۶ دقیقه تا ۵۵ درجه و ٣٠ دقیقه طول شرقی قرار دارد.این استان در بخش مرکزی فلات ایران قرار گرفته و از شمال به استان مرکزی و استان سمنان ، از جنوب به استان فارس ، از شرق به استان های یزد و خراسان و از مغرب به استان های لرستان و چهارمحال وبختیاری، کهکیلویه وبویراحمد محدود میشود. در مغرب این استان رشته کوه های زاگرس با جهت شمال غربی جنوب شرقی و در قسمت های شرقی و شمالی استان به جز ارتفاعات کرکس سرزمین های پست و هموار کویری قرار دارند.(شفقی،١٣٨۶)
۴-۵-ماتریس SWOT
ماتریس سوات در مراحل گوناگون فرایند برنامه ریزی راهبردی از مرحله تحلیل وضعیت تا تـدوین راهبـرد موضـوعیت دارد. بـرای تحلیل وضعیت شیوه های گوناگونی موجود است . یکی از این شیوه ها آغاز کار با بازشناسی مسائل مهم است : شیوه دیگر آغاز کار با تعیین اهداف و مقاصد سازمان است ، شیوه سوم تمرکز کردن بر فرصت ها است و… در واقع هیچ پاسخ منحصر بـه فـردی بـرای چگونگی آغاز تدوین راهبرد وجود ندارد. یعنی می توان از بررسی محیط خارجی و یا محیط داخلی آغاز نمود که از این روبعضـا بـه جای SWOT از لفظ TOWS استفاده کرده اند . بنابراین فرایندی که در این نوشتار مورد بحث قرار می گیرد صرفا یکی از حالت های ممکن را بیان می دارد.
نمودار١راهبردهای چهارگانه بر اساس مدل SWOT
۵-پیشینه تحقیق
شجاعی و همکاران (١٣٩٢: ١٩۴ ١٧٣) در پژوهشی به برنامه ریزی راهبردی توریسم ورزشی استان مازندران پـرداختن و یافتند که شرایط مساعد آب وهوایی و شرایط حمل و نقل به عنوان با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین نقاط قوت و عدم برگزاری مسابقات ورزشی با کیفیت در این استان محسوب می شود کروبی و همکاران (١٣٩٢: ١٧۴-١۵٩) در پژوهشی به بررسی جاذبه های طبیعی موثر بر گردشگری استان کردستان پرداختند که نتایج نشان داد کـه بـین دیـدگاههای مـورد مطالعه از نظر ، جاذبه ای طبیعی و ورزشی استان کردستان تفاوت معناداری وجود ندارد . داردگراونـد(١٣٨۵ :۶٣) درپایـان نامه خود به بررسی عوامل در گردشگری ورزشی استان لرستان پرداخت وبه این نتیجه رسید که جاذبه های مربوط به ورزش های زمستانی جاذبه های مربوط به کوهنوردی و غارنوردی به ترتیب در اولویت سـوم و دوم توسـعه گردشـگری ورزشـی کشـور قـرار گرفتند معین فرد و همکاران (١٣٩١: ٢٠٢- ١٨۵) در پژوهشی به بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسـان ورزشـی در سـطح استان خراسان رضوی پرداختند که نتیجه تحقیق آنها حاکی از آن است که بهره مندی از منافع جذب گردشگری نیازمند برنامه ریزی و توسعه گردشگری ورزشی استان می باشد . محمودی یکتا و همکـاران (١٣٩١ : ١۵٠-١٣٩) در پژوهشـی تـاثیر مؤلفه های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی ، به ایران را بررسی کردند برای بهبود وضعیت اقتصادی ورزشی کشور باید همه مؤلفه های تاثیر گذار مورد بررسی مسئولین قرار گیرد معین فر ( ١٣٨٧ :٧۶) در پژوهشـی بـه وضـعیت صـنعت گردشـگری ورزشی در ایران و ارائه الگوی توسعه آن پرداخت و به این نتیجه رسید که تاسیسات و امکانات اقامتی و رفـاهی از جملـه عناصر ثانویه سیستم گردشگری هستند که می توانند نقش موثری در توسعه آنها از مولفه های مهم در توسعه گردشگری ورزشی کشور است .گیبسون و همکاران ٣ (٢٠١٢) در پژوهشی در مورد رویداد گردشگری ورزشی (گردشگری پایـدار) در بررسی از شش رویداد در زمان ١٨ ماه ، در مورد متغیر اقتصادی به این نتیجه رسـیدند کـه حضـور تماشـاگران در محـل برگزاری، باعث رفاه مالی افراد و ایجاد شغل و تزریق پول در آن جامعه می شود هال ۴و همکاران (٢٠١٢ ) در پژوهشی به بررسی عوامل موثر در رویداردهای ورزشی پرداختند وبه این نتیجه رسیدند نیز عنوان شده اگر تماشاگران از تسـهیلاتی همچون دردسترس بودن و پارکینگ ها رضایت داشته باشند، مجددا در آن رویداد حضور پیدا خواهند کرد
۶-یافته های تحقیق
جدول ٢: ماتریس SWOT گردشگری ورزشی بیابان های استان اصفهان

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 17 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد