مقاله طراحی معماری داخلی خانه کودک بر مبنای روانشناسی محیط

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

طراحی معماری داخلی خانه کودک بر مبنای روانشناسی محیط

چکیده:

این تفکرکه ضرورت به کارگیری اصول روانشناسی محیط در طراحی داخلی خانه کودک، با توجه به رنگ، فرم و فضا به عنوان عامل موثر در بهبود رفتار کودک اجتناب ناپذیر است، موجب انگیزه برای تنظیم این مقاله شده است به دلیل حساسیت موضوع، طراح معماری داخلی باید زمینه مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد رنگ و فرهنگ، روانشناسی رنگها و درک فضایی از رنگ داشته باشد، تا به نتایج مفیدی در کاربرد رنگ و فرم و ابعاد، در فضای طراحی برسد. مقاله شامل دو بخش رنگ درمانی و معماری داخلی می باشد. بخش اول نظری و بخش دوم کاربردی است. روش مرحله اول توصیفی و مرحله دوم توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار مطالعاتی مورد استفاده، کتابخانه ای می باشد.یافته های پژوهش نشان میدهند تحریک کنندگی محیط بر سه عامل» کنجکاوی «، »بازی- مشارکت« و »خیال پردازی « تأثیری مثبت و معنادار دارد .تأثیر انعطاف پذیری عملکردها درفضای خانه کودک بر »کنجکاوی«و »خیالپردازی «کودکان، مثبت و معنادار است .نتایج تحقیق شامل ایده های معمارانه ای برای طراحی فضای خانه کودک ها در جهت ارتقاء انگیزش و خلاقیت کودکان است؛ از جمله :تغییر پذیری فضا و اجزای آن، تداخل فضا های باز و بسته، تغییرپذیری، تنوع پذیری وبازسازی عناصر محرک طبیعی مانند نور، آب و گیاهان.

واژگان کلیدی: معماری داخلی، روانشناسی محیط، خانه کودک، رنگ، خلاقیت
مقدمه:

اهمیت محیط در رشد و تکامل انسان تا قبل از قرن هجدهم چندان مورد توجه قرار نگرفته است.اما امروزه تحقیقات نشان داده است هیچ یک از صفات ارثی موجود انسانی، از نفوذ عوامل محیطی برکنار نیست.تمام صفات جسمانی و روانی انسانی نتیجه کنش متقابل و دائمی دو عامل وراثت و محیط هستند.محیط کودک باید در حد امکان برانگیزاننده و مناسب باشد تا کودک بتواند استعدادهای بالقوه خود را به فعلیت درآورد(امیری پور،۱۳۸۹،ص.(۲ امروزه، این حقیقت انکار ناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین طفولیت تنها مراقبت جسمانی نیاز ندارند، و باید همه ابعاد وجودی آنها شامل جنبه های روانی، عاطفی، شخصیتی، هوشی، شناختی، و اخلاقی نیزمورد توجه قرار گیرد(سروندانی،۱۳۸۹،ص.(۱ باید در طراحی معماری داخلی فضای کودکانه به اصول و قواعدی پرداخته شود که با استفاده ازآن بتوان شرایط محیطی مناسبی را برای کودکان ایجاد نمود. لذا سعی

بر آن است با بررسی مبانی و اصول طراحی برای خانه کودک، محیطی به وجود آورد که پاسخگوی نیازهای جسمی و عاطفی کودک باشد.
بیان مسئله:

سوالات تحقیق:

.۱چگونه می توان نیازهای کودکان را شناسایی کرد و طراحی داخلی خانه کودک را مطابق با نیازها و رفتار آنها در محیط انجام داد؟
.۲چگونه می توان با طراحی داخلی خانه کودک بر مبنای روانشناسی محیط، رفتار کودکان را بهبود بخشید؟
روش تحقیق:

بخش اول نظری و بخش دوم کاربردی است. روش مرحله اول توصیفی و مرحله دوم توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار مطالعاتی مورد استفاده، کتابخانه ای می باشد.
فرضیه تحقیق:

.۱به نظر می رسد می توان با طراحی داخلی مناسب برای خانه کودک، بر مبنای روانشناسی محیط، به یک سری نیازهای کودکان پاسخ گفت.
.۲به نظر می رسد می توان با طراحی داخلی خانه کودک، رفتار کودکان را بهبود بخشید.
روانشناسی کودک:

انسان ها و محیط پیرامونشان در تاثیر گذاری وتاثیرپذیری متقابل اند. کودکان به سبب محدودیت های جسمی و روانی خود در قیاس با بزرگسالان تاثیرپذیری بیشتر وعمیق تری از محیط داشته و در عوض تاثیر گذاری کمتری بر محیط دارند و به این ترتیب

نیز بیش از بزرگسالان اجباراً تابع شرایط محیطی اند(کاکرودی،۱۳۹۰،ص(۲۳

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 6 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد