بخشی از مقاله

بررسی نقش معلم تربیت بدنی در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه

فهرست شماره صفحه
فصل اول:
1-1 مقدمه
1-2 طرح مسئله
1-3 هدف تحقیق
1-4 اهمیت تحقیق


1-5 سؤالات تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 تعریف متغیرها
2-2 مروری بر تحقیق های انجام شده
فصل سوم: روش شناسی


3-1 روش اجرا
2-3 جامعه مورد مطالعه
3-3 نمونه و شیوه نمونه گیری
3-4 ابزار اندازه گیری


3-5 روش آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
ارائه و تجزیه و تحلیل نتایج کمی
فصل پنجم: نتیجه گیری
تفسیر نتایج ( نتیجه گیری کلی)
منابع
ضمائم


فصل اول
مقدمه:
در این تحقیق آماری با بررسی ها و جمع آوری اطلاعات فراوان از دانش آموزان مدارس مختلف در سطح شهرستان ورامین کوشیدیم تا نقش و تأثیر معلم تربیت بدنی را در رشد و باورهای دانش آموزان دوره ی متوسطه مشخص کنیم و با روش های آماری مختلف به انجام این امر پرداختیم.


طرح مسئله:
مسئله ی مورد نظر و پیش رو در این تحقیق این است که میزان تأثیر معلم تربیت بدنی در رشد دانش آموزان دوره متوسطه و همچنین در تغییر و جهت دادن به باورهای آنان که یکی از مسائل مهم در این دوره است می باشد.


هدف تحقیق:
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی مشکلات موجود در بین دانش آموزان دوره متوسطه و همچنین دبیران تربیت بدنی آن ها در انجام فعالیت های ورزشی و نبود امکانات کافی و بحث در مورد چگونگی رابطه میان دانش آموز و دبیر در جهت راهنمایی مثبت دانش آموز می باشد.

اهمیت تحقیق:
محوری ترین و مهم ترین اهمیت این تحقیق این است که با مکاشفه ی مشکلات موجود در بین دانش آموزان و دبیران وهمچنین دیگر مشکلات بتوانیم در آینده مقداری از این مشکلات را که در حد توان است برطرف نماییم.
سؤالات تحقیق:
در این قسمت به معرفی فرایضی که برای انجام این تحقیق انتخاب شده می پردازیم:
( فرضیه: حدس و گمان هایی است که برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب و هدف موضوع از طرف پژوهشگر بیان می شود.)
1-دبیران تربیت بدنی نقشی مستقیم در جهت دهی باورهای دانش آموزان دارند.
2-با عملکرد خوب دبیران، دانش آموزان رشد خوب و بهتری خواهند داشت.
3-عدم وجود امکانات کافی برای انجام فعالیت و زمان کافی باعث می شود دبیر تربیت بدنی در رسیدن به اهداف خود دچار مشکل شود.


فصل دوم: ادبیات تحقیق
تعریف متغیرها:
دانش آموزان مورد مطالعه: تمامی دانش آموزانی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند در رده ی سنین 14 تا 18 سال قرار داشته اند و از بین دختران و پسران انتخاب شده اند.
دبیر یا معلم تربیت بدنی: به معلمی گفته می شود که وظیفه اش کنترل و نظارت بر دانش آموزان در زنگ ورزش و راهنمایی آنان در زمینه های اعتقادی و باورهایشان و همچنین مشخص کردن نوع ورزش های انجام شده و چگونگی انجام آن ها می باشد.


مکان مناسب برای ورزش: به مکانی گفته می شود که دانش آموزان بتوانند در آن به صورت گروهی یا انفرادی با احتمال کمترین خطر ممکن به ورزش و انجام فعالیت های ورزشی بپردازند.

مروری بر تحقیق های انجام شده:
فصل سوم: روش شناسی
روش اجرا:
در انجام این تحقیق از روش میدانی استفاده شده و در آن شیوه از پرسش نامه های آماری استفاده شده که در بین مدارس متوسطه شهرستان ورامین با همکاری مسئولین مدرسه توزیع گشته و پاسخ داده شده اند که پس از پاسخ دهی آن ها جواب ها در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته اند.
جامعه ی مورد مطالعه:
جامعه مورد مطالعه ی ما نمونه ای از دانش آموزان دوره ی متوسطه ی شهرستان بوده که از بین مدارس دخترانه و پسرانه از انواع مدارس عادی غیر دولتی و نمونه انتخاب شده اند.

نمونه و شیوه ی نمونه گیری:
نمونه ی مورد بررسی ما از جامعه ای 100 نفری تشکیل شده که به طور تصادفی از هر نوع مدارس عادی غیر دولتی و نمونه ی دخترانه و پسرانه، یک کلاس انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند و سعی شده از تمامی قسمت های شهر و همه ی قشرها نمونه داشته باشیم.
ابزار اندازه گیری:
همانطور که در قبل به این موضوع اشاره شده ابزار اندازه گیری ما در این تحقیق پرسش نامه بوده به دلیل این که نمی توانسته ایم با تک تک اعضای نمونه به صورت شفاهی مصاحبه کنیم و وقت در انجام این تحقیق برای ما از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.
روش آماری:
برای بررسی روش این تحقیق با استفاده از پاسخ های داده شده در پرسش نامه ها و جمع آوری آن ها بر رسم نمودارهای ستونی و جدول های نسبی و درصدی در فصل 4 پرداخته ایم و هر یک را نیز شرح داده ایم.


فصل پنجم: تفسیر نتایج
در این فصل که مهمترین بخش این پروژه می باشد به تفسیر نتایج به دست آمده در فصل چهارم پرداخته و با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای مناسب سعی در رفع مشکلات موجود و قوت گرفتن نقاط مثبت داریم. در ضمن با ارائه ی نمونه ای از پرسش نامه ها و معرفی نامه و منابع و مآخذ این تحقیق را به پایان می رسانیم.
تفسیر نتایج کلی:
با توجه به نتایج به دست آمده از طریق پرسش نامه ها ، نتایج زیادی را گرفتیم که شرح آن ها به صورت زیر است:
در اکثر مدارس شهرستان ورامین در مقطع متوسطه دبیرانی به عنوان دبیر تربیت بدنی مشغول به فعالیت می باشند که از میان آن ها تعداد زیادی از اطلاعات کافی در زمینه های ورزشی برخوردارند و در حین زنگ های ورزش نظارت زیادی بر دانش آموزان دارند و فراخواندن دانش آموزان بر گرم کردن خود در حفظ سلامتی دانش آموزان می کوشندو در طول زنگ های ورزشی تا حدی به همراهی دانش آموزان می پردازند و با دانش آموزان رفتار مناسبی دارند اما نکته ی قابل توجه این است

که دبیران در زنگ های ورزش به صحبت در مورد باورها و عقاید اعتقادی نمی پردازند و در بعضی از موارد اخلاق آن ها به گونه ای نیست که بتوان از آن ها الگوبرداری کرد ولی مقدار استفاده ی دبیران از کلمات غیراخلاقی بسیار کم بوده و با دانش آموزان متخلف نیز در مواقع لازم برخورد می کنند. از نکات قابل ذکر دیگر وجود رابطه ی خوب در بین دانش آموزان و دبیران می باشد و این که دبیران در حین زنگ های ورزشی تا حدودی تجربیات خود را به دانش آموزان انتقال داده و از دانش آموزانی که فعالیت نمی کنند درخواست همراهی کرده و در صورت عدم اطاعت آن ها از نمره ی آن ها می کاهد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید