دانلود مقاله معرفی باستان شناختی حمام ارامنه در محوطه باستانی هگمتانه در همدان

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان

تپه هگمتانه

تپه باستانی هگمتانه با وسعتی نزدیک به 40 هکتار در دل بافت قدیمی شهر همدان واقعی شده اسـت. ایـن اثـر باسـتانی بـا توجه به اشارات تاریخی و برداشت های اولیه محققین علوم تاریخ و باستان شناسی به عنوان هگمتانه باستانی و در برگیرنـده کاخ ها و آثار دوره های ماد و هخامنشی معرفی شده است.

عملیات آزاد سازی این اثر مهم باستانی از خانه های مسکونی و تجاری که روی آن واقـع شـده بـود از سـال هـای 1347 و 1348 هجری شمسی آغاز شد و تا سال های 1352 و 1353 هجری شمسی حدود 15هکتار آن یه عنوان فاز اول خریداری و تملک شد. کاوش های باستان شناسی از سال 1362 هجری شمسی توسط کارشناسان مجرب سازمان میراث فرهنگی آغـاز و تاکنون 11فصل آن انجام شده است. ماحصل کاوش های علمی انجام شده، پیدایش شهری باستانی و گسترده است.

ساخت و سازهای این شهر باستانی عبارت است از: معابری به فاصله های مساوی و موازی یکدیگر که در حد فاصـل آن هـا واحد های ساختمانی کاملا مشابه و قرینه یکدیگر احداث شده است. این مجموعه را حصاری با قطری حدود 10 متـر احاطـه می کند. به منظور پی بردن به وسعت و دیگر تاسیسات این شهر باستانی و شناخت ماهیت و تاریخ آن، تـداوم کـاوش هـا را ضروری می سازد. این مجموعه بی نظیر و جذاب در دل شهر همدان به صورت گسترده مورد استقبال و بازدیـد گردشـگران ایرانی و خارجی قرار دارد.

این شهر کهن، نخستین پایتخت ایران بوده و به همراه آتن در یونان و رم در ایتالیا، از معدود شهرهای باستانی جهـان اسـت که همچنان زنده و مهم است. هرودوت این شهر را ساخته دیاکو دانسته و گفته است که هفت دیوار داشته که هـر کـدام بـه رنگ یکی ازسیاره ها بوده اند.

نام و ریشه شناسی

نام این شهر در سنگ نوشته داریوش یکم در بیستون در زبان فارسی باستانهَمگمَتـانَ«»، در ایلامـی اَگ»مَ-دَ-نَ-« و در زبان اکدی اَ»گَ-مَ-تَ-نُ-«ثبت شده است. معمولاً چنین تفسیر می شود که این واژهَنگمَتَاز«» به معنای »محل گـرد آمدن« مشتق شده است و نتیجه گرفته می شود که پیش از شکل گیری دولت ماد، نوعی گردهم آیی مردمی در اینجا انجام می شد. هرودوت به یک گردهم آیی مادها که در آن دیاکو به شاهی برگزیده شد، اشاره می کند ولی محـل آن را مشـخص

2

نمی کند. واژه ایلامیهَل.مَتَ….نَ« به معنای »سرزمین مادها«احتمالاً نباید درست باشد چرا که شهر پایتخـت مادهـا نمـی توانست نامی ایلامی داشته باشد یا »سرزمین« نامیده شود. جرج کرزن، پیشنهاد کرده است که با توجه بـه اینکـه در آن جـا هفت شهر، هگمتانه نامیده می شوند و چهارتای آن ها در پارس قرار دارند، این نام در واقع بـرای پایتخـت یـا شـهر شـاهی تعیین شده بود. در منابع باستانی و دیگر منابع، برای هگمتانه نام های مختلفی ذکر شـده اسـت: در زبـان یونـانی اِکباتانـا،… اِگباتانا«، در زبان لاتین »اکباتانا، اکباتانا، اکباتانیس پارتیوروم « در زبـان آرامـیاَحمِـتَ«»، در زبـاناَحمَتَن،هَمَـتَن،ارنـی»

اِکبَتَن« و در زبان فارسی میانههَمَدان().

بنا بر هر دو زمینه تاریخی و باستان شناسی، تطبیق هگمتانه با همدان، قطعی است. با این حال، کمبود آثار باقی مانـده قابـل مشاهده از دوران پیش از اسلام در این منطقه، باعث شده که برخی از نخستین بازدیدکنندگان اروپایی، مکان های جایگزینی همچون شوش، کنگاور و تخت سلیمان را برای هگمتانه پیشنهاد دهند.

همچنین، سکه هایی از زمان ساسانی کشف شده که محل ضرب آنها »اهمتان« قید شده است. نخستین اشاره نوشـتاری بـه نام مادها و سرزمین ماد، در سالنامه بیست و چهارم سارل مانزر سوم 836) قبل از میلاد) و سـارگن دوم 715)قبـل از مـیلاد) بوده است که از این قوم و سرزمین آنان به نام »مادای« یا »آمادای« یاد کرده اند.

تاریخچه

با توجه به موقعیت و منابع استراتژیک هگمتانه، این محوطه احتمالاً پیش از هزاره یکم پیش از میلاد اشغال شده بود، هرچند که شواهد تاریخی و باستان شناختی در این مورد وجود ندارد. بنا به گفته هرودوت، هگمتانه در اواخـر سـده هشـتم پـیش از میلاد به عنوان پایتخت مادها توسط دیاکو برگزیده شد. هرودوت مجتمع شاهانه شامل قصر، خزانه داری و اقامت گاه نظامی که بر روی تپه ای ساخته شده بودند را توصیف می کند و می گوید که این مجتمع توسط هفت دیـوار متحـدالمرکز کـه هـر دیوار داخلی از دیوار بیرونی بلندتر بود و بر آن اِشراف داشت، ساخته شد. علی رغم دو سده درگیری در منـاطق مـادی مرکـز زاگرس، آشوریان هیچ گونه گزارش روشنی از هگمتانه ارائه نداده اند و ممکن است که آن ها هرگز در شرق الوند پـیش روی نکرده باشند. سنت های قدیمی دیگری، منشأ شهر هگمتانه را به سمیرامیس افسانه ای یا به جمشید نسبت میدهند.

مهاجرت ارمنی ها به ایران

نخستین سالهای سده هفدهم میلادی را تاریخ ورود ارامنه به ایران میدانند، یعنی زمـانی کـه شـاهعباس گـروه کثیـری از ارمنیان را از شهر جلفا واقع در کرانه رود ارس به مناطق مرکزی ایران کوچاند. ارمنستان جزئی از امپراتوری بـزرگ ایـران در زمان هخامنشیان بوده است. این وضعیت در دوره ساسانیان نیز که ارمنستان ساتراپنشین ایران بوده وجود داشـتهاسـت و در بسیاری از دورههای دیگر(ساتراپ ها حاکمانی بودند که از طرف حکومت ساسانی برای اداره ارمنسـتان تعیـین مـی شـدند) از سوی دیگر در سالهای 66 تا 428 میلادی شاخهای از خاندان اشکانیان بر ارمنستان حکومت میکردند که ارمنی بودند و در برخی دورههای کوتاه، مانند دوره تیگران بزرگ (پادشاه ارمنستان از سـال 95پـیش از مـیلاد مسـیح تـا سـال 55 مـیلادی) بخشهای قابلتوجهی از آذربایجان ایران امروز جزو قلمرو او بودهاند، که از دریا تا دریا، یعنی از دریـای مازنـدران تـا دریـای مدیترانه، گسترده بودهاست. بسیاری از مناطق پیرامون دریاچه اورمیه از زمانهای دور ارمنینشین بودهاند و ارامنه این مناطق به یک معنا هرگز به ایران نیامدهاند، همانجا بودهاند. امّا درباره ارامنهای که در مناطق دیگر ایران (غیـر از آذربایجـان غربـی امروز) سکونت داشتهاند آنها از ابتدا آن جا نبودهاند، خود نیز نیامدهاند، آنها را آوردهاند یا بـه اسـارت آوردهانـد یـا بـه کـوچ مجبورشان کردهاند. دور جدید مهاجرتهای اجباری ارامنه به ایران در زمان حمله سلجوقیان رخ داده است.

3

در حمله سلجوقیان به ارمنستان در سال 1048 میلاد به نوشته اورهایِتسی (مورخ ارمنی) یک صـدوپنجاه هـزار نفـر را از دم تیغ گذرانده و همین تعداد را به زور به ایران راندهاند. تاریخ مختصر جامعه ارمنی در ایران، ادیک باغداساریان (به زبان ارمنی)، بعد از فروپاشی دولت مستقل ارمنی در سده یازدهم میلادی، مناطق ارمنینشین ماکو، سلماس، خوی، اورمیـه و قـره بـاغ در مرزهای حکومت ایران جای میگیرند. در زمان مغولها نیز در سالهای 1238 - 1237میلادی تعدادی از ارامنه به اسارت بـه ایران آورده شدهاند. به گواه منابع تاریخی در ایران همواره جوامع کوچک ارمنی وجود داشتهاند، امّا اینها پراکنده بودند، فاقـد فرهنگ و ویژگیهای قومشناختی مشترک بودند، با هم ارتباط نداشتند و یـک جامعـه قـومی واحـد را تشـکیل نمیدادنـد. از ارامنهای که به اسارت به ایران آورده میشدند، گروهی در راه کشته میشدند و گروهی دیگر میتوانستند خـود را بـه عنـوان صنعتکار و بازرگان اثبات کنند و یک زندگی معمولی در پیش بگیرند. این که بیشتر ارامنه به اجبار به مناطق مرکـزی ایـران آورده میشدند پیآمدهای مهمی در خاطره جمعی آنها داشته است. کسی که به اجبار به جایی برده شود بسیار دیر آن جـا را از آن خود میداند. این پیشینه تاریخی نشان میدهد که آوردن ارامنه به اصفهان توسط شاهعباس صـفوی کـار بیسـابقهای نبودهاست. الگوی کوچ اجباری پیش از او نیز بوده است، اما جابهجاییهای جمعیتی اجبـاری پـیش از او گسـتردگی کـمتـری داشته و از آنها مدارک بسیار کمتری به جا ماندهاست. (طاهری، (34:1390

ورود ارامنه به همدان

در 1676م، شماری از ارمنیانی که به دستور شاه عباس به اصفهان منتقل شـده بودنـد و همچنـین مهـاجران و تجـار ارمنـی روسیه، به درخواست والی همدان، در این شهر اقامت گزیدند. تعدادی از این ارمنیان در خود شهر همدان و در محلهای به نام سرقلعه اجتماع و کلیسایی به نام استپانوس مقدس بنا کردند. تعداد دیگری نیز در بخش شرقی همدان و در روستای شـورین سکونت داده شدند. این روستا در 1940م از ارمنیان خالی شد.

حمام قدیمی ارامنه

همان طور که گفتیم حضور ارامنه در استان همدان و همزیستی مسالمت امیزاین کیش الاهی ما مردم ایـن شـهر بـه قرنهـا پیش بر میگردد.اما به طور کلی عمده ترین کوچ ارامنه و اسکان ایشان در همدان مربوط به دوره صفوی و پادشاه پـر قـدرت این سلسله یعنی شاه عباس کبیر است .پیروان این کیش به علت اداب و مناسک جداگانه با اکثریت مسلمانان این شهر طبعـا به ایجاد و پایه گذاری و ساختن مکانهای عمومی با سبک و سیاق خویش و البته با بهره گیری از علوم و فنـون گسـترده ی معماری ایرانی و اسلامی پرداختند.محله ی ارامنه همدان در کنار تپه ای باستانی هگمتانه (کهن شهر ایران)به علت مرکزیت آن زمان این قست از شهر در کنار سایر بناها، مساجد،راسته هاوبازارها بنـا گردید.وبـه طبـع آن کلیسا،حما،گورسـتان و....نیـز دراین مکان بر پا گردید.

ارتباط تنگا تنگ بین اثاربه جا مانده از ارامنه وتپه باستانی هگمتانه باعث شد تا جمع آوری و رسیدگی به بناها و آثار به یادگار مانده پیروان این کیش الاهی که البته جزی از تاریخ همزیستی ومیراث فرهنگی ایـران زمـین اسـت.در دسـتور کارمـدیریت محوطه باستانی هگمتانه قرار گیرد .تا علاوه بر اشنا شدن ایندگان از گذشته پر بار معماری و فرهنگی سرزمینمان با باز سازی وبهینه سازی این قبیل بنا ها با ایجاد فضای مطلوب جهت بازدید علاقه مندان و پویندگان و پژوهشگران در حوزه ای دین و فرهنگ و همچنین مردم عزیز ایران باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله کاربرد نور در مرمت آثارباستانی

word قابل ویرایش
64 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
کاربرد نور در مرمت آثارباستانیتاريخچه مرمت :مرمت را مي توان همراه معماري به حساب آورد و به اين مفهوم از همان زماني يك بناي شكل گرفت مرمت آن بنا هم كم كم خود را نشان داد . به اين ترتيب چه در ايران و چه در ديگر ممالك و تمدنها مرمت همواره وجود داشته است مثالهاي كه در اين زمينه براي اين سرزمين مي توان نام برد به ...

دانلود مقاله کاربرد نور در مرمت آثارباستانی

word قابل ویرایش
76 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
کاربرد نور در مرمت آثارباستانیتاريخچه مرمت :مرمت را مي توان همراه معماري به حساب آورد و به اين مفهوم از همان زماني يك بناي شكل گرفت مرمت آن بنا هم كم كم خود را نشان داد . به اين ترتيب چه در ايران و چه در ديگر ممالك و تمدنها مرمت همواره وجود داشته است مثالهاي كه در اين زمينه براي اين سرزمين مي توان نام برد به ...

دانلود مقاله دلایل آغاز جنگهای ایران و یونان در دوره هخامنشیان براساس مدارک و شواهد باستان شناختی

word قابل ویرایش
29 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
ـ دلایل آغاز جنگهای ایران و یونان در دوره هخامنشیان براساس مدارک و شواهد باستان شناختیداریوش در سال 512 ق.م لشکری را از طریق شمال آسیای صغیر فرماندهی کرد،از محلی که امروزه تنگه « بُسفر» نامیده می شود گذشت و وارد تراکیه شد. تراکیه منطقه ناهمواری در حاشیه شمالی دریای اژه بود که از مدت های مدید یونانیان در آن جا ...

تحقیق در مورد بررسی تأثیر موسیقی زور خانه ای بر میزان عملکرد باستانی کاران در حرکت ( ( میل گرفتن ) )

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
بررسي تأثير موسيقي زور خانه اي بر ميزان عملكرد باستاني كاران در حركت ((ميل گرفتـن))چكيده ورزش باستاني يا زورخانه اي يكي از قديمي ترين و در عين حال كامل ترين ورزشهاي جهان است كه با فرهنگ قومي ، ملي ، اساطيري و ديني ايرانيان عجين شده است و شامل حركات متنوعي است كه هر يك با ابزاري شبيه به يكي از ادوات جنگي عهد ب ...

مقاله در مورد اسرار فضانوردان باستانی – یوفوها در ایران

word قابل ویرایش
34 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
اسرار فضانوردان باستانی – یوفوها در ایرانمقدمه‌ی محقق:فضانوردان باستانی (Ancient Astronauts) اصطلاحا به موجودیت فضایی بیگانه‌ای اطلاق می‌شود که در گذشته‌های بسیار دور از کره‌ی زمین دیدار کرده‌اند و در مدت حضور‌خود در‌زمین با‌اجداد ابتدایی‌ما برخورد‌داشته‌اند و‌بنا به‌نظر برخی از طرفداران این نظریه، این بیگانگ ...

دانلود مقاله محوطه ها و مناظر فرهنگی – تاریخی و نقش آنها در گسترش گردشگری فرهنگی نمونه موردی : شهر باستانی بیشاپور و تنگ چوگان در استان فارس - ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
چکیدهامروزه گردشگری فرهنگی در محوطه های تاریخی مقوله ای است که سبب حفظ و پایدار ماندن میراث فرهنگی، هنرها، سنت ها و آداب و رسوم ملت ها، احیای غرور فرهنگی و ملی و همچنین بروز تبادلات میان فرهنگی می شود. از این رو حفظ و توسعه گردشگری فرهنگی به ویژه در سایتهای تاریخی نقش بسیار موثری در ماندگاری فرهنگ آن کشور و ر ...

دانلود فایل پاورپوینت شهر باستانی همدان

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بنای شهر همدان را به دیا آكو پادشاه ماد نسبت می‌دهند. شهر همدان به نامهای اكباتان - هگمتانه -آنادانا یا همدانا معروف است. اسلاید 2 : هگمتانه به معنی محل تجمع می‌باشد و در منابع باستانی به صورت «هگمتانه»، «اکباتان»، «امدانه» و «همدان» ثبت شده است. اسلاید 3  ...

مقاله مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقه بیابانی ورامین

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مرمت محیطی منظر باستانی تپه میل در منطقه بیابانی ورامین   چکیده منطقه باستانی ری در بخش مرکزی فلات ایران، جایگاه ارزشمندی از توالیهای تاریخ انسانی طبیعی در بسـتر بیابـانی بـا منـابع طبیعی ارزشمند است که مورد توجه متخصصان تاریخ، باستانشناس و گردشگران بومی و غیر بومی مـیباشـد. محوطـه تـاریخی طبیعی آتشکده ری ...