مقاله طراحی معماری داخلی خانه کودک بر مبنای روانشناسی محیط

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان

طراحی معماري داخلی خانه کودك بر مبناي روانشناسی محیط

چکیده:

این تفکرکه ضرورت به کارگیري اصول روانشناسی محیط در طراحی داخلی خانه کودك، با توجه به رنگ، فرم و فضا به عنوان عامل موثر در بهبود رفتار کودك اجتناب ناپذیر است، موجب انگیزه براي تنظیم این مقاله شده است به دلیل حساسیت موضوع، طراح معماري داخلی باید زمینه مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد رنگ و فرهنگ، روانشناسی رنگها و درك فضایی از رنگ داشته باشد، تا به نتایج مفیدي در کاربرد رنگ و فرم و ابعاد، در فضاي طراحی برسد. مقاله شامل دو بخش رنگ درمانی و معماري داخلی می باشد. بخش اول نظري و بخش دوم کاربردي است. روش مرحله اول توصیفی و مرحله دوم توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار مطالعاتی مورد استفاده، کتابخانه اي می باشد.یافته هاي پژوهش نشان میدهند تحریک کنندگی محیط بر سه عامل» کنجکاوي «، »بازي- مشارکت« و »خیال پردازي « تأثیري مثبت و معنادار دارد .تأثیر انعطاف پذیري عملکردها درفضاي خانه کودك بر »کنجکاوي«و »خیالپردازي «کودکان، مثبت و معنادار است .نتایج تحقیق شامل ایده هاي معمارانه اي براي طراحی فضاي خانه کودك ها در جهت ارتقاء انگیزش و خلاقیت کودکان است؛ از جمله :تغییر پذیري فضا و اجزاي آن، تداخل فضا هاي باز و بسته، تغییرپذیري، تنوع پذیري وبازسازي عناصر محرك طبیعی مانند نور، آب و گیاهان.


واژگان کلیدي: معماري داخلی، روانشناسی محیط، خانه کودك، رنگ، خلاقیت
مقدمه:

اهمیت محیط در رشد و تکامل انسان تا قبل از قرن هجدهم چندان مورد توجه قرار نگرفته است.اما امروزه تحقیقات نشان داده است هیچ یک از صفات ارثی موجود انسانی، از نفوذ عوامل محیطی برکنار نیست.تمام صفات جسمانی و روانی انسانی نتیجه کنش متقابل و دائمی دو عامل وراثت و محیط هستند.محیط کودك باید در حد امکان برانگیزاننده و مناسب باشد تا کودك بتواند استعدادهاي بالقوه خود را به فعلیت درآورد(امیري پور،1389،ص.(2 امروزه، این حقیقت انکار ناپذیر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین طفولیت تنها مراقبت جسمانی نیاز ندارند، و باید همه ابعاد وجودي آنها شامل جنبه هاي روانی، عاطفی، شخصیتی، هوشی، شناختی، و اخلاقی نیزمورد توجه قرار گیرد(سروندانی،1389،ص.(1 باید در طراحی معماري داخلی فضاي کودکانه به اصول و قواعدي پرداخته شود که با استفاده ازآن بتوان شرایط محیطی مناسبی را براي کودکان ایجاد نمود. لذا سعی

بر آن است با بررسی مبانی و اصول طراحی براي خانه کودك، محیطی به وجود آورد که پاسخگوي نیازهاي جسمی و عاطفی کودك باشد.
بیان مسئله:

سوالات تحقیق:

.1چگونه می توان نیازهاي کودکان را شناسایی کرد و طراحی داخلی خانه کودك را مطابق با نیازها و رفتار آنها در محیط انجام داد؟
.2چگونه می توان با طراحی داخلی خانه کودك بر مبناي روانشناسی محیط، رفتار کودکان را بهبود بخشید؟
روش تحقیق:

بخش اول نظري و بخش دوم کاربردي است. روش مرحله اول توصیفی و مرحله دوم توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار مطالعاتی مورد استفاده، کتابخانه اي می باشد.
فرضیه تحقیق:

.1به نظر می رسد می توان با طراحی داخلی مناسب براي خانه کودك، بر مبناي روانشناسی محیط، به یک سري نیازهاي کودکان پاسخ گفت.
.2به نظر می رسد می توان با طراحی داخلی خانه کودك، رفتار کودکان را بهبود بخشید.
روانشناسی کودك:

انسان ها و محیط پیرامونشان در تاثیر گذاري وتاثیرپذیري متقابل اند. کودکان به سبب محدودیت هاي جسمی و روانی خود در قیاس با بزرگسالان تاثیرپذیري بیشتر وعمیق تري از محیط داشته و در عوض تاثیر گذاري کمتري بر محیط دارند و به این ترتیب

نیز بیش از بزرگسالان اجباراً تابع شرایط محیطی اند(کاکرودي،1390،ص(23

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله جایگاه روانشناسی محیطی در طراحی معماری فضاهای اداری ( نمونه موردی مراجع قضایی و دادگاه ها )

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
جایگاه روانشناسی محیطی در طراحی معماری فضاهای اداری (نمونه موردی مراجع قضایی و دادگاه ها) چکیده در قرن معاصر موضوع رابطه انسان و محیط و قابلیت ترجمه آن به زبان طراحی محیط و معماری مورد توجه پژوهشگران این حوزه از دانش بوده است. در این راستا شناخت انسان و ویژگی های محیط زندگی و کار او و چگونگی برقراری رابطه ...

مقاله مقایسه تطبیقی مفهوم خلوت از منظر رویکردهای روانشناسی محیطی و اسلامی و تفکر اسلامی در خانه ایرانی

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه تطبیقی مفهوم خلوت از منظر رویکردهای روانشناسی محیطی و اسلامی و تفکر اسلامی در خانه ایرانی چکیده رویکردهای جدید برنامه ریزی و طراحی مسکن متکی به الگوهای جامع بین رشته ای است . این رویکردها که در دهه های اخیر در کشورهای مختلف جهان مورد توجه بوده اند ، به هماهنگی جنبه های انسانی و محیطی طراحی اهمیت بیشتر ...

مقاله بررسی نقش روانشناسی محیط در جهت کاهش عوامل تنش زا و استرس زا در طراحی محیط های قضایی و دادگاهی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش روانشناسی محیط در جهت کاهش عوامل تنش زا و استرس زا در طراحی محیط های قضایی و دادگاهی چکیده دادگاه مکانی است که در آن باید بر اساس عدالت رفتارشود در چنین حالتی فضا نیز خود باید عادلانه طراحی شود.طراحی فضا باید بهترین پاسخ روانی و رفتاری را به کاربران بدهد.برای پی بردن به تاثیر روانشناسی محیط بر روی ...

مقاله مقدمه ای بر طراحی معماری موزه اسباب بازی کودک با رویکردی به ارگونومی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه اي بر طراحي معماري موزه اسباب بازي کودک با رويکردي به ارگونومي چکيده طراحي معماري براي کودکان داراي ظرافتها و موارد خاص ويژه اي است که عدم رعايت اين نکات سبب عدم موفقيت در برخورد با طراحي معماري ويژه کودکان خواهد گرديد. از سوي ديگر در دنياي معاصر به فضاهاي معماري موزه به مثابه فضايي خاص براي تداوم ج ...

مقاله بررسی نقش معماری واهمیت توجه به طراحی مجموعه های تفریحی - توریستی در پیشرفت وتوسعه ی توریسم ( اکوتوریسم ) پایدار و کاهش اثرات زیست محیط

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي نقش معماري واهميت توجه به طراحي مجموعه هاي تفريحي -توريستي در پيشرفت وتوسعه ي توريسم (اکوتوريسم )پايدار و کاهش اثرات زيست محيط چکيده : محيط هاي طبيعي بکر يا حوزه هاي حفاظت شده محلي مناسب براي اکوتوريسم به شمار ميروند .توسعه توريسم در اين محل ها همچون تيغ دو لبه است چرا که ازيک سو، توسعه ممکن است منج ...

مقاله تأثیرعلم روانشناسی محیط بر شکل گیری تعاملات اجتماعی در فضاهای معماری

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تأثیرعلم روانشناسی محیط بر شکل گیری تعاملات اجتماعی در فضاهای معماری چکیده روانشناسی محیط رابطه انسان با محیط کالبدی و تأثیرات این دو بر یکدیگر را به گونه ای مورد بررسی قرار می دهد کـه ارزشـها، نگرشـها و احتیـاج هـای او مورد توجه قرار گیرد و به موضوعاتی که در تشریح رفتارهای مردم نقش اساسی دارند ماننـد ادر ...

مقاله بررسی ساختار معماری خانه زنبور عسل ، بعنوان الگوی مناسب برای طراحی معماری آرمانشهر ایرانی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی ساختار معماری خانه زنبور عسل، بعنوان الگوی مناسب برای طراحی معماری آرمانشهر ایرانی   چکیده همواره طبیعت و آفرینشهای طبیعی به عنوان الگویی در ابداعات و نوآوریها در معماری، مد نظر انسان بوده است و مسائل فنی را راههای زیستی، حل می کرده است. در انتخاب فرم، ساختار، بافت و مصالح، چه در مورد سازواری با شرای ...

مقاله روانشناسی محیطی و ارتباط آن با معماری و طراحی کالبدی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روانشناسی محیطی و ارتباط آن با معماری و طراحی کالبدی چکیده: این مقاله مروری بر روند ایجاد و گسترش روانشناسی محیطی و ارتباط آن با طراحی کالبدی سعی در بررسی این موضوع دارد. روانشناسی محیطی به رفتارهای مرتبط با محیط میپردازد. مفاهیم مربوط به محیط و اولویتهای زیبایی شناختی مورد مطالعه قرار گرفته و بازده ان به ص ...