بخشی از مقاله

گزارش کارآموزی تربیت بدنی


فصل اول:
معرفی محل کارورزی
مقدمه‌اي :
تربيت بدني و ورزش ، هم از ديدگاه تاريخ و هم از ديدگاه فرهنگ، به اين دليل که با ملل مختلف جهان سروکار دارد جالب و شايان توجه است از ديدگاه تاريخ و با تحقيق در ادوار گذشته مي توان فهميد که کدام ورزش در کدامين سرزمين شکل گرفته است و چگونه به کشورهاي ديگر راه يافته

ست و سير تحول و تعالي آن چگونه بوده است، مثلا" مي‌توان فهميد که ورزش چوگان که يک ورزش باستاني است ابتدا به چين و ژاپن و سپس به يکي از ايالت هند که در مرز برمه قرار دارد راه يافته و از آنجا به تبت و از همان طريق، به اروپا و آمريکا کشانده شده است . يا اينکه گاوبازي که ورزش متداول اسپانيايي‌ها است آنطور که از لوحه‌هاي سنگي يافت شده و در حفاري‌هاي

هندوستان بر مي‌آيد حدود 3000سال قبل در اين سرزمين رايج بوده و 1000 سال پس از آن به جزيره (کرت) در يونان راه يافته و از آنجا به دشتهاي سرسبز ناحيه شمالي يونان کشيده شده و 500 سال بعد ، در شهر رم متداول شده و امروز در اسپانيا و در ميان قبايل باسک رايج است و نيز مي‌توان دريافت که تربيت بدني و ورزش در آغاز جنبه اساطيري داشته جنبه رمانتيک و گاهي حماسي نيز دارد ، همواره به صورت يک پديده تربيتي مطرح بوده است .
جالب تر اين است که بسياري از نوشته ها و نقوش مانده از روزگار باستان نشان مي‌هند که

انسان از آغاز خلقت ميل به مبارزه با قدرت هاي برتر با خود را داشته يعني از همان زمان که نيروهاي طبيعت را شناخته، براي هر يک خدايي را متصور شده و الگو قرار داده است مثل آپولو و هرمس در يونان و …. حماسه سراياني چون فردوسي از سرزمين خودمان، هومر بايرون و گوته از سرزمينهاي ديگر از همين سرچشمه زلال به دنياي سرشار از هيجان و شور حماسه راه يافته و به حماسه سرايي پرداخته اند . فراتر از حماسه و افسانه، واقعيت هاي مملوس تاريخي در زمينه تربيت بدني و ورزش است که به عنوان يک پديده اجتماعي، با فرهنگ و آداب و سنن جوامع مختلف درآميخته و همگام و همراه مردم هر زمان بنا به ضرورت ها و نيازها، پديده هاي علم و تکنولوژي را دريافته و به آن پيوند خورده است .
به روايت تاريخ در گذراي زمان انسان به مرحله‌اي رسيد که از حالت فردي به حالت اجتماعي متمايل شد و اين نياز را احساس کرد که بايستي به حالت جمع درآيد و کسي را به عنوان

هماهنگ کننده به سرپرستي جمع بگمارد و طبيعي بود کسي که براي اين مسئوليت انتخاب مي‌شد بايستي از همه قويتر باشد، بهتر از ديگران نيزه پرتاب کند، چابک تر از همه بدود و در هنر جنگ آوري نيز سرآمد ديگران باشد . انگيزه قويتر بودن و درک اين واقعيت که زندگي انسان بستگي حرکت و جنبش او دارد و توجه به اين اصل که مجموعه‌اي از حرکات سبب تامين سلامت وجود او خواهد شد، زمينه ساز توجه بيشتر به تربيت بدني و ورزش گرديد و بر اين اساس است که گفته مي‌شود تربيت بدني و ورزش با حيات بشر توام بوده و حتي درآميخته است همچنانکه گفته

مي‌شود (اولين حرکت انسان در بدو تولد ، نخستين گام در تامين سلامت انسان است ) و مي‌توان باور داشت که تربيت بدني و ورزش همپاي زمان ،تولد يافته و با تکامل جسم و روح در اين رهگذر ، تربيت و تقويت روحي و رواني انسان به اوج خود رسيده است . با اين نگرش مي‌توان گفت : انگيزه‌هاي نخستين براي گرايش به تربيت بدني و ورزش مبتني بر هدف هاي زير بوده است:
1. تکامل و توسعه استعداد جسماني
2. ايجاد گروههاي نيرومند براي بهتر زيستن
3. تقويت جسم براي ارضا احسن برتري جويي
4. ايجاد سرگرمي
بديهي است در برآوردن اين هدف ها افراد مستعد تر از نظر قوت بدني، بر ديگران برتري داشته‌اند و در طول زمان ضرورت قدرت بدني بيشتر و لزوم پرداختن به تربيت بدني و ورزش، سبب فرصت هايي براي گروه‌هاي هوشيارتر شده و به تدريج بازيها و سرگرمي‌هايي به وجود آمده که موجبات طراوت و نشاط بدن را فراهم ساخت .
به اين ترتيب، تربيت بدني در معناي تقويت بدن و کسب نيرومندي از يک سو سرگرمي‌ها و بازيهاي سرگرم کننده از سوي ديگر زمينه سازندگي، رشد و تکامل، نوجوانان و جوانان صادر گرديد.


به روايت تاريخ در سرزمين ما به عنوان کشوري کهن که غناي فرهنگي بسياري دارد علاوه بر قدرت بدني و پرورش جسماني تربيت اخلاقي و روحاني نيز پايگاه ويژه‌اي داشته است . ايرانيان در عين حال که مانند ديگر ملل شرق پايبند به نظام اجتماعي خود بوده‌اند از روحيه آزادطلبي، احترام و توجه به ارزش هاي فردي و اجتماعي نيز برخوردار بودند. چنانچه در سخن گفتن صريح، در دوستي استوار و در ميهمان نوازي و بخشندگي سرآمد ديگران بودند و پاکيزگي را بزرگترين نعمت حيات مي‌دانستند .
در کتاب مقدس زرتشت فصل هاي طولاني در فوايد پاکي جسم و جان آمده و از خانواده به عن

وان مقدس ترين سازمان اجتماعي ياد کرده و گفته شده است که فرزند داشتن اسباب بزرگي و آبرومندي است . همچنانکه تربيت و تعليم فرزندان اسباب افتخار و سربلندي است . ويل دورانت مولف کتاب تاريخ تمدن در باب اهميت فرزندان در ايران قديم مي‌گويد : يکي از اصول رايج آن زمان اين بود که مدرسه نزديک بازار نباشد تا دروغ و دشنام و تزوير که در لفظ عام جاري است مايه تباهي اخلاق کودکان نشود و ديگر اينکه آزادانديشي و آمادگي براي پذيرش انديشه هاي تازه چنان بود که در مقابل انديشه‌هاي بيگانگان از خود تعصب و واکنش هاي تند نشان نمي‌دادند و هر انديشه تازه‌اي را با حوصله دقت و علاقمندي مورد بررسي قرار مي‌دادند و با همين روحيات عالي، شيوه‌هاي تربيتي خاص را در مورد فرزندان خود اعمال مي‌کردند و ورزش آن روزها نيز اسب سواري و تير اندازي و شکاربود .
استرابون از روي مدارکي که در دست داشته مي‌نويسد کودکان تا به جواني برسند مراحل مختلف تربيتي و پرورشي را مي‌گذرانند که نخستين مرحله آن دوره تربيت خانوادگي بود ابتدا تربيت اخلاقي و دوره مدرسه را مي‌پيمود . تربيت اخلاقي روحي و معنوي او با آموزش فنون نبرد و فعاليت هاي بدني همراه بود و از طريق جوانان ايران به واسطه صداقت و در نتيجه تعاليم عالي که در کانون خانواده مدرسه و جامعه داشتند از هر گونه نقص اخلاقي مبرا بودند بعد از ظهور اسلام و تجلي آن در ايران پهلوانان نامي ايران آراسته به جميع کمالات و فضايل انساني و کارآمد در فنون ورزش با برگزاري ها و دلاوريهاي خود صفحات زريني را بر تاريخ اين سرزمين کهنسال نقش نمودند . تا عهد صفويه که سياست بر مبناي تشيع آميخته با تربيت ايراني قرار گرفت روحيه جوانمردي و عياري سنتي ايران با ملاک هاي اسلام در آميخته و شيوه‌اي نوين را پديد آورد .
در اين زمان نيز ورزشهايي چون چوگان، شمشيربازي، اسب سواري، تيراندازي، شکار و شنا و مخصوصا" کشتي پهلواني رواج داشت و جوانان ورزيده‌اي که مي‌توانستند نمايشگر قدرت و توانايي خود همراه با خصايل خوب انساني باشند خوش درخشيدند . اما در زمان قاجار نشانه‌هاي انحطاط اخلاقي در ورزش بروز کرد بخصوص که غرب زدگي به صورت يک پديده اجتماعي در تمامي ابعاد جامعه ايراني ريشه دواند و فرهنگ جديد اروپايي در قالب فلسفه نوين ، علوم، هنرها و تکنولوژي

جديد تجلي يافت . با روي کار آمدن رضاخان قدمهايي در جهت قانوني کردن ورزش برداشته شد و قانون اجباري کردن ورزش در مدارس به تصويب رسيد که زمينه ساز تشکيل اولين انجمن ملي تربيت بدني شد . اما نفوذ تمدن غرب چنان شتابي گرفته بود که اين نخستين قدم نيز خط و نشان غربي داشت .
در سال 1320 تربيت بدني به دو بخش متمايز تفکيک شد يعني تربيت بدني آموزشگاهها به وزارتسالها در اين ساختار هميشه متغير، باز هم تغييراتي پيش آمد و در سه بخش مجزا ‌ يعني سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم، کميته ملي المپيک و شوراي ورزش بانوان متمرکز شد . در شرايطي که وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف کشوري و لشگري مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت کشاورزي و تعاون روستايي و ارتش و شهرباني و ژاندارمري هر يک فعاليتهايي را در زمينه تربيت بدني و ورزش آغاز نموده بودند . در سال 1350 سازمان تربيت بدني با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست وزيري شکل قانوني تر و مستقل تري به خود گرفت و از اين پس در استان ادارات کل تربيت بدني و هيئتهاي ورزشي عهده دار امور تربيت بدني و ورزش در مرکز سازمان تربيت بدني فدراسيونهاي ورزشي و کميته ملي المپيک ناظر بر فعاليتهاي ورزشي شدند . در سال 1353 به لحاظ برگزاري اين بازيها مجموعه ورزشي آزادي احداث شد و به تناسب گسترش روزافزون ورزش و بنا به ضرورت توجه به اصول علمي تربيت بدني و ورزش که در دنياي غرب به سرعت رو به تکامل و پيشرفت بود به تدريج مدارس و دانشکدههاي تربيت بدني شکل گرفتند و حضور مرتب تيم هاي ورزش در دوره هاي مختلف از جمله بازيهاي المپيک و موفقيتي که در برخي از رشته هاي ورزشي مثل کشتي و وزنه برداري نصيب قهرمانان ايران شد زمينه ساز گسترش علاقه مردم به ورزش گرديد . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تربيت بدني و ورزش نيز مثل بسياري از زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي دستخوش تحول و دگرگوني شد و اخلاق و فرهنگ اسلامي معيار سنجش ها در تمامي زمينه ها ي تربيت بدني و ورزش قرار گرفت . در آغاز توجه به تعاليم اسلام، روايات و احاديثي از پيامبر اسلام (ص) و حضرت علي (ع) و ديگر ائمه اطهار و رهبران، انديشمندان و دانشمندان اسلامي چراغ فرا راه مسئولين ورزشي نهاد و با جستجو در متون علمي، فرهنگي، اسلامي زمينه‌هاي توسعه فرهنگ اسلامي در تربيت بدني و

ورزش فرهم گرديد . با توجه به نظرات کلي اسلام در زمينه ورزش و نظر اجمالي انديشمندان اسلامي در مورد تربيت بدني اين برداشت حاصل شد که جسم عرض روح قرار دارد و نيازهاي جسماني و روحاني انسان بايستي يک جا مورد ارزيابي قرار گيرد با اين که : (کالبد انسان که جايگاه روح انسان است بايستي تقويت شود و از سلامتي کامل برخوردار گردد تا از اين طريق کمال انساني حاصل شود و فرد به کمال مطلوب برسد . غرض از آفرينش انسان اين است که انسان با آگاهي به معبود خويش نزديک شود . بر اين اساس انساني که سالم است و سالم مي‌انديشد در مسير اين هدف مقدس موفق تر است و نقطه شروع اين مسير دوران کودکي تا مرحله تکامل و تکوين جسم و روح انساني است و براي دستيابي به اين تکامل که هدف غايي است تامين ايجاد امکانات و شرايط مناسب و تدوين سياست و برنامه مدون الزامي است.

 


1- مقدمه ای درباره ی تربیت بدنی:
بهترین سرگرمی مؤمن شنا کردن است. (پیامبر اکرم (ص)به فرزندان خود شنا کردن و تیراندازی بیاموزید. (پیامبر اکرم (ص) ورزش برای جوانان لازم است و برای سالمندان واجب است. (مقام معظم رهبری)
2- معرفی محل کارآموزی:
چهار استخر بسیار عالی در اصفهان واقع است که اولینشان استخر انقلاب و به ترتیب: استخر مروارید ،استخر نمونه ،استخر فجر ،استخر قصر موج است. استخر انقلاب یکی از بزرگترین و بهترین استخرهای استان اصفهان می باشد . در این استخر مسابقات گوناگونی انجام می شود . هیت شنا اکثر مسابقات استانی و کشوری را در استخر انقلاب برگزار می کند. زیرا این استخر مخصوص مسابقات قهرمانی است. و هیت شنا دستور انجام مسابقات را به مسئول برگزاری مسابقات در استخر اطلاع می دهد. مسابقاتی همچون چهار رشته ی عمومی {کرال سینه ،کرال پشت ،قورباغه ، پروانه }و همچون{واتر پلو ،مسابقات شیرجه ، حرکات موزون ، باله در آب. مسابقات رشته ی عمومی از سن 8 سال تا بزرگسالان این مسابقات انجام می شود. مسابقات شیرجه از 12 سال تا بالای 19 سال به آن ها آموزش می دهند و در مسابقات شرکت می کنند. مسابقات واتر پلو اکثرا در آقایان زیاد است و در خانم هایی که عضلات بازویی محکم و کارکرده در جوانی

دارند می توانند در واترپلو شرکت کنند. آموزش و مسابقات استخر انقلاب با شروع فصل گرما جهت پر نمودن اوقات فراغت و همچنین آموزش در سطوح قهرمانی اقدام به شروع دوره های تخصصی شنا زیر نظر مربیان مجرب فدراسیون شنا در سطوح مبتدی تا قهرمانی نموده است. این استخر در زمینه ی واتر پلو ، شیرجه ،شنای موزون ،کرال سینه ،کرال پشت ،قورباغه ،پروانه ، باله در آب ،اقدام به برگزاری دوره های تخصصی نموده است.
3- استانداردهای استخر انقلاب:
استخر ، محل خصوصی است برای شنا ، شیرجه ،واتر پلو که در اندازه های مختلف ساخته می شود. ولی استخرها یی که در آن ها مسابقات رسمی را برگذار می کنند باید دارای مشخصاتی

معین باشد. این مشخصات از طرف فدراسیون بین المللی شنای آماتور ، که آن را فینا (Fina) خوانند به شرح زیر تعیین شده است :
• محیط استخر 25×50 متر می باشد . این استخر یک استخر قهرمانی است که دارای سونا خشک ،جکوزی ،سونای بخار و حوضچه ی آب سرد می باشد
• . قسمت عمیق استخر حدود 5/5 متر است.
• در مسابقات و تمرین ها دمای آب این استخر °26 تا °27 می باشد.
• در استخرهایی که برای تفریح است دمای آب 28 تا 29 درجه هم می توان باشد.
• دمای آب برای سالمندان °30 درجه به بالا باید باشد
• تعداد خطوط 10 عدد است.
• کلر آزاد باقیمانده استخر حداقل 5/1 – 2 میلی گرم در آب باشد مقادیر کمتر از این میزان ممکن است عواملی از قبیل کریپتوسپوریدیوم را از بین نبرد.
• مرتبا محیط استخر را تمیز باید کرد . آب آن را به دفعات کافی تخلیه و تعویض کرد.
• آب استخر را جهت وجود باکتری ها لکی فرم و پسودوموناس کنترل کنند ،این دو می توانند شاخص های مناسبی جهت سنجش میزان کارایی سیستم های ضد عفونی کننده و بهداشت آب باشد.
4- امکانات استخر انقلاب
امکانات استخر انقلاب عبارتند از:
1- پارکینگ خود استخر که در کحوطه ی بیرونی و دور ساختمان استخر می باشد.
2- دارای 3 عدد سشوار دیواری در بیرون محوطه استخر در یک اتاق بعد از کفشداری می باشد.
3- کفشداری و گرفتن موبایل و امانات و دادن کلید به هر نفر
داخل خود محوطه ی اصلی استخر :
1- استخر انقلاب دارای 3 دایو بزرگ مخصوص مسابقات شیرجه دارد.
2- دارای 20 عدد دایوهای کوچک هم در قسمت کم عمق (10 عدد) و هم در قسمت عمیق (10 عدد) مخصوص استارت مسابقات شنا می باشد.
3- دارای رخت کن و کمکهای مخصوص هر شناگر.


4- دارای دوش های آب گرم برای دوش گرفتن افراد قبل و بعد از شنایشان.
5- دارای اتاق مخصوص سر ناجی و نجات غریقان و مربیان که بین سانس ها در آن اتاق استراحت کنند. در داخل این اتاق مخصوص این افراد رخت کن مخصوص می باشد و قسمتی از دوش های عمومی هم دیوار کشی شده و مخصوص مربیان و غریق نجاتان می باشد.
6- دارای جکوزی آب گرم
7- سونا بخار. سونا خشک
8- حوضچه ی آب سرد.
9- 4 عدد میله در اطراف استخر ،2 عدد در کم عمق و 2 عدد در عمیق که روبه روی هم قرار دارند و برای مسابقات پرچم هایی مثلثی شکل را به هم وصل می کنند.
10- تخته فنر مخصوص کلاس شیرجه
11- عدد هواکش در استخر موجود می باشد.
12- از 1 تا 6 عدد پروژکتور در داخل استخر می باشد.
13- روشنایی جکوزی ،روشنایی سونا بخار ،روشنایی سرویس بهداشتی ، روشنایی دوشها ،رخت کن ،روشنایی اداری ،روشنایی محوطه سمت موتور خانه ،هواکش دوش و رخت کن ،هواکش جکوزی ،روشنایی بدنسازی ،21 عدد چنجره برای روشنایی در روز دور تا دور محوطه استخر می باشد.

5- تجهیزات استخر انقلاب
تجهیزات استخر انقلاب برای آموزش شنا:
1- 1 - تخته های شنا
2- 1- دوقلوی شناور
3- 1- بازوبند و کمربندهای شناور


4- 1- کفی شنا
5- 1- کفش های قورباغه ای (فین) جهت تقویت عضلات پا
6- 1- کمربند
7- 1- تخته فنر مخصوص کلاس شیرجه
8- 1- 20 عدد دایو پرش 10 عدد در کم عمق و 10 عدد در قسمت عمیق برای مسابقات
برای نجات غریق این وسایل لازم می باشد:
1- میله ← میله های 5 متری: این میله ها برای نجات دادن شخص در قسمت عمیق می باشد. این میله 6 متر طول دارد و سر میله یک میله ی افقی حدود 50 سانتی متری می باشد.
2- بویه
3- توییپ مخصوص نجات
4- برانکارد و تجهیزات پژشکی (دستگاه تنفس و وسایل مخصوص به CPR))


6- فرایندهای خدماتی در مسابقات
فرایند و خدماتی که برای مسابقات می باشند عبارتند از :
1- برای مسابقات اصلی:
در طول لاین ،لاین طولی می گذارند . صندلی برای داورها و در قسمت کم عمق و عمیق قرار می دهند . برای منشی یک میز و صندلی جداگانه می گذارند. خط ها را از 1 تا 10 شماره گذاری می کنند. یک سری داور خطی که کرومتر دارند و زمان می گیرند که موقع شروع تا رسیدن به خط پایان زمان هر شخصی را می زنند.
داور استیل که خطاهای تکنیک ها را می گیرد.
داور رده بندی که شماره هایی از 1تا 10 را حواسش هست که چه کسی اول تا دهم می شود.
داور سر داور که وظیفه اش زدن سوت استارت و پایان می باشد.
داور هماهنگ کننده که اسم های شناگران را برای مسابقات خوانده و به ترتیب سن و مدل شنایشان آن ها را به صف پشت سر هم آماده می کند.
استخر آزادی در تهران یک سری خدمات خاص را برای مسابقات دارد که این خدمات را هنوز در استخرهای مسابقات دیگر نگذاشته اند که این خدمات به این صورت می باشد:


استخرآزادی واقع در تهران ،دیوارها و سکوهایش دارای سنسورهای قوی می باشد که وقتی شناگران مسابقه را شروع می کنند (زمان شروع اصل مسابقه را که افراد شروع کرده اند را نشان می دهد)سنسور صدم ثانیه را هم نشان می دهد که فرد آیا زودتر از زمان استارت مسابقه را شروع کرده است یا دیرتر شروع کرده ، سنسور زماناصلی را نشان می دهد. حتی در زمانی هم که خود داور هم حواسش به کرومترش نباشد می توانند از سنسورها که به طور دقیق ظبط و ثب

رت به شناگرها با صدای بلند این کلمه را می گوید (خودرو) که مسابقه را با شنیدن این کلمه شروع کنند. اگر شناگری زودتر از اینکه داور حرفش به اتمام برسد مسابقه را شروع کند و یا اینکه دیرتر از همان زمان شروع کرد سنسور زمان دقیق حرکت هر شناگر را نشان می دهد.

7- آشنایی اجمالی:
آغاز شناگری
نخستین گام آموزش
کودکان از نخسین روزهایی که به حمام می روند ،غوطه ور شدن در آب را تجربه می کنند. آنها ا حمایت آرام والدین ،از شلپ شلب کردن ،پا زدن و شناور شدن در آب لذت می برند. این نکته بسیار مهم است که بدانیم ، آب باید از هر گونه اشیای محرک عاری بوده و دمای آن نیز دلپذیر با شد ، چرا که هر فعالیتی در یک محیط آرام می تواند با احساس لذت همراه باشد. وقتی بچه ها بزرگ می شوند و توانایی استفاده از حمام خانوادگی را پیدا می کنند ،می توانند ، با حمایت دیگران ، حرکاتی بر روی سینه و پشت انجام دهند. آنها می توانند با تشویق برای ایجاد حباب در آب ،حرکت و جنب و جوش در هنگام استفاده از اسباب بازیها و بالا آوردن اشیای فرو رفته در آب، دلگرم شوند.کودکان به تدریج به شادابی و سرزندگی که آب به آنها ارزانی می دارد پی می برند. این نخستین و مهمترین گام در آغاز شنا است. روابط شاد و دوستانة فرزندان و والدین یک عامل مهم است. هنگامی که کودکان در حال یادگیری شنا هستند ، والدین باید با شرکت در فعالیتهای آنها و با اطمینان دادن به آنان در مورد اینکه وقت حمام ،یک زمان خوشایند و لذت بخش است ، آنها را تشویق نموده و از این طریق ،آنان را به آب علاقه مند و دلبسته کنند.


نخستین تجربة شنا در استخر
به طور کلی پیشنهاد می شود کودکان را زمانی که دست کم دو مرحله از مراحل سه گانة واکسیناسیون را پشت سر گذاشته باشند ،یعنی در سن شش ماهگی به استخر ببرید . این دو مرحله ، سیستم ایمنی بدن را به مقاومت در مقابل بیماری ها تحریک می کند. یکی از راههای ایده آل برای انتقال فعالیتهای انجام شده در منزل به استخر شنا ،تشکیل یک کلاس شنا با حضور کودک و والدین است.
شروع


برای تضمین این که نخستین تجربه موفق و مفرح باشد ، والدین باید فرزند خود را به اندازه کافی آماده کنند. برآورده شدن این هدف از طریق کمک لازم و مناسب آنها برای روی آب ماندن میسر می کردد. اگر بچه آن قدر کوچک است که نمی تواند به لبه استخر برسد ،پشتیبانی مناسب والدین به بچه ها ،در حالی که دیگران حالت عمودی دارند ،ممکن است حرکتی افقی را اتخاذ کنند. از همین وضعیت ها باید بچه به حرکات ضربه ای ساده پا و کشیدن دست تشویق شوند ، و به این ترتیب احساس نوعی پیشرفت را تجربه خواهند کرد. با نشان دادن اینکه والدین چگونه می توانند اعضای خود را برای کشیدن و ضربه زدن به کار گیرند ،زمینه پیشرفت بچه ها نیز حاصل می شود. در حقیقت وقتی والدین نشان می دهند که چگونه اعضایشان را برای کشیدن و ضربه زدن به کار می گیرند، زمینه پیشرفت فرزند خویش را فراهم می کنند. اگر لازم باشد ، والدین با نگهداشتن

دستها یا پاهای بچه ها و راهنمایی آنان در داخل آب ، می توانند به فرزندان خود برای یادگیری صحیح حرکات کمک کنند. اعتماد به نفس و توانایی یادگیری باید پیوسته ارزیابی شود و گام های بعدی درست بعد از استعداد حاصله به بچه ها برداشته شود.

انواع شنا
9-1- روی سینه
10-1- روی پشت


11-1- سر خوردن
12-1- ضربه های پدالی
13 – 1 - پدال سینه
14-1- پدال پشت و پارو زدن
15-1- کرال سینه
16-1- کرال پشت


17-1-حرکت پروانه
اینک به طور خلاصه در خصوص شنای رقابتی توضیحاتی به شرح زیر جهت اطلاع کودکان و نوجوانان داده می شود:
بیشترین مردم از شنا به عنوان وسیله ای برای تأمین تندرستی ، دستیابیبه اوقات فراغت لذت بخش ، ایمنی یا به عنوان پیش نیازی برای دیگرورزش های آبی استفاده می کنند. برخی از ذوق و استعدادی خدادادی بهره مند می باشند. به طوری که درجه ای از مهارت و تجربه را در یک یا دو زمینه از هار ضربةاصلی ، بدون دیدن آموزش دارا هستند. این گونه افراد دوست دارند چالاکی و

زبردستی خود را با دیگران مقایسه کنند و ازاین طریق به شنای رقابتی جذب شوند. اما به هر حال این انتخاب چندان هم ساده نیست و لازمة آن رسیدن به سطح بالایی از فداکاری ، نظم و ترتیب و انگیزه های شخصی است.
نیازمندیها
• داشتن دانش علمی و کاربردی از مهارتها ی شنا ، تکنیک ضربات و شیوه های آموزشی.
• یک شناگر علاوه بر داشتن استعداد و خلاقیت ، قدرت انعطاف و شکیبایی ، باید از تناسب فیزیکی و قدرت بدنی نیز برخوردار باشد.


• اشتیاق به سخت فعالیت کردن و نظم در آموزش منافعی طولانی مدت دارد.
• داشتن شیوة زندگی سالم با عادت های منظم غذا خوردن ، کار کردن و خوابیدن.
شرایط زمین
اگر چه بیشتر تمرینات شنا در آب انجام می شود ، اما بسیاری از شناگران به منظور افزایش نیرو ، قدرت ،مقاومت و تحرک لازم جهت بالا بردن سطح آمادگی برای شنای رقابتی ، از فرم هایی در شرایط خشکی استفاده می کنند. این شرایط می تواند شامل موارد زیر باشد :
• تنظیم وزن که به افزایش نیرو و طاقت کمک می کند.
• فعالیت های کششی شامل تمرین دادن ماهیچه های اصلی با استفاده از دستگاههای مخصوص آموزش.
• آموزش چرخش و دور زدن شامل فعالیت در یک سری تمرینات مختلف که برای افزایش قدرت و تحمل طراحی شده اند.
• تمرینات جنبشی برای افزایش دامنة حرکت مفاصل.
• بازی های پر انرژی علاوه بر توسعة تناسب کلی فیزیک بدن ، بازی های گوناگونی مانند والیبال ، اسکواش ،بدمینتون و بسکتبال را انجام دهید.


شنا : شنای رقابتی
Swimming :competitive swiming
شنای رقابتی با ورود به المپیک در سال 1896 در عرصه بین المللی دارای اهمیت و موجودیت شد. مسابقات المپیک ابتدا تنها به مردان اختصاص داشت اما بعدها در سال 1912 مسابقات زنان نیز در این رقابت ها جای گرفت. قبل از تأسیس فینا ((FINA بازی های المپیک ، شامل تعدادی از مسابقات غیر متداول بودند. برای مثال در سال 1900 زمانی که مسابقات شنا در رودخانه (سن) seine در فرانسه برگزار می شد رقابت کنندگان باید از تیرهای چوبی خاصی بالا می رفتند و زیر

صفی از قایق ها در آب شنا می کرذند. پس از اینکه فینا تأسیس شد برخی از این مسابقات عجیب بر چیده شدند. تحت مقررات فینا هم در بازی های المپیک و هم در دیگر مسابقات ، طول مسابقات به تدریج با سیستم متر اندازه گیری می شد. و در سال 1969 سیستم اندازه گیری یارد برای رکوردها منسوخ شد. انواع حرکت های شنا به شنای آزاد ، کرال سینه ، کرال پشت ، قورباغه و پروانه دسته بندی شدند. تمام این حرکات در مسابقات انفرادی چند گانه به اجرا در آمدند.


8- آنچه در فصل های آینده می خوانید:
در فصل دوم با اهداف رشته ی شنا و هدف از تأسیس استخر انقلاب می شوید با اهداف کلی

شنا آشنا می شوید.
در فصل سوم : تشریح روند کار خودم می باشد . با وظایف هر قسمت آشنا می شوید . در این فصل مقایسه دروس تئوری و عملی در رشته شنا شده است.

فصل دوم:
هدف از تاسیس مجموعه و اهداف رشته ورزشی


1- هدف از تأسیس مجموعه و اهداف رشته ی ورزشی شنا
استخر انقلاب برای این تأسیس شد به دلیل اینکه مردم بیایند برای سلامتی ،درمان بیماری هایشان چه روحی و جسمی، آب درمانی می کنند. آب برای بیماری های روحی و روانی و افسردگی خیلی آرام بخش است. وجود آب در استخرها در شهرهایی که کم آبی وجود دارد و مردم می توانند بسیار استفاده کنند و جزء تفریحاتشان به حساب بیاید. افرادی که استعداد شنا دارند و شنا را دوست دارند ، بیایند و در کلاس های استعداد یابی شرکت کنند. این استخر توانایی آن را دارد که اشخاص را به درجات بالا و مسابقات تا قهرمانی برساند.
2- اهداف عاطفی و شناختی:
در استخر باید حقوق همدیگر را رعایت کنند و در یک لاین ودر عرض شنا کنند.
3- فواید ورزش شنا:
ورزش شنا یکی از محبوب ترین ورزشها در بین اقشار مختلف مردم است. فردی که شنا می کند ، نه تنها از این طریق احساس راحتی و نشاط می کند بلکه در اثر شنا کردن قابلیتهای جسمانی خود را از قبیل استقامت دستگاه گردش خون و تنفس ، قدرت ، سرعت و انعطاف پذیری مفاصل

شانه و مچ پا افزایش می دهد. ورزش شنا ورزشی است که از سن نوزادی تا سن کهنسالی می توان آن را انجام داد و به طور کلی ورزشی است که هیجان و اضطراب را کاهش داده ، عضلات را قوی و محکم کرده و بدن را نرم و انعطاف پذیر می سازد و باعث می شود که فرد انرژیی بیشتری برای انجام کارهای روزانه خود کسب کند. تغییرات فیزیولوژیکی که در اثر تمرینات استقامتی در بدن به وجود می آید.تمرینات استقامتی به معنی شنای مداوم در مسافتهای طولانی مثل شنای 400

متر ، 600 متر ، 800 متر ، 1400 متر و یا حتی مسافتهای بیشتر می باشد. یکی از امتیازهای این نوع تمرین این است که احتیاج بدن را به دستگاه انتقال اکسیژن افزایش می دهد و در نتیجه سب

ب تغییرات زیر در بدن می شود. افزایش بازده قلب ، کاهش ضربان قلب ، افزایش کیفیت خون از نظر حمل مقدار بیشتری اکسیژن ذخیره شده مقدار بیشتری گلیکوژن در جگ و ماهیچه ها و افزایش تعداد میتوکندریها در تارهای ماهیچه ای.
4- ماهیچه هایی که در ورزش شنا بکار گرفته می شوند :
در زیر اسامی بعضی از ماهیچه های اصلی که در مرحله جلو بردن یک شناگر در حرکتهای شنا از آنها استفاده می شود ذکر شده است:
1- ماهیچه های پائین برنده دست: ماهیچه پشتی بزرگ ، ماهیچه سینه ای بزرگ ماهیچه گرد بزرگ و سر طویل ، ماهیچه سه سر بازویی . این ماهیچه ها باعث تقویت کشش دست در داخل آب می شوند.
2- ماهیچه های گرداننده داخلی دست : ماهیچه سینه ای بزرگ ، ماهیچه پهن پشتی ،ماهیچه گرد بزرگ و ماهیچه تحت کتفی این ماهیچه ها قسمت بالایی دست را به طرف داخل می

چرخانند. قوی شدن این ماهیه ها از نظر نگه داشتن آرنج در بالا که در مرحله اول کشش دست در هر چهار شنا مفید است ، ضرورت دارد.
5- تمرینات سرعتی شنا و تغییرات فیزیولوژیکی حاصل از آن :
تمرینهایی با حداکثر سرعت و فعالیت در مسافتهای کوتاه را تمرینهای سرعتی گویند برای مثال 10 بار و هر بار 25 متر و یا 50 متر شنا با حداکثر سرعت. این نوع تمرینها سبب افزایش قدرت انقباض ماهیچه (به جهت افزایش هماهنگی میان دستگاه عصبی یا ماهیه ای ) و همچنین افزایش قدرت و مقدار ATP- PC (آدنوزین تری فسفات و فسفات کرآتین) در ماهیچه می شود که خود سبب م

ی شود که قدرت شناگر برای انجام تمرینهای سرعتی افزایش یابد.
6- طریقه تنفس صحیح
بر حسب طاقت بدنی ، تمرین و حجم قفسه سینه تان ، شما مدت کم یا زیادی در زیر آب خواهید ماند. اما مطلب مهم این است که اگر شما با یک نفس عمیق به زیر آب بروید ، و زمان نفس گیری شما را اندازه گیری کنند ، مدت آن خیلی کمتر از موقعی خواهد بود که در حدود یک دقیقه و یا بیشتر در خارج از آب به طور مرتب چند نفس عمیق و طولانی بکشید ، و سپس به زیر آب بروید. پس توصیه می کنیم ، برای اینکه بتوانید مدتی را در زیر آب بمانید ، در خارج از آب چند بار پشت سر هم (پی در پی) نفس عمیق بکشید ، و بالاخره بعد از یک تنفس عمیق و طولانی به زیر آب بروید.
7- آنچه شناگران در استخر باید به آن توجه کنند :
• قبل از ورود به استخر بدن خود را با یک شوینده مناسب شستشو دهید.
• قبل ازورود به استخر پای خود را در داخل حوضچه کلر قرار دهید.


فصل سوم:
تشریح روند کار:


1- خصوصیات و وظایف مربیان شنا
یک مربی خوب باید در تمام تکنیک های شنا مهارت عالی داشته باشد ، یک مربی باید اخلا

ق خوب و خوشرویی داشته باشد و در عین حال در مورد آموزش و عملکرد شناگران جدی باشد. فن بیان خوبی داشته باشد ، باید بتواند به شناگرها حس اطمینان بدهد و بتواند خیلی خوب تکنیک ها را به افراد در آ آموزش بدهد. هر حرکتی را اول باید خود مربی کل حرکت را در آب به شناگرها نشان بدهد و در بیرون از آب قسمت بندی کند و کم کم قسمت ها به آن ها در آب نشان داده و کمکشان کند تا به خوبی یاد بگیرند و انجام دهند. و باید مربی در آب غلط ها و اشتباهاتشان را اصلاح کند تا به طور کامل و صحیح یاد بگیرند. کار مهم یک مربی : نظارت بر شناگرها و رفع عیو

ب شنای آنها است.
2- وظایف غریق نجاتان :
نشستن روی صندلی های مخصوص دورتادوراستخر و مراقبت از افرادی که در آب شنا می کنند. و آموزش غریق نجاتی به صورت خصوصی به افراد که داوطلب هستند. نجات غریقان باید مهارت داشته باشند که اگر کسی برایش اتفاقی بیوفتد بتوانند خیلی خوب آن را با مهارتی که دارند نجات دهند و از آب به بیرون هدایتش کنند و یا به قسمت کم عمق راهنماییش کنند. اگر بیرون از آب ، در سوناها یا جکوزی ،حوضچه ی آب سرد برای فرد یا افرادی اتفاقی بیوفتد ، یک سری نرمش هایی است که غریق نجات ها به او می دهند و آب قند و او را به جایی که هوای آزاد است می برند تا حالش دوباره خوب شود. اگر کسی صدمه ای دید ،زخم شد و یا خون دماغ شد سریع از وسائل امداد استفاده می کنند. و روی جای ضربه دیده یخ ژله ای می گذارند.


3- وظایف مسئول ثبت نام:
مسئول ثبت نام کلیه ی رشته های شنا از جمله : کرال سینه ،کرال پشت ، قورباغه ، پروانه ، شیرجه ، واتر پلو و شناهای موزون در آب. کلاس های آب درمانی و نرمش در آب. ایشان م

سئول حسابداری استخر ، امور مالی استخر و مسئول بلیط فروشی هم می باشند.
4- وظایف قسمت اداری:
ورود و خروج افراد را کنترل می کنند.
5- وظایف قسمت کفشداری:
2 خانم مسئول کفشداری هستند که اول صبح رأس ساعت 7 در استخر حاضر می شوند. روزهای زوج مخصوص بانوان فقط در استخر حاضر هستند . یک روز در میان یکیشان می رود برای تمیز کردن محوطه ی استخر که عبارتست از : داخل رخت کن ، محوطه کف دوشها و آب حوضچه ی ورودی استخر را تعویض می کنند و محوطه در استخر را با آب تمیز می کنند . و نفر دیگر در کفشداری بقیه ی کارها را انجام می دهد. وظایف دیگر مسئولان کفشداری ، تحویل و گرفتن کفش ها ، موبایل هر فرد و گرفتن (کیف پول ،طلا ) به صورت امانت و دادن کلید کمد و دمپایی به هر نفر. از دیگر وظایف مسئولان کفشداری چراغ ها و هواکش های محوطه استخر و داخل استخر و جکوزی ، سوناها و سالن بدنسازی را روشن و آخرین سانس خاموش می کنند.
6- وظایف خودم در استخر انقلاب:
روزهای زوج از تاریخ 10/4/92 شروع به کارورزی در استخر انقلاب شدم . سرپرست من سرکار خانم رفیعی بودند. من را در روزهای زوج موظف کرده بودند که در ساعت 8 صبح در استخر حاضر شوم و تا 6 بعد از ظهر در استخر حضور داشته باشم . من هم قبول کردم و کارم را از 1/4/92 شروع کردم. وظیفه ی اصلی من در استخر کمک مربی گری بوده . در سانس های آموزشی کنار دست یک مربی قرار می گرفتم و هر تکنیکی که مربی در بیرون از آب به بچه ها آموزش می داد ما کارآموزان در آب به بچه ها کار می کردیم . چون همه ی تکنیک های شنا را بلد هستم خیلی اوقات خود مربی چهار تا از آموزشی ها را به من می دادن تا به آنها آموزش بدهم. در سانس های دیگر ما حق داخل آب رفتن را نداشتیم . غریق نجاتان به ما آموزش نجات دادن افراد غرق شده را در آب دادند . و از آن لحظه به بعد ما دور تادور استخر می نشستیم و مراقب افراد در آب بودیم و اگر

کسی اتفاقی برایش می افتاد از جمله : (در آب لیز خورد و یا شیرجه در عمیق می زد و نمی توانست خود را روی آب نگه دارد )داخل آب می رفتیم و با زدن پای صحیح قورباغه و حمل فرد او را به بالای آب می آوردیم. در بین سانس ها کمی در آب می رفتم و شنا می کردم. یک هفته به همین منوال ادامه داشت ولی در هفته های دیگر در ورود و خروج افراد در استخر در کفشداری هم کار می کردم مخصوصا در سانس آزاد ون بسیار شلوغ می شد و مسئولین کفشداری احتیاج به می گیرند در استحمام خودشان از لیف استفاده نکنند و سریع تر دوش بگیرند و از استخر خارج

شوند زیرا سانس بعدی باید رأس ساعت خودش وارد استخر شوند.
7- مقایسه دروس تئوری و عملی که آموخته ایم و آنچه انجام می دهیم :
در درس تغذیه و ورزش یاد گرفتیم که هر چه مواد مغذی و ویتامین های عالی به بدنمان برسد بهو مخصوصا پاهایمان بالا برود و بتوانیم در مدت زیادی حرکات صحیح و قدرتمندی را انجام بدهیم . در این درس حتی میزان تعریق بدن هم گفته است در هنگام ورزش که در هوای گرم 12 لیتر می باشد اما در رشته ی شنا کسی عرق نمی کند بیشتر عضلات بازوها و پاها درد می گیرد. مواقعی که خیلی زیاد تمرین انجام شود ، این درد عضلات و تمرینات زیاد باعث می شود که فرد بعد از شنا احتیاج به غذا پیدا می کند و ورزش کار گرسنه می شود. مربیان برای افراد در تیم می گویند که

بعد از شنایشان شربت آبلیمو میل کنند . چون اگر وسط تمرین غذا یا خوراکی سنگین میل کنند سنگین می شوند و در آب برای انجام حرکاتشان زود خسته می شوند و حتی نفس گیری هم برایشان بسیار سخت می شود. در درس حرکات اصلاحی در ورزش شنا ،در این درس اول آموزش دادند که قبل از رشته ی ورزشی باید حتما نرمش کرد حتی در رشته ی شنا.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید