مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار در توسعه گردشگری با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی:گلستان کوه شهرستان خوانسار)

word قابل ویرایش
15 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
گردشگری فعالیتی چند وجهی است و یکی از پیچیده ترین کسب وکارهای بشری با توجه به موقعیت جغرافیایی است .توسعه ی پایدار در برنامه ریزی گردشگری اهمیت دارد؛ چرا که بیشترین توسعه ی گردشگری متکی بر جاذبه ها و فعالیت هایی است که به محیط طبیعی، میراث تاریخی و الگوهای مناطق فرهنگی مربوط می شوند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تاثیر گذار بر گردشگری منطقه گلستان کوه در شهرستان خوانسارمی باشد و از مدل SWOT برای تحلیل آن استفاده شده است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و ازنظرماهیت توصیفی- تحلیلی و پژوهش میدانی صورت گرفته که روش گرد آوری مباحث نظری بصورت کتابخانه ای و بخش میدانی پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری و داده های آن نمونه گیری از جامعه ۵٠ نفری بصورت اتفاقی از کارشناسان وگردشگران بوده است . نتایج حاصله نشان داد عدم وجود متخصصان گردشگری، نبود نظارت و سیستم کارامدبرای جلوگیری از کندن گلها توسط مردم , عدم وجود بودجه و منابع مالی کافی در خدمت گردشگری و عدم رغبت , بخش خصوصی به سرمایه گذاری مهمترین عواملی می باشند که در ضعف گردشگری گلستان کوه نقش دارند .
واژگان کلیدی :گردشگری ، برنامه ریزی ,خوانسار, swot ، گلستان کوه
مقدمه
امروزه صنعت گردشگری , نقش ویژه ای در اقتصاد جهانی دارد و یکی از زمینه های مهم توسعه ی پایدار منطقه ای و عاملی جایگزین برای توسعه ی نواحی حاشیه ای و دور افتاده به شمار میرود . همچنین گردشگری به مثابه ی نیروی پویایی در همگن ساختن جوامع و کالایی کردن فرهنگ های سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است .(٢٠٠٣٢,Reid). امروزه بایدگردشگری در مسیری حرکت کند که ، پایان این راه به پایداری ختم شود .مفهوم پایداری توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه اینگونه تعریف شده است :توسعه ای که نیاز های نسل فعلی را تامین می کند ، بدون این که توانایی نسل های اتی را در تامین نیاز هایشان به مخاطره بیندازد(ضیایی،محمود١٢٧:١٣٨٨) این تعریف چراغ راه است در تمام جوانب توسعه . و با عنایت به اینکه گردشگری صنعتی است که محیط ، مهمترین منبع جاذبه ان است و از سوی دیگر از ظرفیت قابل توجهی نیز در از بین بردن کارایی بلند مدت همین محیط برخوردار است ، لذا ارتباط اشکال پایدار توسعه با گردشگری واضح است و لازم است که گردشگری متضمن توسعه پایدار باشد(همان ) .لاله ­ واژگون از منحصر­بفرد­ترین گونه گلها و گیاهان بومی و وحشی مناطق کوهستانی ایران است که به عقیده گیاه شناسان ، این گل سربه ­زیر به سرعت در حال انقراض بوده و زیستگاه و تعداد این گونه گیاهی بسیار کم شده است .
اسلام زاده و همکاران (١٣٨٨) طی مقاله ای با عنوان معرفی رویشگاه های جدید برای لاله واژگون با استفاده ازgis به این نتیجه رسیدند که داشتن رویشگاه های جدید و جایگزین کمک میکند تا در صورت وقوع آتش سوزی، آفات و امراض یا عوامل تخریبی دیگر، گونه از لیست گیاهان منطقه حذف نگردد. برای انجام این تحقیق ، محیط زیست منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ را مورد بررسی قرار دادند همچنین حسینی و همکاران (١٣٨٩) در مقاله خود با عنوان مطالعه رویشگاه لاله واژگون با جدول النبرگ شرایط محیطی لاله واژگون را با جدول النبرگ و مطالعات میدانی تعیین کردندو فاکتورهای دما رطوبت خاک ونور و دیگرعوامل محیطی این گیاه را مورد بررسی قرار دادند.
سلطانی (١٣٨٩) در مقاله ایجاد اشتغال برای جوانان با رویکرد گردشگری (نمونه موردی شهرستان خوانسار), به بررسی اثرات گردشگری و تحلیل قابلیت های مزبور درایجاد فرصت های اشتغال در شهرستان خوانسار پرداخته است .
بیان مساله پژوهش
با توجه به افزایش روزافزون نیازهای تفرجی، نیاز به مکان های مناسب برای فعالیت های تفرجی انکارناپذیر به نظر می رسد. بنابراین مقوله ی فضا و مکان ، چارچوب و زیربنایی اساسی است که برای کنش های مربوط به بخش گردشگری بسیار شایان اهمیت است ، پس تعیین چنین مکان هایی، مستلزم ارزیابی دقیق منابع مختلفی است که احتمال می رود بتواند به مانند یک منبع تفرجی مورد استفاده قرار گیرند. کشور ایران نیز با برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی و جاذبه های فرهنگی , طبیعی و اقلیمی وگسترش آداب و رسوم محلی این توانمندی را دارد تا با شناسایی و ارزیابی جایگاه گردشگر فرصت توسعه ی گردشگری پایدار را فراهم کند و در این بین شهرستان خوانساربا داشتن پتانسیل های گردشگری طبیعی, تاریخی وفرهنگی میتواند درپی شناخت و بهره برداری این پتانسیل ها جایگاه جهانی در این صنعت بیابد. در این تحقیق سعی شده است با بررسی منطقه گلستان کوه درخوانسار شرایط شناخت این منطقه مستعد گردشگری فراهم آید .
اهداف پژوهش
هدف اصلی
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر گردشگری گلستان کوه خوانسار
اهداف فرعی
• بررسی منطقه گلستان کوه خوانسار وشناخت منطقه مستعد گردشگری .
• شناسایی و ارزیابی گونه های غالب گیاهی با تاکیدبر لاله های واژگون
• شناخت جاذبه های گردشگری شهرستان خوانسار
• بررسی نقاط قوت گردشگری منطقه گلستان کوه
• بررسی نقاط ضعف گردشگری منطقه گلستان کوه
• شناسایی فرصت ها گردشگری منطقه گلستان کوه
• شناسایی تهدیدات گردشگری منطقه گلستان کوه

روش پژوهش
روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی میباشد. ابزارجمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است . تعداد حجم نمونه ۵٠ نفر بوده که از این تعداد ٢٠نفر زن و٣٠ نفر مرد میباشد که پرسش نامه بصورت شخصا و حضوری به اعضای نمونه پژوهش ارائه شده است و داده ها توسط نرم افزار SPSSمورد تحلیل قرار گرفت .
مبانی نظری پژوهش
گردشگری
عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکانهایی غیراز مکان معمولی زندگیشان مسافرت می کنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و به منظور گذران اوقات فراغت ، تجارت و یا سایر اهداف صورت گیرد.(٢٠٠٣ ,Higham &Hinch, )
ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
خوانسار شهری از توابع استان اصفهان است واین شهرستان دارای یک بخش مرکزی و سه دهستان به نام های چشمه سار، کوهسار و گلسار و دارای ١٨ روستا میباشد و در عرض جغرافیایی ٣٣ درجه و ١٣ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۵٠ درجه و ١٩ دقیقه شرقی در ناحیه ای نه چندان دور از کویر مرکزی ایران با ارتفاع ٢٢۵٠ متر بالاتر از سطح دریا در فاصله حدود ١۵٠ کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع شده است . گلستانکوه خوانسار از مناطق دیدنی این شهرستان است که در اردیبهشت ماه با لاله های بسیار جلوه زیبایی میگیرد ,پارک سرچشمه با چشمه های زیبا که از دل کوه بیرون میایند همه ساله تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب میکند. سد باغکل ، چشمه ونگ ، قنات حلغوت ، مجتمع تفریحی شهید فیاض بخش (بهزیستی)، دربند، گردنگاه از دیگر جاذبه های شهر خوانسار به شمار میرود.
گلستانکوه با موقعیت جغرافیاییE۵٠٢۵ N٣٣٠٨ درمسیر خوانسار به اصفهان در ١۵ کیلومتری شهر خوانسار یکی از زیباترین کوههای اصفهان با ارتفاع ٣۶٣١ متر است . جهت این کوه جنوب غربی ،شمال شرقی است . شهر خوانسار در دامنه جنوب غربی این کوه قرار دارد .این منطقه در شمال غرب استان اصفهان واقع و از سمت شمال به شهرستان گلپایگان از سمت شرق به شهرستانهای تیران ، کرون و نجف آباد از جنوب به شهرستان فریدن محدود است . این شهرستان در منطقه مرکزی ایران و دامنه رشته کوههای زاگرس واقع است . منطقه حفاظت شده گلستان کوه ١٧٠٠٠ هکتار وسعت دارد.
پوشش گیاهی
این کوه از پوشش گیاهی خوبی برخوردار می باشد:لاله های واژگون (گل سر به زیر محجوب ایرانی ),گز انگبین ،گزعلفی ،ریواس ،کنگر،مرزنجوش ،آویشن ،قارچ ،بادام ،تره و پیاز کوهی ،گون ،موسیر،و دیگر گیاهان دارویی و علوفه ای که این رشته کوه را به منطقه ای غنی از دیدگاه گیاه پزشکی و همچنین مرتع مناسب جهت چرای دام و رونق زنبور داری بدل کرده است .
لاله ی واژگون
جدول شماره (١): طبقه بندی علمی گیاه لاله واژگون
جدول شماره (٢) : مشخصات کلی گیاه
گلستان کوه خوانسار در فصل بهار مملو از لاله سرخگون است که به رنگ سرخ مایل به بنفش بوده و از روز چهلم تا شصتم بعد از عید شکفته شده و در موقع وزش باد سیر و روشن میشوند. طبیعت بکر و وجود چشمه های پرآب ، این دشت زیبا را به نقطه ای بی نظیر در استان اصفهان بدل کرده است .لاله واژگون اسامی دیگری مانند گل اشک و اشک مریم هم دارد . دلیل این نامگذاری این است که مقداری شبنم در بین این گل ها جمع میشود و سپس از گل به پایین میچکد .عمر این گیاه بسیار کوتاه است و گل دهی آن از اوایل اردیبهشت آغاز و تا اواخر همین ماه پایان میپذیرد . میگویند این گل در آن زمان که گلوی سیاوش با تیغ تیز گرسیوز آشنا میشد ‘ شاهد ماجرا بود. این گیاه نخستین بار در سال ١۵٧۶ میلادی به وسیله جهانگردان اروپایی از ایران به اتریش برده شد. شیوه پرورش لاله واژگون در باغها و گلخانه ها در سطح وسیعی از اروپا رواج دارد در حالی که این گل در فلات ایران به طور طبیعی رشد و نمو میکند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 15 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد