بخشی از مقاله

طراحی معماري داخلی خانه کودك بر مبناي روانشناسی محیط

چکیده:

این تفکرکه ضرورت به کارگیري اصول روانشناسی محیط در طراحی داخلی خانه کودك، با توجه به رنگ، فرم و فضا به عنوان عامل موثر در بهبود رفتار کودك اجتناب ناپذیر است، موجب انگیزه براي تنظیم این مقاله شده است به دلیل حساسیت موضوع، طراح معماري داخلی باید زمینه مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد رنگ و فرهنگ، روانشناسی رنگها و درك فضایی از رنگ داشته باشد، تا به نتایج مفیدي در کاربرد رنگ و فرم و ابعاد، در فضاي طراحی برسد. مقاله شامل دو بخش رنگ درمانی و معماري داخلی می باشد. بخش اول نظري و بخش دوم کاربردي است. روش مرحله اول توصیفی و مرحله دوم توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار مطالعاتی مورد استفاده، کتابخانه اي می باشد.یافته هاي پژوهش نشان میدهند تحریک کنندگی محیط بر سه عامل» کنجکاوي «، »بازي- مشارکت« و »خیال پردازي « تأثیري مثبت و معنادار دارد .تأثیر انعطاف پذیري عملکردها درفضاي خانه کودك بر »کنجکاوي«و »خیالپردازي «کودکان، مثبت و معنادار است .نتایج تحقیق شامل ایده هاي معمارانه اي براي طراحی فضاي خانه کودك ها در جهت ارتقاء انگیزش و خلاقیت کودکان است؛ از جمله :تغییر پذیري فضا و اجزاي آن، تداخل فضا هاي باز و بسته، تغییرپذیري، تنوع پذیري وبازسازي عناصر محرك طبیعی مانند نور، آب و گیاهان.


واژگان کلیدي: معماري داخلی، روانشناسی محیط، خانه کودك، رنگ، خلاقیت
مقدمه:

اهمیت محیط در رشد و تکامل انسان تا قبل از قرن هجدهم چندان مورد توجه قرار نگرفته است.اما امروزه تحقیقات نشان داده است هیچ یک از صفات ارثی موجود انسانی، از نفوذ عوامل محیطی برکنار نیست.تمام صفات جسمانی و روانی انسانی نتیجه کنش متقابل و دائمی دو عامل وراثت و محیط هستند.محیط کودك باید در حد امکان برانگیزاننده و مناسب باشد تا کودك بتواند استعدادهاي بالقوه خود را به فعلیت درآورد(امیري پور،1389،ص.(2 امروزه، این حقیقت انکار ناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین طفولیت تنها مراقبت جسمانی نیاز ندارند، و باید همه ابعاد وجودي آنها شامل جنبه هاي روانی، عاطفی، شخصیتی، هوشی، شناختی، و اخلاقی نیزمورد توجه قرار گیرد(سروندانی،1389،ص.(1 باید در طراحی معماري داخلی فضاي کودکانه به اصول و قواعدي پرداخته شود که با استفاده ازآن بتوان شرایط محیطی مناسبی را براي کودکان ایجاد نمود. لذا سعی

بر آن است با بررسی مبانی و اصول طراحی براي خانه کودك، محیطی به وجود آورد که پاسخگوي نیازهاي جسمی و عاطفی کودك باشد.
بیان مسئله:

سوالات تحقیق:

.1چگونه می توان نیازهاي کودکان را شناسایی کرد و طراحی داخلی خانه کودك را مطابق با نیازها و رفتار آنها در محیط انجام داد؟
.2چگونه می توان با طراحی داخلی خانه کودك بر مبناي روانشناسی محیط، رفتار کودکان را بهبود بخشید؟
روش تحقیق:

بخش اول نظري و بخش دوم کاربردي است. روش مرحله اول توصیفی و مرحله دوم توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار مطالعاتی مورد استفاده، کتابخانه اي می باشد.
فرضیه تحقیق:

.1به نظر می رسد می توان با طراحی داخلی مناسب براي خانه کودك، بر مبناي روانشناسی محیط، به یک سري نیازهاي کودکان پاسخ گفت.
.2به نظر می رسد می توان با طراحی داخلی خانه کودك، رفتار کودکان را بهبود بخشید.
روانشناسی کودك:

انسان ها و محیط پیرامونشان در تاثیر گذاري وتاثیرپذیري متقابل اند. کودکان به سبب محدودیت هاي جسمی و روانی خود در قیاس با بزرگسالان تاثیرپذیري بیشتر وعمیق تري از محیط داشته و در عوض تاثیر گذاري کمتري بر محیط دارند و به این ترتیب

نیز بیش از بزرگسالان اجباراً تابع شرایط محیطی اند(کاکرودي،1390،ص(23

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید