دانلود مقاله تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگوی Seeking - Escaping نمونه موردی : پارک های شهر سبزوار

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان

مقدمه


کوشش های جهانی برای حفظ محیط طبیعی عمدتا به زیست بوم ها یا اکوسیستم های نسبتا بکـر و دارای تنـوع زیسـتی و حفاظت گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فرد توجه داشته است؛ لیکن نزدیکی طبیعت به محل کار و زندگی انسان هـا، فضاهای سبز کوچک داخل شهرها و نیز فواید آنها برای مردم در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. فضـاهای سـبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود، و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغـت شهروندان فراهم می سازد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرات روانی - اجتماعی پـارک هـای شـهری در بهبـود کیفیـت زندگی شهروندان از طریق بررسی عوامل جاذبه پارک ها، در پوشش دادن عوامل دافعه ای محل سکونت آنان بـا اسـتفاده از الگوی Seeking-Escaping است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که شهروندان سبزواری بیشتر به منظور دسترسـی به هوای سالم، تفریح خانوادگی، کسب نشاط و دوری از آلودگی ها و تنگی محیط مسکونی، پیاده روی، رفع خستگی، و گریز از یکنواختی زندگی به پارک های شهری روی می آورند.

مبانی نظری تحقیق


برای بررسی موضوع مورد مطالعه لازم دیده شد که مفاهیم جنگل ها و روابط بین آنها را به اختصار مورد بحث قرار گیرد: سازمان جنگل ها و مراتع کشور دارای 4 نوع پارک به شرح زیر می باشد:

-1 پارک جنگلی طبیعی -2 ذخیره گاه یا رزو جنگلی -3 پارکهای جنگلی دست کاشت -4 پارکهای کویری


پارک جنگلی طبیعی:


این پارک چه در منطقه جلگه ای و چه کوهستانی قرار گرفته باشد یا بر اساس دستور مقامات یا بر حسب پیشنهاد یا به عللی مثلا جلوگیری از تخریب یا واگذاری جنگل و امثالهم انتخاب و بـا توجـه بـه اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده در ان تسـهیلات تفرجگاهی ایجاد گردیده اند و یا اعتبار ناچیزی اداره و نگهداری می گردند.

پارکهای جنگلی دست کاشت :


این پارک ها که تعداد بسیاری ازآانها که با هدف ایجاد فضای سبز در اطراف شهرستانها مخصوصا تهران پس از ملـی شـدن جنگل ها و مراتع به وجود امده اند از نظر کاری که انجام شده بسیار مهم و با ارزش است.
پارک های جنگلی اثرات زیادی در زندگی بشر دارند و می توانند محلی برای ارامش و دیـدن زیبـائی هـای طبیعـت از نظـر گیاهی و حیوانی باشند. و انسان با پناه بردن به این مکانها ارامشی هر چند برای مدت کوتاه کسب کند.


انتخاب گونه:


برای انتخاب یک گونه در محل کاربرد آن را در اولویت سایر شاخص های تعیین گونه قرار می دهند و سپس به بررسی سایر شاخصها می پردازند. برای تاسیس یک پارک جنگلی دست کاست باید به اقلیم کـل کشـور از لحـاظ سـه منطقـه گرمسـیر. سردسیر .معتدله توجه کرد زیرا هر کدام از این مناطق گونه های خاص خود را دارند و به عبارتی گونه هـای خـاص فقـط در این مناطق رشد می کنند.

کیفیت زندگی


چگونه فضای سبز به ارتقای کیفیت زندگی شهری کمک میکند؟ شهری که جان دارد...

با افزایش جمعیت جهان و رشد محیطهای متمرکز شهری، ابرشهرهایی پدید آمدند که بهدلیل سرعت ساخت و نوع سـاختار، پهنهای فارغ از طبیعت به وجود آوردند. پهنهای که کمکم به دلیل آلودگیهای ناشی از صنایع و تکنولوژی به جهنمـی بـرای ساکنان خود تبدیل شد تا بهخصوص بعد از دوره انقلاب صنعتی، ذهن شهرسازان را به ساخت ابر شـهرهایی پویـا و سـرزنده مشغول کند.

حفظ فضای سبز، بهبود کیفیت زندگی


بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی شهروندان است. یکـی از مهـم تـرین عوامـل پایـداری حیـات طبیعی و انسانی در شهر نشینی که نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی افراد نیز دارد، فضای سـبز و پـارک هـای شـهری است که اگر به صورت صحیح برنامه ریزی شوند، در سالمسازی جسم و روح انسان، موثر است.این فضاها به موازات رشـد و متراکم شدن نواحی شهری در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته اند چراکه فضای سبز می تواند به آرامش و جوان سـازی مردم کمک کند.گذشته از مزایای اجتماعی و فیزیولوژیکی، می تواند مزایای اقتصادی را نیز، چه برای مدیران شـهری و چـه برای شهروندان فراهم سازد. به علاوه، ارزش های زیبایی شناختی، تاریخی و تفرجـی پـارک هـای شـهری باعـث افـزایش جذابیت شهر و ارزش گردشگری خواهد شد زیرا انسان در هر شرایطی، روزانه به چند ساعت سکوت و آرامش نیاز دارد.


روش تحقیق


داده های پژوهش طی پرسشگری از بین 100 نفر از شهروندان سبزواری که جزء بازدیدکنندگان از پارک های باغ ملـی،ارم ، سلامت(معروف ترین پارک های شهر سبزوار) بودند، جمع آوری شده اند.

در این پژوهش افراد به صورت کاملاً تصادفی و بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتمـاعی یـا زمینـه تخصـص، از بـین بازدیـد کنندگان پارک ها انتخاب شده اند. پرسشنامه ها در روز های تعطیل و غیرتعطیل در ساعات مختلف روز و در نقـاط مختلـف پارک ها توزیع شدند.نوع پرسش ها ترکیبـی از پرسـش هـای چنـد گزینـه ای و بـاز بـود. پرسشـنامه بـا الهـام از اولگـوی Seeking-Escaping علل مراجعه مردم به پارک ها، احساس تجربی آنان، و عوامل دافعـه محـل زنـدگی شـهروندان را مورد پرسشگری قرار داده و در نهایت با استفاده از روش طیف لیکرت به بررسی و تحلیل دیدگاه هـای افـراد پرداختـه شـده است.


معرفی شهر سبزوار و منطقه مورد مطالعه

موقعیت جغرافیایی:


سبزوار یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی است که در غرب خراسان، در شمال شرق ایران قرار دارد. تاریخ سبزوار با بیهق پیوند خوردهاست. فاصله شهر سبزوار از طریق جاده 44 با مشهد در شرق 220 کیلومتر است. این شهر در گذشـته در مسیر راه ابریشم قرار داشت. شهر سبزوار از تهرانتقریبـاً 670 کیلـومتر فاصـله دارد. بزرگـراه تهـران-مشـهد از مرکـز ایـن شهرستان عبور میکند و موقعیت قرارگیری آن به گونهای است که ارتباط جنوب خراسـان و همچنـین خراسـان شـمالی بـه تهران از طریق این شهر برقرار میگردد. قرار گرفتن بر چهارراه ارتباطی شمال و جنوب و ارتباط با پایتخـت کشـور موقعیـت ممتازی به این شهر بخشیده است.

جمعیت:


جمعیت شهر سبزوار در سال 1390 برابر با 557٬231 تن بودهاست که جزء یکـی از شـهرهای پـر جمعیـت اسـتان خراسـان رضوی (و نیز خراسان بزرگ) میباشد.
هرم جمعیتی سبزوار در سال 1385 (مردان و زنان)

گردشگاهها و جاذبههای طبیعی


پناهگاه حیات وحش شیر احمد منطقه شکار ممنوع پروند آتشکده آذربرزینمهر چنار 2500 ساله ٔ کیذقان

باغ ملی: خیابان اسدآبادی 1/5) هکتار) پارک امام رضا: 5/6 هکتار
پارک لاله (معروف به شهربازی): میدان دکتر شریعتی فلکه نجارآباد:از میادین قدیمی و به نام درشمال شهر سبزوار است. پارک جنگلی شمال شهر (شهدای گمنام): 70 هکتار پارک ارم: خیابان طالقانی 7) هکتار)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم و ناامنی در فضای شهری نمونه موردی ( محله جهاد و اطراف کال عیدگاه سبزوار )

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهنظریهپردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیهنشینها، مردمی بیجا، آواره و رانده شدهاند، که مانند خس و خاشاک بر سـیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شدهاند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفتـه شـده باشـند، بـه نظـر ایـن گـروه حاشیهنشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن ...

مقاله بررسی اهمیت و نقش نورپردازی در ارتقای کیفیت زندگی فضاهای شهری

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اهمیت و نقش نورپردازي در ارتقاي کیفیت زندگی فضاهاي شهري چکیده در فرآیند ادراك محیط ،حس بینایی بیشتر از سایر حواس پنجگانه دخالت دارد. یکی از عناصر ادارك بصري، نور میباشد. با توجه به تفاوت خوانایی و زیبایی شهرها در روز و شب می توان نوشت که هدف از نورپردازي و زیباسازي فضاهاي شهري تشویق مردم به حضور پ ...

مقاله نمود پایداری اجتماعی بر کیفیت فضاهای عمومی شهری ( بررسی نمونه موردی : خیابان پانزده خرداد حد فاصل خیابان خیام وخیابان مصطفی خمینی - خیابان ولیعصر حد فاصل چهارراه پارک وی تا میدان تجریش ) *

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نمود پایداری اجتماعی بر کیفیت فضاهای عمومی شهری (بررسی نمونه موردی: خیابان پانزده خرداد حد فاصل خیابان خیام وخیابان مصطفی خمینی-خیابان ولیعصر حد فاصل چهارراه پارک وی تا میدان تجریش)* چکیده هویت پاسخی است به پرسش در خصوص چیستی یا کیستی موجودات ، و تنها پدیده ای که دغدغه هویت دارد ، انسان است زیرا به گفته سار ...

مقاله B1بررسی نقش سیاستهای زمین شهری در حیطه مدیریت زمین نمونه موردی شهر همدان

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
B1بررسی نقش سیاستهای زمین شهری در حیطه مدیریت زمین نمونه موردی شهر همدان مقدمه با وقوع پدیده مهاجرت ناشی از انقلاب صنعتی و نیاز کارخانهها به نیروی کار، مجتمعهای مسکونی کارگری در کنار شهرها ایجاد شده و گسترش یافتند .بعد از انقلاب صنعتی، توسعه شهرها مفاهیمجدیدی مانند» زمین شهری« و »اقتصاد شهری« را در ا ...

مقاله نقش طراحی شهری در ایجاد شهر شاد نمونه موردی پارک حاشیه ای چمران شیراز

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش طراحی شهري در ایجاد شهر شاد نمونه موردي پارك حاشیه اي چمران شیراز چکیده طراحی شهري بعنوان یک دانش بین رشته اي سهم بسزایی در ایجاد یک محیط شهري شاد و پویا دارداز این رهگذر توجه به مسائلی نظیر زمینه ، خط آسمان ، بافت ، رنگ و جنس مصالح ، نحوه چیدمان مبلمان شهري و.. می تواند به نحو مطلوبی در 35 mm ...

مقاله پاکت پارکها ، حلقه گمشده فضاهای شهری و فضاهای سبز ، عامل کلیدی در ایجاد شهر پایدار . ( نمونه موردی : اصفهان )

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پاکت پارکها، حلقه گمشده فضاهای شهری و فضاهای سبز، عامل کلیدی در ایجاد شهر پایدار. (نمونه موردی: اصفهان)   چکیده در این مقاله سعی بر آن است که با توجه به موانعی که امروزه در شهرها، به ویژه شهرهای بزرگ بر سر ایجاد فضاهای شهری کارآمد حاصل شده از قبیل کمبود زمین، کمبود بودجه و ... و یا ناکارامد بودن و عدم استق ...

مقاله »بررسی نقش آلودگی بصری بر کیفیت فضای شهری ( سرزندگی شهری ) « نمونه موردی : باغ شهر تاریخی مراغه

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش آلودگی بصری بر کیفیت فضای شهری (سرزندگی شهری) « نمونه موردی: باغ شهر تاریخی مراغه چکیده امروزه فضاهای شهری تحت تاثیر ناهمگونی های بصری، چهره ای ناخوشایند و نامطلوب یافته اند که هیچ گونه جذابیت و زیبایی در آن ها وجود ندارد. این پژوهش در راستای بررسی آلودگی بصری و تاثیرات آن بر کیفیت فضای شهری (سرزن ...

مقاله تحلیل فضایی مبلمان شهری نمونه موردی پارک قائم شهر ساری

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحلیل فضایی مبلمان شهري نمونه موردي پارك قائم شهر ساري چکیده هدف اصلی برنامهریزي شهري، ارتقاي کیفیت زندگی و ایجاد محیط آرام و جذاب براي شهروندان است و سازماندهی مبلمان شهري بهعنوان یکی از مهمترین عناصر محیط شهري، سهم بهسزایی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان دارد. از سویی تحلیل فضایی مبلمان شهري ...