بخشی از مقاله

پوشش –حجاب

مقدمه:
پوشش –حجاب :يكي ديگر از شبهاتي كه درمقاله مطرح وبدان پاسخ داده است ، مسألة پوشش زن است كه آيا اين نوعي بي حرمتي ونفي آزادي از زن تلقي نمي شود ؟

نويسنده ضمن بيان پيامدهاي مثبت عفاف وپوشش زن ، هم درصيانت وحفاظت ازخود زن وهم تأثيرات شگرفي كه دربهداشت رواني واجتماعي افراد جامعه مي گذارد وره آوردهاي بي بند وباري دركشورهايي كه مسألة عفاف وپوشش را ناديده گرفته اند ، برضرورت پوشش با استناد به آيات وروايات وتأكيد بربهره وري جنسي درمحدودة تشرع وشريعت وحفظ حرمت زن پرداخته است .
حجاب مصونيت است نه محدوديت !

حجاب در لغت به معناي : حايل شدن ‍، پوشاندن ، مانع شدن است 0 الحجاب مفرد كلمة حجب به معناي : پرده ، پوشش ، لباس ، پارچه وهر چيزي كه چيز ديگر را بپوشاند يا هر مانع وحايل وفاصله ميان دو يا چند چيز 0 (1)
حفظ حجاب و ترك جلوه گري ثمرات بسياري دارد كه برخي از آنها عبارت است از:
آرامش روحي ، استحكام پيوند خانواده ، حفظ نسل ، جلوگيري از سوء قصد و تجاوز، پيشگيري از امراض مقاربتي و رواني ، پائين آمدن آمار طلاق ، خودكشي ، فرزندان نامشروع و سقط جنين ، از بين رفتن رقابت هاي منفي ، حفظ شخصيّت و انسانيّت زن ، و نجات او از چشم ها و دلهاي هوسبازي كه امروز دنياي غرب و شرق را در لجن فرو برده است .

حال كه به معناي لغوي حجاب پي برديم ، معلوم مي شود كه حجاب مصونيت واطمينان بخش است نه محــدوديت آور! چرا كه گوهر وجودي انسان ارزشمندترين و گرانمايه ترين چيزي است كه ازجانب خداوند باريتعالي ، آن مهربانترين مهربانـــان به وديعه گذارده شده است 0 وهر چيز ارزشمند نيازمند مراقبت ، محافظت ، نگهباني وممانعت از مفقود شـدن ودسـت درازي و سرقت است و گوهر ارزشمند وجود آدمي به مراتب اولي نيازمند چنيين مراقبتي است 0 حجاب صدفي است كه از اين گوهــر گرانمايه محافظت مي نمايد ، پس با چنين تعبيري نيز حجاب ، ارزش آفرين است وپاسبان ارزش نه محدوديت و از بين برندة ارزش وكم كننده ي بهاي ذي قيمت آدمي !

اگر فرض كنيم كه انساني كالاي بسيار ارزشمند مانند : ماشين گران قيمت يا شمش طلا ويا ميليونها تومان پول دارد ، تحقيقاً براي نگهداري ومحافظـت آن از چشم ودسـت متجاوزين در انديشه ي چاره اي مي افتد 0 بطور مثال : براي محافظت ماشينش ، قفل الكترونيكي و زنجير و… وبراي نگهداري از شمش طلا وپول از سيستم بانكي استفاده مي كند ، چراكه از حفظ وصيانت اموال خود مطمئن گردد 0 آيا چنين عملي محدود كردن ويا محروم كردن از دارايي است ؟ آياگوهر وجودي انســـان بعنوان ارزشمند ترين وكامل ترين موجودات نيازمند چنين مرا قبتي نيست ؟ تقواي الهي به همين منظـور در قرآن وروايات بطور متواتربيان شده است وتذكرات فراواني در نگهداري چشم ودست از خيانت به مال وناموس افراد شده است 0 « اللهمّ احفظ عيوننا من الحرام والخيانه » خدايا چشمان مارا از نگاه به حرام وخيانت محفوظ بدار بعضي افراد بد حجابي ويا بي حجابي را آزادي دانسته وآن را لازمه ي پيشرفت وترقّي مي دانند وحجاب رامانع اين پيشرفت!

در حاليكه غربيها براي مبارزه با اسلام اصيل وپويا چنين الغائاتي را ايجاد مي كنند تا ارزشها وكرامات والاي آدمي را از بين برده وانسان را موجودي صرفا مادي قلمداد نمايند . همانگونه كه نقل شد : امروزه اشياء ومواد قيمتي نيز براي جلوگيري از سرقت وخيانت در بهترين ومطمئن ترين شكل نگهدلري مي شوند ، اما با عناوين مختلف همچون : حقوق بشر، آزادي و… به دنبال از بين بردن كرامت هاي انساني هستند 0 البته هر جايي كه آزادي ، امنيت سياسي واجتماعي و… آنان را به خطر اندازد با آن به بدتــرين شكل وشديدتــرين راه مقابله مي كنند . بعنوان مثال : در فرانسه كه مهد آزادي وتمدن است ، وقتي دختر مسلمان فرانسوي مي خواهـــــد آزادانه بر مبناي تعاليم ديني خود روسري بر سر كرده ودر محافل آموزشي واجتماعي حضور پيدا كند ، مواجه با برخورد مي شود تاجايي كه دولت ومجلس آن نيز براي مقابله با آن فعال مي شوند !!!

در تركيه وقتي خانم مريم كاواكچي بعنوان نماينده انتخاب شده وميخواهد با پوشش اسـلامي وارد مجـــلس بشود از ورود او ممانعت مي شود وآن رامخالف با روح آزادي مي دانند ، اما در كشور جمهوري اسلامي كه مهد تمدن اسلامي وديني است آن هم پوياترين اديان الهي ! وقتي مي خواهندبا بدحجابي وبي حجابي يا به تعبير ارزشمند مقــام معظم رهبري شبيــهه خــــون فرهنـــگي مقابله كنند ! دشمنان بشريت وقدرتهاي جنايتكار وايادي مزدور داخلي آنان با بوق هاي تبليغاتي خود چنان وانمود

مي كنند كه در ايران آزادي نيست ! حقوق بشر پايمال مي شودو…
حكيمي چه زيبا گفته است : اگر بي حجابي تمدن است پس حيوانات متمدن ترند .!!!
انسان از آنجايي كه مخلوق برتر خداوند است ودروجود او روح ونفخه الهي دميده شده است ووجه تمايز او با ساير موجودات ـ بخصوص حيوانات ـ در عقل وقدرت تفكراست وبه تبع آن خليفه اللهي اوست داراي مسئوليت ومأ موريتي است وآن رسيــدن به خداوند وملكوتي شدن است ، چرا كه آدمي همچون حيوانات صرفا براي ارضاي غريزيات خلق نشده اســـت وداراي دو بعــد انساني ،ملكوتي وحيواني است 0 گرايش بيش از حد به هر سو در حقيقت كمرنگ كردن وياحتي بيرنگ كردن طرف ديگر است 0 بعد معنوي انسان در عبادت وتقواي الهي خلاصه مي شود كه از كرامات انساني سرچشمه مي گيرد0 « وماخلقت الجنّ والانس الاّ ليعبدون » ( سوره الذاريات آيه 56 )

وبه قول شاعر كه مي فرمايد :
خور وخواب وخشم وشهوت شغب است وجهل وظلمت
حيـــــــــــوان خبـــــــرندارند ز مكان آدميــــت
ويا لسان الغيب خواجه حافظ شيرازي در جاي ديگر مي فرمايد:
من ملك بودم وفردوس برين جايم بود آدم آورد در اين دير خـــــراب آبادم (2) وسعدي شيرين سخن هم چنين سروده است :
خفتگان را خبر از زمزمه ي مرغ سحر حيوان را خبر از عالم انساني نيست

(3) امير مؤمنان علي ابن ابي طالب (ع) مي فرمايند :
« رحم الله امراء من عرف نفسه وعلم من اين وفي اين والي اين » - خداوند رحمت كند كسي را كه خود را شناخت ودانست در كجاست ودر كجاست وبسوي كجاست 0
چه زيبا سعدي اين فرمايش علي (ع) را به تصوير كشيده است :
از كـجا آمـده ام ، آمدنم بهــر چه بود به كجا مي روم آخر ننمايي وطنـــــم
(4) من به خود نامده ام تاكه زخود باز روم آنكــــه آورد مــــرا ، باز برد
در وطنم

شعر زيررا نيز در همين رابطه سروده ام كه اميد وارم مورد رضاي حضرت احديت قرار گيرد :
گنج هــا بازحمت بسيار مي گردد عيـــان گــرد هـر گنجينه مـاري خفته ، بهرش پاسبان
بهر مخفي بودن از چشم بد انديش حريص جنس باارزش درون سينه ي خاك است نهان
آدم بــاارزش از چشــمان افــــراد مريض حفظ گردد با حجاب وپوشش كامل ، جوان !
چشـــــم بيـمار هــوس بازان نامرد ودغل مي رود دنبــال افــرادي به سبك آنچنان!!!
گـوهـر جان تو اي انسـان وارستـــه چنين مي شــود از چشــم دزدان
معارض در امـان

گر كه باشد جلفي وبي بند وباري افتخــار اين تمــدن را ز حيــوانات آوردي نشــــان
خواهر من ، باحجابت تير چشم دون باش ! قطـــره آبي در صدف گردد چنين در گــران
حال با اين مقدمه مي پردازيم به عوامل ايجاد كننده بدحجابي كه زمينه ساز بي حجابي خواهد شد :
الف : عوامل بيروني :

عوامل بيروني ترويج بدحجابي وبي حجابي در جامعه اسلامي ايران عبارتند از :
1- بيم دشمنان انقلاب اسلامي از اصولگرايي ورشد روز افزون معنويت در مقابل ماترياليسم غربي ودر نتيجه مقابله با پيشرفت چنين آموزه اي در ايران وجلوگيري از ورود وصدور آن به ديگر كشورها وبه خطر افتادن منافع آنان !
2- تبليغات گسترده فرهنگي ( تهاجم فرهنگي ) دشمنان علي الخصوص آمريكاي جنايتكار واسرائيل و… از طريق ماهواره ، اينترنت و… به منظور جلوگيري از ترويج اسلامگرايي در جهان خصوصا كشورهاي غرب !

3- بي هويت كردن نسلهاي آينده جمهوري اسلامي وبي تفاوت كردن نسل فعلي وتخريب آموزه هاي نسل اول ودوم انقلاب اسلامي!
4- فشارهاي سياسي بر نظام بين الملل وسازمانهاي وابسته به آن در برخورد با جمهوري اسلامي ايران ازقبيل : سازمــــان حقوق بشر ، كنوانسيون برابري حقوق زن ومرد ، يونسكو و… با توجيهات كاذبانه ي : عدم وجودآزادي ، وجود زندانيــان سياسي ، پايمال كردن حقوق زنان و… !
4- ارئه ي مُدهاي غربي كه منطبق بانوع حكومت ماترياليستي آنهاست به عنوان الگو وسنبل پيشرفت وپرستيزومقابله با الگوهاي برتراسلامي وايراني !
5- ايجادجو ناخرسندي عمومي ازحكومت جمهوري اسلامي وبزرگ نمايي مشكلات احتمالي با تبليغات گسترده وايجاد جو بد بيني نسبت به نهادهاي نظارت وهدايت كننده مانند : سپاه وبسيج وقوه ي قضائيه و… !

6-
ب :عوامل دروني:
1- بي تفاوتي حكومت ومردم نسبت به شيوع منكر وكم توجهي ويا بي توجهي نسبت به انجام فريضه امر به معروف ونهي از منكر !
2- تبديل شدن ناهنجاريها به هنجارها به دليل بي توجهي ويا كم توجهي مردم وحكومت به ناهنجاريها !
3-برخورد سياسي وجناحي وحتي احساسي با مقوله ي فرهنگ وترويج بعضي ناهنجاريهابراي جلب افكاروآراي عمومي به منظور غلبه بر رقيب وسلطه بر اريكه ي قدرت !

4-توليد الگوها ومحصولات فرهنگي والبسه هاي غير متعارف با مد هاي غربي وعرضه ارزان قيمت آن به بازار خريد!
5-برخوردهاي غيراصولي وغير كارشناسانه با پديده ي بدحجابي در بين جوانان ومردم وجَري كردن آنان در برخوردها!
6-منفي نگري به پديده ارزشمندحجاب وعدم توجه به نقاط مثبت حجاب وتبليغ آن از طريق رسانه هاي گروهي بخصوص صداوسيما ، تئاتروسينما و... !
7-عدم ارائه ي الگوي مناسب ودرخور شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي !

8- بي تفاوتي وبي توجهي دستگاههاي فرهنگي جامعه دربرخوردبا پديده ي حجاب در مواجهه با مردم بخصوص جوانان از قبيل : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي – وزارت آوزش وتحقيقات وفن آوري – وزارت آموزش وپرورش – صدا وسيما –
سازمان تبليغات اسلامي . مؤسسات آموزشي وفرهنگي !
9-خصوصي سازي مراكز ومؤسسـات فرهنگي وارائـه ي محصـــولات آن بدون توجه به نظارت كامل به كيفيت ونحوه ي فعاليت آنان از قبيل: كلوپ هاي فرهنگي ، مؤسـسات آموزشي وفرهنگي غيــر انتفاعي ( مدارس ودانشكاه و… ) كه
مع الأسف به دنبال سودبيشتر وتوسعه ي فراتر به هر شكل ممكن !!!

10- فاصله گرفتن جوانان ازآموزه هاي ديني وفرهنگ غني اسلام به دليل تبليغ غلط آن وعدم توجه به خواستهاي منطقي آنان
11- رفاه زدگي مسئولين حكومت وجامعه وگاهي رفتارهاي عملي وغلط فرزندان وبستگان مسئولين در جامعه !
12- برخورد غير اصولي وغير منطقي با پديده هاي تكنولوژي ،مانند: ماهواره واينترنت وعدم توانايي در ارائه ي تكنولوژي برتر براي جايگزيني !
13- عدم تعيين حدود مشخص عملي واجرايي در قانون براي مقابله ي دستگاه هاي قضايي وانتظامي در برخورد با بي حجابي
وناهنجاري هاي اجتماع بادر نظر گرفتن شرايط زماني ومكاني وبهره مندي از مطالعات كارشناسانه وارائه ي راهكارهاي
نظارتي دقيق واصولي !

14-عدم توجه والدين به رعايت اصول اخلاقي ونوع پوشش لازم در منزل ودر حضور فرزندان بخصوص فرزندان جوان !
) كه اين موضوع خود مي تواند به عنوان يكي ازعوامل مهم دربروز ناهنجاريها درجامعه بوده وزمينه ساز بعضي از انحرافات وگرايشات به جنس مخالف باشد ! )
15- استفاده از فيلمهاي نامناسب وگاهي مستهجن توسط والدين در منزل ودر حضور فرزندان !

16- وجود دوگانگي وحتي چندگانگي درجامعه از قبيل : خانواده ، مدرسه ، محيط اجتماعي و… در برخوردها ، رفتارها ، كنشها وواكنشها !
17- ازديادمواليد در دهة اول انقلاب بدون درنظرگرفتن امكانات وخدمات و… بدون برنامه ريزي كه امروزه اينچنين گريبان گير كشور شده است !
18- افراط وتفريط در برخوردبا پديده حجاب وحتي با معضل بدحجابي از طرف خانواده ها ، جامعه ، محيط هاي آموزشي و ... !
19- عدم نظارت ويا بي توجهي والدين نسبت به خروج وورود فرزندان از منزل ويا عدم كنترل رفت وآمدها ونوع شركت آنان در مجالس ومحافل دوستانه وجشنها !
راههاي مقابله با بد حجابي وبي حجابي در جامعه :

1- رعايت اصل تقواي الهي در عمل از طرف آمرين به معروف وناهين از منكر . ( عامل بودن آمر )
2- ارائة الگوي صحيح پوشش متناسب با اسلام وانقلاب براي دختران وپسران 0
2- ارائة الگوهاي امروزي كه براي نسل جوان ملموس باشد 0 ( مانند : دعوت از كسانيكه در زمينه هاي علمي ، اجتـماعي و… در بين نسل جوان موفق بوده وپوشش برتر دارند 0)

3-
4- ترويج فرهنگ اصيل اسلامي وقرآني در صدا وسيما وسينما وحتي ميادين شهرها( بصورت تابلوهاي بيل برد ) با ساخت فيــلم ، سريال ، پخش مراسم عزاداري وهيئات مذهبي و000
5- بيان محسنـات حجاب اسلامي وتبليغ خوبيهاي حجـاب وبيان مضرات بدحجــابي وبي حجابي از طريق : همايش ، كنفرانس ، ميزگردو000 با بهره گيري از نسل جوان وبا پوششهاي مناسب 0
4- 6- در نظر گرفتن شرايط زماني ومكاني در امر به معروف ونهي از منكر بخاطراثر گذاري واثر پذيري وفرهنگ سازي از طريق مثبت نگري به مقوله حجاب وعدم بزرگنمايي بدحجابي 0

5-
7- مجاب نمودن مسئولين بين خود وخانواده وزير مجموعه ي اداري آنان ( مانند : منشي ها وغيره )
6- 8- جلوگيري از توليد وفروش محصولات غير فرهنگي والبسه هاي نا مناسب
9- توسعه وگسترش هيئات مذهبي وپخش از صدا وسيما وهمچنين در بعضي مناسبات كشاندن آنان به خيابانها وميادين شهر 0
10- برگزاري ميز گردهاي تخصصي با بهره گيري از متخصصين جوان در زمينه هاي مختلف علمي ، سياسي . اجتماعي و…
11- تعيين حدود وثغور قانوني حجاب اسلامي با عنايت به فرهنگ غني اسلامي وايراني براي دختران وپسران در جامعه ومدرسه ودانشگاه با بهره مندي از نظر كارشناسان علوم اجتماعي وروانشناسان 0

12- برخورد قاطع با متخلفين بصورت هماهنگ ومتحد الشكل از طرف تمامي دستگاه هاي مسئول از قبيل : قوة قضائيه ، نيروي انتظامي و ضابطين آنان در بسيج و000 با پديده ي بدحجابي و… ( ارائه ي راه حل واحد در برخورد با بد حجابي وبي حجابي وپرهيز از تكرويها وكج سليقگي ها در برخوردها 0
13- برخورد شايستـه ومبتني برعقلانيت واصــولي باپديده ي تكنولوژي جديد ( مانند : ماهواره واينترنت ) وتلاش در جهت ارائه ي تكنولوژي برتروجايگزين ويا در صورت عدم توانايي در ارائه ي الگوي برتر، شناساندن محسنات آن بجاي برخورد هاي احساسي وگاهي خداي ناكرده نابخردانه باآن ،كه خودنوعي ترويج مي باشد!!! چراكه حتي كسانيكه با آن آشنايي ندارند به دنبال چيستي ؟

آن مي روند ، كما اينكه در چند سال اخير تجربه ي مبارزه با ويدئو وماهواره به چنين واقعه اي اذعان دارد 0
14- ايجاد حالت احساسي خوف ورجاء در جامعه :
خوف براي متخلفين ورجاء براي مردم وافراد سالم جامعه با وضع قوانيني كه ضمانت اجراي عملي را داشته باشند ونظارت
دقيق بر حسن اجراي آن قوانين از طريق مجلس محترم ودستگاههاي نظارتي
15- ايجاد اعتماد عمومي به حكومت با برخورد قاطع با فاسقين وفاسدين ومتجاهرين به فسق 0
16- ايجاد اشتغال براي جوانان وسرگرم كردن اين قشر عظيم به كار وتلاش وايجاد امنيت شغلي 0

17- برقراري امنيت شغلي ، اجتماعي ، اقتصادي ، رفاهي از طريق مسئولين ذيربط وتبليغات گسترده رسانه هاي گروهي 0
18- ترويج فرهنگ ازدواج واستحكام بناي خانواده با حمايت از مزدوجين وفرهنگ سازي در اين رابطه وارائه ي راهكارهاي عملي براي حصول به آن وسهل وآسان نمودن ازدواج از طريق : ساخت خانه هاي با مساحت كم وبصورت اقساط در اختيار زوجهاي جوان گذاردن ، تأمين اشتغال آنان ، ارائه ي مشاوره هاي خانوادگي از طريق رسانه ي ملي وجرايد وبرگزاري ميزگردهاي تخصصي در اين زمينه ويا ساخت سريالهاي مناسب 0
19- بيان غير مستقيم مسايل فرهنگي از طريق صدا وسيما با ساخت فيلم ، سريال و مصاحبه ودعوت از خانواده هاي موفق 0
20- از بين بردن دغدغه معيشت براي خانواده ها وكم كرده ودر نهايت از بين بردن شكاف طبقاتي بين فقير وغني وبرخورد با سود جويان وسوء استفاده كنندگان در جامعه اعم از مسئولين وطبقات اول ودوم جامعه وديگران .

چراكه همسر يا مرد خانه از صبح زود به دليل عقب نماندن از ديگران وتأمين معاش ورفع نيازوكسب رزق و روزي وبعضا رفاه
طلبي بيش از حد توان تا پاسي ازشب درتمام هفته حتي گاهي جمعــه هامشغول كاروتلاش بوده وازتوجه عاطفي ومعنوي اهل
خانواده ي خودغافل است وهنگامي كه همسر وپدرنتواندپاسخگوي احتياجات غريزي وعاطفي خانواده ي خود باشد نوعي عقده
وبيمــاري گريبانگير آنان مي شودكه كمبود احساسي وعاطفي (محبت )است كه درنهايت ممكن است براي ارضاء آن گرايش به
غيرقوت گرفته وكم كم زمينه هاي ناهنجاري بوجود آيدتا غريزه ارضاء شود0 به عنوان نمونه : ( به انحراف كشيده شدن بعضي
ازخانم هاي متأهل )

21- رعايت اصول اخلاقي وپوشش مناسب والدين در منزل درحضور فرزندان مانند : پدر در مقابل دختر ومادر در مقابل پسروحتي محارم نسبي كه ممكن است موجب بروز حوادث بسيار شومي نيز گردد 0
22- رعايت والدين در استفاده از فيلمهاي مبتذل؟؟؟ وبرنامه هاي ماهواره اي در حضور فرزندان !!! چرا كه زمينه ي كنجكاوي آنان ايجاد شده وكودكان نيز به دنبال تقليد بر مي آيند 0

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید