دانلود مقاله مبانی توانمند سازی منابع انسانی در سازمان ها

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان


×مقدمه :

بدون شک منابع انسانی در همه اعصار و قرون ، مهمترین عامل دستیابی به توسعه به شمار می رفته و همواره بعنوان موتور توسعه مطرح شده است . در عصر حاضر نیز که بشر به پیشرفت های فوق العاده در زمینه علوم و تکنولوژی دست یافته ، به رغم نقش تکنولوژی در تحقق توسعه کشور ، نه تنها از اهمیت منابع انسانی کاسته نشده بلکه توجه به موضوع منابع انسانی بعنوان خالق و بکار گیرنده فناوری ضرورتی روز افزون یافته است .

از نتایج توانمند سازی کارکنان می توان به بهبود رضایت شغلی و رضایت مشتری اشاره کرد . برای اجرای موفق توانمند سازی به

1

تغییر فرهنگ سازمانی نیاز است . توانمند سازی به عنوان یک مفهوم ذهنی تأثیر به سزایی در بهره وری سازمان و اثر بخشی آن دارد و با اجرای آن کارکنان در کنترل و انجام وظایف خود از انعطاف بیشتری برخوردار هستند . بر سر راه توانمند سازی موانع و مقاومت های زیادی وجود دارد هنر مدیریت عالی سازمان این است که این مقاومت ها را شکسته و توانمند سازی را با یک فرایند منطبق با اهداف سازمان و منطبق با نظام های درون سازمانی و همچنین سازگار با ساختار سازمانی در کالبد سازمان که منابع انسانی آن است به بهترین نوع ممکن نهادینه نماید . با توجه به پیچیدگی های محیط بیرونی سازمان و رشد فزاینده تکنولوژ ی و بسیاری عوامل دیگر تنها سازمان هایی از این رهگذر قادر به عبور به سمت اهداف سازمانی هستند که بتوانند برنامه های توانمند سازی را به خوبی اجرا نمایند و این اهمیت ، اهمیت موضوع را دو چندان می نماید. توانمند سازی به عنوان شیوه ای نوین درایجاد انگیزش کارکنان و نیروی انسانی سازمانی به یکی از مباحث روز مدیریت تبدیل شده است .

با وجود اهمیت فوق العاده توانمند سازی ، متأسفانه در ایران بنا به دلایل متعدد از جمله مبهم بودن اهداف سازمانی ، عدم تعریف مناسب از روابط کاری و روابط شخصی ، فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد ، عـدم تعریف شاخص های مناسب برای سنجش بهره وری نیروی انسانی و برخی عوامل موجود در بازار که از غیر رقابتی بودن محیط کسب و کار و ساختار اقتصادی کشور ناشی می شود ، سبب شده است که ساز و کار شخصی در جهت کیفی سازی منابع انسانی تعریف نشده و حتی این ساز و کار چندان جدی گرفته نشود .

این مقاله به فرایند و برنامه ها و ویژگی ها ی توانمند سازی سازمانی و همچنین الزامات و راهکارهای توانمند سازی برای سازمان ها را مطرح می نماید .


تعریف توانمند سازی کارکنان :

توانمند سازی دارای معانی مختلف و بیشماری است و این تنوع تعریف ها و رویکردها ، انسجام و یکپارچگی را از این مفهوم با مشکل روبه رو ساخته است . توانمندی عواملی ، چون : انگیزش درونی ، ادارک و تعهد ، ساختار شغل ، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع
و اطلاعات به کار رفته است . ٌ توانمند سازی در حقیقت فرایند مستمر و دائمی است و در محیط پویا در سطوح متفاوت مورد تجزیه

و تحلیل قرار می گیرد . توانمند سازی کارکنان ، عبارت است از مجموعه سیستم ها ، روش ها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و

1 - Rbbins

2

شایستگی افراد در جهت بهبود و افزایش بهره وری ، بالندگی و رشـد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدف های سازمان به کار گرفته می شوند . ( کارترٍ،. ( 2001
توانمند سازی نیروی انسانی مفهومی روان شناختی است که به حالات ، احساسات و باور افراد به شغل و سازمان مربوط می شود و به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی تعریف شده است که دارای 7بُعد زیر است .

اختیار ، تصمیم گیری ، اطلاعات ، استقلال ، خلاقیت و نوآری ، دانش و مهارت و مسئولیت . توانمند سازی موجب می شود که کارکنان ، سازمان ها نمی توانند در دراز مدت کامیاب باشند . مدیر سازمان ، مهمترین عامل در تواناسازی کارکنان می باشد . زیرا مدیر به طور مستقیم ، تمام عوامل محیط سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد . مدیر با تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان ، دادن استقلال و آزادی عمل به آنان ، فراهم نمودن جو مشارکتی ، ایجاد فرهنگ کار گروهی و با حذف شرایطی که موجب بی قدرتی کارکنان شده است ، بستر لازم را برای توانمند سازی افراد فراهم می کند . (جسری ،. (1390 محققان مختلف ، ابعاد توانمند سازی را با ذره بین های مختلف جست و جو کرده اند : کنترل بر کار خود َ اقتدار بر شغل ُ ، تنوع کار تیمیِ ، همگی توانمند سازی نامیده شده اند . توانمند سازی شغلی عبارت از فرایند ارتقاء و نیرومندسازی است که احساسات اعتماد و کنترل فرد بر خود و به همان نسبت سازمان او را گسترش می دهد . (ایلونّ،. (1998 این فرایند از طریق سازه های فراروان شناختی همچون عزت نفس و خود کارآمدی تعدیل شده و چه بسا به پبامدهایی همچون عملکرد و رضایت منتهی شود . به بیان دیگر در طول فرایند توانمندسازی ، تغییری که معمولا از سوی دیگران در محیط کار ، تسهیل می شود رخ می دهد و آن چیزی فراتر از احساس فردی است . (ایلونْ،(1998

اهمیت و ضرورت توانمند سازی نیروی انسانی :

دلایل زیر را می توان برای شدت توجه به توانمند سازی بر شمرد .

.1 سهیم نمودن کارکنان در قدرت و کنترل ، اثر بخشی سازمانی را افزایش می دهد .

.2 تجربه های افراد در سازمان ها دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمند سازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه و در نهایت بقای سازمان دارد .

.3 مهارت های مدیریت نشان می دهد که توانمندسازی زیر دستان بخش مهمی از اثر بخشی سازمانی و مدیریتی است. توانمند سازی کارکنان ، فرصت های زیادی را برای آنها فراهم می کند تا خلاقیت ، انعطاف پذیری و اقتدار بـر شـغل را تمـرین نمایند . اعتقاد بر این است که توانمند سازی بر عزت نفس کارکنان اثرات مثبتی دارد . کارکنـانی کـه در مـورد خـود احسـاس بهتری دارند برای انجام دادن کارهای مربوطه بهتر آماده می شوند . به عبارت دیگر ، توانمند سازی به مدیران این امکان را مـی دهد تا از دانایی ، مهارت ، تجربه و انگیزه همه افراد سازمان بهره بگیرند ، بنابراین توانمند سازی مـی توانـد راهـی باشـد بـرای کمک به آزاد سازی پتانسیل کارکنان . (کاکیوپهَ ، ( 1998 از سوی دیگر ، محیط کاری توانمند ، راهی اثر بخش برای کـاهش استرس سازمانی کارکنان شناخته شده است . طبق تحقیقات انجام شده ، تمامی ابعاد توانمند سازی همبستگی واضـح و منفـی با دو بعد (( فرسودگی شغلی )) و (( شخصیت زدایی )) و همبستگی مثبت با (( پیشـرفت شخصـی )) داشـته انـد . ( اسـکات و جیف ، (1375

ویژگی های سازمان توانمند :

2 -Carter

3 - 4 Autonomy on the job 5 -Variations of teamwork 6 -Eylon 7 -Eylon 8 -Cacioppe

3

سازمان هایی توانمند هستند که مهارت ها و وظایف تشکیل دهنده مشاغل افراد را توسعه داده ، زمینه های مساعد ابداع ، نوآوری و خلاقیت را ایجاد نموده ، کارمندان آن به جای یک قسمت از کار ، یک کار کامل را انجام دهند و رضایت مشتری و ارباب رجوع را فراهم کنند . محیط کار توانمند ، از روابط میان کارکنان و روابط جدید میان انسان ها و سازمان ریشه می گیرد . در یک سازمان توانمند هر فرد نه تنها در قبال وظایف محوله بلکه نسبت به کل سازمان مسئول است . گروه کاری صرفأ به تقاضاها پاسخ نمی دهد ، بلکه مبتکر عملیات است . کارمند ، تابع نیست بلکه تصمیم گیرنده است و کارکنان احساس می کنند به صورت مستمر چیزهایی را یاد می گیرند و مهارت های خود را برای پاسخ به تقاضاهای جدید توسعه می دهند . توانمند سازی کارکنان ، با تغییر در درون مدیرآغاز می شود ، یعنی مدیر باید درک کند که تفویض اختیار ، از دست دادن کنترل نیست بلکه اعمال کنترل است . در واقع توانمند سازی در ارتباط میان انسانها حادث می شود .( لندی و رایت ُ، (2006

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی : سازمان تامین اجتماعی

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : میزان سرمایه اجتماعی منابع انسانی  ( کارشناسان و کمک کارشناسان ) سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟  و این میزان سرمایه اجتماعی چه رابطه ای با عملکرد آنان دارد ؟ اسلاید 2 : بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و عملکرد  منابع انسانی ( کارشناسان و کمک کارشناسان  ) ...

مقاله نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
چکیده: در مقاله حاضر به بررسی دو مفهوم مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک منابع انسانی پرداخته شده است. واحد منابع انسانی در اکثر سازمانها حجم زیادی از داده را رهبری می کند و این داده ها و به روز نمودن آنها با استفاده از رویکرد استراتژیک و سیستمهای اثربخش مدیریت دانش بهتر می تواند مدیریت گردند. در مقاله تاکید ش ...

مقاله بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان در سال 1394

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان در سال 1394   چکیده هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان در سال 1394 می باشد. روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی بوده ، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اد ...

مقاله بررسی کارایی روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدلDEA

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی کارایی روش های ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمان با استفاده از مدلDEA خلاصه نیروی انسانی یکی از ارزشمند ترین منابع سازمان ها محسوب می شود که با بکارگیری صحیح از آنان می توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید.عملکرد منابع انسانی هرسازما ...

مقاله بررسی سازمانهای ماجولار و نقش مدیریت منابع انسانی در آنها

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی سازمانهای ماجولار و نقش مدیریت منابع انسانی در آنها چکیده این مقاله به بررسی سازمانهای ماجولار و نقش مدیریت منابع انسانی در این سازمانها می پردازد. سازمانهای ماجولار سازمانهایی هستند که از ساختار ماجولار استفاده می کنند. این ساختار ، یکی از انواع ساختارهای رسمی فرابروکراتیک می باشد که برای نیاز به ...

مقاله بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و بهره وری شغلی با بکارگیری فناوری اطلاعات ( مورد مطالعه : کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان ایلام )

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین توسعه منابع انسانی و بهره وری شغلی با بکارگیری فناوری اطلاعات ( مورد مطالعه: کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان ایلام) چکیده در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع، سازمان ها اثرات قابل ملاحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده ...

مقاله بررسی رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه   چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه است البته در چارچوب هدف اصلی پنج هدف فرعی دیگر را هم مشخص نمودیم. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقی ...

مقاله نقش مدیریت دانش در توانمندسازی منابع انسانی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش مدیریت دانش در توانمندسازی منابع انسانی چکیده مدیریت دانش نقش تعیین کننده ای در خلق و کاربرد دانش سازمانی و در نتیجه توسعه ایده ها و رفتارهای خلاقانه دارد و می تواند به عنوان بستر توانمندساز چنین رفتارهایی عمل کند. با توجه به این که موضوع توانمندسازی در کشور ما موضوعی جوان است و همچنین با توجه به اهمیت ...