دانلود مقاله پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با تلفیق سنجش از دور و GIS به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تاقدیس کمستان استان خوزستان

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

آب حاصله از بارندگی و ذوب برفها بسته به نوع خاک، شیب و پوشش گیاهی منطقه به داخل خاک نفوذ میکند و به حرکت عمقی خود در داخل خاک ادامه میدهد تا سرانجام به لایههای غیرقابل نفوذ برخورد کرده و متوقف گردد(محمودیان شوشتری، .(۱۳۸۹ استحصال آب یکی از اصلیترین و حساس-ترین بخشهای اجرائی پروژههای زیربنایی و اقتصادی محسوب میشود که دستیابی به آن هزینههای زیادی را درپی دارد. حفر چاه برای استخراج آب-زیرزمینی در مکانهای تصادفی و کنترل نشده برای تأمین آب کشاورزی و صنعتی و تقاضای بالا برای حفر چاه باعث خراب شدن وضعیت سفره آبدار از نظر کمی و کیفی میشوند(.(Joven et al, 2010 سنجش از دور (remote sensing) یکی از منابع اصلی جمعآوری اطلاعات در مورد عوارض سطحی مربوط به آب-

هایزیرزمینی مانند: سنگشناسی، عوارض ساختاری (گسلها، شکستگیها)، کاربری اراضی و ژئومورفولوژی میباشد. این قبیل اطلاعات میتوانند به سادگی به عنوان ورودی محیط GIS برای یکپارچهسازی با دیگر انواع دادهها و آنالیز آنها استفاده شوند .(Oh et al, 2011) سنجش از دور نه تنها دامنه بزرگ مقیاسی از مشاهدات گسترده زمانی-مکانی را فراهم میکند بلکه باعث صرفهجویی در زمان و هزینه میشود (موسوی و همکاران، GIS .(1388 ابزاری قوی و مفید برای مدیریت دادههای مکانی و تصمیمگیری در چندین مورد از جمله زمینشناسی و موضوعات محیطی میباشد.در مطالعات زیادی از سنجش از دور و GIS برای بدست آوردن لایههای ژئومورفولوژی، شبکه زهکشی، گسلها، زمینشناسی و خاک استفاده شده است(.(Saha et al, 2010

۱۱

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته

در این تحقیق سعی گردیده است تا با استفاده از دادههای حاصل شده از سنجنده ETM+ مربوط به سال ۲۰۰۲ و همچنین دادههای رقومی موجود مربوط به منطقه کمستان به شناسایی و پتانسیلیابی منابع آبزیرزمینی با استفاده از GIS و AHP پرداخته شود. در سال Awawdeh 2009 و همکاران برای پتانسیلیابی آب زیرزمینی در منطقه شمالشرق اردن از لایههای ارتفاع، خاک، ژئومورفولوژی، زمینشناسی و تراکم گسل و با روش AHP استفاده کردند. این منطقه به ۵ کلاس از خیلی فقیر تا خیلی خوب تقسیم شده است .(Awawdeh and Al-Mohammed, 2009)

در سال Rao2009 و همکاران از نقشههای هیدروژئومورفولوژی و هیدروژئولوژیکی برای محاسبه پتانسیل آبزیرزمینی منطقه Visakhapatnam در هند استفاده کردند و پتانسیل منطقه را به کلاسهایی از خیلی فقیر تا خوب تقسیم کردند .(Rao et al, 2009)

در سال Nagarajan and Singh 2009 ، برای پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی منطقه Tamil Nadu هند از عکسهای هوایی، نقشههای زمین شناسی، ژئومورفولوژی، گروههای هیدرولوژیکی خاک، کاربری اراضی، پوشش گیاهی و نقشه شبکه زهکشی استفاده کردند و منطقه را به سه ناحیه خوب، متوسط و فقیر از نظر پتانسیل آب زیرزمینی تقسیم کردند ( Nagarajan and .(Singh, 2009

در سال ۲۰۰۸، رنگزن و همکاران در تحقیقی که در شمال خوزستان انجام دادهاند به مکانیابی مناطق دارای آب با کیفیت مناسب پرداختهاند. آنها با استفاده از سنجش از دور لایههای سنگشناسی، ساختارهای (شکستگیها) زمین-شناسی، شیب، ارتفاع و شبکه زهکشی را تهیه کردند. در نهایت با ترکیب این لایهها در محیط GIS به مکانیابی مناطق دارای آب با کیفیت مناسب پرداختند(.(Rangzan et al, 2008

مواد و روشها منطقه مورد مطالعه
منطقه تاقدیس کمستان در بخش شمالشرقی استان خوزستان در حدفاصل طولهای شرقی ۴۸ ۵۴ تا ۵۰ ۱۵ و عرضهای شمالی ۳۱ ۱۵ تا ۳۱ ۴۳ قرار گرفته است و جزء حوضه آبریز رودخانه بزرگ کارون محسوب میشود. بطور کلی بر روی منطقه مورد مطالعه، مطالعات جامعی از نظر زمینشناسی انجام نگرفته است و مطالعات تنها در قالب تهیه نقشههای زمینشناسی۱:۲۵۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰۰ بوده است که دقیقترین نقشههای زمینشناسی، نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ کوه آسماری و کوه کمستان میباشد. دقیقترین عکسهای هوایی نیز عکسهای ۱:۴۰۰۰۰ سازمان نقشهبرداری بوده و تصاویر ETM+ سال ۲۰۰۲ ماهواره لندست منطقه نیز در ردیف ۱۶۵-۳۸ قرار میگیرد (مهندسین مشاور بهکار آب اهواز، .(۱۳۸۵ (شکل (۱ منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.

×زمستان ۹۱، شماره ۶

سطح زمین و شیب را استخراج کرد و به هر کلاس از آنها وزن مناسبی اعمال نمود(.(Awawdehand Al-Mohammed, 2009برای این کار از تصاویر سنجنده ETM+ ماهواره لندست و نقشه DGN استفاده شده است. با توجه به اینکه تمامی این لایهها دارای اثر یکسانی در آبهای زیرزمینی نیستند باید به هر کدام از آنها وزن متناسبی اعمال گردد. برای انجام این کار از روشارزیابی چند معیاریAHP که یکی از جامعترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است استفاده گردید. (شکل (۲ نمودار روش اجرای تحقیق را نشان میدهد.

زمین ریخت شناسی (Geomorphology)

یکی از بررسیهای مهم در مطالعه آب زیرزمینی و در نتیجه کارستها، بررسی وضعیت ژئومورفولوژیکی منطقه است زیرا گسترش کارست نیازمند وجود شرایط مناسب ژئومورفولوژیکی است (اصغری مقدم و همکاران، .(۱۳۸۶

خاک

خاک مهمترین قسمت پوسته جامد است که به صورت پوششی سست و کم ضخامت سنگهایی را که هنوز تخریب نشدهاند میپوشاند. خاکها بر اثر تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگها و فعالیت موجودات زنده که سبب تشکیل هوموس میشود بوجود میآید. در اراضی با کاربری مختلف خصوصیات و رفتار خاک در نفوذ دادن آب و قابلیت تولید رواناب متفاوت استکه مواردی چون خصوصیات فیزیکی خاک، شدت بارندگی، شیب، زبری سطح زمین، درصد و نوع پوشش گیاهی و کیفیت آب را می توان نام برد.نفوذپذیری ذاتی فقط به خواص فیزیکی محیط متخلخل مانند اندازه، شکل و طرز قرار گرفتن دانهها در کنار هم و اتصال منافذ به هم بستگی دارد و از طرفی به خواص محیط متخلخل و سیال عبوری از آن نیز بستگی دارد (چیتسازان و همکاران، .(۱۳۸۱بافت خاک وابستگی معنی داری با نفوذپذیری دارد و با تغییر بافت به سمت رس و سیلت میزان نفوذپذیری کاهش مییابد(مظاهری و همکاران، .(۱۳۸۸

پوشش زمین

وجود پوشش گیاهی در هر منطقه سرعت جریانهای سطحی را کاهش داده و سبب نفوذ بیشتر آب به داخل خاک میگردد در نتیجه تاثیر قابل ملاحظهای بر کاهش سیلابهای مخرب خواهد داشت و سبب افزایش میزان آبهایزیرزمینی و افزایش سطح آنها میشود. مناطق جنگلی میزان نفوذپذیری زیادی دارند، بنابراین بارندگی به کاهش سطح روانابها منجر خواهد شد و بیشتر آبها به زیر زمین جریان خواهند یافت.

لایههای اطلاعاتی

برای انجام عملیات مکانیابی توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی باید اطلاعات و لایهها را از منابع مختلف با فرمتها قابل شناخت توسط نرمافزار جمع-آوری کرد و سپس لایههای مناسب را تهیه و تفسیر و تجزیهوتحلیل کرد.

با استفاده از نقشههای زمینشناسی و تصاویر ماهوارهای و نقشه توپوگرافیمیتوان لایههای زمینشناسی، ژئومورفولوژی، گسلها، نوع خاک، پوشش

۱۲

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته ×زمستان ۹۱، شماره ۶

شکل .۱ موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

شکل .۲ نمودار روش انجام تحقیق

۱۳

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته

شکستگیها

عوامل ساختمانی و تکتونیکی نظیر درزهها و گسلها به عنوان نقاط ضعف واحدهای زمینشناسی به شمار رفته و راهیبرای عبور آسان آب و محلی برای تجمع آب به صورت مخازن زیرزمینی میباشند. این عامل همچنین بطور قابل ملاحظهای بر روی هیدروژئولوژی سنگهای کربناته و آهکی تأثیر میگذارد (آبشیرینی و همکاران، .(۱۳۸۷ تراکم شکستگی معیاری برای خردشدگی سازند میباشد، بدین معنی که تعداد درزه و شکستگی که به ازای هر واحد طول در یک منطقه ظاهر میشوند، مدنظر است. افزایش تراکم درزه و گسلها به طور کلی نقش موثری در نفوذ و انتقالدهی آبزیرزمینی داشته و به این ترتیب برای استخراج، حفاظت آب و پراکندگی مواد آلاینده اهمیت دارد ولی در ایجاد پرده تزریق برای غیر قابل نفوذ کردن یک منطقه بویژه برای احداث سدهای مخزنی نقش منفی دارد .(Prasad et al, 2008)

زمین شناسی

منطقه مورد مطالعه از نظر زمینشناسی ناحیهای براساس تقسیمبندی اشتوکلین (۱۹۶۸) در ناحیه زاگرس چینخورده یا خارجی قرار گرفته است. آهک-های ضخیم داریان قدیمیترین سنگهای منطقه است که از نظر لیتولوژی شامل آهک قهوهای تا خاکستری رنگ، ضخیم لایه تا تودهای، خشن و برجسته متعلق به محیط دریایی کم عمق است که در آن اربیتولینا به فراوانی یافت میشود. با توجه به موقعیت چشمه های کارستی و آبدهی آنها و نیز بازدیدهای صحرایی و نظر کارشناسی، گستره های آهکی با ضخامت قابل توجه در سازند آسماری و سازند ایلام-سروک بیشترین گسترش کارست را نشان می دهد. عملکرد فعالیت های تکتونیکی موجب گسترش گسل ها و سیستم درزه و شکستگی ها در این پهنه های آهکی شرایط بسیار مناسبی را جهت ذخیره و حرکت آب فراهم آورده و نقش تعیین کننده ای در توسعه کارست در تاقدیس کمستان داشته است.

شیب (

شیب نقش بسیار مهمی در کنترل عواملی مانند سیل خیزی، نفوذپذیری، تشکیل خاک داشته و در تعیین پتانسیل آبهای زیرزمینی دارای اهمیت بالایی میباشد. مناطقی که دارای شیب پایینی هستند آب را برای مدت طولانی حفظ میکنند، این امر باعث نفوذ یا تغذیه بیشتر آب میشود، ولی نواحی با شیب بالا دارای مقادیر زیادی رواناب میباشند و مقدار نفوذ در آنها کم است ( Rahman, .(2008

بارش

یکی دیگر از لایههای مؤثر در پتانسیلیابی آب زیرزمینی لایه بارش منطقه میباشد. برای به دست آوردن این لایه علاوه بر میزان بارندگی در ایستگاههای منطقه، باید نقش ارتفاع را نیز مدنظر قرار داد. بین ارقام متوسط بارندگی سالانه ایستگاه در دوره شاخص و ارتفاع آنها رابطه همبستگی به صورت زیر برقرار است :

×رابطه ( ۱) P  ۰٫۵۱۹۲ h  ۲۰۶

d. f  ۱۶ R  ۰٫۹۸۲ ,

در این رابطه:

=P متوسط ارتفاع بارندگی سالانه بر حسب میلی متر =h ارتفاع از سطح آزاد آب بر حسب متر

=R ضریب همبستگی و d.f درجه آزادی تعداد ایستگاههای بکار رفته میباشد.

۱۴

×زمستان ۹۱، شماره ۶

تعیین وزن دادهها

یکی از مراحل مهم پیش از تلفیق فاکتورها و نقشههای مربوطه تعیین اهمیت نسبی فاکتورهای مؤثر و اختصاص وزن مناسب به هر یک از آنهاست. در این قسمت به برخی از روشهای وزندهی که به طور کلی در تصمیمگیریهای چند معیاره و با استفاده از دانش کارشناسی صورت میگیرد اشاره شده است.

– رده بندی ( Ranking )

– رتبه بندی (Rating)

– مقایسه زوجی ( Pair Wise Comparison )

روشهای فوق از نظر دقت، سهولت استفاده و مفاهیم تئوری با هم تفاوت دارند .(Malczewski, 1999)

روشهای ردهبندی

سادهترین روش اختصاص دادن وزن به معیارها، مرتب نمودن آنها بر اساس نظر تصمیمگیرنده میباشد. مرتب نمودن معیارها میتواند به صورت مستقیم (مهمترین معیار-۱، دومین معیار-۲و…) یا معکوس انجام گیرد. پس از مرتب نمودن معیارها باید وزنهای عددی را محاسبه نمود. برای انجام این کار میتوان از روشهای RankSum، Rank Reciprocal و Rank Exponent استفاده نمود(.(Malczewski, 1999
روشهای رتبهبندی

در این روشها لازم است تصمیمگیرنده وزن معیارها را بر اساس یک مقیاس از پیش تعیین شده تخمین بزند. به عنوان مثال یک مقیاس ۰ تا ۱۰۰ میتواند مورد استفاده قرار گیرد. یکی از سادهترین روشهای رتبهبندی، روش امتیازدهی Point Allocation میباشد. در این روش از تصمیمگیرنده خواسته میشود ۱۰۰ امتیاز را بین معیارهای مختلف تقسیم نماید که این امتیازها بین ۰ تا ۱۰۰ تغییر میکنند. صفر به معیاری مربوط میشود که میتواند نادیده گرفته شود و ۱۰۰ معیاری را نشان میدهد که اگر قرار بود تنها یک معیار در تصمیمگیری در نظر گرفته شود، همین معیار مورد توجه قرار میگرفت. امتیاز بیشتر برای یک معیار نشاندهنده اهمیت نسبی بالاتر آن معیار در مقایسه با سایر معیارها است(.(Malczewski, 1999

روش مقایسه زوجی

این روش وزندهی بخشی از روش Analytic Hierarchy ) AHP (Process میباشد که در سال ۱۹۸۰ توسط ساعتی مطرح گردیده است. (AHP)، یکی از تکنیکهای کارآمد در تصمیمگیریهای چند معیاره میباشد). در روش وزندهی مقایسه زوجی، معیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه شده و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر تعیین میگردد. سپس یک ماتریس ایجاد میشود که ورودی آن همان وزنهای تعیین شده و خروجی آن وزنهای نسبی مربوط به معیارها میباشد(.(Malczewski, 1999در روش مقایسه زوجی، تمام معیارها با هم مقایسه میشوند و وزن بدست آمده برای آنها دقیقتر و دارای محدوده بیشتری است، ولی در روش رتبهبندی و درجه بندی معیارها مستقیماً در یک ترتیب خاص نسبت به هم قرار میگیرند.

روش محاسبه وزن معیارها با استفاده ازروش مقایسه زوجی

ابتدا مقایسههای دوتایی بین معیارها صورت پذیرفت. میزان ارجحیت یا اهمیت نسبی معیارها بر اساس(جدول (۱ که بر اساس پیشنهاد آقای ساعتی می-باشد، محاسبه میشود (کورهپزان دزفولی، .(۱۳۸۷ در واقع ماتریسی تشکیل می-

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته

گردید که درایههای آن با توجه به میزان ارجحیت و اهمیت هر یک از معیارها نسبت به یکدیگر، به صورت دو به دو مقایسه میشود.

بحث و نتایج نحوه تهیه و نرمالسازی لایههای اطلاعاتی
اشکال ژئومورفولوژیکی منطقه تاقدیس کمستان با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+ ماهواره Landsatو مطالعات میدانی تهیه شده که شامل عوارض کوهستان، دره، اینسلبرگ و دشت میباشد. سپس بر اساس تأثیری که هر یک از این اشکال بر روی نفوذپذیری و منابع آبزیرزمینی دارند وزن مناسبی به آنها اعمال گردید که در (جدول(۲ نمایش داده شده است. (شکل (۳ نحوه پراکندگی اشکال ژئومورفولوژیکی را در منطقه تاقدیس کمستان نشان میدهد. همچنین به علت عدم وجود نقشه خاکشناسی دقیق از منطقه، با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+ ماهواره Landsat و نقشههای زمینشناسی و چندین عملیات صحرایی، لایه خاک منطقه تهیه و ۴ نوع خاک از نظر نفوذپذیری، تخلخل، دانهبندی، بافت و عمق تشخیص داده شد. به خاکهای با عمق متوسط، درشت دانه و دارای نفود پذیری بالا حداکثر ارزش و به خاکهای با عمق کم، نفوذناپذیر و ریزدانه حداقل ارزش داده شد و بقیه در این دامنه قرار دارند .(Dar et al, 2010) با توجه به مطالب گفته شده و اطلاعات بدست آمده از خاک منطقه مورد مطالعه، به هر یک از مناطق مختلف بر اساس نوع خاک آن وزنی معادل جدول (۲) داده شد.. (شکل(۴ نحوه پراکندگی خاکهای مختلف را در منطقه تاقدیس کمستان نشان میدهد. برای بهدست آوردن پوشش زمین از ترکیب کاذب رنگی حاصل از باندهای ۴۳۲ به ترتیب RGB و طبقهبندی تصاویر سنجنده ETM+ ماهواره Landsat و نقشههای پوشش گیاهی موجود در سازمان آب و برق استان خوزستان استفاده گردید(شکل.(۵ جنگلهای منطقه به سه دسته تنک، نیمه انبوه

و انبوه تقسیم میشود که به علت شیب ملایم و پوشش مناسب، نفوذ پذیری بالایی دارند و باعث تشکیل سفرههای آبدار غنی در این نواحی می شوند. نوع پوشش و ارزش آنها در جدول (۲) نشان داده شده است.

گسلهای منطقه با استفاده از روشهای پردازش تصویر همچون بارزسازی لبهها با استفاده از فیلتر Directional در تصاویر ماهوارهای تهیه گردید و تراکم آنها در محیط نرمافزار GIS تعیین شد و به منظور نرمالسازی تراکم گسلهای منطقه، وزنی معادل (جدول (۲ به آن اعمال شد. (شکل (۶ تراکم گسلهای منطقه

و ارزش تعلق گرفته به آنرا نشان میدهد. همچنین به منظور تهیه لایه سازندهای منطقه کمستان از نقشههای زمینشناسی منطقه و همچنین از تصاویر سنجنده ETM+ ماهواره Landsat استفاده گردید (شکل.(۷ سپس به هر یک از سازندهای موجود، بر اساس نظر کارشناسی وزنی اعمال گردید که در (جدول(۲ نحوه وزندهی به سازندهای مختلف نشان داده شده است. شیب منطقه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی تولید شده از نقشههای توپوگرافی سازمان نقشهبرداری (DGN) با اندازه پیکسل ۲۰×۲۰ متر در کلاسهای مختلف ایجاد گردید(شکل.(۸مناطق با شیب کم دارای بیشترین ارزش و مناطق با شیب زیاد کمترین ارزش را دارند. درصد شیب به همراه ارزش آن در جدول (۲) آورده شده است.

×زمستان ۹۱، شماره ۶

برای تهیه لایه بارش در محدوده مورد مطالعه، با استفاده از تعداد مناسبی از ایستگاههای موجود درحوضه آبریز منطقه و حوضههای آبریز مجاور و نیز با انتخاب یک دوره آماری شاخص ۴۰ ساله اخیر نسبت به محاسبه گرادیان بارندگی حوضه اقدام گردید. آمار مربوط به تعداد ۲۰ ایستگاه بارانسنج در منطقه برای نشان دادن روند دراز مدت بارش سالانه در محدوده مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفت. تعداد ایستگاهها و دوره شاخص برای انجام این مطالعه به نحوی انتخاب شده تا ضمن تأمین دوره زمانی مطلوب تعداد بیشتری از ایستگاهها در تحلیل بارش دخالت داشته باشند. سپس با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و رابطه ۱ موجود در بخش ۷-۲-۲ اقدام به تهیه این لایه گردید(شکل.(۹ مناطق با میزان بارندگی بیشتر دارای بیشترین ارزش و مناطق با میزان بارندگی کم دارای کمترین ارزش می-باشند. میزان بارندگی به همراه ارزش آن در جدول (۲) آورده شده است.

جدول .۱ مقادیر عددی ارجحیتها در مقایسات (کورهپزان دزفولی، (۱۳۸۷

عبارت زبانی برای تعیین ارجحیت مقدار عددی
ارجحیت یا اهمیت کامل و مطلق ۹
ارجحیت یا اهمیت خیلی قوی ۷
ارجحیت یا اهمیت قوی ۵
ارجحیت یا اهمیت کم ۳
ارجحیت یا اهمیت برابر ۱

برای ترجیحات بین عبارتهای فوق ۲، ۴، ۶ و ۸

شکل .۳ نقشه ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه

۱۵

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته ×زمستان ۹۱، شماره ۶

× شکل .۴ نقشه خاک منطقه مورد مطالعه شکل .۵ نقشه پوشش زمین منطقه مورد مطالعه

شکل .۶ نقشه تراکم گسل منطقه مورد مطالعه شکل .۷ نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

شکل.۸ نقشه شیب منطقه مورد مطالعه شکل.۹ نقشه بارش منطقه مورد مطالعه

×

۱۶

مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته
×زمستان ۹۱، شماره ۶

جدول .۲ ارزش تعلق گرفته به کلاسهای هر لایه

ارزش

عارضه

۱ قله
۳ دامنه
۵ اینسلبرگ
۵ دشت
۷ دره
تراکم شکستگی ها و گسل ها((km/km2
۱ ۰/۰۰۱- ۱
۳ ۱ – ۲/۵
۵ ۲/۵ – ۵
۹ ۵ – ۶/۷
سازند
۵ رسوبات جدید

۷ آبرفت
۹ آسماری شهبازان لغزشی
۹ آسماری شهبازان
۷ تله زنگ
۳ پابده
۱ پابده – گورپی
۱ گورپی
۹ ایلام – سروک لغزشی
۹ ایلام – سروک
۲ کژدمی
۵ داریان

لایه

ژئومورفولوژی

تراکمگسل

شناسی زمین

ارزش لایه
درصد شیب
۹ ۰ – ۲
۷ ۲ – ۵
۷ ۵ – ۸ شیب
۵ ۸ – ۱۲
۵ ۱۲-۳۰

۳ ۳۰-۶۰
۳ >60
نوع خاک
۱ نفوذپذیری ناچیز (دانه ریز، عمیق) خاک
۳ نفوذپذیری کم(دانهریز، نسبتاًعمیق)
۵ نفوذپذیری متوسط(دانه متوسط، کم عمق)
۷ نفوذپذیری زیاد (دانه درشت، کم عمق)
نوع پوشش
۲ بستر رودخانه
۱ بیشه زار و درختچه زار
۹ جنگل انبوه
۶ جنگل نیمه انبوه پوشش
۵ جنگل تنک
۳ مراتع کم تراکم
۴ مراتع متراکم زمین
۳ مراتع نیمه متراکم

۱ سطوح آبی
۲ زراعت آبی و باغات
۱ زراعت دیم
میزان بارش (mm) ×
۱ ۷۴۰ – ۷۶۵
۳ ۷۶۶ -۷۹۰ بارش
۵ ۷۹۱-۸۱۵
۷ ۸۱۶ – ۸۴۰
۹ >841

وزندهی و تلفیق لایههای اطلاعاتی

همانگونه که اشاره گردید در این تحقیق به منظور پتانسیلیابی آب زیرزمینی در منطقه تاقدیس کمستان از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. بدین منظور پس از تهیه و وزندهی (نرمالسازی) لایههای اطلاعاتی (لایه-های مؤثر در پتانسیل آب زیرزمینی) اقدام به وزندهی بین لایهای به این لایهها گردید. مقایسه لایهها با یکدیگر توسط چندینکارشنای انجام شده است. در واقع لایهها توسط کارشناسان با یکدیگر مقایسه گردیدند و با توجه به ارجحیت لایه

نسبت به یکدیگر، وزن دهی صورت گرفته شده و از متوسط مقایسات برای بدست آوردن وزن لایهها استفاده شد ونهایتاً وزن لایهها تهیه گردید(جدول .(۳ سپس وزن مربوط به هر لایه مشخص گردید و در لایه مربوطه اعمال شد(جدول .(۴ این لایههای وزن داده شده با یکدیگر تلفیق گردید تا مناطق با پتانسیل مناسب جهت آب زیرزمینی تعیین گردد. (شکل(۱۰ نقشه پتانسیل آب زیرزمینی را در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد