مقاله مدیریت فرهنگی شهر بندرعباس در حوزه ی گذران اوقات فراغت جوانان با استفاده از تکنیک سیستم های اطلاعات جغرافیایی

word قابل ویرایش
25 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
امروزه با توسعه سریع شهرها و افزایش تصاعدی حجم اطلاعاتی که باید برای مدیریت شهری پردازش شود، اهمیت استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سیستم های مرتبط با داده های فضایی در برنامه ریزی شهری را آشکار میکند. در این مطالعه برای تولید سامانه ی مدیریت مراکز فرهنگی شهر بندرعباس مراحل مختلفی صورت گرفت که عبارتند از: تعریف جامع از مراکز اوقات فراغت و تعیین سن جوانان هدف ، شناسایی سازمان های مرتبط با امور جوانان ، تهیه نقشه های پایه اعم از دیجیتالی و آنالوگ ، مطالعات میدانی و بررسی صحت اطلاعات ، ورود نقشه های پایه شهر در محیط رایانه ، ثبت موقعیت مکانی مراکز بر روی نقشه های زمین مرجع شده و تهیه بانک اطلاعاتی برای هر نقشه به تفکیک . در بخش نتایج ، اطلاعات مکانی محدوده و نام مراکز گذران اوقات فراغت و همچنین ، توسعه و تغییرات محدوده ی شهر بر روی نقشه ها اعمال گردید. این اطلاعات با دقت ١:٢٠٠٠ و به تعداد ۴٣ نقشه قطع A0 و با حدود ۴۵٠ مرکز گذران اوقات فراغت تولید گردید. در بخش نتایج اطلاعات توصیفی، جداول اطلاعاتی از سه فیلد با عنوان های نام محل ، نوع فعالیت و آدرس محل از ١٣۵٠ خانه اطلاعاتی تشکیل شد و نتایج آنالیز نشان داد که در برخی از مناطق نظیر محله ٢٠٠٠ و یا تپه الله اکبر، تعداد و تنوع مراکز اوقات فراغت به نسبت تراکم جمعیتی جوان کمتر از حد استاندارد است و در مناطق مرکزی شهر نظیر محدوده ی فلکه برق و دارایی تراکم بیش از اندازه است . تعداد این مراکز به ۴-٨ برابر مناطق محروم تر میرسد. با در نظر گرفتن تنوع مراکز، این مقدار تا ١١ برابر افزایش مییابد. ضمن اینکه پراکنش این مراکز با نوع فعالیت ها در کلیه – ی مناطق یکنواخت نیست . کمبود مراجعه کنندگان و تعطیلی برخی از مراکز در مرکز شهر صحت نتایج را تایید میکند. ساماندهی توزیع و پراکنش مراکز فرهنگی شهر در آینده و همچنین تاثیر گذاری زیاد از جمله اهداف مدیریت فرهنگی در توسعه و برنامه ریزی هوشمند شهر بندرعباس پیشنهاد میشود.
کلیدواژه ها: سیستم های اطلاعات جغرافیایی -داده مکانی – مراکز فرهنگی – مدیریت شهری – شهر بندرعباس
١-مقدمه
١-١-ضرورت و اهمیت موضوع
امروزه دانش چنان پیشرفتی کرده که با هماهنگی ایجاد شده بین سخت افزار و نرم افزار، سیستمی را بنا نهاده که داده های رقومی مکان دار را پردازش و خروجیهای آن مطابق میل تحلیل گر، احتیاجات یک منطقه را بررسی و نتیجه را اعلام مینماید. استفاده از اطلاعات صحیح و به هنگام و همچنین تجزیه و تحلیل سریع آن ، به تصمیم گیریها در کوتاه ترین زمان ممکن کمک میکند. این موضوع در مدیریت بحران بیشتر اهمیت پیدا میکند. بنابراین استفاده از فن آوریهای جدید میتواند بازوی کمکی مناسبی در اطمینان و زمان تصمیم گیری مدیران باشد. از این ابزارها میتوان به ، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، سیستم تعیین موقعیت جهانی، و سنجش از دور اشاره نمود . با استفاده از GIS نقشه های موضوعی مختلف که نشان دهنده ی شرایط محیطی و منطقه ای است ، تهیه و تولید میگردد. در مراحل پیشرفته تر با تلفیق لایه های اطلاعاتی موجود و مدیریت آن برای نیل به اهداف ، مخصوصا در مکان یابی موضوعی، استفاده میشود. بنابراین علاوه بر توانایی در تهیه نقشه ، دارای قابلیت آنالیز و بهره برداری از اطلاعات مکانی و توصیفی است. در تصمیم گیریها هر چه سعی در انجام دقیق امور باشد، باز هم نکات متعددی، نادیده باقی میماند. اما استفاده از سیستم GIS این فرصت را میدهد که کلیه نکات مد نظر تحلیل گر انجام شود. اهمیت استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزیشهری با گسترش بسیار وسیع شهرها و افزایش سرسام آور حجم اطلاعاتی که باید برای مدیریت شهری پردازش شوند آشکار شده است. راه مواجهه با چنین حجمی از اطلاعات وبهره برداری صحیح از آن ها استفاده از سیستم هایی است که در ارتباط با داده های فضایی GIS راهگشای این مشکل می باشد.
یکی از عوامل موثر در بهبود مدیریت شهری، نظارت و هدایت مراکز فرهنگی آن میباشد که در این مطالعه به آن پرداخته شده است .
کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در ایران مدتی است که مورد توجه قرار گرفته و مدیران برای حل معضلات منطقه ای و یا ناحیه ای درصدد بهره گیری از آن میباشند. این فن آوریها در مقابل سرعت عملی که فراهم می آورد، نسبت به روش های سنتی ارزانتر بوده و دارای توجیه اقتصادی است . علاوه بر جلوگیری از شکست طرح ها، در هزینه ها و وقت نیز صرفه جویی خواهد شد. GIS این توانایی را دارد که بین اطلاعات مختلف ذخیره شده ، اعم از نقشه یا آمار، ارتباط و همبستگی مناسب و سریع برقرار کند. در استفاده از GIS فاکتورهای لازم عبارتند از : الف : جمع آوری اطلاعات و به هنگام کردن داده ها با توجه به هزینه و وقت ب : وجود کاربر متخصص و ماهر ج : آنالیز داده ها و اطلاعات جهت اهداف مختلف
گسترش سریع شهرها، اکثر کشورها را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسائل اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه ی گسترش سریع شهرها محسوب میشود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع میگذارد. رشد هوشمند به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با پراکندگی توسعه شهری است که جایگزینی برای پراکندگی محسوب میشود. در رشد هوشمند شهر میتوان تصمیمات توسعه را پیش بینی، منصفانه و ثمربخش کرد. همچنین توسعه کنونی را هدایت و توانمند ساخت .
١-٢- اهداف
از اهداف این مطالعه میتوان به شناسایی و ثبت مراکز گذران اوقات فراغت جوانان شهر بندرعباس در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی اشاره نمود. ضمن اینکه در این مطالعه به ابعاد و چگونگی شرایط فعلی مراکز فرهنگی شهر چه از نظر تعداد، تنوع و نوع فعالیت پرداخته شده است که در آینده میتوان انتظار داشت که بتوان با استفاده از این سامانه ، توزیع و پراکنش متوازن مراکز و همچنین تاثیرگذاری مطلوب تر با لحاظ کمیت و کیفیت را مدیریت نمود. همچنین میتوان جهت احداث و صدور مجوز برای مراکز فرهنگی با مدیریت واحد اعمال نظارت داشت .
١-٣- بررسی منابع
در مطالعه ای با عنوان مدیریت محیط شهری و مدل سازی، اشاره به ساختار مکانی و عوارض شهری مینماید و پویایی و تحرک در شهر را از علائم کیفیت آن شهر میداند که با سیستم اطلاعات جغرافیایی میتوان آن را مدیریت نمود. این پروژه در شهرهای وین ، برلین ، جنوا، میلان و آتن انجام شده است . برای مدیریت زباله در پایتخت لائوس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به جمع آوری اطلاعات درمورد محل های جمع آوری زباله ، ترکیب زباله و بازیافت زباله شد. با تشکیل نقشه و جدول اطلاعاتی توانستند به مدیریت زباله در پایتخت کمک شایانی بنمایند. همچنین برای سیستم کنترل مالیات و سیستم حمل و نقل شهرهای برزیل از این سیستم استفاده شده است . در مطالعه ای با تهیه اطلاعات عوارض شهری و سه بعدی سازی ساختمان ها، خیابان ها، فضاهای خارجی و مراکز شهری برای توسعه همه جانبه شهر و توسعه ساختمان ها بر اساس شرایط استاندارد تعریف شده بهره گرفتند. رهنما و آقاجانی، توزیع فضایی اطلاعات مکانی کتابخانه های شهر مشهد را با استفاده از مدل های تحلیل فضایی و تکنیک های مربوط به حد همبستگی فضایی مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که توزیع ناعادلانه کتابخانه ها در سطح نواحی و ناهمگنی و عدم شباهت و ناپیوستگی واحدهای ناحیه ای به لحاظ شاخص کتابخانه بر اساس وسعت آنها می باشد. همچنین رابطه ی منفی بین تراکم جمعیت و الگوی توزیع کتابخانه در سطح نواحی شهر وجود دارد. پیرمرادی و جوادیان با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، بهترین مکان ها برای احداث مدارس جدید را تعیین نمود. پرهیزگار اقدام به بررسی میزان کارایی مدل های تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب مکان احداث مراکز فرهنگی نمود. این مدل ها ظرفیت های زیادی در تصمیم گیری و اولویت بندی آن ها ایفا مینمایند. ملکی و همکاران با سیستم اطلاعات جغرافیایی بهترین مکان ها برای احداث کتابخانه عمومی را برای شهر اهواز را به انجام رسانیدند. کاظمی توزیع فضایی مراکز آموزشی شهر اردستان در اصفهان را بر اساس روش تحلیل شبکه مورد ارزیابی قرار داد. ارزیابی وی میتواند در مدیریت آموزشی شهر به کار گرفته شود.
١-۴- محدوده ی مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه ، شهر بندرعباس ، مرکز استان هرمزگان و در جنوب ایران میباشد. قرار گرفتن این شهر در کنار خلیج فارس و همچنین رشد و توسعه فعالیت های تجاری در این شهر بندری، باعث گسترش سریع فضای شهری در این ناحیه شده است . از مشخصات این شهر رشد طولی آن و به موازات ساحل میباشد. شکل (١) موقعیت این شهر را بر روی نقشه و تصاویر ماهواره ای نشان میدهد.

شکل ١- موقعیت شهر بندرعباس بر روی نقشه و تصاویر ماهواره ای
٢- روش تحقیق
بطور کلی استفاده از ابزارهای نوین مدیریت شهری و آن هم در حوزه ی امور فرهنگی و اوقات فراغت جوانان سبب ساماندهی ، مدیریت آتی، مکانیابی صحیح و تاثیرگذار و همچنین توزیع و پراکنش مطلوب تر این مراکز میشود. طراحی و تولید سامانه مدیریت مراکز فرهنگی شهر با استفاده از GIS در شهر بندرعباس نیز در همین راستا تدوین و تهیه گردید. لازم به ذکر است که با توجه به گستردگی حوزه ی عملکردی مسائل فرهنگی، از بین آن ها مراکز گذران اوقات فراغت جوانان به عنوان مراکز فرهنگی، هدف گذاری گردیدند. انتخاب این مراکز به لحاظ مرتبط بودن با بخش عمده ای از جوانان شهر و همچنین اولویت این قشر در مسائل فرهنگی انتخاب گردید. برای انجام مطالعه مذکور مراحل مختلفی صورت گرفت که عبارتند از:
٢-١- تعریف جامع از مراکز اوقات فراغت
با داشتن تعریفی مشخص از مراکز اوقات فراغت جوانان ، میتوان آن ها را در
شهر تفکیک نمود. مراکز اوقات فراغت بدین صورت تعریف گردید:
کلیه مراکزی که در گذران زمان فراغت جوانان در بخش های مختلف مهارتی، آموزشی، فرهنگی و هنری، ورزشی و مذهبی در بخش های دولتی و غیر دولتی فعالیت میکنند به عنوان مراکز اوقات فراغت تلقی میشوند. از جمله این مراکز میتوان به مساجد و حسینیه ها، مراکز و باشگاه های ورزشی، برخی مدارس و هنرستان ها در مقاطع مختلف ، آموزشگاه های علمی و مهارتی، دانشگاه ها و پارکها اشاره نمود. ذکر این نکته ضروری است که مدارس و دانشگاه ها علاوه بر وظایف اصلی خود در زمینه ی آموزش و پرورش در حوزه ی اوقات فراغت نیز فعال میباشند.
٢-٢-تعیین محدوده سنی گروههای هدف
تعیین گروه هدف با تعیین محدوده ی سنی میتواند تا حدود زیادی، موضوع شناسایی و تفکیک مراکز گذران اوقات فراغت موجود در شهر را مشخص سازد. سازمان های متولی جوانان تعریف های مختلفی از این محدوده سنی ارائه نموده اند که از آن جمله میتوان به سازمان ملی جوانان اشاره نمود که سنین بین ١۴ تا ٢٩ سال را به عنوان جوان معرفی مینماید. در این مطالعه نیز از همین محدوده ی سنی به عنوان مخاطبان مراکز اوقات فراغت شهر بندرعباس بهره گرفته شد.
٢-٣-رهگیری اطلاعات آماری
با مراجعه به سازمان های متولی امور جوانان از آمار و اطلاعات توصیفی و مکانی موجود در خصوص مراکز تحت پوشش هر کدام استفاده گردید. این سازمانها عبارت بودند از:
سازمان آمار و ثبت احوال ، دانشگاه هرمزگان و دانشگاه آزاد واحد بندرعباس ، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، میراث فرهنگی و صنایع دستی، سازمان آموزش و پرورش ، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، حوزه ی علمیه خواهران و برادران ، هلال احمر، سازمان اوقاف و امور خیریه ، اداره ی کل تربیت بدنی، نیروی مقاومت بسیج ، فرمانداری. مشکلی که در این خصوص وجود داشت ، فقدان آمار صحیح و به روز شده بود.
بنابراین مطالعات میدانی در سطح شهر برای جستجو و اطلاع از مراکز گذران اوقات فراغت و ثبت اطلاعات مکانی و غیر مکانی آن مجددا صورت گرفت .
۴-٢-جمع آوری اطلاعات مکانی
اطلاعات مکانی جمع آوری شده شامل نقشه های پایه اعم از دیجیتالی و آنالوگ در شهر بندرعباس میباشد. نقشه های موجود عمدتا بصورت غیر رقومی بودند که اسکن شده و به عنوان ورودی در محیط GIS استفاده گردیدند. نقشه های شهری مذکور مربوط به سال های گذشته بودند و مناطق توسعه یافته یا تغییر کاربری داده شده در آنها لحاظ نشده بود که به روزرسانی نقشه ها را ضروری ساخت . سازمان ها و نهادهایی که برای تهیه اطلاعات مذکور مراجعه گردید شامل : شهرداری، استانداری (معاونت مطالعات و برنامه ریزی)، سازمان مسکن و شهرسازی و فرمانداری بودند.
۵-٢-مطالعات میدانی
یکی از بخش های مطالعه که نیاز به زمان و دقت زیادی داشت مربوط به این قسمت بود بطوریکه کلیه ی مراکز اوقات فراغت به شرح زیر شناسایی و به عنوان ورودی مطالعه ثبت گردید.
الف – جستجو و شناسایی کلیه ی مراکز گذران اوقات فراغت به تفکیک نوع هر یک از آنها بصورت محله ای و کوچه به کوچه .
ب – ثبت دقیق موقعیت مکانی مراکز اوقات فراغت بر روی نقشه های موجود و یا احیانا در صورت عدم ثبت توسعه شهر بر روی نقشه ، ضمن ترسیم کروکی محل نظیر معابر و مکانهای معرف ، اقدام به ثبت مرکز مربوطه بر روی نقشه گردید.
ج – ثبت اطلاعات توصیفی مراکز شامل : نام مرکز، نوع فعالیت و نوع امکانات و همچنین آدرس دقیق به صورت جدولی و به فرمت داده تخت .
۶-٢-ورود نقشه های پایه در محیط DL
نقشه های پایه شامل نقشه های شهری با عوارضی چون شبکه معابر، میادین و مناطق مسکونی، اداری و تجاری است . با اسکن نمودن نقشه ها در قطع A٠ و به فرمت گرافیکی به محیط نرم افزار ArcGIS منتقل یافتند. سپس کلیه نقشه ها با داشتن حداقل چهار نقطه با مختصات مشخص ، زمین مرجع شدند.
٧-٢- ورود موقعیت مکانی
با ثبت موقعیت مکانی و مختصات مراکز بر روی نقشه های شهری زمین مرجع شده ، از مرحله قبل ، داده های مکانی مراکز گذران اوقات فراغت در محیط GIS وارد شدند. اطلاعات ورودی شامل محدوده محل و نام آن میباشد.
٨-٢-تولید بانک اطلاعاتی
بانک اطلاعاتی متصل شده به داده های مکانی (نقشه ها) شامل اطلاعات توصیفی مراکز اوقات فراغت میگردد که در۴ فیلد اطلاعاتی طراحی و تکمیل گردید. این فیلدها شامل نام محل ، نوع فعالیت ، حوزه فعالیت و آدرس محل میباشد.
بنابراین با داشتن نقشه های رقومی به روزرسانی شده از مراکز اوقات فراغت شهر بندرعباس و همینطور اطلاعات توصیفی متصل به آن ، می توان آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در ساختارهای شرطی (query builder) تحلیل های آماری لازم را ارائه نمود.
٣- بحث اصلی
وجود اطلاعات مکانی و توصیفی، با دقت و صحت مناسب ، به عنوان ابزار اولیه سیستم اطلاعات جغرافیایی، مهمترین نقش را در تجزیه ، تحلیل و تصمیم گیری صحیح ایفا مینماید. فقدان آمار و اطلاعات پایه رقومی از شهر بندرعباس و همچنین به هنگام نبودن آن ها در دو بخش شهری و مراکز اوقات فراغت به تفکیک سازمان های متولی و عدم وجود اطلاعات جمعیتی جوانان به تفکیک محله ، از جمله عوامل زمان بر و پرهزینه مطالعه محسوب میشود. صحت آمار موجود نیز در جای خود قابل تامل است . همچنین با توجه به تعریف های مختلف از مراکز گذران اوقات فراغت ، سعی در گزینش مفهومی بود که محدوده ی بیشتری از این مراکز را شامل شود. نتایج حاصل طرح را میتوان به دو بخش اطلاعات مکانی و توصیفی تقسیم بندی نمود.
٣-١- بخش اطلاعات مکانی
همانگونه که ذکر گردید در تحقیقات میدانی، محدوده و نام مراکز گذران اوقات فراغت و همچنین ، توسعه و تغییرات محدوده شهر نیز همزمان به صورت دستی بر روی نقشه ها اعمال گردید. این اطلاعات با قلم نرم افزار بر روی نقشه های زمین مرجع شهری با دقت ١:٢٠٠٠ که با عوارض بزرگراه ها، خیابان های اصلی و فرعی، کوچه ها، ساختمان ها و مراکز دولتی و تجاری و منازل مسکونی مشخص شده است ، ثبت گردید. این قسمت با ۴٣ نقشه در قطع A٠ و با حدود ۴۵٠ مرکز گذران اوقات فراغت شامل : مراکز دانشگاهی، فرهنگی، ورزشی، فنی حرفه ای، آموزشگاه های خصوصی، مساجد و حسینیه ها، پایگاه های بسیج ، کتابخانه ها، پارکها، ویدئو کلوپ ها، دبیرستان ها و هنرستان ها و مراکز هنری تولید گردید. مراکز اوقات فراغت به صورت پلیگون که بیانگر محدوده ی آن میباشد در آلبوم نقشه ها مشخص شد. نحوه ی قرارگیری نقشه های مذکور طبق اندکس زیر است .

نقشه های شماره ٢و٣ با اندکسهای( ٢٧و١٨) بخش هایی از مناطق شهری همراه با مراکز اوقات فراغت را نشان میدهند. کمیت و تنوع این مراکز به نسبت جمعیت جوان میتواند شاخصی برای مدیران فرهنگی شهر محسوب شود. اگر نگاهی به نقشه های مذکور بیندازیم ، تفاوت در تعداد و تنوع مراکز اوقات فراغت در هر دو مشخص میشود. این نسبت بدون در نظر گرفتن تنوع مراکز در نقشه شماره (٢) بیش از ۴برابر نقشه شماره (٣) است در حالیکه نسبت جمعیت جوان بین محدوده سنی ١۴ تا ٢٩ سال حدود ۵/۱ برابر است . این مساله نشان میدهد که توسعه مراکز مذکور به نسبت رشد جمعیت جوان صورت نگرفته است .
اگر کلیه ی نقشه های موجود را با نقشه شماره (٢) که دارای بیشترین مراکز اوقات فراغت و جمعیت جوان است ، مقایسه نماییم این نسبت تا ٨برابر افزایش می یابد. این در حالیاست که جمعیت جوان در هیچکدام از مناطق به این نسبت رشد نکرده است . در حقیقت توزیع نامتوازن در اعطای مجوز احداث مراکز اوقات فراغت وجود دارد. عدم وجود مخاطب به تعداد مناسب و در برخی موارد تعطیلی این مراکز میتواند مؤید این موضوع نیز باشد. جدول شماره (١) کمترین و بیشترین نسبت تعداد
مراکز گذران اوقات فراغت شهر بندرعباس را نسبت به نقشه ی شماره (٢) که دارای بیشترین تعداد مرکز است را نشان میدهد.
جدول شماره ١- مقادیر کمترین و بیشترین نسبت مراکز اوقات فراغت در مقایسه با نقشه شماره (٢)
٣-٢-بخش اطلاعات توصیفی
بخش اطلاعات توصیفی شامل جداول اطلاعاتی متصل به داده های مکانی، از سه فیلد با عنوان های نام محل ، نوع فعالیت و آدرس محل تشکیل شده است . بانک اطلاعاتی مذکور شامل ١٣۵٠ خانه اطلاعاتی است . لازم به ذکر است که در بررسیهای میدانی، اطلاعات دریافتی از سازمان های متولی مورد، بازنگری قرار گرفت و به روزرسانی شد. جدول های اطلاعاتی شماره ٢و٣ بانک اطلاعاتی مراکز اوقات فراغت نقشه های شماره ٢و٣ را به ترتیب نشان میدهد. بررسیها نشان داد که بیشترین تعداد مراکز اوقات فراغت مربوط به مناطق مرکزی شهر میباشد در حالیکه کمترین آن مربوط به مناطق محروم مانند محله ٢٠٠٠ و تپه الله اکبر در شهر بندرعباس است . ضمن اینکه وضعیت تنوع مراکز گذران اوقات فراغت نیز به همین ترتیب میباشد. از حیث تعداد مراکز گذران اوقات فراغت به تفکیک نوع فعالیت ، مساجد و حسینیه ها و آموزشگاه های خصوصی شامل مهارتی، فرهنگی علمی دارای بیشترین تعداد در سطح شهر بندرعباس میباشند. در مرتبه سوم مراکز ورزشی شامل سالن ها، زمین های چمن ، استخر و باشگاه ها و پارکهای با فعالیت ورزشی و همینطور مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی قرار دارند. نتایج بررسیها در ساختارهای شرطی نرم افزار ArcGIS نشان میدهد که نحوه ی توزیع و پراکنش مراکز در سطح شهر ناهمگون است . با استفاده از ابزار بافر (Buffer) در نرم افزار مربوطه معلوم گردید که حداقل فاصله ی استاندارد بین دو مرکز با فعالیت مشابه رعایت نشده است . مثلا در بسیاری از نقاط مرکزی شهر آموزشگاه های کامپیوتر در شعاع کمتر از ١٠٠ متر نسبت به آموزشگاه همجوار خود و با فعالیت مشابه واقع شده اند که گویای توزیع نامناسب آن است . اگر به این موضوع نسبت جمعیت جوان را اضافه نماییم توجیه مساله را بهتر مشخص میسازد. تعطیلی برخی از مراکز خصوصی و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفتن آنها نیز تایید کننده ی این نتایج است .
دقت انجام طرح
با انتخاب جامعه آماری بصورت تصادفی- سیستماتیک در سطح شهر بندرعباس و انتخاب نقشه های شماره (٨)،(١٨) و (٣٣) طبق اندکس ، کلیه مناطق نمونه مجددا مورد بررسی قرار گرفت و کلیه مناطق گذران اوقات فراغت بطور دقیق تعیین و ثبت گردید. با توجه به ثبت تعداد خطاهای صورت گرفته ، دقت مطالعه در حدود ٩٠ درصد تعیین گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 25 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد